Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sử dụng bao bì và phương pháp làm lạnh để bảo quản và vận chuyển vải thiều đi tiêu thụ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sử dụng bao bì và phương pháp làm lạnh để bảo quản và vận chuyển vải thiều đi tiêu thụ

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Nghiên cứu sử dụng bao bì và phương pháp làm lạnh để bảo quản và vận chuyển vải thiều đi tiêu thụ

  MỤC LỤC
  PHẦN I: MỞ ðẦU . 1
  1.1. ðặt vấn ñề . 1
  1.2. Mục ñích . 2
  1.3. Yêu cầu . 3
  PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Giới thiệu chung về cây vải . 4
  2.1.1. Nguồn gốc và sự phân bố của cây vải . 4
  2.1.2. ðặc ñiểm thực vật của cây vải 4
  2.1.3. Công dụng và giá trị kinh tế của vải . 9
  2.2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ vải trong nước vàngoài nước . 10
  2.2.1. Tình hình sản xuất vải trên thế giới 10
  2.3. Những diễn biến chính xảy ra trong quá trình bảo quản vải 13
  2.3.1. Hô hấp . 13
  2.3.2. Hiện tượng thoát hơi nước 14
  2.3.3. Thối hỏng 14
  2.3.4. Biến ñổi hóa học 14
  2.4. Làm lạnh rau quả . 16
  2.4.1. Phòng lạnh (kho lạnh, container lạnh) . 17
  2.4.2. Làm lạnh bằng không khí cưỡng bức . 18
  2.4.3. Làm lạnh bằng nước lạnh . 18
  2.4.4. Làm lạnh bằng ñá 19
  2.4.5. Làm lạnh trong chân không . 19
  2.4.6. Làm lạnh bằng phương pháp bay hơi 19
  2.5. Bảo quản vải quả 20
  2.5.1. Bảo quản lạnh 20
  2.5.2. Công nghệ bảo quản vải tươi trong môi trườngkhí quyển cải biến . 21
  2.5.3. Bảo quản vải bằng phương pháp xử lý nhiệt 23
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  2.5.4. Công nghệ bảo quản vải bằng hóa chất . 24
  2.5.5. Công nghệ bảo quản vải bằng SO
  2
  25
  PHẦN III: ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  3.1. ðối tượng 26
  3.2. Nội dung nghiên cứu 26
  3.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp làmlạnh ñến khả năng bảo
  quản của quả vải thiều. 26
  3.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu bao gói ñến khả năng bảo quản của
  quả vải thiều 26
  3.3. Hoá chất và dụng cụ . 26
  3.3.1. Thiết bị 26
  3.3.2. Hóa chất . 26
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 26
  3.4.1. Chuẩn bị vật liệu nghiên cứu 26
  3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 27
  3.4.3. Phương pháp xác ñịnh các chỉ tiêu nghiên cứu . 28
  3.5. Xử lý số liệu . 30
  PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31
  4.1. Ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh và bao bì ñến khả năng bảo quản
  quả vải . 31
  4.1.1.Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh ñến tốc ñộlàm lạnh quả vải . 31
  4.1.2. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh ñến sự thay ñổi khối lượng quả vải
  nguyên liệu 32
  4.1.3. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao bì ñến hao hụt khối lượng
  tự nhiên của quả vải trong quá trình bảo quản 33
  4.1.4. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao bìñến màu sắc vỏ quả . 35
  4.1.5. Ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh và bao bì ñến chỉ số nâu hoá vỏ
  quả trong quá trình bảo quản . 37
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  4.1.6. Ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh và bao bì ñến hàm lượng chất
  rắn hoà tan tổng số (
  o
  Bx) của cùi quả vải trong quá trình bảo quản. 40
  4.1.7. Ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh và bao gói ñến hàm lượng
  ñường tổng số (%) của cùi quả vải trong quá trình bảo quản . 42
  4.1.8. Ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh và bao bì ñến hàm lượng
  vitamin C (mg%) của cùi vải trong quá trình bảo quản 45
  4.1.9. Ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh và bao bì ñến tỷ lệ thối hỏng
  của quả vải trong quá trình bảo quản 47
  4.1.10. Ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh và bao bì ñến chất lượng cảm
  quan của quả vải 49
  4.2. Nghiên cứu phương pháp làm lạnh và vận chuyển lạnh quả vải thiều 51
  4.2.1. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao gói ñến nhiệt ñộ quả vải sau
  thời gian vận chuyển . 52
  4.2.2. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao gói ñến màu sắc vỏ quả vải
  sau thời gian vận chuyển . 53
  4.2.3. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao bìñến hao hụt khối lượng
  tự nhiên của quả vải sau thời gian vận chuyển. 54
  4.2.4. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao bìñến hàm lượng chất rắn
  hòa tan tổng số của quả vải sau thời gian vận chuyển 55
  4.2.5. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao bìñến hàm lượng vitamin C
  của quả vải sau thời gian vận chuyển 56
  4.2.6. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao bì ñến chất lượng cảm
  quan của quả vải sau thời gian vận chuyển. 57
  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 59
  5.1. Kết luận 59
  5.2. ðề nghị . 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 61
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 4.1. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh ñến tốc ñộ làm lạnh của quả vải 32
  Bảng 4.2. Ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh ñến sự thay ñôi khối 33
  lượng quả vải nguyên liệu . 33
  Bảng 4.3. Ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh vàbao bì ñến chất lượng
  cảm quan của quả vải sau 2 tuần bảo quản . 50
  Bảng 4.4. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và baobì ñến nhiệt ñộ quả vải
  sau thời gian vận chuyển . 52
  Bảng 4.5 : Biến ñổi màu sắc (∆E) của quả vải sau thời gian vận chuyể . 53
  Bảng 4.6: Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và baobì ñến hao hụt khối
  lượng tự nhiên quả vải sau thời gian vận chuyển (kg) 55
  Bảng 4.7: Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và baobì ñến hàm lượng chất
  rắn hòa tan tổng số của cùi quả vải sau thời gian vận chuyển 56
  Bảng 4.8: Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và baobì ñến hàm lượng
  vitamin C (mg%) của cùi quả vải sau thời gian vận chuyển . 57
  Bảng 4.9: Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và baobì ñến chất lượng cảm
  quan quả vải sau thời gian vận chuyển . 58
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC ðỒ THỊ
  ðồ thị 4.1. Ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh và bao bì ñến sự hao hụt
  khối lượng tự nhien của quả vải trong bảo quản . 34
  ðồ thị 4.2: Ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh và vật liệu bao gói ñến
  màu sắc vỏ quả trong quá trình bảo quản (chỉ số ∆ E) . 36
  ðồ thị 4.3. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao bì tới chỉ số nâu hoá
  vỏ quả vải trong thời gian bảo quản 37
  ðồ thị 4.4. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao bì tới hàm lượng chất
  rắn hoà tan tổng số của cùi quả vải trong thời gianbảo quản . 41
  ðồ thị 4.5. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao bì tới hàm lượng
  ñường tổng số của cùi quả vải trong thời gian bảo quản 43
  ðồ thị 4.6. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao bì tới hàm lượng
  vitamin C của cùi quả vải trong thời gian bảo quản . 45
  ðồ thị 4.7. Ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao bì tới tỷ lệ thối hỏng
  của quả vải trong thời gian bảo quản 47
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  PHẦN I: MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Quả vải là một loại quả nhiệt ñới và cận nhiệt ñới quan trọng và có ý
  nghĩa kinh tế. Quả vải có chứa hàm lượng ñường cao,cùng với lượng axit thích
  hợp, với các chất khoáng và vitamin tạo nên hương vị thơm ngon và hấp dẫn. Về
  giá trị kinh tế quả vải ñược xếp sau dứa, chuối, cam, quýt, xoài, bơ. Quả vải có
  tính cạnh tranh lớn, là mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ cao ñối với nhiều nước.
  Sản lượng vải của nước ta trong những năm gần ñây không ngừng tăng
  lên nhưng mùa thu hoạch vải lại rất ngắn (30 – 60 ngày) thường có một vụ
  trong năm. Việc tiêu thụ vải còn gặp rất nhiều khó khăn do ñó quả vải bị rớt
  giá liên tục ñem lại thiệt hại kinh tế không nhỏ cho người trồng vải.
  ðể phục vụ cho việc thương mại hoá các loại quả nóichung và quả vải nói
  riêng, ñiều quan trọng là phải ñảm bảo cho quả có chất lượng cao khi ñến tay
  người tiêu dùng. Tuy nhiên vấn ñề khó khăn nhất khiquản lý chất lượng quả vải
  sau thu hoạch là hiện tượng vỏ quả vải biến màu nâunhanh chóng sau khi ngắt
  khỏi cây mẹ. Tính chất này của quả vải làm hạn chế không nhỏ khả năng mở
  rộng thị trường tiêu thụ.
  Chính vì vậy, tìm ra phương pháp bảo quản và vận chuyển ñể làm sao
  giữ ñược cao nhất sự nguyên vẹn về chất lượng của quả vải trong lộ trình
  thương mại của nó, ñồng thời phương pháp tiến hành phải ñơn giản, dễ dàng
  triển khai qui mô lớn trong thực tế, hiệu quả kinh tế cao là hết sức cần thiết.
  Hiện nay phương pháp bảo quản quả vải tươi phổ biếnlà phương pháp bảo
  quản lạnh
  Cho ñến nay việc bảo quản quả vải kéo dài thời giantồn trữ, duy trì chất
  lượng cảm quan và chất lượng dinh dưỡng của quả ñã ñược tiến hành nghiên
  cứu trên thế giới từ rất lâu (từ năm những năm 1970) và ñã thu ñược một số
  kết quả ñáng kể như phương pháp bảo quản bằng hoá chất, bảo quản trong khí
  quyển cải biến, bảo quản vải bằng phương pháp xử lýnhiệt, bảo quản lạnh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  Trong ñó, sử dụng nhiệt ñộ thấp là phương pháp cơ bản ñể bảo quản vải ( Ray
  1998, Johnson et al.2002).
  Việc nhanh chóng hạ nhiệt ñộ của quả vải sau thu hoạch ñến gần nhiệt
  ñộ bảo quản là biện pháp cần thiết ñể ñảm bảo chất lượng và kéo dài thời
  gian bảo quản.
  Ở trong nước, mặc dù có nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học trong cả
  nước như Viện nghiên cứu rau quả, Viện cơ ñiện nôngnghiệp và Công nghệ
  sau thu hoạch, trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội .ñã tham gia nghiên
  cứu, thử nghiệm các phương pháp bảo quản vải khác nhau và ñã ñạt ñược
  nhiều kết quả.
  Hiện nay, phương pháp bảo quản vải tươi chủ yếu mà các thương lái sử
  dụng ñể vận chuyển vải ñi tiêu thụ ở các thị trườngxa là nhúng vải vào nước
  ñá lạnh sau ñó ñóng gói trong các thùng xốp cùng với ñá cây, vân chuyển
  bằng xe thường hoặc xe lạnh. Phương pháp này dễ thực hiện tuy nhiên làm
  tăng chi phí vận chuyển vì mỗi thùng vải chứa thêm 8-10kg ñá cây, ñồng thời
  tiềm ẩn nhiều mối nguy khác. ðể ñánh giá ưu, nhược ñiểm, những ảnh hưởng
  ñến chất lượng vải bảo quản khi áp dụng phương phápnày cần có nghiên cứu
  khoa học cụ thể. Từ ñó có thể ñưa ra giải pháp giảiquyết những nhược ñiểm
  của phương pháp này. Xuất phát từ vấn ñề ñó chúng tôi tiến hành nghiên cứu
  ñề tài: “Nghiên cứu sử dụng bao bì và phương pháp làm lạnh ñể bảo quản
  và vận chuyển vải thiều ñi tiêu thụ”
  1.2. Mục ñích
  Xác ñịnh ảnh hưởng của phương pháp làm lạnh và bao bì ñể duy trì chất
  lượng và kéo dài thời gian bảo quản vải thiều.
  ðánh giá ảnh hưởng của quy trình bảo quản và vận chuyển vải tươi hiện
  nay ñang ñược áp dụng phổ biến tại các vùng trồng vải tại miên Bắc nước ta
  ñến chất lượng quả vải tươi.
  Xác ñịnh quy trình làm lạnh và vận chuyển lạnh quả vải thiều tươi.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  1.3. Yêu cầu
  ðánh giá ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh ñến khả năng bảo
  quản của quả vải thiều.
  ðánh giá ảnh hưởng của vật liệu bao gói ñến khả năng bảo quản của quả
  vải thiều.
  ðánh giá ưu và nhược ñiểm của phương pháp làm lạnh,vận chuyển vải
  thiều hiện nay ñược áp dụng so với các phương pháp làm lạnh khác.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Giới thiệu chung về cây vải
  2.1.1. Nguồn gốc và sự phân bố của cây vải
  Cây vải có nguồn gốc ở miền nam Trung Quốc (Quảng ðông, ñảo Hải
  Nam) từ cách ñây hơn 2000 năm. Hiện nay, tại hai vùng này còn có những
  cánh rừng có nhiều cây vải dại. Vào cuối thế kỉ 17 cây vải ñược ñưa sang
  trồng ở Miama và Ấn ðộ, thế kỉ 18 ñược trồng ở ðôngẤn và Úc, Nam Phi,
  Hawai vào cuối thế kỉ 19.
  Ngày nay vải ñược trồng ở các nước nằm trong phạm vi 20-30 vĩ ñộ Bắc
  và Nam ñường xích ở Châu Á như Trung Quốc, Ấn ðộ, Thái Lan, Việt Nam,
  Mianma, Lào, Campuchia, Malayxia, Philipin, Inddonexeexxia, Srilanka,
  Nhật Bản, Ixarel; Châu Phi như Nam Phi, Madagasca, Công Gô; Châu Mỹ
  như Hoa Kì, Cuba, Panama, Braxin, Pooctorico, Hoondurat; Châu ðại
  Dương: Úc, Niuzilan [1].
  Ở Việt Nam cây vải ñã ñược trồng cách ñây 2000 năm [6]. Vùng phân bố
  tự nhiên của vải ở nước ta từ 18 – 19
  o
  vĩ ñộ Bắc trở ra. Ở miền Nam, khí hậu
  ñặc trưng nhiệt ñới gió mùa ñông nhiệt ñộ quá cao, vải không phân hóa mầm
  hoa ñược nên trồng không có quả.
  Vùng trồng vải chủ yếu ở Việt Nam là vùng ñồng bằngsông Hồng, trung
  du, miền núi Bắc bộ và một phần khu 4 cũ. Những vùng trồng vải lớn, nổi
  tiếng trong nước như: Lục Ngạn (Bắc Giang), Thanh Hà, Chí Linh (Hải
  Dương), ðông Triều (Quảng Ninh). Ngoài ra còn có các vườn vải chín sớm
  dọc sông ðáy thuộc các huyện ðan Phượng, Hoài ðức, Chương Mỹ, Thanh
  Oai, Quốc Oai (Hà Tây cũ) [6].
  2.1.2. ðặc ñiểm thực vật của cây vải
  2.1.2.1. Phân loại
  Cây vải có tên khoa học là Litchi chinensisSonn. Là loài duy nhất trong
  chi Litchi thuộc họ Bồ hòn (Sapindaceae), bộ Bồ hòn (Sapindales), phân lớp
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  hoa hồng (Rosidae). Vải ñược chia thành ba nhóm: nhóm chín sớm, nhóm chín
  muộn và nhóm chín trung bình. Với các giống chín sớm thích hợp với khí hậu
  nóng hơn, còn các giống chín muộn thích hợp với khíhậu mát hơn.
  Phân loại theo phẩm chất của quả gồm có: vải chua (vải ta), vải nhỡ và
  vải thiều. Trong ñó, giống vải ñược ưa chuộng nhất là vải thiều.
  Vải chua: cây mọc khoẻ, quả to, hạt to, tỷ lệ ăn ñược chiếm khoảng 50 -60%, là
  loại chín sớm (cuối tháng 4 ñầu tháng 5). Vải chua ra hoa, ñậu quả ñều, năng
  suất ổn ñịnh, ăn có vị chua.
  Vải nhỡ: cây to hoặc trung bình, tán dựng ñứng, lá to. Vải nhỡ chín vào
  giữa tháng 5 ñầu tháng 6. Khi chín vỏ quả vẫn còn xanh, ñỉnh quả màu tím
  nhạt, ăn ngọt, ít chua.
  Vải thiều: tán cây có hình tròn bán cầu, lá nhỏ, phiến lá dầy, bóng, phản
  quang. Chùm hoa và nụ không có lông ñen như vải chua, vải nhỡ mà có màu
  trắng. Quả nhỏ hơn quả vải chua, trung bình nặng 25 -30 g/quả. Hạt nhỏ, tỷ lệ ăn
  ñược cao chiếm 70-80%, chín ñầu tháng 6 ñến ñầu tháng 7. Sau nhiều năm
  nghiên cứu, ñiều tra và tuyển chọn tại 7 tỉnh trồngvải chủ lực ở miền Bắc
  trong chương trình giống quốc gia, Viện Nghiên cứu rau quả ñã bước ñầu
  tuyển chọn ñược các giống vải có nhiều triển vọng: Giống vải thiều Thanh
  Hà, giống vải Hùng Long, giống vải lai Bình Khê, giống vải lai Yên Hưng .
  Vải thiều Thanh Hà: ñược nhân giống từ cây vải tổ ởthôn Thúy Lâm, xã
  Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. ðặc ñiểmvề giống: cây sinh
  trưởng tốt, tán hình bán cầu cân ñối. Quả: hình cầu, khi chín có màu ñỏ tươi,
  gai thưa, ngắn. Trọng lượng quả trung bình 20,7g (45-55 quả/kg), tỷ lệ phần
  ăn ñược trung bình 75%, ñộ Brix 18-21%, thịt quả chắc, vị ngọt ñậm, thơm.
  Năng suất trung bình cây 8-10 tuổi ñạt 55 kg/cây (8-10 tấn/ha). ðây là giống
  chính vụ, thời gian cho thu hoạch trong tháng 6.
  Giống vải Hùng Long: ñây là giống vải ñột biến tự nhiên, ñược các
  cán bộ khoa học Viện Nghiên cứu rau quả phát hiện và chọn lọc thành công
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  6
  tại xã Hùng Long, huyện ðoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. ðặc ñiểm về giống:
  cây sinh trưởng tốt, tán cây hình bán cầu. Chùm hoato theo kiểu hình tháp,
  cuống hoa có màu nâu ñen. Quả hình tròn, hơi dài, khi chín có màu ñỏ
  thẫm, gai thưa, nổi. Trọng lượng quả trung bình 23,5g (40-45 quả/kg), tỷ lệ
  phần ăn ñược trung bình 72%, ñộ Brix 17-20%, vị ngọt, hơi chua nhẹ, ñược
  nhiều người ưa chuộng. Năng suất trung bình cây 8-10 tuổi ñạt 80 kg/cây
  (10-15 tấn/ha). ðây là giống chín sớm, thời gian cho thu hoạch vào giữa
  tháng 5.
  Giống vải lai Bình Khê: ñây là giống vải lai tự nhiên có nguồn gốc tại xã
  Bình Khê, huyện ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh. ðặc ñiểm về giống: cây sinh
  trưởng tốt, tán cây hình bán cầu dẹt, lá có màu xanh tối, chùm hoa to, phân
  nhánh thưa, dài, cuống hoa có màu nâu ñen. Quả to, hình trứng, khi chín có
  màu ñỏ thẫm, mỏng vỏ, gai thưa, ngắn. Trọng lượng quả trung bình ñạt 33,5g
  (28-35 quả/kg), tỷ lệ phần ăn ñược trung bình 71,5%, ñộ Brix 17-20%, vị ngọt
  thanh. Năng suất trung bình cây 30 tuổi ñạt 94,2 kg/cây (12-15 tấn/ha). ðây là
  giống chín sớm, thời gian cho thu hoạch trong khoảng 10 ngày ñầu tháng 5.
  Giống vải lai Yên Hưng: ñây cũng là một giống vải lai tự nhiên, có nguồn
  gốc tại xã ðông Mai, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Cây sinh trưởng khỏe,
  tán cây hình bán cầu, lá có màu xanh hơi vàng. Chùm hoa to trung bình, phân
  nhánh dài, cuống hoa có màu nâu ñen. Quả hình tim, khi chín có màu ñỏ vàng
  rất ñẹp. Trọng lượng quả trung bình ñạt 30,1 g/quả (30 -35 quả/kg), tỷ lệ phần ăn
  ñược trung bình 73,2%, ñộ Brix 14-18%, vị ngọt, hơichua nhẹ. Năng suất trung
  bình cây 20 tuổi ñạt 89,8 kg/cây (12-16 tấn/ha ), ñây là giống vải chín sớm.
  2.1.2.2. ðặc ñiểm thực vật và hình thái
  Cây vải thích hợp với khí hậu nóng vùng nhiệt ñới và cận nhiệt ñới
  không có sương giá hoặc chỉ có mùa ñông rét nhẹ vớinhiệt ñộ không xuống
  dưới -4°C và với mùa hè nóng bức, nhiều mưa và ñộ ẩm cao. Nó phát triển tốt
  trên các loại ñất thoát nước tốt, hơi chua và giàu chất hữu cơ (mùn). Ở một
  vài nơi người ta còn trồng vải làm cây cảnh.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Tài liệu tiếng Việt
  2. Nguyễn Mạnh Dũng (2001), Bảo quản chế biến và những giải pháp
  phát triển ổn ñịnh cây vải, nhãn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  3. Phạm Tiến Dũng (2003), Xử lý kết quả thí nghiệm trên máy vi tính
  bằng Irristat 4.0 trong windows, NXB Nông Nghiệp.
  4. GS, TS. Trần Văn Lài (2005), “Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật
  nhiệm vụ hoàn thiện công nghệ bảo quản nhằm kéo dàithời hạn tồn trữ
  ñồng thời duy trì chất lượng thương phẩm của quả vải’’, Viện Nghiên
  cứu Rau Quả, Hà Nội.
  5. Nguyễn Văn Mùi (2001), Thực hành hoá sinh học, Nhà xuất bản ðại
  học quốc gia Hà nội.
  6. Huyên Thảo (15/6/2001), Thuốc quý từ quả nhãn và cây nhãn. Báo
  Nông nghiệp Việt Nam, số 96.
  7. Trần Thế Tục (2004), Quyển 100 câu hỏi về cây vải, Nhà xuất bản
  Nông Nghiệp.
  8. Trần Thế Tục – Ngô Hồng Bình (2002), Kỹ thuật trồng vải, Nhà xuất
  bản Nông Nghiệp.
  9. Tổ công tác kỹ thuật vải Quảng Tây, Kỹ thuật trồng vải, Bộ biên tập
  nông nghiệp Quảng Tây 1998.
  Tài liệu tiếng Anh
  10. Anna L. Snown (1990), “A colour Atlas of posthavestDiseases and
  Disorders of Fruits and Vegetables”, Wolfe Scientific Ltd, Spain
  11. Bagshaw J, Underhill S, Dahler J (1994) “Lychee hydrocooling”,
  Queensland Fruit and Vegetable News June 1612-13
  12. Batten, D. J (1989), “Maturity criteria for litchi”. Food Quality
  preference, (1), pp. 149-155.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  62
  13. Campbell CW (1959) “Storage behavior of fresh Brewster and Bengal
  lychees”, Proceedings of the Florida Stade Horticultural Society 72,
  356-360.
  14. Chen, W., Wu, Z., Ji. And Su, M (2001). “Postharvest research and
  handing of litchi in china-a review”. Acta Horticultural, (558), pp 321-329.
  15. Coates, L. (1995), “Sulphur dioxide fumigation for disease control in
  lychee”, Lychee postharvest handing and marking (G. N. Greer Editor),
  Rural Industries Research and Development Corpation, Canberra
  postharvest disease control section, pp. 1-11.
  16. Coates, L. and Gowanlock, D. (1993), “Infection processes of
  colletotrichum species in sub – tropical and tropical and tropical fruit”.
  Proceedings of the postharvest Handing of tropicalfruits (B. R.
  Champ, E. Highley and G. I Johnson, Editors). Australian centre for
  international Agricultural Research,pp. 162-168.
  17. Edna P, Orit, D., B.A et al (2002), “Prodution of acetaldehyde and
  ethanol during maturation and modified asmosphere storage of lichi
  fruit”, Postharvest Biology and Technology, pp. 157-165.
  18. Jiang, Y. M. and Fu, J. R (1999), “Postharvest browning of lichi fruit
  during cold storage of lichi (Litchi chinensis sonn)”, Postharvest
  Biology and Technology
  19. Johnson, G. I., Cooke, A. W. and Sard sud, U. (2002), Postharvest
  Technology of Horticultural Crops, 2
  nd
  edu. Universty of California
  Division of Agriculture and National Resources, Publication3311.
  20. Johnson, G. I. and Sanchote, S. (1993), “control ofposthavest diseases
  of tropical fruit chllenges for the 21
  st
  century”. Proceedings of the
  postharvest handing of tropical fruits (B. R. Champ, E. Highley and G.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  63
  I Johnson, Editors). Australian centre for international Agricultural
  Research, pp. 140-161.
  21. Jonhson GI, Cooke AW, Sardsud You (2002) “Posthavest disease
  control in lychee”, Acta Horticulturae 575, in press.
  22. Kader A. A (2002), “Fruits in the global market”, Fruit quality and its
  biologycal basic,. (1), pp. 1-38.
  23. Karen L.B. Gast & Rolando Flores (1991) “Precoolingproduce fruits &
  vegetables”, Postharvest Management of Commercial Horticultural
  crops
  24. Ketsa S, Leelawatana K (1992), “Effect of precooling and polyethylene
  film liners in corrugated boxes on quality of lychee fruits “, Acta
  Horticulturae 321, 742-746
  25. Kremer – Kohne S, Lonsdale JH (1991) “ Mainting market quality of
  fresh lychee during storage, part 1: control of browning”, South African
  Litchi growers Association Yearbook 3, 15-17
  26. Huang, X.,Li, J., Wang, H., Huang, H. And Gao, F. (2001), “The
  relationship between fruit craking and calcium in litchi pericarp”. Acta
  Horticultural, (558) 209-211.
  27. Mitra S, Harrangi ABS, Kar N (1996) “ Effect of polyethylene at low
  temperature and different growth regulators at ambient temperature on
  changes in total soluble solids, total sugar, titratable acidity and
  ascorbic acid content of litchi (cv.Bombai) during storage” ,
  Enviroment and Ecology
  28. Pornchaloempong Process, Sargent SA, Moretti CL (1997) “Cooling
  method and shipping container affect lychee fruit quality”, Proceeding
  s of the Florida Stade Horticultural Society 110, 197-200.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  64
  29. Ratajczak, R, and Wilkin, T. A. (2000), “Energizing the tonoplast”,
  Vocuolar compartments, D. G. Robinson and J. C. Rogers, Editors.
  Sheffield Academic Press, pp. 133-173.
  30. Ray PK (1998) “Post – haverst handling of litchi fruits in relation to
  colour retention – a critical appraisal, Journa; ofFood Science and
  Technology 35, 103-116
  31. Scott, K. J. and K. J., Brown, B. I., chaplin, G. R., Wilcox, M. E. and
  Bain, J. M (1982), “The control of rotting and browning of lithci fruit by
  hot benomyl and plastic film”, Horticultural Science, (16), pp. 253-262.
  32. Tongdee Sc, Scott KJ, McGlasson WB (1982), “Packaging and cool
  storage of litchi fruit”, CSIRO Food Research Quarterly 42, 25-28
  33. Tongdee, S. C. (1998), “Postharvest technology of fresh lychee
  commercial perspecttives from ThaiLand”. Yearbook of the
  SouthAfrican Litchi Growers’ Association (9), pp. 37-43.
  34. Tongdee, S. Cand., Sarpetch, C., Roe, D. J., Suwanagul, A. and Neamprer
  of the South African litchi Growers Association (9), pp. 44-46.
  35. Tomos, A. D., Leigh, R. A. And Koroleva, O. A. (2000), “ Spatial and
  temporal variation in vacuolar contens ”, Vaculor Compartments D. G.
  Robinson and J. C. Roger, Editors, Sheffield Academic press, pp. 174-198.
  36. Trevor Olesen, Neil Wiltshire and Cameron McConchie(2003)
  “Improved post-harvest handling of lychee”, A report for Rural
  Industries Research and Development Corporation, Australian
  Government.
  37. Underhill, S.J.R and Critchley, 1995. Cellular localíation of polyphenol
  oxidase and perpxidase activity in litchi chinensisSonn pericarp. Aust.
  J. Plant Phys.22. 627 – 632.
  38. Zhang DL, Quantick PC (2000), “ Efect of low temperature hardening
  on posthavest storage of litchi fruits”, Acta Horticulture 518, 175-182
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  65
  Tài liệu Internet
  39. Hội nghị bàn biện pháp tiêu thụ vải thiều năm 2009
  40. http://www.bacgiang.gov.vn/xuctiendautu/Vietnamese/C1867/default.asp?Newid=5952
  41. Hội nghị bàn biện pháp tiêu thụ vải thiều năm 2011
  42. http://lucngan.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=239:b an-bin-phap-tieu-th-vi-thiu-nm-2011&catid=35:kinh-te-xa-hoi&Itemid=226
  43. Kết quả vụ vải thiều năm 2011.
  44. http://www.bacgiangintrade.gov.vn/so-cong-thuong-Bac-Giang.gpprint.2704.gpside.1.asmx
  45. Litchi chinensis
  46. http://vi.wikipedia.org/wiki
  47. Sản lượng vải Ấn ðộ có thể giảm 50% trong năm nay
  48. http://www.rauhoaquavietnam.vn/%284lucnt45opkudh553c3p0p55%29/default.asp
  x?ID=5&LangID=1&tabID=4&NewsID=5288
  49. Tổng cục thống kê Hải Dương (2011)
  50. http://www.haiduong.gov.vn/vn/CucThongKe/Documents/BC_KT-XH_T7_HaiDuong%5B1%5D.doc

  Xem Thêm: Nghiên cứu sử dụng bao bì và phương pháp làm lạnh để bảo quản và vận chuyển vải thiều đi tiêu thụ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sử dụng bao bì và phương pháp làm lạnh để bảo quản và vận chuyển vải thiều đi tiêu thụ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status