Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thành phần sâu hại thuộc bộ cánh vảy Lepidoptera trên rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh học của sâu khoang và khả năng sử dụng chế phẩm Metavina phòng trừ chúng vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011 tại H

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thành phần sâu hại thuộc bộ cánh vảy Lepidoptera trên rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh học của sâu khoang và khả năng sử dụng chế phẩm Metavina phòng trừ chúng vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011 tại H

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Thành phần sâu hại thuộc bộ cánh vảy Lepidoptera trên rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh học của sâu khoang và khả năng sử dụng chế phẩm Metavina phòng trừ chúng vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011 tại Hà Nội

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC HÌNH viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài 2
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 3
  2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Cơ sở khoa học của ñề tài 4
  2.2. Những nghiên cứu về nấm Metarhizium anisopliae và chế phẩm
  Metavina 5
  2.3. Tình hình nghiên cứu sâu hại rau họ hoa thập tự ngoài nước 10
  2.4 Tình hình nghiên cứu sâu hại rau họ hoa thập tựtrong nước 17
  3. ðỊA ðIỂM, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 25
  3.1. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 25
  3.2. ðối tượng và vật liệu nghiên cứu 25
  3.3. Nội dung nghiên cứu 26
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 26
  3.5. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu 32
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35
  4.1. Tình hình sử dụng thuốc BVTV của nông dân trên rau họ hoa thập tự
  vụ ñông xuân 2010 - 2011 tại vùng sản xuất rau LĩnhNam và ðặng
  Xá 35
  4.1. Thành phần sâu hại bộ cánh vẩy (Lepidoptera)và mức ñộ phổ biến
  của chúng trên rau họ hoa thập tự vụ ðông Xuân 2010- 2011 tại Lĩnh
  Nam, ðặng Xá 38
  4.1.2. Diễn biến mật ñộ sâu khoang (Spodoptera litura F.) hại rau họ hoa
  thập tự vụ chính ðông Xuân 2010 – 2011 tại Lĩnh Nam , ðặng Xá 42
  4.1.3. Diễn biến mật ñộ sâu khoang (Spodoptera litura Farb.) hại rau họ hoa
  thập tự vụ muộn ðông Xuân 2010 – 2011 tại Lĩnh Nam,ðặng Xá 44
  4.1.3. Diễn biến mật ñộ của sâu khoang (Spodopteralitura Farb.) trên súp lơ
  vụ ñông xuân 2010 - 2011 tại Lĩnh nam , ðặng xá 46
  4.2. ðặc ñiểm hình thái, sinh học của loài sâu khoang (Spodoptera litura)
  hại rau họ hoa thập tự 48
  4.2.1. ðặc ñiểm hình thái sâu khoang (Spodoptera litura) 48
  4.2.2. Vòng ñời sâu khoang (Spodoptera litura) 52
  4.2.3. Ảnh hưởng của thức ăn thêm ñến nhịp ñiệu sinh sản của trưởng thành
  cái sâu khoang (Spodoptera litura Farb.) 53
  4.2.4. Ảnh hưởng của thức ăn thêm ñến tỷ lệ trứng nở của loài sâu khoang
  Spodoptera litura 55
  4.3. ðánh giá hiệu lực phòng trừ sâu khoang của các chế phẩm Metavina
  trong ñiều kiện phòng thí nghiệm 57
  4.3.1. ðánh giá hiệu lực phòng trừ sâu khoang tuổi2 của các chế phẩm
  Metavina trong phòng thí nghiệm 57
  4.3.2. ðánh giá hiệu lực phòng trừ sâu khoang tuổi 4 của các chế phẩm
  Metavina trong phòng thí nghiệm 59
  4.3.3. ðánh giá hiệu lực phòng trừ nhộng sâu khoangcủa các chế phẩm
  Metavina trong phòng thí nghiệm 61
  4.3.4. ðánh giá hiệu quả phòng trừ sâu khoang tuổi 2 của chế phẩm
  Metavina 80LS ở các nồng ñộ và công thức khác nhau trong phòng thí
  nghiệm 63
  4.3.5. ðánh giá hiệu quả phòng trừ sâu khoang tuổi 2 của chế phẩm
  Metavina 80LS 5% trong quá trình bảo quản ở ñiều kiện phòng thí
  nghiệm 64
  4.2.2. ðánh giá hiệu quả phòng trừ sâu khoang của chế phẩm Metavina
  80LS ngoài ñồng ruộng 65
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67
  5.1. Kết luận 67
  5.2. ðề nghị 68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
  PHỤ LỤC 78

  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Rau họ thập tự là những loài cây thực phẩm rất quan trọng ñối với ñời
  sống của con người. Chúng chiếm khối lượng lớn, trong tổng số các loài cây làm
  thực phẩm thường ăn của chúng ta. Rau họ hoa thập tự không những có ý nghĩa
  kinh tế cao mà còn có giá trị về mặt dinh dưỡng, cung cấp các chất vitamin, chất
  khoáng, và các chất vi lượng không thể thay thế. Các giống rau họ hoa thập tự
  ñược trồng hầu khắp thế giới và ñược tiêu thụ với số lượng rất lớn.
  ðể ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu chúng ta ñã tăng diện tích
  sản xuất rau tập trung. Chính sự gia tăng diện tíchcũng như tính chuyên canh
  ngày càng cao ñã và ñang tạo ñiều kiện cho sâu hại phát triển mạnh trong ñó
  có sâu khoang (Spodoptera lituraFabricius).
  Sâu khoang là loại sâu ăn tạp là một trong những loài sâu ăn lá quan
  trọng, là loài sâu ña thực có thể phá hại ñến 290 loại cây trồng thuộc 99 họ
  thực vật bao gồm các loại rau ñậu, cây thực phẩm, cây công nghiệp, cây
  lương thực, cây phân xanh.
  ðể phòng trừ sâu khoang và các loài sâu hại khác trên rau, người nông
  dân chủ yếu dựa vào biện pháp hoá học. Thực tế cho thấy biện pháp hoá học
  ñem lại hiệu quả phòng trừ cao, giải quyết nhanh những trận dịch lớn, sử
  dụng ñơn giản, thuận tiện, góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ và nâng cao
  năng suất cây trồng. Vì vậy biện pháp hoá học ñã trở thành biện pháp chủ yếu
  trong quy trình canh tác trong ñó có các loại rau họ hoa thập tự ở trên thế giới
  và Việt Nam.
  Tuy nhiên việc quá lạm dụng thuốc hóa học và phòng trừ không khoa
  học, vừa gây lãng phí trong sản xuất, nâng giá thành sản phẩm vừa ô nhiễm
  môi trường sống, làm tăng khả năng kháng thuốc. Kẻ thù tự nhiên của sâu hại
  bị thuốc hóa học tiêu diệt, phá vỡ mối cân bằng sinh học trong tự nhiên. Tần
  suất xuất hiện các ñợt dịch sâu hại ngày một gia tăng. Ngộ ñộc thức ăn ngày
  một nghiêm trọng do thực phẩm có chứa dư lượng thuốc hóa học quá mức
  cho phép
  Hiện nay chúng ta ñang phát triển nền nông nghiệp bền vững, không
  những ñạt hiệu quả về kinh tế mà còn phải bảo vệ ñược môi trường sống. Cho
  nên vấn ñề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lý, an toàn không gây
  ảnh hưởng ñến sức khỏe con người và môi trường ñangñược xã hội và dư
  luận quan tâm.
  NấmMetarhizium anisopliae và các chế phẩm sinh học ñang ñược
  quan tâm nghiên cứu và sử dụng trong phòng chống sâu hại là ñịnh hướng
  ñúng trong quản lý dịch hại tổng hợp. Viện phòng trừ mối và bảo vệ công
  trình ñã sử dụng loài nấm này ñể sản xuất các chế phẩm Metavina ñể phòng
  trừ mối và một số loài sâu hại có kết quả tốt
  Xuất phát từ mục ñích muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về sâu khoang hại
  rau họ hoa thập tự và sử dụng chế phẩm sinh học ñể phòng trừ chúng không
  gây ảnh hưởng ñến môi trường và sức khỏe con người chúng tôi tiến hành
  nghiên cứu ñề tài: “ Thành phần sâu hại thuộc bộ cánh vảy Lepidoptera
  trên rau họ hoa thập tự, ñặc ñiểm sinh học của sâukhoang và khả năng sử
  dụng chế phẩm Metavina phòng trừ chúng vụ ðông Xuânnăm 2010 - 2011
  tại Hà Nội”.
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài
  1.2.1. Mục ñích
  Trên cơ sở xác ñịnh thành phần sâu hại thuộc bộ cánh vảy, ñặc ñiểm
  sinh học, biến ñộng mật ñộ và sự gây hại của sâu khoang (Spodoptera litura
  Fabr.) trên rau họ hoa thập tự, ñề xuất khả năng phòng trừ chúng bằng chế
  phẩm sinh học Metavina .
  1.2.2. Yêu cầu
  - Xác ñịnh ñược tình hình sử dụng thuốc BVTV phòng chống sâu hại
  rau họ hoa thập tự vụ ðông Xuân 2010 - 2011 tại Lĩnh Nam, ðặng Xá.
  - Xác ñịnh thành phần sâu hại thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) trên rau
  họ hoa thập tự vụ ðông Xuân 2010 - 2011 tại Lĩnh Nam, ðặng Xá.
  - ðiều tra diễn biến mật ñộ của sâu khoang (Spodoptera litura F.) trên
  rau họ hoa thập tự vụ ñông xuân 2010 - 2011 tại Lĩnh Nam, ðặng Xá
  - Xác ñịnh ñược một số ñặc ñiểm sinh học của sâu khoang (Spodoptera
  litura F.).
  - ðánh giá hiệu quả phòng trừ sâu khoang (Spodoptera litura F.) bằng
  chế phẩm sinh học Metavina trong phòng thí nghiệm và ngoài ñồng ruộng.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  Bổ sung thêm những dẫn liệu nghiên cứu về loài sâu khoang
  Spodoptera litura F. hại rau họ hoa thập tự. Xác ñịnh vai trò và tiềmnăng ứng
  dụng của chế phẩm nấm Metavina ñối với sâu khoang S. litura và trong sinh
  quần cây trồng họ hoa thập tự.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Thông qua ñiều tra, nghiên cứu xác ñịnh ñược một sốñặc ñiểm sinh vật
  học của loài sâu khoang S. lituravà hiệu quả phòng trừ sâu khoang của chế
  phẩm Metavina trên rau họ hoa thập tự; ñể từ ñó làmcơ sở ñề xuất các biện
  pháp sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ hiệu quả ñối với sâu khoang hại
  rau họ hoa thập tự nhằm hướng tới việc sản xuất rausạch, chất lượng cao.

  2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
  2.1. Cơ sở khoa học của ñề tài
  Rau là loại cây thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, ñóng vai trò quan
  trọng trong bữa ăn hàng ngày của người dân (Tạ ThuCúc, 2002) [4]. Trong các
  loại rau thì rau họ hoa thập tự (Brassiceae)là nhóm cây thực phẩm quan trọng
  cho con người. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất cho việc trồng
  loại rau này là sự phá hoại nghiêm trọng của các loại sâu hại như sâu tơ, bọ nhảy,
  sâu khoang . Mức ñộ tàn phá của chúng ñã ñặt ra không ít những bài toán khó
  cho các nhà khoa học và nguời sản xuất (Nguyễn TrầnOánh, 1992) [27]
  Trong sản xuất nông nghiệp có mâu thuẫn là khi thâmcanh cây trồng
  cao thì sâu bệnh phát sinh nhiều, càng phun thuốc ñể phòng trừ thì càng hủy
  diệt nhiều sinh vật có ích với con người và gây nêntính kháng thuốc với sâu
  hại thường sau khi phun thuốc hoá học thì sâu bệnh lại tăng nhanh ñến mức
  bùng phát trận dịch mới, cứ như vậy ở hầu hết các vùng nông thôn nước ta diễn
  ra hàng năm mà chưa thể khắc phục hạn chế này.
  Việc sử dụng các chế phẩm sinh học như chế phẩm nấmMetavina, virus
  NPV, vi khuẩn BT ñể phòng trừ một số sâu hại ñã mởra những triển vọng
  trong phòng trừ chúng. Sử dụng con ñường ñấu tranh sinh học ñể tạo ra những hệ
  thống tổng hợp bảo vệ cây trồng và bảo vệ môi trườn g ñã cho thấy hết ñược ý
  nghĩa to lớn của chúng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật (Trần Văn Mão, 2002) [23]
  Hệ sinh thái nông nghiệp truyền thống ña dạng và bền vững (ñược tự
  nhiên chọn lọc qua nhiều năm mang những ñặc tính ditruyền quí hiếm như chịu
  ñược ñiều kiện bất lợi của ngoại cảnh, chống chịu tốt với sâu bệnh, ) ñược
  thay thế dần thành hệ sinh thái mới có năng suất cao nhưng khiếm khuyết, không
  bền vững, dễ phát sinh sâu bệnh . Do ñó ñẩy mạnh sửdụng biện pháp sinh học
  phòng trừ sâu bệnh làm giảm nhẹ thiệt hại do sâu bệnh gây ra, góp phần ñảm
  bảo an toàn lương thực, thực phẩm cho xã hội là ñiều cần thiết (Nguyễn Văn
  ðĩnh, 2006) [7].

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Tài liệu tiếng Việt
  1. Bộ môn côn trùng Trường ðại học Nông nghiệp I, 2004, “Giáo trình côn
  trùng chuyên khoa”,Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2001, Tuyển tập tiêu chuẩn Nông
  nghiệp Việt Nam, Trung tâm thông tin NN&PTNT, Hà Nội, tập II, quy ển 1.
  3. Nguyễn Văn Cảm và ctv (1975). “Dùng vi khuẩn Baccillus thuringien trừ
  sâu tơ hại rau”. Thông tin bảo vệ thực vật số 21, trang 30
  4. Tạ Thu Cúc, Hồ Hữu An, Nghiêm Thị Bích Hà (2002), “Giáo trình cây
  rau”, NXB Nông Nghiệp.
  5. Hoàng Anh Cung và ctv (1995)“Kết quả nghiên cứu về BVTV cho rau
  bắp cải và cà chua ở ngoại thành Hà Nội ( 1991 - 1992)’’. Tạp chí Nông
  nghiệp và CNTP số 3, trang 91 - 92.
  6. Nguyễn ðình ðạt và CTV (1980). “Một số kết quả nghiên cứu tính chống
  thuốc và biện pháp phòng trừ sâu tơ”.Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ
  thuật 1969-1979. Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội.
  7. Nguyễn Văn ðĩnh, 2006, Giáo trình biện pháp sinh học bảo vệ thực vật
  NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  8. Phạm Tiến Dũng, 2003, Xử lý kết quả thí nghiệm trên máy vi tính bằng
  IRRISTAT 4.0 trong Windowws, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.
  9. Hồ Thu Giang, 1996, “Thành phần thiên ñịch sâu hại rau họ hoa thập
  tự. ðặc tính sinh vật và sinh thái học của bọ rùa 6vằn và ong ký sinh
  rệp cải vụ ðông Xuân 1995- 1996 tại Gia Lâm -Hà Nội”,Luận án thạc
  sĩ khoa học, Trường ñại học Nông nghiệp I Hà Nội, 1996.
  10. Hồ Thu Giang (2002) “Nghiên cứu về thiên ñịch rau họ hoa thập tự, ñặc
  ñiểm về sinh vật học, sinh thái học của hai loài ong Cotesia pluteallae
  (Kurdjiumov) và Diadromus collaris Gravenhost ( Linnaeus) trên sâu tơ
  ở ngoại thành Hà Nội” Luận văn Tiến sĩ nông nghiệp, Trường ñại học
  Nông nghiệp I Hà Nội
  11. Trần Văn Hai, Trịnh Thị Xuân, Phạm Kim Sơn, 2006, "Tạo sinh khối và
  thử nghiệm hiệu lực của một số loại nấm ký sinh trên sâu ăn tạp và rầy
  mềm hại rau cải tại TP. Cần Thơ", Tạp chí nghiên cứu khoa học, trường
  ðHCT.
  12. Trịnh Văn Hạnh, 2007, "Khả năng ngăn mối của chế phẩm Metavina
  90DP", Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10+11, 2007.
  13. Trịnh Văn Hạnh, 2008, Nghiên cứu thử nghiệm và ñề xuất giải pháp sử
  dụng chế phẩm Metarhizium anisopliaeñể phòng trừ 1 số loại côn trùng
  trong ñất gây hại trong sản xuất rau, cây ăn quả antoàn ở Hà Nội, Báo
  cáo kết quả, Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình
  14. Nguyễn Thị Hoa và cộng sự, 2002, “Tìm hiểu quy luậtphát sinh gây hại
  của sâu bệnh hại chính trên rau vụ xuân hè, các giống dưa leo và xây
  dựng quy trình phòng trư tổng hợp”. Báo cáo khoa học, chi cục BVTV
  thành phố Hà Nội.
  15. Nguyễn Quý Hùng, Lã Phạm Lân và ctv, 1994, “Kết quả nghiên cứu
  phòng trừ sâu tơ hại rau họ hoa thập tự tại Thành Phố Hồ Chí Minh”.
  Tạp chí NN và CNTP số 9/1994.
  16. Nguyễn Quý Hùng, Lê Trường, Lã Phạm Lân, Dương Thành Tài, Huỳnh
  Công Hà, Trần ðức Văn(1995). “Sâu tơ hại rau họ hoa thập tự và biện
  pháp quản lý sâu tơ tổng hợp’’. Nhà xuất bản Nông nghiệp - TP Hồ Chí
  Minh.298 trang
  17. Hà Quang Hùng 1998, Phòng trừ dịch hại cây trồng, NXB Nông nghiệp
  Hà Nội.
  18. Nguyễn Dương Khuê, 2005, Sử dụng nấm Metarhizium anisopliae Sorok.
  phòng trừ mối nhà (Coptotetrmes formosanus Shiraki) theo phương pháp
  lây nhiễm, Hội nghị côn trùng học toàn quốc lần thứ 5,Hà Nội 11-12/04/2005, trang 409 – 414.
  19. Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng, 2006, Giáo trình phương pháp thí
  nghiệm,NXB Nông Nghiệp.
  20. Phạm Văn Lầm (1994) “Biện pháp hoá học trong IPM”Tạp chí BVTV
  số 6 trang 22-23
  21. Nguyễn Thị Lộc, Võ Thị Bích Chi, Nguyễn Thị Nhàn, Phạm Quang
  Hưng, Huỳnh Văn Nghiệp, Vũ Tiến Khang và Nguyễn ðứcThành. 2002,
  Nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng hai chế phẩm sinh học ñể quản lý các
  loài sâu hại lúa, Viện lúa ðBSCL, trang 274 – 295.
  22. Khuất ðăng Long,1993 “ðặc ñiểm hình thái sinh học và tập tính của ong
  ñen ký sinh sâu tơ”.Tạp chí BVTV số 2, tran 14-18.
  23. Trần Văn Mão, 2002, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, tập II,Sử
  dụng vi sinh vật có ích, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  24. Nguyễn Duy Nhất, 1970. “ðặc tính sinh vật học, quy luật phát sinh và
  những yếu tố ảnh hưởng ñến mật ñộ sâu khoang trên ñồng ruộng vùng Hà
  Nội”. Tạp chí KHKT nông nghiệp, số 6/1970, tr: 674 – 679
  25. Võ Thị Thu Oanh, Lê ðình ðôn, Bùi Cách Tuyến, 2007,"ðặc ñiểm sinh
  học và khả năng gây bệnh của nấm Metarhizium anisopliae(Metsch.)
  Sorokin ñối với sâu khoang (Spodoptera lituraF.) hại rau cải xanh
  (Brassica junceaL.)", Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 1&2, ðại học
  Nông Lâm Tp. HCM, trang 58 - 63.
  26. Lê Thị Kim Oanh, 1997, Nghiên cứu sử dụng một số thuốc phòng trừ sâu
  hại rau họ hoa thập tự và an toàn ñối với thiên ñịch của chúng tại Song
  Phương, Hoài ðức, Hà Tây vụ ðông xuân 1996- 1997, Luận án thạc sĩ
  KHNN, Trường ðại học Nông Nghiệp I Hà Nội.
  27. Nguyễn Trần Oánh (1992) “Tình hình quản lý cung ứng và sử dụng thuốc
  BVTV ở Việt Nam’’, tạp chí hoạt ñộng khoa học số 6, trang 28-31.
  28. Mai Văn Quyền và ctv, 1994, “Sổ tay trồng rau’’, NXB Hà Nội
  29. Phạm Bình Quyền, Nguyễn Văn Sản, 1995, ”Thuốc BVTV và ảnh hưởng
  của chúng ñến vai trò và sức khoẻ ở Việt Nam’’, ðề tài KT 02 -07, Bảo
  vệ môi trường và phát triển bền vững, tập I, trang 231 - 253.
  30. Hồ Khắc Tín, 1999, “Giáo trình côn trùng Nông nghiệp”. NXB Nông
  nghiệp
  31. Nguyễn Viết Tùng (1999) “Bảo vệ thực vật và phát triển nông nghiệp bền
  vững’’, Hội thảo khoa học lần thứ nhất về một số thành tích và tương lai
  phát triển nông nghiệp ở Nhật Bản và Việt Nam tháng4/1999 trang 56-64.
  32. Nguyễn Công Thuật, 1996, Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây trồng -
  Nghiên cứu và ứng dụng,NXB Nông nghiệp, tr 221-223
  33. Phạm Thị Thùy, Trần Văn Huy, Nguyễn Duy Mạn, 2005, Nghiên cứu
  hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu vi nấm Beauveria và
  Metarhizium ñể phòng trừ sâu hại ñậu tương và ñậu xanh ở Hà Tĩnh năm
  2003-2004, Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc,Hà Nội 11-12/4/2005, trang 494 - 497.
  34. Phạm Thị Thuỳ (1996). “Kết quả nghiên cứu và thử nghiệm chế phẩm
  Metarhizium trừ châu chấu hại ngô, mía ở Bà Rịa- Vũng Tàu trong hai
  mùa mưa 1994-1995”.Tạp chí NN và CNTP số 9/1996, tr387-389.
  35. Phạm Thị Thuỳ (1998). “Khảo nghiệm chế phẩm Metarhizium ñể trừ
  châu chấu hại luồng ở Hoà Bình”.Tạp chí bảo vệ thựcvật số 5 -1998,
  tr26-28.
  36. Nguyễn Duy Trang (1996)“Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ
  tổng hợp phòng trừ dịch hại trong sản xuất rau sạch’’, Báo cáo khoa học
  trong hội nghị rau sạch toàn quốc Hà Nội -6/1996.
  37. Lê Văn Trịnh, Trần Huy Thọ và ctv, 1996 “Một số kết quả nghiên cứu
  phòng trừ tổng hợp sâu hại rau họ hoa thập tự” tuyển tập công trình nghiên


  Xem Thêm: Thành phần sâu hại thuộc bộ cánh vảy Lepidoptera trên rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh học của sâu khoang và khả năng sử dụng chế phẩm Metavina phòng trừ chúng vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011 tại H
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thành phần sâu hại thuộc bộ cánh vảy Lepidoptera trên rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh học của sâu khoang và khả năng sử dụng chế phẩm Metavina phòng trừ chúng vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011 tại H sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status