Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Văn hóa kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam -chi nhánh tỉnh lâm đồng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Văn hóa kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam -chi nhánh tỉnh lâm đồng

  MỤC LỤC
  Trang bìa
  Trang bìa phụ
  Lơi cám ơn
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh muc cac tư viêt tăt
  Danh muc cac bang
  Mơ đâu
  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH 1
  1.1 Khái quát chung về văn hóa kinh doanh 1
  1.1.1 Văn hóa 1
  1.1.2 Văn hóa kinh doanh 5
  1.1.2.1 Khái niệm 5
  1.1.2.2 Đặc trưng cơ bản của văn hóa kinh doanh 6
  1.1.2.3 Các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh 9
  1.2 Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh . 17
  1.2.1 Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp 17
  1.2.2 Mối liên hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh 18
  1.2.3 Các cấp độ văn hóa doanh nghiệp 18
  1.2.3.1 Cấp độ độ 1-Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp . 18
  1.2.3.2 Cấp độ độ 2-Những giá trị được tuyên bố . 19
  1.2.3.3 Cấp độ độ 3-Những quan điểm chung . 19
  1.3 Vai trò của văn hóa kinh doanh 19
  1.3.1 Văn hóa kinh doanh là phương thức phát triển sản xuất kinh doanh bền vững . 20
  1.3.2 Văn hóa kinh doanh là nguồn lực phát triển kinh doanh . 21
  1.3.3 Văn hóa kinh doanh là điều kiện đẩy mạnh kinh doanh quốc tế . 23
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VĂN HÓA KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU
  TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG 25
  2.1 Giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư v Phát triển Việt Nam 25
  2.1.1 Giới thiệu về BIDV Việt Nam 25
  2.1.2 Giới thiệu về BIDV Việt Nam- Chi nhánh Lâm Đồng 27
  2.1.2.1 Lịch sử hình thành 27


  2.1.2.2 Vị trí địa lý . 29
  2.1.2.3 Lĩnh vực kinh doanh . 30
  2.1.2.4 Nhân lực đến năm 2009 . 31
  2.1.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh 2007-2009 . 34
  2.2 Thực trạng văn hóa kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng . 35
  2.2.1 Cơ sở hình thành văn hóa kinh doanh tại BIDV Lâm đồng . 35
  2.2.2 Các cơ sở cấu thành văn hóa kinh doanh tại BIDV Lâm đồng . 36
  2.2.2.1 Cấp độ thứ 1- Những quá trình và cấu trúc hữu hình . 36
  a. Kiến trúc đặc trưng và diện mạo doanh nghiệp . 36
  b. Lễ kỷ niệm và sinh hoạt văn hóa . 37
  c. Khẩu hiệu . 38
  d. Logo . 38
  e. Đồng phục . 39
  f. Bộ quy chuẩn đạo đức và Bộ quy tắc ứng xử . 39
  g. Hệ thống quản lý chất lượng . 41
  2.2.2.2 Cấp độ thứ 2- Những giá trị được tuyên bố . 42
  a. Tầm nhìn . 42
  b. Sứ mệnh . 42
  c. Mục đích, tôn chỉ hoạt động . 42
  d. Phương châm hành động . 43
  e. Xây dựng và ban hành Bộ quy tắc ứng xử và Bộ quy chuẩn đạo đức . 43
  f. Những thành công được ghi nhận . 44
  2.2.2.3 Cấp độ thứ 3- Những quan niệm chung . 45
  a. Công tác đào tạo và tổ chức cán bộ . 45
  b. Cơ cấu thu nhập . 45
  c. Đãi ngộ và khen thưởng . 46
  d. Kỷ cương kỷ luật . 47
  e. Xây dựng tập thể vững mạnh . 47
  2.3 Đánh giá chung về văn hóa kinh doanh của tỉnh BIDV Lâm Đồng . 48
  2.3.1 Phân tích SWOT về văn hóa kinh doanh của BIDV tỉnh Lâm Đồng . 48
  2.3.2 Đánh giá chung về văn hóa kinh doanh của BIDV tỉnh Lâm Đồng thông qua
  khảo sát 54
  2.3.2.1 Đánh giá của CBCNV BIDV về các cấp độ văn hóa của BIDV 54
  2.3.2.2 Đánh giá của khách hàng về các cấp độ văn hóa của BIDV 55


  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HÓA KINH DOANH TẠI
  NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG 56
  3.1 Các mục tiêu và định hướng của BIDV đến 2020 . 56
  3.1.1 Mục tiêu chung . 56
  3.1.2 Mục tiêu riêng 56
  3.1.3 Định hướng . 58
  3.2 Xây dựng văn hóa kinh doanh của BIDV Lâm Đồng 61
  3.2.1. Giải pháp về cấp độ thứ 1- Xây dựng, củng cố các giá trị hữu hình của BIDV 61
  3.2.1.1 Các giải pháp về kiên truc, cơ sơ ha tâng. 61
  3.2.1.2 Giải pháp về phát triển thương hiệu BIDV 63
  3.2.1.3 Giải pháp về thiết kế lại hệ thống nhận diện thương hiệu logo . 65
  3.2.1.4 Giải phap vê thay đôi slogan 66
  3.2.1.5 Giải pháp về về trang phục công sở 68
  3.2.1.6 Làm giàu phòng truyền thống, thành tích của chi nhánh BIDV 68
  3.2.1.7 Phong cach giao tiếp, quảng bá thương hiệu hướng đến khách hàng . 69
  3.2.2. Giải pháp về cấp độ thứ 2- Những giá trị được tuyên bố 72
  3.2.2.1 Triên khai tâm nhin, sư mênh va muc tiêu hoat đông 72
  3.2.2.2 Tuân thu cac quy tăc, quy chuân trong hai bô quy chuân cua BIDV . 73
  3.2.3. Giải pháp về cấp độ thứ 3- Xây dựng các quan điểm chung 74
  3.2.3.1 Tổ chức cán bộ 74
  3.2.3.2 Phát triển nguồn nhân lực, chính sách lương, thưởng, quy hoạch, bổ
  nhiệm 74
  3.3 Đề xuất xây dựng chương trình hành động cụ thể trong xây dựng văn hóa kinh
  doanh của BIDV Lâm Đồng . 76
  3.4 Kiến nghị 80
  3.4.1 Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước,Hiệp hội ngân hàng 80
  3.4.2 Kiến nghị đối với BIDV Trung ương - Hội sở chính 81
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục


  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  NHNN Ngân hàng nhà nước Việt Nam
  BIDV Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam
  NHTMCP Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần
  NHTMQD Ngân hàng Thương Mại Quốc Doanh
  NHBL Ngân hàng bán lẻ
  BIC Công ty bảo hiểm BIDV
  HĐQT Hội Đồng Quản Trị
  TGĐ Tổng giám đốc
  ATM Máy rút tiền tự động
  Phòng GD Phòng giao dịch
  QTK Quỹ tiết kiệm
  ĐGD Điểm giao dịch
  H.O (head office) hội sở chính
  ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
  DN Doanh nghiệp
  CBCNV Cán bộ công nhân viên


  DANH MUC BANG BIÊU, BIỂU ĐỒ
  PHỤ LỤC ĐIỀU TRA
  1. Bảng biểu
  Bảng 2.1 Phân bổ lao động tại BIDV Lâm Đồng đến năm 2009
  Bảng 2.2 Chất lượng lao động của BIDV Lâm Đồng đến năm 2009
  Bảng 2.3 Kết quả kinh doanh năm 2007- 2008-2009 của BIDV Lâm Đồng
  2. Biểu đồ:
  Biểu đồ 2.1 : Số lượng lao động (phân theo loại hợp đồng) năm 2009
  Biểu đồ 2.2 : Cơ cấu lao động năm 2009
  3. Phụ lục
  Phụ lục 1 Bộ quy chuẩn đạo đức của BIDV
  Phụ lục 2 Bộ quy tắc ứng xử của BIDV
  Phụ lục 3 Bảng đánh giá cấp độ văn hóa kinh doanh của CB BIDV
  Phụ lục 4 Bảng đánh giá cấp độ văn hóa kinh doanh của khách hàng
  Phụ lục 5 Phiếu đánh giá nhân sự BIDV
  Phụ lục 6 Thăm dò ý kiến khách hàng tại chi nhánh BIDV


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh cho một doanh nghiệp là một quá trình
  gây dựng lâu dài đi cùng với lịch sử phát triển của doanh nghiệp,trở thành các giá trị,
  quan niệm, tập quán truyền thống của doanh nghiệp. Chúng ta thấy văn hóa kinh doanh
  hiện diện ở bất kỳ doanh nghiệp nào và một công ty muốn phát triển từ khá lên xuất sắc
  phải có một tầm nhìn rộng lớn, tham vọng lâu dài, để xây dựng được một nền văn hoá có
  bản sắc riêng, thể hiện sự vượt trội.
  Ngành ngân hàng cũng không n ằm ngoài xu hướng trên, tại bất kỳ ngân hàng nào
  ta cung thây co văn hoa kinh doanh tai đây, tư tâm nhin, sư mênh, triêt ly kinh doanh no
  đươc xem như la muc tiêu , tôn chỉ hoạt động của ngân hàng , đo cung chinh la môt phân
  của văn hoá kinh doanh nằm trong đấy.
  Áp lực cạnh tranh giữa các khối Ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và khối
  Ngân hàng thương mại Cổ phần ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt trong thời gian gần đây có
  sự chuyển dịch mạnh mẽ về thị phần từ khối ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước
  sang khối ngân hàng TMCP, chủ yếu là thị phần khách hàng cá nhân và khách hàng
  doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó trong những năm qua đã xuất hiện rất nhiều các
  công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách
  hàng cá nhân đã tạo ra một áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với các ngân hàng trong hoạt
  động kinh doanh.
  Tại Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV) và chi nhánh BIDV Lâm
  đồng cung vây , là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu hiện nay
  tại Việt Nam , kinh doanh đa năng, đa lĩnh vực. Hiện đang trong giai đoạn thực hiện lộ
  trình cổ phần hóa ngân hàng thương mại; chuyển đổi mô hình công ty mẹ-công ty con-
  tiến tới hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng; Tiếp nhận và áp dụng phương thức quản
  trị ngân hàng hiện đại, tranh thủ kinh nghiệm và kỹ năng của các đối tác chiến lược nước
  ngoài, tập trung đầu tư cho công nghệ hiện đại và tăng cường năng lực tài chính, năng lực
  quản trị điều hành đối với ngân hàng. Với những mục tiêu hướng đến đó thì văn hóa
  doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh là một trong những yếu tố không thể thiếu được để


  thực hiện tốt các mục tiêu này.Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tác giả đã mạnh dạn
  chọn đề tài “ VĂN HÓA KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
  TRIỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG
  “, làm luận văn tốt nghiệp cho
  mình
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Đề tài nghiên cứu, hệ thống hóa nhằm làm rõ các khái niệm và nội dung có liên
  quan đến văn hóa doanh nghiệp,văn hóa kinh doanh trên cơ sở lý luận đó sẽ liên hệ, phân
  tích, đánh giá thực trạng văn hóa kinh doanh của BIDV Lâm đồng . Qua đó, đề xuất một
  số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa kinh doanh của BIDV Lâm đồng
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  3.1 Đối tượng nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là văn hóa kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng
  đến xây dựng văn hóa kinh doanh nói chung và văn hóa kinh doanh của BIDV nói riêng.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Do điều kiện và thời gian có hạn chế nên phạm vi nghiên cứu về văn hóa kinh doanh
  của BIDV giới hạn trong phạm vi ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - Chi nhanh Lâm đông
  và Chi nhánh Bảo Lộc -Tỉnh Lâm đồng. Bao gôm cac can bô Lanh đao , CBCNV va cac
  khách hàng có quan hệ tạ i chi nhanh Lâm đông , chi nhanh Bao Lôc vơi phương phap
  chọn mẫu
  Thơi gian nghiên cưu , khảo sát từ tháng 3/2009 đến tháng 9/2009
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp khảo sát thực tiễn: điều tra, khảo sát tìm hiểu khách hàng nhằm
  đánh giá thực trạng và thu thập thông tin phục vụ cho việc xây dựng, định hướng
  phát triển văn hóa kinh doanh của BIDV
  - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: tổng hợp các ý kiến của các chuyên gia hàng
  đầu, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình xây dựng văn hóa
  BIDV Việt Nam (Phân nay co Trung tâm đao tao BIDV Viêt Nam hô trơ)
  - Phương pháp tổng hợp: nhận định môi trường bên trong và bên ngoài của BIDV từ
  đó xác định điểm mạnh và điểm yếu, các cơ hội cũng như nguy cơ làm căn cứ để
  định hướng phát triển văn hóa kinh doanh BIDV


  - Phương pháp suy luận logic: kết quả phân tích và các thông tin được tổng hợp,
  đánh giá để đề ra các giải pháp thích hợp.
  5. Kết cấu luận văn: Luận văn chia làm 3 chương
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa kinh doanh
  - Chương 2: Thực trạng văn hóa kinh doanh tại BIDV Việt Nam-Chi nhánh Lâm
  đồng
  - Chương 3: Xây dựng văn hoá kinh doanh tại BIDV Việt Nam -chi nhánh Lâm
  đồng.

  Xem Thêm: Văn hóa kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam -chi nhánh tỉnh lâm đồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Văn hóa kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam -chi nhánh tỉnh lâm đồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status