Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thành phần thiên địch (côn trùng ký sinh, côn trùng và nhện bắt mồi) của sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae Linnaeus), đặc điểm sinh học, sinh thái của ong ký sinh nhộng Pteromalus puparum Linnaeu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thành phần thiên địch (côn trùng ký sinh, côn trùng và nhện bắt mồi) của sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae Linnaeus), đặc điểm sinh học, sinh thái của ong ký sinh nhộng Pteromalus puparum Linnaeu

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu thành phần thiên địch (côn trùng ký sinh, côn trùng và nhện bắt mồi) của sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae Linnaeus), đặc điểm sinh học, sinh thái của ong ký sinh nhộng Pteromalus puparum Linnaeustrên rau họ hoa thập tự vụ Xuân 2011 tại Hà Nội

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình ix
  1: MỞ ðẦU i
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích và yêu cầu của ñề tài:2
  1.2.1 Mục ñích: 2
  1.2.2 Yêu cầu: 2
  2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 Cơ sở khoa học của ñề tài: 3
  2.2 Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước:5
  2.2.1 Những nghiên cứu ngoài nước:5
  2.2.2 Những nghiên cứu trong nước:13
  2.2.3 Tình hình nghiên cứu về biện pháp phòng trừ sâu hại rau HHTT:19
  3: ðỊA ðIỂM, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 25
  3.1 ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu:25
  3.1.1 ðịa ñiểm nghiên cứu: 25
  3.1.2 Thời gian nghiên cứu: 25
  3.2 ðối tượng và vật liệu nghiên cứu:25
  3.2.1 ðối tượng nghiên cứu: 25
  3.2.2 Vật liệu nghiên cứu: 25
  3.3 Nội dung nghiên cứu: 26
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  3.4 Phương pháp nghiên cứu: 26
  3.4.1 Ngoài ñồng: 26
  3.4.2 Trong phòng: 27
  3.4.3 Phương pháp bảo quản mẫu và giám ñịnh:30
  3.5 Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp tính toán:30
  3.6 Phương pháp xử lý số liệu:32
  4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN33
  4.1 Thành phần sâu hại rau họ hoa thập tự vụ Xuân 2011 tại Hoàng
  Mai - Hà Nội: 33
  4.2 Thành phần kẻ thù tự nhiên (Côn trùng ký sinh, côn trùng và
  nhện bắt mồi) của sâu canh bướm trắng (Pieris rapae L.) vụ
  Xuân 2011 tại Hoàng Mai, Hà Nội:36
  4.3 Diễn biến số lượng của sâu xanh bướm trắng và một số loài thiên
  ñịch chủ yếu trên cải bắp vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai, Hà Nội39
  4.4 Diễn biến số lượng của sâu xanh bướm trắng và một số loài thiên
  ñịch chủ yếu trên su hào vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai, Hà Nội41
  4.5 Diễn biến số lượng của sâu xanh bướm trắng và một số loài thiên
  ñịch chủ yếu trên cải xanh vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai, Hà Nội:44
  4.6 Diễn biến số lượng của sâu xanh bướm trắng và một số loài thiên
  ñịch chủ yếu trên cải chíp vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai, Hà Nội:46
  4.7 ðặc ñiểm hình thái và một số ñặc ñiểm sinh học của ong ký sinh
  nhộng P. puparumtrên sâu xanh bướm trắng Pieris rapae L.48
  4.7.1 ðặc ñiểm hình thái của ong ký sinh nhộng Pteromalus puparumL.48
  4.7.2 Vòng ñời của ong P.puparum52
  4.7.3 Khả năng ñẻ trứng của ong P. puparum54
  4.7.4 Tỷ lệ giới tính của ong P. puparumVụ xuân 2011
  tại Hoàng Mai - Hà Nội 56
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  4.7.5 Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung ñến thời gian sống của trưởng
  thành ong Pteromalus puparumL.56
  4.7.6 Ảnh hưởng của ngày tuổi nhộng vật chủ ñến khảnăng ký sinh
  của ong Pteromalus puparumL.58
  4.7.7 Ảnh hưởng của mật ñộ vật chủ ñến tỷ lệ ký sinh trong ñiều kiện
  phòng thí nghiệm: 58
  4.7.8 Ảnh hưởng của mật ñộ ong Pteromalus puparumñến tỷ lệ ký
  sinh trong ñiều kiện phòng thí nghiệm:60
  4.7.9 Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu ñến trưởng thành ong Pteromalus
  puparumL trong phòng thí nghiệm:62
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ64
  5.1 Kết luận 64
  5.2 ðề nghị 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  - BVTV: Bảo vệ thực vật
  - HHTT: Họ hoa thập tự
  - IPM: Quản lý dịch hại tổng hợp (Integrated Pest Management)
  - KS: Ký sinh
  - TR: Trứng
  - SN: Sâu non
  - KSN: Ký sinh nhộng
  - KSSN: Ký sinh sâu non
  - NXB: Nhà xuất bản
  - VC: Vật chủ
  - SXBT: Sâu xanh bướm trắng
  - BMAT: Bắt mồi ăn thịt
  - ðTSH: ðấu tranh sinh học
  - BPSH: Biện pháp sinh học.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  Bảng 1: Thành phần sâu hại rau họ hoa thập tự vụ Xuân 2011 tại Hoàng
  Mai, Hà Nội 33
  Bảng 2: Thành phần thiên ñịch của sâu xanh bướm trắng vụ Xuân 2011
  tại Hoàng Mai, Hà Nội 36
  Bảng 3. Diễn biến mật ñộ sâu xanh bướm trắng và một số loài thiên ñịch
  chủ yếu trên bắp cải vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai – Hà Nội39
  Bảng 4. Diễn biến mật ñộ sâu xanh bướm trắng và một số loài thiên ñịch
  chủ yếu trên su hào vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai, Hà Nội42
  Bảng 5. Diễn biến mật ñộ sâu xanh bướm trắng và một số loài thiên ñịch
  chủ yếu trên rau cải xanh vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai, Hà Nội44
  Bảng 6. Diễn biến mật ñộ sâu xanh bướm trắng và mộtsố loài thiên ñịch
  chủ yếu trên rau cải chíp vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai, Hà Nội46
  Bảng 7: Kích thước các pha phát dục của ong Pteromalus puparumL. 49
  Bảng 8: Vòng ñời của ong ký sinh P. puparumở ñiều kiện phòng thí
  nghiệm (Nhiệt ñộ TB 24,5

  C, Ẩm ñộ TB 81%)53
  Bảng 9: Khả năng ñẻ trứng của ong ký sinh P. puparum 54
  Bảng 10: Tỷ lệ giới tính của ong P. puparumvụ xuân 2011 tại Hoàng
  Mai - Hà Nội 55
  Bảng 11: Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung ñến thời gian sống (ngày) và
  khả năng ñẻ trứng của trưởng thành ong P. puparum57
  Bảng 12: Ảnh hưởng của ngày tuổi nhộng vật chủ ñến khả năng ký sinh
  của ong P. puparum 58
  Bảng 13. Ảnh hưởng của mật ñộ vật chủ (nhộng Pieris rapaeL.) ñến tỷ
  lệ ký sinh của ong P. puparum 60
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  Bảng 14: Ảnh hưởng của mật ñộ ong P. puparumñến tỷ lệ ký sinh
  nhộng Pieris rapaeL. 61
  Bảng 15: Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu ñến trưởng thành ong P. puparum
  trong phòng thí nghiệm 63
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  STT Tên hình Trang
  Hình 1: Một số hình ảnh về sâu hại trên rau HHTT vụ Xuân 2011 tại
  Hoàng Mai - Hà Nội 35
  Hình 2: Một số hình ảnh về thiên ñịch của sâu xanh bướm trắng (Pieris
  rapaeL.) vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai - Hà Nội 35
  Hình 3: Diễn biến mật ñộ của sâu xanh bướm trắng vàmột số loài
  BMAT chính trên cải bắp vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai-Hà Nội 41
  Hình 4: Diễn biến mật ñộ của sâu xanh bướm trắng vàtỷ lệ ong ký sinh
  trên cải bắp vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai- Hà Nội41
  Hình 5: Diễn biến mật ñộ của sâu xanh bướm trắng vàmột số loài
  BMAT chính trên su hào vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai- Hà Nội43
  Hình 6: Diễn biến mật ñộ của sâu xanh bướm trắng vàtỷ lệ ong ký sinh
  trên su hào vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai- Hà Nội43
  Hình 7: Diễn biến mật ñộ của sâu xanh bướm trắng vàmột số loài
  BMAT chính trên cải xanh vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai- Hà
  Nội 45
  Hình 8: Diễn biến mật ñộ của sâu xanh bướm trắng vàtỷ lệ ong ký sinh
  trên cải xanh vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai- Hà Nội45
  Hình 9: Diễn biến mật ñộ của sâu xanh bướm trắng vàmột số loài
  BMAT chính trên cải chíp vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai- Hà Nội47
  Hình 10: Diễn biến mật ñộ của sâu xanh bướm trắng và tỷ lệ ong ký sinh
  trên cải chíp vụ Xuân 2011 tại Hoàng Mai- Hà Nội47
  Hình 11: Hình ảnh râu ñầu ong P. Puparum50
  Hình 12: Hình ảnh cánh ong P. Puparum50
  Hình 13: Hình ảnh, màu sắc bụng và lưng ong P. Puparum50
  Hình 14: Sâu non ong P. Puparum51
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  x
  Hình 15: Nhộng ong P. puparum 51
  Hình 16: Trưởng thành ñực ong P. puparum51
  Hình 17: Trưởng thành cái ong P. puparum51
  Hình 18: Vòng ñời của ong ký sinh P. puparumở ñiều kiện phòng thí
  nghiệm 53
  Hình 19: Tập tính ñẻ trứng của ong P. puparum 55
  Hình 20: So sánh giới tính của ong P. puparumtrong ñiều kiện phòng thí
  nghiệm 56
  Hình 21: Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung ñến thời gian sống trưởng thành ong
  P. puparum 57
  Hình 22: Ảnh hưởng của mật ñộ vật chủ (nhộng Pieris rapaeL.) ñến tỷ lệ ký
  sinh của ong P. puparumtrong phòng thí nghiệm61
  Hình 23: Ảnh hưởng của mật ñộ ong P. puparumñến tỷ lệ ký sinh trong
  phòng thí nghiệm 62
  Hình 24: Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu ñến trưởng thành ong P. puparum
  trong phòng thí nghiệm 63
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  1: MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Rau là loại cây thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, ñóng vai trò quan
  trọng trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người dân ViệtNam nói riêng và trên
  toàn thế giới nói chung. Trong các loại rau thì rauhọ hoa thập tự là nhóm cây
  thực phẩm quan trọng cho loài người. Tuy nhiên, mộttrong những khó khăn
  lớn nhất cho việc trồng loại rau này là sự phá hoạinghiêm trọng của các loại
  sâu hại như sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy, sâu khoang . Mức ñộ tàn
  phá của chúng ñã ñặt ra không ít những bài toán khócho các nhà khoa học và
  nguời sản xuất.
  ðể ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, ngoại thành Hà Nội ñã
  hình thành nhiều khu vực sản xuất rau tập trung. Chính sự gia tăng diện tích
  cũng như tính chuyên canh ngày càng cao ñã và ñang tạo ñiều kiện cho sâu
  hại phát triển mạnh, trong ñó có sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae
  Linnaeus).Ở nước ta, trước ñây sâu xanh bướm trắng có phát sinh và gây hại
  trên rau họ hoa thập tự nhưng chưa nghiêm trọng. Các nhà côn trùng học xếp
  sâu xanh bướm trắng vào hạng thứ yếu, tuy nhiên trong một vài năm gần ñây
  sâu xanh bướm trắng phát sinh gây hại nặng và ñược coi là ñối tượng phải
  phòng trừ ở nhiều ruộng rau trong cả nước [28].
  Do chưa nhận thức ñầy ñủ ñược vai trò của kẻ thù tựnhiên ñối với sâu
  hại nên bà con nông dân chủ yếu dựa vào việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học
  trên ñồng ruộng nhưng thiệt hại do sâu hại gây ra hầu như vẫn không giảm,
  hiệu lực của thuốc trừ sâu thấp dần, ñặc biệt ñã làm ảnh hưởng không nhỏ ñến
  côn trùng và ñộng vật có ích, làm mất cân bằng sinhthái, gây ô nhiễm môi
  trường và sức khỏe con người.
  Trong tự nhiên, kẻ thù của sâu hại rất phong phú, cùng với các thiên ñịch
  khác, các loài côn trùng ký sinh thể hiện khá rõ nét vai trò của mình. Chúng ñã
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  góp phần không nhỏ vào ñiều hòa số lượng chủng quầnsâu hại. Vì vậy, việc duy
  trì, bảo vệ và sử dụng các loài côn trùng ký sinh ở sâu hại như là một thành tố
  không thể thiếu ñược trong hệ thống phòng trừ tổng hợp sâu hại cây trồng.
  ðể ñóng góp những dẫn liệu làm cơ sở khoa học cho biện pháp quản lý
  dịch hại tổng hợp (IPM) sâu hại rau họ hoa thập tự,chúng tôi tiến hành
  nghiên cứu ñề tài:
  “ Nghiên cứu thành phần thiên ñịch (côn trùng ký sinh, côn trùng
  và nhện bắt mồi) của sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae Linnaeus), ñặc
  ñiểm sinh học, sinh thái của ong ký sinh nhộng Pteromalus puparum
  Linnaeustrên rau họ hoa thập tự vụ Xuân 2011 tại Hà Nội. ”
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài:
  1.2.1. Mục ñích:
  Trên cơ sở ñiều tra tình hình gây hại và thành phầnthiên ñịch của sâu
  xanh bướm trắngPieris rapae L. trên rau họ hoa thập tự, nghiên cứu ñặc ñiểm
  sinh vật học, sinh thái học của ong ký sinh Pteromalus puparum L. ñể từ ñó
  làm cơ sở ñể xác ñịnh khả năng bảo vệ, khích lệ và sử dụng ong ký sinh trong
  phòng chống sâu xanh bướm trắng ñạt hiệu quả và an toàn.
  1.2.2. Yêu cầu:
  - ðiều tra xác ñịnh thành phần thiên ñịch (Côn trùng ký sinh, côn trùng
  và nhện bắt mồi) của sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae L.) hại rau họ hoa
  thập tự trong vụ Xuân 2011 tại Hà Nội.
  - Xác ñịnh ñặc ñiểm hình thái ong Pteromalus puparum L. ký sinh
  nhộng sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae L.).
  - Tìm hiểu một số ñặc ñiểm sinh học, sinh thái của ong Pteromalus
  puparum L. ký sinh nhộng sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae L.) hại rau họ
  hoa thập tự.
  - ðánh giá ảnh hưởng của một số loại thuốc bảo vệ thực vật ñối với
  ong ký sinh Pteromalus puparum L.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Cơ sở khoa học của ñề tài:
  Rau họ thập tự là loại cây trồng quan trọng và ñượctrồng phổ biến ở
  nhiều nước. Chúng thường xuyên bị nhiều loại sâu hại tấn công và gây hại, số
  lượng những loài sâu hại quan trọng ở mỗi nước rất khác nhau. Có loài gây
  hại mạnh ở vùng này nhưng sang vùng khác lại gây hại không ñáng kể.
  Như chúng ta ñã biết, trong hệ sinh thái ñồng ruộngluôn tồn tại nhiều mối
  quan hệ giữa sinh vật với cây trồng và ñiều kiện môi trường. Chúng có mối quan
  hệ khăng khít, không ngừng tác ñộng qua lại lẫn nhau ñể tồn tại. Số lượng quần
  thể của mỗi loài không thể tăng lên hay giảm ñi vô hạn mà ñược ñiều hoà bởi
  các yếu tố vô sinh như nhiệt ñộ, ẩm ñộ, ánh sáng, lượng mưa và các yếu tố
  hữu sinh như cây trồng, thiên ñịch, cũng như các tác dộng của con người
  (Phạm Văn Lầm, 1995 [13], Vũ Quang Côn, 1990 [3], 1998 [4]; Phạm Bình
  Quyền, 1994 [20]).
  Quần thể sâu hại rau HHTT cũng chịu ảnh hưởng như vậy, trong ñó tác
  ñộng của con người có ảnh hưởng mạnh ñến chúng thông qua việc bố trí thời
  vụ gieo trồng, kỹ thuật canh tác và ñặc biệt là việc sử dụng thuốc BVTV. Việc
  ñiều khiển quần thể sinh vật theo hướng có lợi cho con người dựa vào sự hiểu
  biết ñầy ñủ về ñặc ñiểm sinh học của sâu hại chính cũng như các qui luật
  tương tác trong quan hệ của chúng với các nhân tố môi trường xung quanh.
  Số lượng cá thể của nhiều loài côn trùng thường có sự dao ñộng lớn từ thế hệ
  này sang thế hệ khác (Phạm Bình Quyền, 1994 [20]).
  Những nghiên cứu của De Geer từ 1752 ñã ghi nhận vai trò to lớn của
  côn trùng thiên ñịch. Theo ông “ chúng ta không khinào có thể phòng chống
  côn trùng thành công mà không có sự giúp ñỡ của cáccôn trùng khác” (Dẫn
  theo Lê Thị Kim Oanh, 1997 [18])
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  Với sự phát triển nhanh chóng của nông nghiệp nói chung, nghề trồng
  rau nói riêng ñã tạo ñiều kiện cho nhiều loài sinh vật gây hại phát sinh, là mối
  hiểm hoạ, thách thức lớn ñối với sản xuất nông nghiệp. ðể bảo vệ cây trồng
  trước sự phá hoại của các loài dịch hại, con người ñã sử dụng nhiều biện pháp
  tác ñộng, trong ñó biện pháp hoá học (BPHH) ñược coi là biện pháp chủ lực.
  Sử dụng quá nhiều thuốc BVTV ñã tạo ñiều kiện cho dịch hại nói chung, sâu
  hại nói riêng hình thành tính kháng thuốc, ñiều nàybuộc người nông dân phải
  tăng nồng ñộ thuốc, khiến cho việc phòng trừ chúng ñã khó khăn ngày càng
  trở nên khó khăn hơn.
  Mặt khác sử dụng thuốc trừ sâu thường xuyên và liêntục ñã dẫn ñến
  việc tiêu diệt phần lớn các loài thiên ñịch, khiến cho chúng không còn ñủ khả
  năng khống chế sự phát triển của sâu hại nên sâu hại càng phát sinh với mật
  ñộ cao hơn trước. ðồng thời nhiều loài sâu hại thứ yếu phát triển trở thành ñối
  tượng gây hại chủ yếu.
  Sử dụng thuốc trừ sâu còn gây hại nghiêm trọng ñếnsức khoẻ của con
  người, kể cả người sản xuất và người sử dụng sản phẩm thu hoạch. Trong quá
  trình sử dụng một phần thuốc BVTV bị rửa trôi thấm sâu vào ñất, nguồn nước
  sinh hoạt, gây ô nhiễm với môi trường. Bên cạnh ñó, vì chạy theo lợi nhuận
  kinh tế, nhiều người dân ñã không quan tâm tới thờigian cách ly của thuốc,
  phun thuốc trước khi thu hái sản phẩm 1 – 2 ngày, ñây là nguyên nhân dân
  ñến các vụ ngộ ñộc do ăn phải rau có dư lượng thuốcBVTV vượt quá quy
  ñịnh cho phép.
  Như vậy, chúng ta cần phải có những nghiên cứu cụ thể về tình hình phát
  sinh gây biến ñộng mật ñộ của các loài dịch hại trên rau và các loài thiên ñịch
  của chúng trên cơ sở ñó có các biện pháp phòng trừ hiệu quả mà vẫn ñảm bảo
  sự an toàn cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Chi cục BVTV Hà Nội (2002). Tìm hiểu quy luật phát sinh gây hại của sâu
  bệnh chính trên rau xuân hè, các giống dưa leo và xây dựng quy trình
  phòng trừ tổng hợp, Báo cáo kết quả ñề tài khoa học.
  2. Nguyễn Văn Cảm, Hà Minh Trung (1979), Kết quả ñiều tra sâu bệnh hại
  cây trồng ở các tỉnh phía Nam 1977 – 1979, Nhà xuất bản Nông nghiệp,
  Hà Nội.
  3. Vũ Quang Côn (1990), “Lợi dụng các tác nhân sinhvật ñể hạn chế số
  lượng sâu hại, một trong các biện pháp quan trọng của phòng trừ tổng
  hợp”, Tạp chí Bảo vệ thực vật(số 6), Tr. 19 – 21.
  4. Vũ Quang Côn (1998), “ Biến ñộng số lượng côn trùng”, Bài giảng cho chương
  trình ñào tạo sau ñại học, Trường ðại học Nông nghi ệp I, Hà Nội.
  5. Hoàng Anh Cung (1997), Nghiên cứu tính kháng thuốc của sâu tơ với các
  nhóm Lân hữu cơ và Pyrethroid, Báo cáo khoa học, Hà Nội, 1997, 8 tr.
  6. Nguyễn ðình ðạt (1980), “Một số kết quả nghiên cứu tính chống thuốc và
  biện pháp phòng trừ sâu tơ ”, Kết quả nghiên cứu KHKT 1969 – 1979,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Hồ Thị Thu Giang (1996), Thành phần thiên ñịch sâu hại rau họ thập tự.
  ðặc tính sinh vật và sinh thái học của bọ rùa 6 vằnvà ong ký sinh rệp
  cải vụ ðông xuân 1995 – 1996 tại Gia Lâm – Hà Nội, Luận án thạc sĩ
  KHNN, Trường ñại học Nông nghiệp I, Hà Nội, 1996.
  8. Hồ Thu Giang (2002), Nghiên cứu về thiên ñịch rau họ thập tự, ñặc ñiểm
  sinh học, sinh thái của 2 loài ong Cotesia pluteallae (Kurdjiumov) vaf
  Diadromus collaris Gravenhost (Linnaeus) trên sâu tơ ở ngoại thành Hà
  Nội, Luận văn Tiến sĩ Nông nghiệp, Trường ðại học Nôngnghiệp I, Hà
  Nội
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  67
  9. Bùi Minh Hồng, Hà Quang Hùng, Hồ Thu Giang (2005). Mối quan hệ giữa
  ruồi bắt mồi Syrphus ribesii Linne (Syrphidae: Diptera) và rệp muội gây
  hại trên một số cây trồng tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2005-2006, tạp chí
  khoa học và phát triển, Trường ñại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  10. Nguyễn Thị Hồng (2001), Sâu hại rau họ hoa thập tự và biện pháp
  phòng trừ vụ ðông Xuân năm 2000-2001 tại Lạng Sơn, Luận án thạc sĩ
  KHNN, Trường ñại học Nông nghiệp I, Hà Nội, 2001.
  11. Nguyễn Quý Hùng, Lã Phạm Lân, Huỳnh Công Hà (1994), Kết quả
  nghiên cứu phòng trừ sâu tơ hại rau họ hoa thập tự tại thành phố Hồ Chí
  Minh.Tạp chí Nông nghiệp và CNTP 9, tr. 336-337.
  12. Phạm Văn Lầm (1994) “Biện pháp hoá học trong IPM”.Tạp chí BVTV
  số 6 trang 22-23
  13. Phạm Văn Lầm (1995),Biện pháp sinh học trong phòng chống sâu hại
  nông nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  14. Phạm Văn Lầm (1999), Kết quả xác ñịnh tên khoa học của thiên ñịch thu
  ñược trên rau họ hoa chữ thập, Tạp chí Bảo vệ thực vật số 3, tr. 27-29.
  15. Khuất ðăng Long, Nguyễn Kim Oanh, Trần Thị Thuý(1996), Kết quả
  nghiên cứu về Diaeretiella rapaeM'Intosh kí sinh quan trọng trên rệp
  rau Brevicorine brassicae(L.) (Homoptera, Aphidiiae). Tạp chí bảo vệ
  thực vật 1, tr. 30-33.
  16. Nguyễn Duy Nhất (1970), “ðặc tính sinh vật học, qui luật phát sinh và
  những yếu tố ảnh hưởng ñến mật ñộ sâu koang trên ñồng ruộng vùng Hà
  Nội”, Tạp chí KHKT Nông nghiệp( số 6), Tr. 674-697.
  17. Nhà xuất bản nông nghiệp Bắc Kinh, 1995. “Phòng trừ sâu hại rau”, tr 77
  18. Lê Thị Kim Oanh (1997), Nghiên cứu sử dụng một số thuốc phòng trừ sâu
  hại rau họ thập tự và an toàn ñối với thiên ñịch của chúng tại vùng Song
  Phương, Hoài ðức, Hà Tây vụ ðông xuân 1996 – 1997, Luận án Thạc sỹ
  KHNN, Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  68
  19. Nguyễn Thị Kim Oanh (1996), Nghiên cứu thành phần, ñặc tính sinh học
  sinh thái của một số loài rệp muội (Aphididae-Homoptera) hại cây trồng
  vùng Hà Nội. Tóm tắt luận án PTS KHNN, Trường ðại học Nông ngh iệp 1,
  Hà Nội.
  20. Phạm Bình Quyền (1994), Sinh thái học côn trùng, Nhà xuất bản Giáo
  dục, Hà Nội.
  21. Phạm Bình Quyền, Nguyễn Văn Sản, 1996 “Ảnh hưởng của phân bón và
  thuốc BVTV ñến sự phát triển và mức ñộ tử vong của sâu tơ Plutella
  xylostella .Tạp chí BVTV số 5, trang 63-65.
  22. Bùi Hải Sơn (1993). Nghiên cứu nhện lớn bắt mồi (Araneae) trên ruộng
  lúa vùng ngoại thành Hà nội, Luận án PTS khoa học nông nghiệp,
  Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  23. Bùi Hải Sơn, Nguyễn Thị Diệp (1990). Bước ñầu tìm hiểu ruồi ăn rệp rau
  thập tự.Thông tin BVTV 3/1990, tr 20-21.
  24. Nguyễn Trường Thành(2003). Quản lý tổng hợp dịch hại (IPM) trên rau
  họ hoa thập tự,Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  25. Trần Khắc Thi (1996)“Kĩ thuật trồng rau sạch’’. NXB nông nghiệp Hà
  Nội, Trang 12.
  26. Nguyễn Công Thuật (1996), Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây trồng,
  Nghiên cứu và ứng dụng, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  27. Nguyễn Duy Trang (1999), Vai trò và biện pháp bảo vệ thực vật trong sản
  xuất rau an toàn, Báo cáo tại hội thảo Quốc gia sản xuất rau an toàn
  quanh năm tại ngoại ô thành phố 15-16/12/1999.
  28. Lê Văn Trịnh (1997), Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học, sinh thái của một số
  sâu hại rau họ thập tự vùng ñồng bằng sông Hồng, Luận án TS Nông
  nghiệp, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
  29. Lê Văn Trịnh, Vũ Thị Sử 1997. “Một số kết quả theo dõi về sâu xanh
  bướm trắng năm 1996’’, Tạp chí BVTV số 5.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  69
  30. Lê Văn Trịnh, Trần Huy Thọ, 1996 “Một số kết quả nghiên cứu phòng trừ
  tổng hợp sâu hại rau họ hoa thập tự”, tuyển tập công trình nghiên cứu
  BVTV 1990-1995. NXB Nông Nghiệp, trang 70-80.
  31. Lê Văn Trịnh (1997), Hiệu quả khống chế số lượng quần thể sâu tơ của
  ong ký sinh Apanteles plutallae trên ñồng ruộng. Tạp chí bảo vệ thực vật
  1, tr. 24-25.
  32. Trung tâm khuyến nông quốc gia (2008) “Sản xuất rau an toàn’’NXB
  Nông nghiệp (160 trang).
  33. Nguyễn Viết Tùng (1999) “Bảo vệ thực vật và phát triển nông nghiệp bền
  vững’’, Hội thảo khoa học lần thứ nhất về một số thành tích và tương lai
  phát triển nông nghiệp ở Nhật Bản và Việt Nam tháng4/1999 trang 56-64.
  34. Viện Bảo vệ thực vật (1976),Kết quả ñiều tra côn trùng cơ bản trên cây
  trồng nông nghiệp năm 1967 – 1968, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà
  Nội.
  35. Viện Bảo vệ thực vật (2000), phương pháp nghiên cứu BVTV tập 3,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội
  36. Bùi Tuấn Việt (1993). “Nghiên cứu các loài kí sinh nhộng của sâu hại bộ
  cánh vảy ( Lepidoptera) ở vùng Hà Nội”. Tạp chí BVTV số 2 trang 13.
  II. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI
  37. Alam M. M. (1992),Diamondback month and its natural enemies in
  Jamaica and some other Caribean islands. In Manegenment of
  Diamondback Month and other Crucifer Pets: Proceedings of the second
  Iternational Wokshop. (N. S. Talekar eds), Shanhua,Taiwan, Asia
  Vegetable Research & Development Center, pp. 233-344.
  38. Ali M. I.: Krim, M. A. (1995), Host range abundance and natural
  enemies of Diamondback moth in Bangladesh. In Review of Agricultural
  Etomology April 1997, 85(4), pp. 475.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  70
  39. Andreas Poelking (1992), Diamondback moth in the Philippinnes and its
  control with Diadegma semiclausum. In Diamondback moth and other
  crucifer pets (Talaker N.S.). Proc. 2
  nd
  . Inter. Workshop, Tainan, Taiwan,
  AVRDC. pp. 71 278.
  40. Avci U.; O Zbeck. H. (1994), Lepidopterous cabbage pests and their
  parasitoids in Erzurum.In Rewiew of Agricultaral Entomology 82 (6), pp.
  620.
  41. Bhatia R.; Gupta D.; Pathania N.K. (1995), Host Praference and
  population build- up of key pets of cole crops, Journal of Insect Science 8
  (1), pp. 59-62.
  42. Bueno V. H. P.; souza, B. B. M. DE (1995), Ocurrence and diversity of
  predatory insects and parasitoids in spring greens (Brassica oleracae
  var. acephala) in Laveras, M. G, Brazli. In Review of Agricultural
  Entomology, 83 (5) pp.507.
  43. Carwright B., R. J. Schtzer, W. P. Morrison andC. Chambers (1990),
  Economics of Managing Lepidopteruos Cabbage Pests in the
  SouthWesterm United states. In taleker. NS., and Griggs, TD. (ed). Proc.
  2
  nd
  . Inter. Workshop. Tainan, Taiwan., AVRDC. pp. 351-359.
  44. Chelliahs and Srinivasan K, 1985. “Bio ecology and management of
  diamondbank moth in India.” Proc 1 st. Inter. Workshop. Shanhua,
  Taiwan, AVRDC.P.63 - 76.
  45. Chua TH, Ooi PAC, 1985. “Evaluation of three parasites in Cameron
  Highland - Malaysia.Pore. 1 st. Inter. Workshop. Shanhua, Taiwan.
  AVRDC. P. 173 – 84
  46. Dvi P. B., Shing T. K, Sengh H. J (1999), Studies on the natural enemy
  complex of the green peach aphid, Myzus persicae (Sulxer) on Knol-
  Khol, Brassica oleracea, Annals of plant Protection Sciences7(1), pp. 37-40.
  47. Eddy C. O, (1983). “Entomological progress”, Louisiana Agriculture

  Xem Thêm: Nghiên cứu thành phần thiên địch (côn trùng ký sinh, côn trùng và nhện bắt mồi) của sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae Linnaeus), đặc điểm sinh học, sinh thái của ong ký sinh nhộng Pteromalus puparum Linnaeu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thành phần thiên địch (côn trùng ký sinh, côn trùng và nhện bắt mồi) của sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae Linnaeus), đặc điểm sinh học, sinh thái của ong ký sinh nhộng Pteromalus puparum Linnaeu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status