Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ So sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ Xuân tại huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. So sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ Xuân tại huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: So sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ Xuân tại huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2
  2.1 Các nghiên cứu về ñất mặn và quá trình xâm nhiễm mặn trên thế
  giới và Việt Nam 2
  2.2 Tình hình ñất nhiễm mặn tại Nam ðịnh11
  2.3 Cơ chế chống chịu mặn của cây lúa13
  2.4 Các nghiên cứu về ñặc ñiểm nông sinh học liên quan ñến chịu
  mặn 20
  2.5 Công tác chọn tạo các giống lúa chịu mặn22
  3. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU26
  3.1 Nội dung nghiên cứu 26
  3.2 Thời gian, ñịa ñiểm nghiên cứu26
  3.3 Vật liệu nghiên cứu 26
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 27
  3.5 Phương pháp xử lí số liệu 30
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN31
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  4.1 Diễn biến ñộ mặn của nước trên ruộng thí nghiệm vụ Xuân 2010
  và Xuân 2011 tại các thời ñiểm theo dõi31
  4.2 Thời gian qua các giai ñoạn sinh trưởng của các giống lúa thí
  nghịêm trong ñiều kiện mặn ở vụ Xuân 2010 và Xuân 201132
  4.3 Chiều cao cây của các giống lúa thí nghiệm trong ñiều kiện mặn34
  4.4 Số nhánh của các giống lúa thí nghiệm trong ñiều kiện mặn35
  4.5 Chỉ số diện tích lá (LAI) của các giống lúa thí nghiệm trong ñiều
  kiện mặn 36
  4.6 Chỉ số SPAD của các giống thí nghiệm trong ñiều kiện mặn38
  4.7 Chỉ số ñộ dày lá (SLA) của các giống lúa thí nghiệm(cm
  2
  lá/g
  chất khô) 39
  4.8 Chất khô tích luỹ của các giống lúa thí nghiệm trong ñiều kiện
  mặn 41
  4.9 Tốc ñộ tích luỹ chất khô (CGR) của các giống lúa thí nghiệm42
  4.10 Hiệu suất quang hợp thuần (NAR) của các giống lúa thí nghiệm43
  4.11 Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cácgiống lúa thí
  nghiệm trong ñiều kiện mặn ở vụ Xuân 2010 và Xuân 201144
  4.11.1 Số bông/khóm (bông) 45
  4.11.2 Số hạt/bông (hạt) 45
  4.11.3 Tỷ lệ hạt chắc (%) 46
  4.11.4 Khối lượng 1000 hạt (M1000
  ) (gam)46
  4.11.5 Năng suất lý thuyết 46
  4.11.6 Năng suất thực thu (NSTT)47
  4.12 Mối quan hệ giữa năng suất thực thu (NSTT) và các yếu tố liên
  quan ở các thời kỳ sinh trưởng48
  4.12.1 Tương quan giữa năng suất thực thu và chỉ số diện tích lá (LAI)48
  4.12.2 Tương quan giữa năng suất thực thu và chỉ số SPAD49
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  4.12.3 Tương quan giữa năng suất thực thu và khối lượng chất khô tích luỹ50
  4.12.4 Tương quan giữa NSTT và các yếu tố cấu thành năng suất51
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ54
  5.1 Kết luận 54
  5.2 ðề nghị 55
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
  PHỤ LỤC 60
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CGR Tốc ñộ sinh trưởng của cây
  ð/C ðối chứng
  DM Khối lượng chất khô tích lũy
  LAI Chỉ số diện tích lá
  NAR Hiệu suất quang hợp thuần
  NSTT Năng suất thực thu
  NSLT Năng suất lý thuyết
  NSC Ngày sau cấy
  NSG Ngày sau gieo
  M1000
  hạt Khối lượng 1000 hạt
  SPAD Hàm lượng Clorophyl
  TGST Thời gian sinh trưởng
  TSC Tuần sau cấy
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  2.1 Phân bố diện tích ñất nhiễm mặn trên thế giới:2
  2.2 Các loại ñất mặn chính Việt Nam - năm 20006
  2.3 Diễn biến của nồng ñộ mặn ở ðồng bằng sông CửuLong9
  4.1. Thời gian qua các giai ñoạn sinh trưởng của các giống lúa thí
  nghiệm 33
  4.2 Chiều cao cây của các giống lúa thí nghiệm tạicác giai ñoạn sinh
  trưởng (cm) 34
  4.3 Số nhánh của các giống lúa thí nghiệm tại các giai ñoạn sinh
  trưởng (nhánh/khóm) 36
  4.4 Chỉ số diện lá của các giống lúa thí nghiệm tại các giai ñoạn sinh
  trưởng (m
  2
  lá/m
  2
  ñất) 37
  4.5 Chỉ số SPAD tại các giai ñoạn sinh trưởng của các giống lúa thí
  nghiệm 38
  4.6 Chỉ số dày lá của các giống lúa thí nghiệm quacác giai ñoạn sinh
  trưởng (cm
  2
  lá/ gam chất khô)40
  4.7 Chất khô tích luỹ của các giống lúa thí nghiệm tại các giai ñoạn
  sinh trưởng (g/m
  2
  ) 41
  4.8 Tốc ñộ tích luỹ chất khô (CGR) của các giống lúa thí nghiệm
  (g/m
  2
  ñất/ngày) 42
  4.9 Hiệu suất quang hợp thuần (NAR) của các giống lúa thí nghiệm
  trong ñiều kiện mặn (g chất khô/m
  2
  lá/ngày)43
  4.10 Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm44
  4.11. Năng suất lý thuyết, năng suất thực thu củacác giống lúa thí
  nghiệm (tạ/ha) 47
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  DANH MỤC HÌNH
  STT Tên hình Trang
  4.1 Diễn biến ñộ mặn của nước trên ruộng trong vụ Xuân 2010 và
  Xuân 2011 tại các thời ñiểm theo dõi (
  0
  /
  00
  )31
  4.2a Mối tương quan giữa năng suất thực thu và chỉ số diện tích lá
  qua các giai ñoạn sinh trưởng phát triển của các giống lúa thí
  nghiệm trong vụ Xuân 201049
  4.2b Mối tương quan giữa năng suất thực thu và chỉ số diện tích lá
  qua các giai ñoạn sinh trưởng phát triển của các giống lúa thí
  nghiệm trong vụ Xuân 201149
  4.3a Mối tương quan giữa năng suất thực thu và chỉ số SPAD qua các
  giai ñoạn sinh trưởng phát triển của các giống lúa thí nghiệm
  trong vụ Xuân 2010 50
  4.3b Mối tương quan giữa năng suất thực thu và chỉ số SPAD qua các
  giai ñoạn sinh trưởng phát triển của các giống lúa thí nghiệm
  trong vụ Xuân 2011 50
  4.4a Mối tương quan giữa năng suất thực thu và khối lượng chất khô
  tích luỹ qua các giai ñoạn sinh trưởng phát triển của các giống
  lúa thí nghiệm trong vụ Xuân 201051
  4.4b Mối tương quan giữa năng suất thực thu và khối lượng chất khô
  tích luỹ qua các giai ñoạn sinh trưởng phát triển của các giống
  lúa thí nghiệm trong vụ Xuân 201151
  4.5a Mối tương quan giữa năng suất thực thu và cácyếu tố cấu thành
  năng suất trong vụ Xuân 201052
  4.5b Mối tương quan giữa NSTT và các yếu tố cấu thành năng suất
  trong vụ Xuân 2011 52
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1 ðặt vấn ñề
  Cây lúa (Oryza sativa L.) là một trong những cây trồng cung cấp nguồn
  lương thực quan trọng nhất của loài người. Khoảng 40% dân số thế giới sử
  dụng lúa gạo làm thức ăn chính và 25% dân số thế giới sử dụng lúa gạo trên
  1/2 khẩu phần lương thực hàng ngày. Như vậy, lúa gạo có ảnh hưởng ñến ñời
  sống ít nhất 65% dân số thế giới.
  Việt Nam chịu ảnh hưởng rất nhiều của biến ñổi khí hậu trong ñó có sự
  xâm nhập mặn của nước biển. Nam ðịnh là một trong số các tỉnh hiện ñang bị
  ảnh hưởng nghiêm trọng của vấn ñề xâm nhập mặn. Ở ñây, hàng năm có
  khoảng 12.000 ha ñất trồng lúa bị ảnh hưởng mặn tậptrung tại các huyện
  Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng.
  Trước tình hình thực tế này ñòi hỏi phải tìm ra ñược các giống lúa có
  khả năng chịu mặn cũng như nghiên cứu các ñặc tính nông sinh học liên quan
  ñến tính chịu mặn sẽ góp phần canh tác lúa nước hiệu quả trên vùng ñất bị
  nhiễm mặn. Việc sử dụng hiệu quả các giống lúa trong ñiều kiện sản xuất
  thực tế, tập trung khai thác nguồn tài nguyên di truyền ñịa phương chịu mặn
  trở thành cấp thiết ñể góp phần ổn ñịnh an ninh lương thực, ñảm bảo thu
  nhập, phát triến kinh tế các vùng ven biển nhiễm mặn.
  ðể tìm hiểu một số ñặc tính nông sinh học liên quanñến tính chịu mặn
  của cây lúa, chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “So sánh một số giống lúa
  chịu mặn trong vụ Xuân tại huyện Giao Thuỷ tỉnh Namðịnh”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  Tìm hiểu một số ñặc tính nông sinh học liên quan ñến khả năng chịu
  mặn của các giống lúa ñịa phương.
  Chọn ra các nguồn gen có khả năng chịu mặn tốt.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Các nghiên cứu về ñất mặn và quá trình xâm nhiễm mặn trên thế
  giới và Việt Nam
  Trên thế giới hiện có 3.320.000 km
  2
  ñất bị nhiễn mặn, ñược phân bố
  qua bảng 2.1: (Nguồn từ FAO/UNESCO)
  Bảng 2.1: Phân bố diện tích ñất nhiễm mặn trên thế giới:
  Vùng Diện tích (10
  6
  ha)
  Châu Úc 84,7
  Châu Phi 69,5
  Châu Mỹ Latinh 59,4
  Trung ñông 53,1
  Châu Âu 20,7
  Châu Á 19,5
  Bắc Mỹ 16,0
  Hiện có khoảng 01/10 diện tích ñất nông nghiệp bị nhiễm mặn, ñiều
  này ảnh hưởng nghiêm trọng ñến tình hình an ninh lương thực trên thế giới.
  Sự mặn hóa cũng làm giảm diện tích tưới tiêu trên thế giới 1-2% mỗi năm.
  ðất mặn là ñất có hàm lượng “muối tan” cao. Loại ñất này có tên gọi
  phổ biến trên thế giới là các tên “saline soils” (ñất mặn) và “salt-afected
  spoils” (ñất giả mặn). Nguồn gốc tạo thành ñất mặn ñược các nhà khoa học
  trên thế giới tổng kết nghiên cứu và phân loại theonguồn gốc:
  ðất mặn Solonchaks có diện tích vào khoảng 260 triệu ha (theo Dudal,
  1990) hoặc 340 triệu ha, phân bố nhiều nhất ở vùng Bắc bán cầu, một phần
  ñáng kể ở Liên Xô cũ, Trung Á, Châu Úc và Châu Mỹ. Theo phân loại ñất
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  FAO-UNESCO gọi là ñất phù sa mặn (Salic Fluvisol) do ñặc tính mặn chưa
  ñạt tiêu chuẩn của nhóm (major soil groupings) mà chỉ ñạt tiêu chuẩn loại hay
  ñơn vị ñất (soils units).
  ðất mặn Solonetz hay còn gọi là ñất phèn mặn (alkali soils hoặc sodic
  soils), thành phần của Solonetz chứa nhiều Na
  2CO3
  và các chất kiềm tạo ñộ
  PH > 8,5. ðặc ñiểm của ñất Solonetz là sự phân tầngrõ rệt tạo nên hình thái
  phẫu diện ñất riêng biệt, chứa Na
  +
  trao ñổi trong keo ñất. ðất Solonetz trên
  thế giới có khoảng 135 triệu hecta, phân bố nhiều ởUkraina, Nga, Hung – ga
  - ry, Bun – ga - ri, Ru – ma - ni, Trung Quốc, Mỹ, Canada, Australia. Trước
  ñây, Solonetz ñược xếp cùng nhóm với ñất Solonchaks(và ñược gọi là ñất bị
  ảnh hưởng của muối “salt-affected soils”) tuy nhiêndo hai loại ñất có sự khác
  biệt về hình thái phẫu diện ñặc tính lý hóa học nêncác hệ thống phân loại
  ngày nay (trường phái phát sinh học ñất của Nga, trường phái phân loại ñịnh
  lượng Soil Taxonomy của Mỹ, và phân loại ñất FAO-UNESCO) ñều tách biệt
  hai loại ñất này trong hệ thống phân loại của mình.
  ðất Sodod: ðược hình thành do quá trình rửa mặn bằng nước ngọt. Dấu
  hiệu ñặc trưng cho ñất Solod là sự có mặt của SiO
  2
  ở tầng A gần giống như
  Potzon. Nhiều tác giả cho rằng trong quá trình Solod hóa, nhiều oxit lưỡng
  tính bị rửa trôi khỏi tầng mặt, nhưng một phần chúng ở ñiều kiện ngập nước
  bị khử (oxit Mn và Fe) về mùa khô có thể chuyển ñộng ñi lên rồi tích tụ lại
  thành những vệt, những dải thậm chí có kết von (kếtvon Fe hoặc Mn) ở ñộ
  sâu 15 - 30 cm.
  Xâm nhiễm mặn thực chất là 2 quá trình: Xâm nhập mặn do hậu quả
  của bão và hạn hán gây ra và nhiễm mặn (mặn hóa) làquá trình xâm nhập
  mặn và tích tụ các muối và các kim loại kiềm trong môi trường ñất, nước tạo
  cho các môi trường thành phần này từ chỗ chưa bị mặn trở thành mặn. Nhiễm
  mặn là quá trình tổng hợp, rất phức tạp, là kết quảcủa quá trình xâm nhập
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  mặn, nước mặn chảy tràn, ñến việc xâm nhập mặn nướcngầm. ðất bị nhiễm
  mặn chỉ khi các tầng ñất tích lũy một lượng lớn muối, ñiều này ñòi hỏi thời
  gian ñể ñất nhiễm mặn trở thành ñất mặn. Biến ñổi khí hậu toàn cầu như hiện
  nay cũng là nguyên nhân gây quá trình nhiễm mặn.
  Khi tính ñến quá trình xâm nhiễm mặn, nhiều nghiên cứu của nhiều tác
  giả trên thế giới ñã nhận ñịnh: Ước tính có khoảng 45 triệu trong tổng số 230
  triệu ha ñất canh tác bị mặn hóa. Diện tích ñất bị nhiễm mặn chiếm hơn 50 %
  ñất canh tác ở Iran, Xiri 25 – 50 %, Irăc 30 %, Trung Quốc 20% và Ấn ðộ
  15% (Scheter, 1988).
  ðánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về mức thiệt hại trung
  bình do biến ñổi khí hậu gây ra với bốn nước: In-ño-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Thái
  Lan, Việt Nam, tương ñương với 6,7 % tổng giá trị GDP hàng năm của các nước
  này vào năm 2100, tức là gấp ñôi mức thiệt hại trung bình trên thế giới.
  Chính vì thế, vấn ñề nghiên cứu xâm nhập triều mặn ñã ñược nhiều nhà
  nghiên cứu các nước phát triển như Mỹ, Hà Lan, Anh quan tâm từ khoảng
  vài chục năm trở lại ñây. Năm 1971, Prichchard ñã dẫn xuất hệ phương trình
  3 chiều ñể diễn toán quá trình xâm nhập mặn nhưng nhiều thông số không xác
  ñịnh ñược. Hơn nữa, mô hình 3 chiều yêu cầu lượng tính toán lớn, yêu cầu số
  liệu quá chi tiết trong khi kiểm nghiệm nó cũng cầncó những số liệu ño ñạc
  chi tiết tương ứng. Vì vậy, các nhà nghiên cứu buộcphải giải quyết bằng cách
  trung bình hóa theo 2 chiều hoặc một chiều. Snaker và Ficher, Masch (1970)
  và Leendertee (1971) ñã xây dựng mô hình 2 chiều và1 chiều trong ñó mô
  hình 1 chiều có nhiều ưu thế trong việc giải các bài toán phục vụ yêu cầu thực
  tế tốt hơn. Dưới ñây thống kê một số mô hình mặn thông dụng ñã ñược giới
  thiệu trong nhiều tài liệu tham khảo:
  Mô hình ñộng lực cửa sông FWQA: Mô hình FWQA thường ñược ñề cập
  trong các tài liệu là mô hình ORLOB theo tên gọi của Tiến sỹ Geral T. Orlob.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Tài liệu Việt Nam
  1. Nguyễn Ngọc Anh (2005), "Chiến lược bảo vệ và sử dụng hợp lý dòng
  chảy kiệt ñồng bằng sông Cửu Long", Báo cáo hội thảo Khai thác và sử
  dụng hợp lý tài nguyên nước khu vực ñồng bằng sông Cửu Long Cần
  Thơ, ngày 21/4/2005.
  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2001), "ðịnh hướng chuyển dịch
  cơ cấu và phát triển sản xuất nông nghiệp vùng ðồngbằng sông Cửu
  Long thời kỳ 2001-2005", Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm
  2001.
  3. Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang, Nguyễn Duy Bảy và cộng tác viên. Chọn
  tạo giống lúa cho các vùng khó khăn ở ðồng bằng sông Cửu Long. Tập
  san Viện CLT-CTP: “Chọn tạo giống lúa cho các vùng khó khăn”.
  NXB NN, 1995.
  4. Bùi Chí Bửu, Nguyễn Duy Bảy, Phùng Bá Tạo, ðỗ Xuân Trường và
  Nguyễn Thị Lang (2000). Chọn tạo giống lúa cho vùng bị nhiễm mặn
  ở ðồng bằng sông Cửu Long. OMon Rice 8:16-26.
  5. Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang (2003), Cơ sở di truyền tính chống chịu
  ñối với thiệt hại do môi trường của cây lúa, NXB Nông Nghiệp TP Hồ
  Chí Minh.
  6. Nguyễn Tấn Hinh và cộng tác viên, 2006. Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ
  thuật ñề tài " Nghiên cứu chọn tạo giống lúa và biện pháp kỹ thuật cach
  tác lúa cho những vùng có ñiều kiện khó khăn" Viện Cây lương thực và
  Cây thực phẩm.
  7. Nguyễn Văn Hoan (2000), Cây lúa và kỹ thuật thâm canh cao sản ở hộ
  nông dân. NXB Nghệ An.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  57
  8. Vũ Tuyên Hoàng, Trương Văn Kính, Nguyễn Văn Nhạn, Lê ðức Sảo.
  Chọn tạo giống lúa mới cho vùng ñất chua, mặn, phènở các tỉnh phía
  Bắc. Tập san Viên CLT-CTP: “Chọn tạo gống lúa cho các vùng khó
  khăn”. NXB NN, 1995.
  9. Trần Ngọc Hương. Nghiên cứu năng suất lúa và ñậu tương phụ thuộc vào
  ñất mặn và bón phân. Luận án phó tiến sĩ nông nghiệp. ðại học nông
  nghiệp Tasken , 1986.
  10. Phạm Thị Lang, Phạm Thị Xim và Bùi Chí Bửu (2008).Nghiên cứu ứng
  dụng marker phân tử trong chọn tạo giống lúa chịu mặn bằng kỹ thuật
  nuôi cấy túi phấn.
  11. Quy phạm khảo nghiệm giống lúa Quốc gia 10TCN, 558-2002.
  12. Lê Sâm (2003), Xâm nhập mặn ở ñồng bằng sông Cửu Long, NXB Nông
  Nghiệp.
  13. ðào Thế Tuấn (1980), Sinh lý và năng suất lúa. Tuyển tập các nghiên cứu
  khoa học và kỹ thuật nông nghiệp. NXB Nông nghiệp.
  14. Viện Qui hoạch và Thiết kế nông nghiệp. Quy hoạch phát triển nông
  nghiệp, nông thôn ven biển thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển
  cả nước. Hà Nội, 2006.
  B. Tài liệu nước ngoài
  15. Akbar M. (1975), Water and chloride abloride in rice seedling. J Agric
  Res 13, pp. 341-343.
  16. Akbar M., Khush G.S. and Hille Ris Lambers (1985),"Genetics of salt
  tolerance in rice" In: Rice genetis, IRRI Losbanos,Philippine, pp.399-409.
  17. Aslam M., Qureshi RH., and Ahmad (1993), Mechanisms of salinity
  tolerance in rice (Oryza sativva L.), Department ofsoil science and
  physiology, University of Agriculture, Pakistan.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  58
  18. Achin Dobermann và Thomas Fairhrst. Rice: Nutrientdisrder and nutrient
  management, IRRI, 2000.
  19. Devitt D. WM Jarreli. KL Stevens (1981) Sodium-potassium ratios in soil
  solution and plant response under saline conditions. Soil Sci Soc Amer
  J 45:80-86.
  20. Flowers, T.J. and Flowers S.A. 2005. Why does salinity pose such a
  difficult problem for plant breeders? Agric. Water Mannagement
  78:15-24.
  21. Flowers TJ and Yeo A.R (1988), Salinity and rice: A physiological
  approach to breeding for resistance, School of biological sciences,
  University of Sus***, Brighton, U.K., pp.993-959.
  22. Flowers T.J (1987), Sanlinity resistance in rice, University of Sus***, pp.
  9-10.
  23. Gregorio GB (1997) tagging salinity tolerance genein rice (Oryza sativa)
  using amplified fragment length polymorphism (AFLP). PhD
  dissertation, University of the Philippines Los Banos.
  24. Greenway and Monns (1980), Mechanisms of salt tolerance in
  nonhalophytes, Department of Agronomy, University of Western
  Australia.
  25. Gorham, J., Wyn Jones, R.G. and Mcdonell, E. 1985.Some mechanisms
  of salt tolerance in crop plants. Plant and Soil 89: 15-40.
  26. Hinrich L. Bohn, Brian L. McNeal, George A. O’Connor. SOIL
  CHEMISTRY, third edition, John wiley and Sons, inc,2001.
  27. Krishnamurty R.V Anbazhagan, KA Bhagwat. 1987. Accumulation of
  free amino acid and distribution of sodium chlorideand potassium in
  rice varieties exposed to sodium chloride stress. Indian J. Plant Physiol.
  30:183-188.
  28. Maas EV, GJ Hoffman. (1977). Crop salt tolerance current assessment .
  ASCE J Irrig and Drainage Div 103:115-134.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  59
  29. Muhammad S., Akbar M., and Neue H>U. (1987), Effect of Na/Ca and
  Na/K ratio in saline culture solution on the growthand mineral
  nutrition of rice (Oryza sativa L.) Plant Soil 104,pp. 57-62.
  30. Muns, R. and Termaat, A. 1986. Whole-plant responses to salinity. Aust.
  J. Plant Physiol. 13: 143-160.
  31. Nakamura, I., Murayama, S., Tobita, S., Bong, B.B,Yanagihara, S.,
  Ishimine, Y. and Kawamitsu, Y. 2002. Effect of NaClon the
  photosynthesis, water ralations and free proline accumulation in the
  wild Oryza species. Plant Pro. Sci. 5: 305-310.
  32. Phạm Văn Cường (2003), Heterosis of photosynthesisdry matter
  production and Grain.
  33. Ponnamperuma, F.N. (1984), Role of cultivar tolerance in increasing rice
  production on salani lands. Strategies for crop improvement, John
  Wiley and sons, New York, 443p.
  34. Prat D. RAE Fathi (1990) Variation in organic acidand mineral
  compartments in young eucalyptus seedlings under saline stress. Plant
  Physiol. 79: 479-486S
  35. Song và cs., (1990) Studies on dry matter and grain production of F1
  hybird rice in China. trang 29 – 33.
  36. Subbarao GV, CJohansen, Mk Jana, JVDK Rao, 1990. Effect of
  sodium/calcium ratio in modifying salinity responseof pigeon pea
  (Cajanus cajan). J. Plant Physiol.136:439-443.
  37. Yeo, A. R. and Flowers, T.J. 1982. Accululation and localization of
  sodium ions withn the shoots of rice (Oryza sativa)varieties differing
  in salinity resistance. Physiol. Plant. 56: 343-348.
  38. Yeo A.R. and Flowers T.J. (1984), Salinity resistance in rice and a
  pyramyding app.roach to breeding vatieties for saline soils. In: Plant
  growth, Drought, and sanility. ED. By NC Tuner and JB Passioura.
  CSIRO, Melbourn, Australia, 161-173.

  Xem Thêm: So sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ Xuân tại huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu So sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ Xuân tại huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status