Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu bệnh thán thư hại đậu tương và biện pháp phòng trừ vụ đông 2010 tại Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu bệnh thán thư hại đậu tương và biện pháp phòng trừ vụ đông 2010 tại Hà Nội

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu bệnh thán thư hại đậu tương và biện pháp phòng trừ vụ đông 2010 tại Hà Nội

  MỤC LỤC
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñề tài 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1. Tổng quan tài liệu nước ngoài4
  2.2. Những nghiên cứu về một số loại nấm bệnh gây hại trên cây ñậu
  tương 5
  2.3. Một số nghiên cứu bệnh thán thư gây hại trênñậu tương8
  2.4. Tình hình nghiên cứu ở trong nước12
  2.5. Một số nghiên cứu về kích kháng và chất kích kháng15
  3. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU23
  3. 1. Phạm vi nghiên cứu 23
  3.2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu23
  3.2.1 Vật liệu nghiên cứu 23
  3.2.2 Nội dung nghiên cứu 23
  3.2.3 Phương pháp nghiên cứu 24
  3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 29
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN30
  4.1. Thành phần nấm bệnh gây hại trên cây ñậu tương vụ ñông năm
  2010 tại Hà Nội 30
  4.2. Diễn biến phát sinh phát triển của bệnh thán thư gây hại ñậu
  tương tại một số ñiểm ñiều tra.35
  4.3. Thành phần nấm bệnh hại trên hạt giống ñậu tương thu thập tại các
  vùng trồng ñậu tương tại Hà Nội năm 201041
  4.3.1 Nấm Aspergillusspp. 44
  4.3.2 Nấm Colletotrichumspp. 44
  4.3.3 Nấm Macrophomia phaseolina47
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  4.3.4 Nấm Cercosporaspp. 47
  4.4. Ảnh hưởng của nấm bệnh ñến khả năng nảy mầm của hạt giống
  ñậu tương 49
  4.5. Mức ñộ nhiễm nấm Colletotrichum truncatumtrên các mẫu ñậu
  tương thu thập tại một số huyện thuộc Hà Nội50
  4.5.1 Mức ñộ nhiễm nấm C. truncatumtrên một số giống ñậu tương thu
  thập tại vùng Chương Mỹ, Quốc Oai, Ba Vì.51
  4.5.2 Mức ñộ nhiễm nấm Colletotrichum truncatumtrên một số giống
  ñậu tương thu thập tại các huyện Gia Lâm, Long Biên, ðông Anh.52
  4.6. Vị trí tồn tại của nấm Colletotrichum truncatum trên hạt giống54
  4.7. Một số biện pháp xử lý hạt giống55
  4.7.1 Xử lý bằng thuốc hóa học 55
  4.7.2 Xử lý bằng cồn 70
  0
  57
  4.8. Khảo sát hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thực vật, chất kích kháng
  trong phòng trừ bệnh thán thư gây hại ñậu tương trê n ñồng ruộng59
  4.8.1 Khảo sát hiệu lực của một số loại thuốc BVTVtrong phòng trừ
  bệnh thán thư trên ñồng ruộng59
  4.8.2 Ảnh hưởng của các chất kích kháng ñến diễn biến của bệnh thán
  thư trên ñồng ruộng 61
  5. KẾT LUẬN 64
  5.1. Kết luận 64
  5.2. ðề nghị 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1: Thành phần nấm bệnh hại trên cây ñậu tương vụ ñông 2010 tại
  khu vực Hà Nội 31
  Bảng 2: Diễn biến bệnh thán thư trên giống ñậu tương DT84 tại xã Hồng
  Phong – Chương Mỹ vụ ñông 201036
  Bảng 3: Diễn biến bệnh thán thư trên giống ñậu tương DT84 tại xã Bột
  Xuyên – Phú Xuyên vụ ñông 201038
  Bảng 4: Thành phần nấm bệnh hại trên hạt giống ñậu tương vụ ñông
  2010 tại khu vực Hà Nội 42
  Bảng 5: ðặc ñiểm của một số loại nấm gây bệnh trênhạt giống ñậu
  tương năm 2011 43
  Bảng 6: Ảnh hưởng của nấm bệnh ñến khả năng nảy mầmcủa hạt giống
  ñậu tương 49
  Bảng 7: Mức ñộ nhiễm nấm Colletotrichum truncatumtrên một số giống
  ñậu tương thu thập tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Ba Vì51
  Bảng 8: Mức ñộ nhiễm nấm Colletotrichum truncatumtrên một số giống ñậu
  tương thu thập tại các huyện Gia Lâm, Long Biên, ðô ng Anh52
  Bảng 9: Vị trí tồn tại của nấm Colletotrichum truncatumtrên hạt giống54
  ñậu tương tại Hà Nội 54
  Bảng 10: Ảnh hưởng của các loại thuốc hóa học xử lýhạt giống ñến tỷ lệ
  nảy mầm giống ñậu tương DT8456
  Bảng 11: Ảnh hưởng khử trùng của cồn 70
  0
  ñến tỷ lệ nảy mầm hạt giống
  ñậu tương DT84 và mức ñộ nhiễm nấm C.truncatum57
  Bảng 12: Ảnh hưởng của một số loại thuốc BVTV ñến diễn biến bệnh
  thán thư trên giống DT90 tại Thụy Hương – Chương Mỹ60
  Bảng 13: Ảnh hưởng của một số loại thuốc BVTV ñến diễn biến bệnh
  thán thư gây hại giống DT84 tại Thụy Hương – ChươngMỹ60
  Bảng 14: Ảnh hưởng của chất kích kháng ñến diễn biến bệnh thán thư61
  trên ñồng ruộng 61
  Bảng 15: So sánh hiệu lực của các chất kích kháng63
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 1: Triệu chứng bệnh gỉ sắt do nấm Phakopsora sojaegây ra32
  Hình 2: Triệu chứng bệnh héo vàng do nấm Fusarium oxysporumgây raError! Bookma
  Hình 3: Triệu chứng bệnh héo rũ gốc mốc trắng do nấm Sclerotium rolfsii
  gây ra 34
  Hình 4: Triệu chứng bệnh thán thư do nấm Collectotrichum sp gây hại35
  Hình 5: Diễn biến bệnh thán thư gây hại ñậu tương tại xã Hồng Phong –
  Chương Mỹ 37
  Hình 6: Diễn biến bệnh thán thư gây hại ñậu tương tại xã Bột Xuyên –
  Phú Xuyên vụ ñông 201039
  Hình 7: Triệu chứng bệnh thán thư trên quả ñậu tương40
  Hình 8: Triệu chứng bệnh thán thư trên cây và lá ñậu tương40
  Hình 9: Hạt ñậu tương nhiễm nấm Colletotrichum truncatum45
  Hình 10 : Hạt ñậu tương bị nhiễm nấm Colletotrichum lidemuthianum45
  Hình 11: ðĩa cành và bào tử nấm của nấm Colectotrichum truncatum46
  Hình 12: Quả cành và bào tử phân sinh của nấm Macrophomina
  phaseolina 47
  Hình 13: Triệu chứng hạt ñậu tương nhiễm nấm Cercospora kikuchii48
  Hình 14: Triệu chứng hạt ñậu tương nhiễm nấm Cercospora sojinae48
  Hình 15: Ảnh hưởng của nấm bệnh ñến khả năng nảy mầm của hạt giống
  ñậu tương 50
  Hình 16: Biểu ñồ so sánh tỷ lệ hạt giống nhiễm bệnhthán thư tại 2 khu
  vực ðông Anh, Gia Lâm, Long Biên và Chương Mỹ, QuốcOai,
  Ba Vì. 53
  Hình 17: Vị trí tồn tại của nấm Colletotrichum truncatum trên hạt giống55
  Hình 18: Biểu ñồ so sánh hiệu quả xử lý hạt giống của cồn 70
  0
  theo thời gian xử lý 58
  Hình 19: Ảnh hưởng của chất kích kháng ñến diễn biến bệnh thán thư
  trên ñồng ruộng 62
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  ðậu tương tên khoa học Glycine maxL. Merrill là cây công nghiệp
  ngắn ngày, có giá trị kinh tế và hàm lượng dinh dưỡng cao. Hạt ñậu tương
  chứa 30%-56% protein, protein của ñậu tương dễ tiêuhóa hơn thịt và không
  có các thành phần Colesteron. Ngoài ra hạt ñậu tương chứa nhiều loại axit
  amin không thay thế như Lysin, Triptophan, Metionin, Cysterin, , 12%-25%
  lipit, và các vitamin B1, B2, C, D, E, K . cần thiết cho cơ thể con người và
  ñộng vật (Trần ðình Long, 2000).
  Ngoài ra cây ñậu tương còn có vai trò quan trọng trong cải tạo ñất do rễ
  cây có khả năng cố ñịnh nitơ trong khí quyển thông qua hệ thống nốt sần. Mặt
  khác thân ñậu tương còn ñược dùng làm phân xanh rấttốt. Trong ñiều kiện
  khí hậu nóng ẩm của nước ta, ñậu tương là cây trồngngắn ngày, dễ ñưa vào
  hệ thống luân canh tăng vụ, trồng xen và còn là câycó giá trị xuất khẩu do ñó
  ñem lại hiệu quả kinh tế cao.
  Hiện nay, ñậu tương ñược trồng ở rất nhiều nơi trênthế giới nhưng tập
  trung nhiều nhất ở Châu Mỹ trên 70%. Hàng năm trên thế giới có khoảng 91
  triệu ha trồng ñậu tương với năng suất trung bình khá cao 22 – 23 tạ/ha ñã tạo
  ra một sản lượng ñậu tương gấp hơn 2 lần so với 20 năm về trước. Các nước
  trồng ñậu tương ñứng hàng ñầu trên thế giới về diệntích gieo trồng và sản
  lượng phải kể ñến là Mỹ, Braxin, Achentina và TrungQuốc.
  Ở Việt Nam cây ñậu tương ñược trồng từ rất lâu nhưng diện tích, năng
  suất và sản lượng vẫn còn thấp. Mặc dù theo nhiều tài liệu nghiên cứu trên thế
  giới ñã chứng minh rằng ñiều kiện sinh thái tại cácnước có khí hậu nhiệt ñới
  nóng ẩm trong ñó có Việt Nam rất thuận lợi cho cây ñậu tương phát triển. Do
  sản xuất ñậu tượng ở nước ta phục vụ vào 2 mục ñíchchính là: cung cấp dinh
  dưỡng cho người và ñộng vật, cải tạo ñất, xuất khẩunên trong vòng hơn 20
  năm từ năm 1985 – 2006 diện tích, năng suất và sản lượng ñậu tương ñã
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  không ngừng tăng, ñặc biệt là trong những năm gần ñây. Cụ thể năm 2000
  diện tích ñậu tương là 124.100 ha ñến năm 2005 tănglên 206.300 ha, năng
  suất ñạt từ 12.000 tạ/ha năm 2000 lên 14.300 tạ/ha năm 2005 và sản lượng từ
  147.300 tấn năm 2000 lên 290.600 tấn năm 2005. (31)
  Diện tích, năng suất, sản lượng ñậu tương cả nước từ năm 2000 - 2006
  Năm
  Chỉ tiêu
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  Diện tích (1000 ha) 124,1 140,3 158,6 165,6 182,5 203,6 185,8
  Năng suất (tạ/ha) 12,0 12,4 13,0 13,3 13,3 14,3 13,9
  Sản lượng (1000 tấn) 149,3 173,7 205,6 219,6 242,1 290,6 186,9
  (Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2006)
  Cũng như ña số các loại cây trồng có giá trị dinh dưỡng cao khác, cây
  ñậu tương cũng bị nhiều loài sâu, bệnh gây hại ñến năng suất và chất lượng
  ñậu tương. Theo kết quả thống kê của nhiều nước trồng ñậu tương trên thế
  giới, thiệt hại do sâu bệnh gây ra có thể lên tới 50% – 98% năng suất nếu
  không phòng trừ kịp thời. Trong ñó có rất nhiều cácloại bệnh gây hại nặng,
  chúng có thể truyền qua cả hạt giống và lan truyền từ vụ này sang vụ khác.
  Bệnh thán thư gây hại ñậu tương là một trong những bệnh hại phổ biến
  và gây hại nặng ñến năng suất, phẩm chất cây ñậu tương. Bên cạnh ñó bệnh
  còn có thể gây hại, tồn tại trong hạt ñậu tương ñể lan truyển từ vụ này sang vụ
  khác và lây lan trên ñồng ruộng.
  ðánh giá tình hình bệnh nấm gây hại ñậu tương nói chung và bệnh thán
  thư hại ñậu tương nói riêng là ñiều hết sức cần thiết. Cho ñến nay ñã có nhiều
  các nghiên cứu bệnh hại trên ñậu tương nhưng những nghiên cứu về bệnh
  thán thư hại ñậu tương chưa có nhiều. Vì vậy ñể gópphần nghiên cứu bệnh
  hại ñậu tương và ñi sâu vào bệnh thán thư ñậu tương, qua ñó ñề xuất biện
  pháp phòng trừ có hiệu quả trong sản xuất, ñược sự ñồng ý của Bộ môn bệnh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  cây, dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư, tiến sỹ NgôBích Hảo chúng tôi tiến
  hành thực hiện ñề tài: “Nghiên cứu bệnh thán thư hại ñậu tương và biện
  pháp phòng trừ vụ ñông 2010 tại Hà Nội ”.
  1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñề tài
  * Mục ñích
  Nghiên cứu bệnh thán thư hại ñậu tương vụ ñông năm2010 và khảo sát
  một số biện pháp phòng trừ bệnh tại các huyện thuộcHà Nội.
  * Yêu cầu
  Xác ñịnh thành phần các loài nấm bệnh gây hại trên ñậu tương.
  ðiều tra ñánh giá mức ñộ gây hại của bệnh thán thư ñậu tương trên các
  giống ñậu tương trồng phổ biến tại Hà Nội.
  Tìm hiểu diễn biến của bệnh thán thư ñậu tương trênñồng ruộng.
  Giám ñịnh nấm gây bệnh bệnh thán thư ñậu tương (ñặcñiểm hình thái
  bào tử, sợi nấm, sự phát triển trên môi trường nhântạo .).
  Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học của nấm gây bệnh thán thư ñậu
  tương (khả năng nhiễm bệnh, lan truyền, phổ kí chủ,nguồn bệnh ).
  Khảo sát biện pháp phòng trừ bệnh bằng một số chất kích kháng và
  thuốc hóa học.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Tổng quan tài liệu nước ngoài
  Theo nhiều nghiên cứu cho thấy cây ñậu tương có hơn100 loại bệnh
  gây hại ở tất cả các vùng trồng ñậu tương trên thế giới làm ảnh hưởng nghiêm
  trọng ñến năng suất và phẩm chất cây ñậu tương. Theo Lesster W. Burgess và
  các cộng sự [14], cho rằng “Nấm là một trong những nguyên nhân gây ra
  nhiều loại bệnh hại trên nhiều loại cây trồng. Có khoảng 100 nghìn loài nấm
  ñã ñược miêu tả trong ñó có trên 8 nghìn loài là nguồn gây bệnh hại cây trồng
  vì thế vẫn còn rất nhiều loài chưa ñược quan tâm vànghiên cứu. Nguồn nấm
  có thể tồn tại trên các tàn dư cây trồng, trong ñất, trông không khí, trong
  nước, trên quả, trên hạt hay trong các dụng cụ sử dụng trong quá trình canh
  tác”. Nguồn nấm bệnh gây hại ñậu tương bao gồm những loài nấm hoại sinh,
  bán hoại sinh và ký sinh chuyên tính.
  Cây họ ñậu nói chung và cây ñậu tương nói riêng thường bị gây hại bởi
  rất nhiều các nguyên nhân khác nhau, trong ñó có bệnh nấm gây hại trên hạt
  giống. Theo thống kê người ta ñã tìm thấy 22 loại nấm không truyền qua hạt
  giống và 8 loại nấm truyền qua hạt giống hại ñậu tương (Denis C. MC, 1991),
  trong ñó có bệnh thán thư do nấm Collectotrichum truncatumgây ra. Nhiều
  nhà nghiên cứu cho rằng nấm Collectotrichum truncatumlà loài gây hại quan
  trọng nhất vì khả năng gây hại lớn và xuất hiện thường xuyên hơn trên ñậu
  tương [33].
  Trong suốt những năm 1995 – 1997 ở Brazil người tañã ñiều tra
  nghiên cứu về bệnh nấm hại ñậu tương. Qua phân tíchtrên 985 mẫu bằng
  phương pháp giấy thấm cho thấy trên hạt ñậu tương nấm Fusarium
  semitectumlà phổ biến nhất sau ñó ñến nấm Phomopsissp., Collectotrichum
  truncatumvà Cercospora kikuchii trên các mẫu kiểm tra. Các nấm này tồn tại
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  trên bề mặt của hạt giống, trong phôi hoặc nội nhũ,từ ñó truyền sang cây con
  hoặc có thể tồn tại trên hạt nhưng không truyền sang cây con.
  2.2. Những nghiên cứu về một số loại nấm bệnh gây hại trên cây ñậu tương
  Trên cây ñậu tương có nhiều bệnh gây hại, theo Denis McGee có 41 loại
  nấm, 10 loại vi khuẩn, 37 loại virus gây hại trong ñó có 8 loại nấm, 6 loại vi
  khuẩn, 12 loại virus có khả năng truyền bệnh qua hạt giống. Trong những năm
  1979 ñến 1982 nhóm nghiên cứu ñậu ñỗ ở Bắc Ấn ðộ vàPakistan ñã công bố về
  những tổn thất lớn do nấm Ascochytavà Alternariakhi gặp nhiệt ñộ và ẩm ñộ
  thích hợp. Theo Mathur, sự xuất hiện bất ngờ của nhiều bệnh mới trên ñồng
  ruộng chắc chắn chịu ảnh hưởng của sự nhiễm bệnh trên hạt giống.
  Bệnh ñốm lá (Cercospora kikuchii)
  Bệnh xuất hiện và gây hại tất cả các giai ñoạn phát triển của cây ñậu
  tương, bệnh do nấm Cercospora kikuchiigây ra, bệnh tồn tại trên hạt ñậu
  tương gây hại hạt và có khả năng truyền qua hạt giống, khi hạt bị nhiễm bệnh
  nặng làm giảm tỷ lệ nảy mầm, cây con phát triển kém. Bệnh phân bố ở khắp
  mọi nơi trên thế giới ñặc biệt là Mỹ, Ấn ðộ, Châu Phi. Bệnh xuất hiện gây
  hại ở tất cả các giai ñoạn phát triển của cây, gây ra vết ñốm lá, cháy lá. Trên
  thân vết bệnh có màu tím ñỏ, trên quả là các vết ñốm mầu tím ñen và trên hạt
  có các vết ñốm mầu nâu. Nấm có thể phát triển bên trong hạt và khi nảy mầm
  sẽ gây hại lá mầm. Tuy nhiên có những hạt bị nhiễm nặng nhưng không biểu
  hiện triệu chứng và có thể gây thiệt hại làm giảm 15% - 30% năng suất. Cành
  bào tử phân sinh mầu xám ñậm, thưa, dài, thường tậptrung thành từng nhóm
  phát triển từ các vết ñốm mầu nâu trên bề mặt hạt, ñặc biệt là vùng rốn hạt.
  Hạt bị nhiễm bệnh ít gây ảnh hưởng ñến sản lượng hoặc những ñặc tính nông
  học khác. Tuy nhiên, sự biến mầu của vỏ hạt sẽ ảnh hưởng ñến mẫu mã hạt
  giống, ñặc biệt trong xuất khẩu và chế biến.[40],[35]
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  6
  Bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum)
  Bệnh héo vàng do nấm Fusarium oxysporumgây hại, ñây là bệnh gây
  hại hệ thống mạch dẫn. Bệnh này phát triển mạnh ở phía Tây của nước Mỹ
  (Theo Crop Sicence Society American, 2001). Triệu chứng bệnh héo rũ thể
  hiện nặng ở nhiệt ñộ 27
  0
  C. Theo Chanet và cộng sự, 2004 quan sát thấy cây
  ñậu thiếu nitơ thì ít bị nấm bệnh gây hại hơn. Nấm Fusarium oxysporumcó
  thể lan truyền qua hạt giống, là nguồn bệnh chính ñể lây nhiễm (Kenrick,
  1931). Khi hạt giống ñậu tương lấy từ cây bị héo, bảo quản trong tủ lạnh 4
  năm và sau ñó gieo vào cát thì một số cây vẫn có biểu hiện triệu chứng héo.
  ðiều này cho thấy nấm có khả năng tồn tại và truyềnqua hạt giống trong thời
  gian dài. Một số nhà nghiên cứu cho rằng vỏ hạt ñược lấy từ những cây ñậu
  tương bị bệnh héo vàng có mang nấm Fusarium oxysporum. Vỏ hạt ñược
  chọn từ những cây bị bệnh có thể thấy nấm màu trắnghồng phát triển. Năm
  1954, ở Ấn ðộ nấm này ñã làm thiệt hại 26,8 – 64,5%năng suất cây ñậu
  tương và 74,6% năm 1955 (Sinha & Singh, 1955) phạm vi ảnh hưởng của
  bệnh ñã ñược ghi nhận là 30%, nó cũng là nguyên nhân gây mất năng suất.
  Bệnh hại hạt và cây con (Aspergillus spp. Van Tiegh)
  Nấm Aspergillus niger là loài nấm quan trọng, gây hại trung bình
  khoảng 1%, có khi lên tới 50%. Bệnh biểu hiện triệuchứng ở giai ñoạn cây
  con, gây chết héo cây con. Nấm tồn tại trong ñất, trên hạt giống có truyền qua
  hạt giống với tỷ lệ hạt nhiễm bệnh lên tới 90% và tỷ lệ bệnh truyền từ hạt
  giống sang cây con rất cao. Bào tử phân sinh hình cầu, màu nâu tối, hơi sần
  sùi, tập trung thành cụm trên cành bào tử phân sinh. Cành bào tử phân sinh
  mọc ñơn hoặc tập trung thành từng nhóm nhỏ bao phủ từng phần hoặc toàn
  bộ hạt. Cành bào tử phân sinh không màu, mang các cụm bào tử phân sinh
  hình tròn, màu nâu hoặc ñen (Barnet H. L, Barry B. Hunter, 1998). (35)
  Nấm Aspergillus flavuslà loại nấm hoại sinh phổ biến tồn tại trong ñất,
  không khí, tàn dư cây trồng. Năm 1970, người ta phát hiện thấy nấm

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng Việt
  1. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 5 – Hà Nội (2003), Báo cáo kết quả
  KDTV năm 2003.
  2. Cục Bảo vệ thực vật (1997), Phương pháp ñiều tra phát hiện sâu
  bệnh hại cây trồng nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  3. Cục Bảo vệ thực vật (1998), Phụ san tạp chí BVTV chuyên ñề nghiên
  cứu khoa học kiểm dịch thực vật.
  4. Cục BVTV (2009), Danh mục thuốc BVTV ñược phép, hạn chế và
  cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2009, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  5. ðường Hồng Dật (1976), Sổ tay bệnh hại cây trồng, Tập 1, NXB
  Nông nghiệp Hà Nội.
  6. ðường Hồng Dật, (1979), Khoa học bệnh cây, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Quách Viết Do (1998), Thành phần dịch hại trên cây trồng nhập nội
  1996 – 1997 tại khu vực Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông
  nghiệp, Trường ðại học nông nghiệp I.
  8. ðỗ Tấn Dũng (2001), “ðặc tính sinh học và khả năng phòng chống
  một số bệnh hại rễ cây trồng cạn Trichoderma viride”, Tạp chí Bảo
  vệ thực vật,số 4/2001, tr. 13 – 14.
  9. ðỗ Tấn Dũng (2003), “ Bệnh héo rũ cây trồng cạn” NXB Nông
  nghiệp Hà Nội.
  10. Trần ðình Nhật Dũng (1996), “Tình hình về bệnh hạt giống và
  phương hướng kiểm tra bệnh hại hạt giống ở Việt Nam”, Tạp chí
  Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm,số 4/1996, tr 23-25.
  11. Phạm Văn Dư (2004) “Nghiên cứu chất kích kháng và khả năng
  ứng dụng trong trong quản lý tổng hợp bệnh cháy lá (Pyricularia
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  67
  grisea) trên lúa ñồng bằng sông Cửu Long”, Hội nghị quốc gia về
  chọn tạo giống lúa, tr. 88 – 114.
  12. Phạm văn Dư, Nguyễn Bé Sáu, Trần Thị Ngọc Bích, Phạm Văn Kim,
  Hans J, Lyng, Jorgensen và Viggo, Smedegaard, 2001,“Nghiên cứu
  ứng dụng chất kích kháng và kích thích sinh trưởng trong công tác quản
  lý bệnh hại lúa ở ðồng bằng sông Cửu Long”, Kết quả nghiên cứu khoa
  học năm 2000-2001, TP, Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
  13. Vũ Thị Thanh Huyền (2003), ðiều tra giám ñịnh thành phần nấm hại
  hạt giống ñậu tương và khảo sát một sô biện pháp phòng trừ bệnh,
  Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp, Trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội.
  14. Lester, Burgess, Fiona Benyon, Nguyễn Kim Vân, Ngô Vĩnh Viễn,
  Nguyễn Thị Ly, Trần Nguyễn Hà, ðặng Lưu Hoa (2001), Bệnh nấm
  ñất hại cây trồng – nguyên nhân và biện pháp phòng trừ, Viện
  BVTV, Hà Nội.
  15. Lê Thị Ngọc Mai (1993), “Phương pháp giám ñịnh vi nấm trong
  lương thực và thực phẩm”, Tài liệu nghiệp vụ Hội các phòng thí
  nghiệm,Tp Hồ Chí Minh.
  16. Nguyễn Tiến Mạnh (2001), Hiệu quả kinh tế ứng dụng tiến bộ khoa
  học kỹ thuật vào sản xuất cây lương thực và thực phẩm, Viện kinh tế
  nông nghiệp, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, tr 1-12.
  17. Vũ Triệu Mân, Lê Lương Tề (1998). Giáo trình bệnh cây nông
  nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  18. Vũ Triệu Mân (2003), Chẩn ñoán nhanh bệnh hại thực vật, NXB
  Nông nghiệp Hà Nội.
  19. Võ Thị Nguyệt (2004), ðiều tra thành phần bệnh nấm hại hạt giống
  ñậu tương, nghiên cứu nấm Collectotrichum truncatum Abdrus &
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  68
  Moorehại ñậu tương vụ xuân 2004 vùng Hà nội và phụ cận. Luận
  văn Thạc sỹ nông nghiệp, Trường ðại học nông nghiệpHà Nội.
  20. Phạm Thị Nhất (1983), Sâu bệnh hại cây lương thực, thực phẩm và
  biện pháp phòng trừ,NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  21. Phạm Thị Nhất (2001), Sâu bệnh chính hại một số cây thực phẩm và
  biện pháp quản lý, NXB Nông nghiệp, Hà nội.
  22. Vũ Khắc Nhượng, Hà Minh Trung (1983), Những biện pháp nghiên
  cứu bệnh cây, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  23. Nguyễn Hữu Quán (1984), Phát triển nguồn lợi ñậu ñỗ và cây họ ñậu
  nhiệt ñới, NXB Nông nghiệp.
  24. ðặng Vũ Thanh, Hà Minh Trung (1997), Phương pháp ñiều tra cây
  trồng nông nghiệp,NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  25. Phạm Chí Thành (1998), Giáo trình phương pháp thí nghiệm ñồng
  ruộng, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  26. Trần Danh Thìn (2001), Vai trò của cây ñậu tương, cây lạc và một số biện
  pháp kỹ thuật thâm canh ở một số tỉnh trung du và m iền núi , Luận án Tiến
  sỹ ngành trồng trọt, Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội.
  27. Trần Thị Thuần (1997), Nghiên cứu nấm ñối kháng Trichoderma và
  ứng dụng trong phòng trừ bệnh hại cây trồng, Luận văn Thạc sỹ nông
  nghiệp, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.
  28. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương (1994),
  Phương pháp kiểm nghiệm hạt giống cây trồng nông nghiệp, NXB
  Nông nghiệp Hà Nội.
  29. Nguyễn Văn Tuất (1997), Phương pháp chẩn ñoán giám ñịnh nấm và vi
  khuẩn gây bệnh hại cây trồng nông nghiệp, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  30. Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Trần Oánh (1996), Giáo trình Hóa bảo vệ
  thực vật, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  69
  31. Mai Quang Vinh (2007), “ Thành tựu và ñịnh hướng nghiên cứu ñậu
  tương trong giai ñoạn hội nhập”, Viện di truyền nông nghiệp, NXB
  Nông nghiệp Hà Nội.
  II. Tài liệu tiếng Anh
  32. Agrios, G, N, 1997, “How plant defend themselves against pathogens”,
  In Agrios, G, N, Plant Pathology, Academic Press: 93-114.
  33. Athow, KL. (1987), “J.R Wilcox ed. Soybean: Improvement
  Production and Used” Fungal Diseases, American Socirty of
  Agronomy, Madison.
  34. Backman PA, William JC, Crawford MA, 1982. “Yeild losses in
  soybean fromt anthranose caused by Collectotrichum truncatum”,
  Plant Disease, 66 (11): 1032 – 1034.
  35. Barnet H.L., Barry B. Hunter (1998), IIlustrated genera of imperfect
  fungi,ASP Press.
  36. CABI/EPPO, 2001. Collectotrichum truncatum. Distribution Maps of
  Plant Diseases, NO. 835, edition 1. Wallinngford, UK: CAB
  International.
  37. CABI (2004) Crop protection conpedium, CAB International.
  38. Compendium of soybean disease.
  39. Hammerschmidt and Kuc, 1995, “Induce resistance in cucurbits”,
  Developments in plant pathology4: 63-80.
  40. Denis C. MC Gee (1991), Soybean diseases, A refernce source for
  seed technogists, APS Press.
  41. Dashiell, K.E., and Akem, C.N (1990) “Effest of frogeye leaft spost
  on soybean yields”, Phytopathology 80: 1013 – 1043.
  42. Hartman GL, Manandhar J, Sinclair JB (1996). ”Incidence of
  Collectotrichumspp. On soybean anh seeds in Linois and pathogenic ity of
  Collectotrichum truncatum”. Plant Disease, pp. 788 – 792.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  70
  43. Kaushal RP, Anil Kumar, Tyagi PD, Kuma A, 1998, “Role of light,
  temoerature and relative humidity on germination of Collectotrichum
  truncatuman soybean pod infection under laboratory conditions”
  Journal of Mycology and Plant pathology,pp, 43.
  44. Khare MN, Chacko S, 1983. Factors affecting seed infections anh
  transmission of Collectotrichum dematiumsp. Truncatum in soybean,
  Seed Sci, technol., pp 853 -855.
  45. Kumud Kumar, Jitendra Singh Location (2000), “Suevival
  transimission and management of seed – borne Macrophomina
  phasoelina, causing charcoal rot in soy bean” “Annals of protection
  SciencesUnivercity, Agryculture an technology, India., pp 44 – 46.
  46. Jinghe Wang (2009), The infection process of Collectotrichum
  truncatum on lentil.
  47. Lehman, PS., machado, CC., and Tarrago, M.T (1996). Frequency
  anh severity of soybean diseases in the States of Rio Grande di Sul
  and Santa Cataria, Brazil, pp 183 – 193.
  48. Lester W. Burgess (1994), Laboratory manual for Fusarium
  Research, Sydney.
  49. Machdo, CC., JC. Gomes, and P.S LeHman (1973). Dead patch of
  soybean in southern Brazil. Abstract No. io62 in Abstracts of Paper and
  Intern. Plant Pathol.5 – 12 Sept., Am. Phytopathol. Soxc. St. Paul.
  50. Mathur S.B., K Olga (2000), Common laboratory seed health testing
  Methods for detecting fungi, Institute of seed pathology,
  Compenhagen.
  51. Manadhar JB, Thapliya PN, Cavanaugh KJ, 1987,Interaction
  between pathogenic and saprobic fungi isolated fromsoybean roots
  and seeds. Mycopathologia, pp, 66 – 75.

  Xem Thêm: Nghiên cứu bệnh thán thư hại đậu tương và biện pháp phòng trừ vụ đông 2010 tại Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu bệnh thán thư hại đậu tương và biện pháp phòng trừ vụ đông 2010 tại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status