Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

  Mục lục
  Lời cam đoan .i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục . iii
  Danh mục Từ viết tắt .v
  Danh mục Bảng .vi
  Danh mục Biểu đồ .vii
  1. Mở đầu .1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu .3
  1.2.1 Mục tiêu chung .3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể .3
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3
  2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài .4
  2.1 Một số vấn đề chung về phát triển sản xuất kinhdoanh của doanh nghiệp4
  2.1.1 Khái niệm và vai trò trong nền kinh tế thị trường của doanh nghiệp 4
  2.1.2 Khái niệm về phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 7
  2.2 Nội dung phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 10
  2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất kinh doanh trong
  doanh nghiệp 15
  2.4 Thực tiễn, kinh nghiệm rút ra từ phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam
  và một số nước trên thế giới .21
  2.4.1 ởViệt Nam .21
  2.4.1.1 Thực trạng phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung hiện nay 21
  2.4.1.2 Thực trạng phát triển của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thức
  ăn chăn nuôi và thuốc thú y ở nước ta hiện nay 27
  2.4.2 Thế giới .29
  3. Địa bàn và phương pháp nghiên cứu 31
  3.1 Một số vấn đề cơ bản về địa bàn nghiên cứu 31
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty 31
  3.1.2 Tổ chức Bộ máy quản lý của Công ty .34
  3.1.3 Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty .39
  3.1.4 Tình hình lao động của Công ty .45
  3.2 Phương pháp nghiên cứu .47
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 47
  3.2.2 Phương pháp đánh giá .48
  3.2.3 Phương pháp phân tích nhân tố .49
  3.2.4 Phương pháp ma trận SWOT 49
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 51
  3.3.1 Chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh 51
  3.3.2 Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh 51
  4. Kết quả nghiên cứu .53
  4.1 Tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty .53
  4.1.1 Đánh giá kết quả phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty .53
  4.1.2 Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất kinh doanh
  của Công ty 66
  4.2 Đánh giá tình hình tiêu thụ của Công ty .77
  4.2.1 Đánh giá kết quả tiêu thụ theo nhóm mặt hàng 77
  4.2.2 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm 84
  4.2.2.1 Phát triển thị trường tiêu thụ .84
  4.2.2.2 Kết quả tiêu thụ sản phẩm 92
  4.2.3 Phân tích kết quả và hiệu quả hoạt động kinhdoanh của Công ty .100
  4.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển sản xuất kinh doanh .106
  4.4 Giải pháp phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .110
  4.4.1 Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 110
  4.4.2 Hoàn thiện tổ chức quản lý hoạt động sản xuất 114
  4.4.3 Huy động và quản lý sử dụng vốn hiệu quả .116
  4.4.4 Đào tạo và nâng cao trình độ của lao động .117
  5. Kết luận và kiến nghị 119
  5.1 Kết luận .119
  5.2 Kiến nghị 120
  Tài liệu tham khảo .121


  1. Mở đầu
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài
  Sau ba năm gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam được đánh giá phát triển
  theo chiều hướng tốt như tăng trưởng GDP vẫn ở mức cao trong khu vực, mở
  rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường thu hút vốn FDI, Trong
  bối cảnh suy thoái của kinh tế thế giới và khủng hoảng tài chính toàn cầu, sự
  phục hồi kinh tế nước ta đ2 được các tổ chức kinh tế lớn (WB, ADB, .) đánh
  giá là nhanh và sẽ sớm đạt lại được mức tăng trưởngcao. Có được kết quả đó
  là do đường lối chính sách phát triển kinh tế đúng đắn của Đảng và Nhà nước,
  do sự hội nhập tích cực và sâu rộng vào kinh tế thếgiới. Sự phát triển của kinh
  tế đ2 từng bước làm thay đổi vị thế của nước ta trong khu vực cũng như trên
  thế giới, đảm bảo cho sự ổn định chính trị, cải thiện đời sống nhân dân, tạo ra
  nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc.
  Với điều kiện thuận lợi đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng vươn lên
  phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, quy mô ngày được mở rộng
  hơn, sản phẩm sản xuất ra đ2 có mặt rộng r2i trên thị trường trong nước cũng
  như nước ngoài. Điều này đ2 làm cho vai trò và vị thế của doanh nghiệp Việt
  Nam được khẳng định một cách rõ nét hơn. Nhưng sự hội nhập ngày càng sâu
  vào nền kinh tế thế giới đ2 tạo ra thách thức cho doanh nghiệp nước ta như sự
  cạnh tranh khốc liệt về thị trường, công nghệ. Những tác động mặt trái như
  suy thoái của nền kinh tế, khủng hoảng dây chuyền của thị trường tài chính
  khiến các doanh nghiệp dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Qua đó, các doanh
  nghiệp trong nước cũng tự bộc lộ các yếu kém và hạnchế trong việc phát triển
  sản xuất kinh doanh như: thiếu vốn, chất lượng sản phẩm thấp, mẫu m2 sản
  phẩm còn ít, trình độ quản lý và trình độ người laođộng còn thấp, .
  Sự phát triển của các doanh nghiệp nước ta nói chung đ2 tác động thúc
  đẩy các doanh nghiệp phục vụ cho nông nghiệp phát triển hơn. Đặc biệt là các
  doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y đ2 và
  đang góp phần vào sự phát triển nông nghiệp cũng như cải thiện thu nhập cho
  người nông dân. Các doanh nghiệp này vừa là khách hàng thu mua các sản
  phẩm từ trồng trọt như gạo, ngô, sắn, vừa là nhà cung cấp thức ăn và thuốc
  chữa bệnh cho chăn nuôi. Hiện nay nhu cầu về thức ăn cho chăn nuôi của
  nước ta là rất lớn, mỗi năm tiêu thụ tới 17 - 18 triệu tấn. Nhưng hàng năm, sản
  xuất thức ăn chăn nuôi ở nước ta phải sử dụng tới 50% từ nhập khẩu do việc
  canh tác thiếu quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu. Cùng với đó là việc
  thiếu vốn, công nghệ lạc hậu chưa đáp ứng về vệ sinh an toàn thực phẩm, thị
  trường này đ2 bị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm lĩnh và
  nắm giữ tới 65% - 70% thị phần. Do đó, phát triển các doanh nghiệp sản xuất
  kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trong nước càng được chú trọng.
  Công ty Cổ phần phát triển công nghệ nông thôn là một doanh nghiệp
  100% vốn sở hữu trong nước có bề dày kinh nghiệm trong sản xuất kinh
  doanh các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và thực phẩm sạch. Với
  phương châm “Hoàn thiện cùng nhà nông”, Công ty camkết sẽ mang đến
  những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá thành cạnh tranh nhất và sự phục
  vụ hoàn hảo nhất đến khách hàng. Sản phẩm do Công ty cung cấp đ2 được thị
  trường cả nước chấp nhận, đánh giá cao và góp phần tích cực vào phát triển
  chăn nuôi. Qua thời gian hoạt động, Công ty đ2 không ngừng phát triển sản
  xuất kinh doanh và đ2 đạt được những kết quả cao như gia tăng sản lượng sản
  xuất và tiêu thụ, mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnhđó, Công ty phải đối mặt
  với không ít khó khăn như thị trường bị cạnh tranh khốc liệt, chi phí đầu vào
  đặc biệt là chi phí nguyên liệu quá cao. Nhận thức được kết quả đạt được cũng
  như tồn tại trong những năm qua, Công ty đ2 mở rộngvà cải tiến quy trình sản
  xuất, tích cực điều tra nghiên cứu thị trường, đào tạo nguồn nhân lực và áp dụng
  khoa học kỹ thuật nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  Với những ý nghĩa trên đây, chúng tôi chọn nội dung “Nghiên cứu
  phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ
  nông thôn” làm đề tài nghiên cứu.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Đánh giá tình hình phát triển sản xuất kinh doanh nhằm đề xuất giải
  pháp nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần
  phát triển công nghệ nông thôn.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển sản xuất kinh doanh
  trong các doanh nghiệp nói chung và trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
  thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y nói riêng.
  - Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và
  nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty.Đồng thời, đánh giá
  những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phát triển sản xuất kinh doanh.
  - Đề xuất giải pháp nâng cao được hiệu quả phát triển sản xuất kinh doanh tại
  Công ty.
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh mặt hàng
  thức ăn chăn nuôi và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phát triển sản xuất
  kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển công nghệnông thôn.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung
  Nghiên cứu lý luận, thực trạng, các nhân tố và giảipháp để phát triển
  sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi.
  - Về thời gian
  Đề tài được tiến hành thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng
  11/2009 đến tháng 10/2010.
  Số liệu nghiên cứu từ năm 2007 đến 2009.
  - Về không gian
  Đề tài được nghiên cứu tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ nông
  thôn – khu công nghiệp Phố Nối A – Lạc Hồng – Văn Lâm – Hưng Yên.


  2. cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài
  2.1 Một số vấn đề chung về phát triển sản xuất kinhdoanh của doanh
  nghiệp
  2.1.1 Khái niệm và vai trò trong nền kinh tế thị trường của doanh nghiệp
  * Khái niệm doanh nghiệp
  Doanh nghiệplà chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân hoạt
  động kinh doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu. Doanh
  nghiệp là một cách thức tổ chức hoạt động kinh tế của nhiều cá nhân. Có
  nhiều hoạt động kinh tế chỉ có thể thực hiện bởi các doanh nghiệp chứ không
  phải các cá nhân.
  ởViệt Nam, theo Luật doanh nghiệp, “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế
  có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh
  theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiệncác họat động kinh
  doanh tức là thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình
  đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cungứng dịch vụ trên thị
  trường nhằm mục đích sinh lời” [5]. Các doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm
  Doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công
  ty hợp danh, công ty liên doanh, doanh nghiệp tư nhân.
  * Vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
  Mọi người đều biết rằng, sản xuất hàng hoá là cơ sởđể x2 hội loài
  người tồn tại và phát triển. Sản xuất hàng hoá tồn tại khách quan, tuân theo
  những quy luật riêng vốn có của nó. Một trong nhữngquy luật khách quan đó
  là quy luật cung – cầu hàng hoá trên thị trường. Người sản xuất hàng (cá nhân
  hay tổ chức kinh tế) sản xuất ra hàng hoá nhằm mục đích chính là bán hàng
  hoá ra thị trường, để thu tiền về, để trang trải các chi phí và phải đóng góp cho
  x2 hội, còn lại là lợi nhuận để sống và tái sản xuất cho chu kỳ sau. Đó là hoạt
  động sản xuất hàng hoá trong nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế thị


  Tài liệu tham khảo
  1. Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà (2005), Giáo trình phát triển nông thôn,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội
  2. Phạm Thị Mỹ Dung, Bùi Bằng Đoàn (1996), Phân tích kinh tế nông
  nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội
  3. Phạm Thị Mỹ Dung, Bùi Bằng Đoàn (2001), Phân tích kinh doanh, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội
  4. Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (1999), Phân tích hoạt động kinh
  doanh, NXB Thống kê, Hà Nội
  5. GS.TS Nguyễn Thành Độ, PGS. TS Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Giáo
  trình Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân
  6. GS.TS Nguyễn Thành Độ, PGS. TS Nguyễn Ngọc Huyền (2002), Chiến
  lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế quốc
  dân
  7. Trần Đình Đằng, Bùi Minh Vũ, Hà Văn Khương (2007), Quản trị doanh
  nghiệp thích ứng với kinh tế thị trường trong giai đoạn phát triển mới ở
  Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội
  8. Bùi Bằng Đoàn (1995), Đánh giá hiệu quả kinh tế của tiến bộ kỹ thuật về
  giống lúa ứng dụng vào sản xuất ở một số vùng trọngđiểm lúa Đồng
  bằng sông Hồng, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Nông nghiệp I, HàNội
  9. Dương Đức Lân (2007), Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB
  Tài chính
  10. Huỳnh Đức Lộng (2002), Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp,
  NXB Thống kê, Hà Nội
  11. Nguyễn Thanh Liêm (2006), Quản trị sản xuất, NXB Tài chính, Hà Nội
  12. Đàm Văm Liệm (2001), Kinh tế phát triển, NXB Thống kê, Hà Nội
  13. Dịch giả Trần Thị Bích Nga (2006), Chiến lược kinh doanh hiệu quả,
  NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
  14. N.GREGORY MANKIW (2003), Nguyên lý của kinh tế học, NXB
  Thống kê, Hà Nội
  15. Nguyễn Thị Bích Ngọc (2008), Nghiên cứu phát triển sản xuất kinh
  doanh ở Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng giao, Luận án thạc
  sĩ, Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội.
  16. Nguyễn Năng Phúc (2003), Phân tích kinh tế doanh nghiệp, NXB Tài
  chính, Hà Nội
  17. Báo cáo lao động, báo cáo sản xuất và báo cáo tài chính của Công ty cổ
  phần phát triển công nghệ nông thôn năm 2007, năm 2008 và năm 2009.
  18. Tổng cục thống kê (2010), Doanh nghiệp Việt Nam 9 năm đầu thế kỷ 21,
  NXB Thống kê
  19. Báo cáo nghiên cứu thị trường của Final Competitor Việt Nam 2008

  Xem Thêm: Nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ nông thôn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ nông thôn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status