Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thu nhận và mô tả đặc tính enzyme chitosanase từ vi khuẩn Bacillus licheniformis NN1

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thu nhận và mô tả đặc tính enzyme chitosanase từ vi khuẩn Bacillus licheniformis NN1

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài; Thu nhận và mô tả đặc tính enzyme chitosanase từ vi khuẩn Bacillus licheniformis NN1

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC .iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC BẢNG . viii
  DANH MỤC HÌNH VÀ ðỒ THỊ .ix
  PHẦN MỘT: MỞ ðẦU .1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu .2
  1.2.1. Mục ñích .2
  1.2.2. Yêu cầu .2
  PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1. Khái niệm enzyme chitosanase .3
  2.2. Một số ñặc tính của enzyme chitosanse . 3
  2.2.1. Khối lượng phân tử .3
  2.2.2. Cơ chế xúc tác của enzyme chitosanase . 4
  2.2.3. Tính ñặc hiệu cơ chất của enzyme chitosanase . 5
  2.2.4. Ảnh hưởng nhiệt ñộ và pH tới sự hoạt ñộng của enzyme chitosanase 6
  2.2.5. Ảnh hưởng của ion kim loại ñến hoạt tính củaenzyme chitosanse 7
  2.3. Ứng dụng của enzyme chitosanse và chitosan oli gosaccharide 8
  2.3.1. Ứng dụng của chitosanase .8
  2.3.2. Ứng dụng của chitosan oligosaccharide . 9
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  iv
  2.4. Thu nhận và tinh sạch enzyme chitosanase 17
  2.4.1. Nguồn nguyên liệu thu nhận enzyme chitosanas e . 17
  2.4.1.1. Các nguồn vi sinh vật ñã ñược nghiên cứu t rong sản xuất chitosanase 17
  2.4.1.2. Vi khuẩn Baccilus lichenifomis 19
  2.4.2. Một số yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình sinh t ổng hợp enzyme chitosanase từ vi sinh vật 21
  2.4.2.1. Ảnh hưởng của một số thành phần môi trường 21
  2.4.2.2. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy 24
  2.4.2.3. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ môi trường . 25
  2.4.2.4. Ảnh hưởng của pH môi trường nuôi cấy . 26
  2.4.3. Một số phương pháp sử dụng trong thu nhận và tinh sạch enzyme chitosanase . 27
  2.5. Các nghiên cứu chitosan, COS, chitosanase ở Vi ệt Nam 29
  PHẦN BA: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
  3.1. Vật liệu 31
  3.1.1. ðối tượng . 31
  3.1.2. Vật liệu . 31
  3.1.3. Thời gian nghiên cứu 31
  3.1.4. ðịa ñiểm nghiên cứu . 32
  3.2. Quy trình thu nhận enzyme chitosanase từ vi kh uẩn Bacillus licheniformis NN1 . 32
  3.3. Nội dung nghiên cứu 32
  3.4. Phương pháp nghiên cứu . 33
  3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 33
  3.4.2.Các phương pháp nuôi cấy và làm sạch enzyme 35
  3.4.2.1. Giữ giống và bảo quản giống . 3 5
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  v
  3.4.2.2. Nuôi cấy . 35
  3.4.2.3. Xác ñịnh ñường cong sinh trưởng của vi khu ẩn . 35
  3.4.2.4. Làm sạch enzyme chitosanase . 36
  3.4.2.5. Phương pháp ñiện di 37
  3.4.3. Các phương pháp phân tích . 38
  3.4.3.1. Xác ñịnh hoạt tính enzyme chitosanase 38
  3.4.3.2. Phương pháp xác ñịnh hàm lượng protein . 39
  3.4.4. Các phương pháp xác ñịnh tính chất của enzym e . 39
  3.4.4.1. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ và pH tới hoạt tính của enzyme . 39
  3.4.4.2. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ và pH tới tính ổn ñ ịnh của enzyme . 39
  3.4.4.3. Ảnh hưởng của một số ion kim loại tới hoạt tính của enzyme . 39
  3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu 39
  PHẦN BỐN: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 40
  4.1. Xác ñịnh ñiều kiện nuôi cấy vi khuẩn Bacillus licheniformis ñể sinh tổng hợp cao
  chitosanase . 40
  4.1.1. Kết quả thực nghiệm thăm dò ñơn yếu tố . 40
  4.1.2. Xác ñịnh ñiều kiện nuôi cấy tối ưu bằng phươ ng pháp quy hoạch thực nghiệm 41
  4.1.3 Xác ñịnh ñường cong sinh trưởng của vi khuẩn . 49
  4.2.Tinh sạch chitosanase từ vi khuẩn Bacillus licheniformis NN1 . 50
  4.2.1. Làm sạch sơ bộ bằng phương pháp tủa muối amo ni sunphate . 50
  4.2.2. Làm sạch bằng phương pháp sắc ký trao ñổi io n . 52
  4.2.3. Kết quả ñiện di sau các bước làm sạch dịch enzyme chitosanase 54
  4.3. Một số tính chất của enzyme chitosanase . 55
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vi
  4.3.1. Ảnh hưởng pH ñến hoạt tính của enzyme chitos anase . 55
  4.3.2. Ảnh hưởng nhiệt ñộ ñến hoạt tính của enzyme chitosanase 56
  4.3.3. Ảnh hưởng pH và nhiệt ñộ ñến ñộ bền của enzy me chitosanase . 56
  4.3.4. Ảnh hưởng của một số ion kim loại tới hoạt t ính của enzyme chitosanase 57
  PHẦN NĂM: KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ . 59
  5.1. Kết luận . 59
  5.2. ðề nghị 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 60
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắt Tên ñầy ñủ
  COS Chitosan oligosaccharide
  DA Degree of deacetylation
  DP Degree of polymerization
  DNS Acid dinitro salisilic
  GlcN D- Glucosamine
  GlcNAc N- acetyl-D- Glucosamine
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  viii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1. Khối lượng phân tử của chitosanase từ mộtsố nguồn vi sinh vật 3
  Bảng 2.2. Phân loại enzyme chitosanase dựa vào kiểuphân cắt 4
  Bảng 2.3. Tính ñặc hiệu cơ chất của chitosanase từ Bacillussp. strain KCTC 0377BP 5
  Bảng 2.4. pH và nhiệt ñộ tối ưu cho hoạt ñộng của một số enzyme . 7
  Bảng 2.4. Một số chủng vi sinh vật sinh tổng hợp chitosanase ñã ñược nghiên cứu 18
  Bảng 2.5. ðiều kiện nhiệt ñộ và pH và thời gian nuôi cấy của một số chủng vi
  sinh vật sinh chitosanase . 26
  Bảng 3.2. Ma trận kế hoạch thực nghiệm trực giao bậc hai của Doehlert 34
  Bảng 3.3. Thành phần bản ñiện di theo phương pháp S chägger và Von Jagow (1987) . 37
  Bảng 4.1. Bố trí thí nghiệm theo kế hoạch trực giaobậc hai của Doehlert 42
  Bảng 4.2. Kết quả của các thực nghiệm trong ma trậnthực nghiệm 43
  Bảng 4.3. Hệ số của phương trình hồi quy . 44
  Bảng 4.4 Bảng biến mã và biến thực tương ứng của ñiều ñiện nuôi cấy tối ưu . 48
  Bảng 4.5. Hoạt tính của enzyme sau quá trình tủa muối và lọc muối 51
  Bảng 4.6. Hoạt tính của enzyme chitosanase sau quá trình sắc ký trao ñổi ion 53
  Bảng 4.7. Hoạt tính của enzyme sau quá trình sắc kýtrao ñổi ion lần hai . 54
  Bảng 4.8. Ảnh hưởng của pH tới hoạt tính của enzymechitosanase . 55
  Bảng 4.9 Ảnh hưởng của nhiệt ñộ tới hoạt tính xúc tác của enzyme . 56
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  ix
  DANH MỤC HÌNH VÀ ðỒ THỊ
  Hình 2.1 Cơ chế xúc tác của enzyme chitosanase 5
  Sơ ñồ 2.1. Các phương pháp sản xuất chitosanase 8
  ðồ thị 4.1. Ảnh hưởng của pH tới quá trình sinh tổng hợp chitosanase từ vi
  khuẩn Bacillus licheniformis NN1 40
  ðồ thị 4.2. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ tới quá trình sinh tổng hợp chitosanase từ
  vi khuẩn Bacillus licheniformis NN1 40
  ðồ thị 4.3. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ tới quá trình sinh tổng hợp chitosanase từ
  vi khuẩn Bacillus licheniformis NN1 41
  ðồ thị 4.4. Sự tác ñộng của nhiệt ñộ (X1) và pH (X2) tới hoạt tính chitosanase
  khi nồng ñộ chitosan (X3) là tâm 45
  ðồ thị 4.5. Sự tác ñộng của nồng ñộ chitosan (X3) và pH (X2) tới hoạt tính
  chitosanase khi nhiệt ñộ (X1) là tâm . 46
  ðồ thị 4.6. Sự tác ñộng của nồng ñộ chitosan (X3) và nhiệt ñộ (X1) tới hoạt
  tính chitosanase khi pH (X2) là tâm 47
  ðồ thị 4.7. ðường cong sinh trưởng của vi khuẩn Bacillus lichenifomis 49
  Hình 4.8. Sắc ký ñồ của sự loại muối trên cột Sephadex G25 51
  Hình 4.9. Sắc ký ñồ chitosanase trên cột trao ñổi ion CMFF 52
  Hình 4.10. Sắc ký ñồ pic 2 trên cột trao ñổi ion CMFF . 53
  Hình 4.11. ðiện di ñồ protein chitosanase qua các bước làm sạch . 54
  ðồ thị 4.12. Ảnh hưởng của pH và nhiệt ñộ ñến ñộ bền của enzyme
  chitosanase 57
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  1
  PHẦN MỘT: MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Trong công nghệ thực phẩm, các chất phụ gia càng ngày càng bị người
  tiêu dùng dè dặt, do vậy các hợp chất saccharide tựnhiên như prebiotics hay
  các chất bảo quản sinh học oligosaccharide ñang rấtñược quan tâm.
  Oligosaccharide là các polymer của các monosaccharide có mức ñộ
  polymerization (DP) từ 2 -10 (hay từ 3 -10 theo danh pháp IUB-IUPAC) và
  cả các DPs từ 20-25 cũng thường ñược xếp vào nhóm này. Prebiotic
  oligosaccharide là các thành phần chống sâu răng, không bị tiêu hóa, có năng
  lượng thấp hay tăng cường sự phát triển của hệ sinhvật ñường ruột như các vi
  khuẩn probiotic.Theo theo thống kê hiện nay các dòng sản phẩm chức năng
  ñang ñược thương mại hóa trên toàn thế giới với doanh số hơn 33 tỉ USD và
  giữ vai trò quan trọng như các sản phẩm probiotic, chất xơ, ñường alcohol,
  peptids, các chất béo không bão hòa.
  Một trong các oligomer ñang ñược quan tâm ñặc biệt hiện nay là các
  chitosan oligosaccharide (COS) hay các chitosan khối lượng phân tử nhỏ
  (LMMC). Ngoài những ứng dụng trong công nghệ thực phẩm như một chất
  phụ gia, kháng khuẩn, COS còn có nhiều ñặc tính sinh học quan trọng như
  khả năng kháng oxi hóa, chống ung thư, làm lành vếtthương, vv .
  COS là sản phẩm thủy phân từ chitosan một chất tạo ra sau quá trình
  deacetyl hóa từ chitin - một polymer sinh học có nhiều trong vỏ các loại sinh
  vật biển, sinh vật giáp xác như tôm, cua.
  COS có thể ñược thu nhận bằng phương pháp hoá học và phương pháp
  vật lý, nhưng do chi phí lớn, hiệu suất thấp, sản phẩm có hoạt tính không cao nên
  phương pháp sinh học sử dụng các enzyme thủy phân chitosan là phương pháp
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  ñang ñược áp dụng. Các enzyme có thể dùng như: papain, hemicellulase,
  cellulase, lipase .tuy nhiên hiệu quả nhất là enzyme chitosanase.
  Enzyme chitosanase thu nhận ñược từ vi khuẩn, nấm, một số thực vật,
  ñộng vật . Nhưng chitosanase thu nhận từ vi khuẩn, xạ khuẩn và nấm
  thường có hoạt tính cao hơn và ñặc biệt có ưu thế trong sản xuất công nghiệp.
  Do vậy, chúng tôi thực hiện ñề tài: “Thu nhận và mô tả ñặc tính
  enzyme chitosanase từ vi khuẩn Bacillus licheniformis NN1"
  1.2. Mục ñích và yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích
  Nuôi cấy, thu nhận, làm sạch enzyme chitosanase từ vi khuẩnBacillus
  licheniformis NN1 và xác ñịnh một số các ñặc tính của enzyme này.
  1.2.2. Yêu cầu
  - Xác ñịnh và xây dựng quy trình nuôi cấy tối ưu cho vi khuẩn
  Bacillus licheniformis NN1 sinh tổng hợp cao enzyme chitosanase.
  - Lựa chọn ñiều kiện thu nhận enzyme chitosanase thô và tinh chế
  ñể thu nhận chitosanase tinh sạch.
  - Xác ñịnh một số ñặc tính của enzyme chitosanase.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Khái niệm enzyme chitosanase
  Enzyme chitosanase có danh pháp quốc tế:
  (Chitosan N - acetylglucosaminohydrolase- EC 3.2.1.132), là enzyme xúc
  tác cho phản ứng thuỷ phân chitosan bằng cách cắt ñứt các liên kết
  β-1,4-glycoside giải phóng ra các chitosan oligosaccharide. Hoạt tính của
  chế phẩm enzyme ñặc trưng cho khả năng xúc tác phângiải chitosan thành
  các COS có khối lượng phân tử thấp hơn.
  2.2. Một số ñặc tính của enzyme chitosanse
  2.2.1. Khối lượng phân tử
  Chitosanase hầu hết là các enzyme ngoại bào, có cấutạo ñơn phân tử,
  khối lượng phân tử khoảng từ 30 – 90kDa. Khối lượngphân tử của enzyme
  chitosanase sản sinh từ các nguồn khác nhau thì khác nhau.
  Bảng 2.1. Khối lượng phân tử của chitosanase từ mộtsố nguồn vi sinh vật
  Nguồn Chitosanase Khối lượng phân tử
  - Bacillus circulans 31 kDa
  - Streptomyces griceus HUT 6037 34 kDa
  - Acinebacter sp. Strain CHB101
  ( chitosanase I và II)
  37 kDa
  34 kDa
  - Bacillus megaterium P1 43 kDa
  - Sphingomonas sp. CJ-5 45 kDa
  - Bacillus sp. KCTC 0377BP 45 kDa
  - Bacillus cereus 47 kDa
  - Bacillus sp.16 45 kDa
  - Streptomyces cyaneogriseus 46 kDa
  - Aeromonas sp. HG08 70 kDa
  - Gongnella sp. JG 90 kDa
  - Trichoderma reesei PC-3-7 93 kDa
  Nguồn: [29, 17, 43, 45, 14, 28, 39, 26, 13, 49]
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  2.2.2. Cơ chế xúc tác của enzyme chitosanase
  Dựa vào sự phân cắt ñặc hiệu cơ chất của enzyme chitosanase,
  chitosanase phân thành 3 loại: loại I, loại II, loại III
  Bảng 2.2. Phân loại enzyme chitosanase dựa vào kiểuphân cắt
  Chitosanases Kiểu phân cắt ðặc ñiểm
  Loại I
  -Bacillus pumilusBN-262
  -Penicillium islandicum
  Streptomycessp. N174
  Phân cắt liên kết
  GlcNAc – GlcN
  và GlcN – GlcN.
  Loại II
  -Bacillussp. No 7-M
  Phân cắt liên kết
  GlcN – GlcN
  Loại III
  - Streptomyces griseus HUT 6037
  -Bacillus circulansMH-K1
  -Nocardia orientalis
  -Bacillus circulansWL-12
  Phân cắt liên kết
  GlcN – GlcNAc
  và GlcN – GlcN
  Nguồn: [53]
  Theo Fukamizo (1999) ñã xác ñịnh ñược các sản phẩm dị vòng thu
  ñược từ quá trình thuỷ phân chitosan ñều là dạng α,ñiều ñó cho thấy rằng
  chitosanase là một enzyme chuyển hoá.
  Cùng với những kết quả thu ñược khi quan sát dạng tinh thể học và các
  vùng biến ñổi cho phép kết luận rằng ñầu Glu22 hoạtñộng như là nơi cho
  proton, trong khi ñầu Asp40 hoạt hoá 1 phân tử nướcsau ñó tấn công vào vị
  trí C-1 của phân tử ñường khử tại vị trí xúc tác.
  Cơ chế chuyển hoá này ñược duy trì liên tục trên thực tế là nhờ 2 ñầu xúc
  tác có khoảng cách 13,8Å, cao hơn những enzyme chuy ển hoá khác gần 10Å [55].
  Cơ chế xúc tác của chitosanase ñược thể hiện trong hình sau:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Cao Minh Hậu (2006), “Những ứng dụng mới của chất xơ trong thực phẩm:
  chất bổ sung vào sản phẩm hải sản”. Tạp chí Khoa học- Công nghệ thủy sản, 2.
  2. ðặng Thị Thu, Lê Ngọc Tú, PGS. TS Phạm Thu Thủy, Nguyễn Xuân Sâm
  (2004), Công nghệ Enzyme, NXB Khoa học và Kĩ thuật,Hà Nội.
  3. Ngô Xuân Mạnh, Nguyễn Thị Phương Nhung (2010), " Lựa chọn ñiều kiện
  tối ưu ñể sản xuất chitosanase từ Streptomyces Griseus (Chủng NN2)". Tạp chí
  Khoa học và Phát triển, ðại học Nông nghiệp Hà Nội, 7 (6), 708-787.
  4. Nguyễn Văn Mùi (2001), Thực hành hóa sinh học, NXB Khoa học và Kỹ
  thuật, Hà Nội.
  5. Phạm Ngọc Thùy (2008), “Bước ñầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme
  chitosanase ký thuật từ Streptomyces griseus”. Tạp chí khoa học - Công nghệ thủy
  sản, 03.
  6. Phạm Thị Chân Châu, PGS. TS Phan Tuấn Nghĩa (2007),Công nghệ sinh
  học, NXB Giáo dục.
  7. Trần Anh Tuấn, Phạm Văn Cường (2008), “Ảnh hưởng của chitosan ñến
  sinh trưởng và năng suất của lúa giống trong ñiều kiện bón ñạm thấp”. Tạp chí
  Khoa học và phát triển, VI (5), 415-417.
  8. Trần Thái Hòa (2005), “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình
  deacetyl hóa và cắt mạch chitin ñể ñiều chế glucosamine”.Tạp chí khoa học, ðại
  học Huế,47.
  9. Trần Thái Hòa (2005), “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình
  deacetyl hóa và cắt mạch chitin ñể ñiều chế glucosamine”.Tạp chí khoa học, ðại
  học Huế,47.
  TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI
  10. A. Pelletier and J. Sygusch (1990), " Purification and Characterization of
  three chitosanse activities from Bacillus megaterium P1". Applied and
  invironmental Microbiology, 844-848.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  61
  11. Chasanah Ekowati, Purwiyatno Hariyadi, Arief B. Witarto, Jae Kwan
  Hwang and Maggy Thenawidjaja Suhartono (2009), "Biochemical Characteristics
  of Chitosanase From the Indonesian Bacillus licheniformis MB-2". Molecular
  biotechnology, vol 33, 93-101.
  12. El-S. A. El-Shirbiny; I.M. El-Azouni; M. F. Ghaly and E. Ghaly and E.
  Abdel-Hamid (2007), " Optimization and characterization purified chitosanase
  enzyme from Streptomyces Aureocirculatus". Proceeding of the second scientfic
  enviromental conffer, Zagazig Uni, 9-22.
  13. El-Sayed Ali El-Sherbiny (2011), "Purification and Characterization of
  Chitosanase Enzyme from Streptomyces cyaneigriseus". Asian Journal of
  Biological Sciences,ISSN 1996-3351.
  14. F. A. T. Piza, A. P. Siloto, C. V. Caravalho, T.T. Franco (1999).
  “Production, characterization and purification of chitosanase from Bacillus cereus”.
  Braz. J. Chem. Eng,16 (2).
  15. H. Barreteau et al.(2006),” Oligosaccharides as Food Additives”. Food
  Technol. Biotechnol, 44 (3), 323–333.
  16. Hermann Sch.&Gger and Gebhard Von Jagow (1987). "Tricine-Sodium
  Dodecyl Sulfate-Polyacrylamide Gel Electrophoresis for the Separation of Proteins
  in the Range from 1 to 100 kDa". Analytical Biochemistry, 166, 368-379.
  17. Ho Sup Jung, Jeong Woo Son, Hong Seok Ji, and Wang Kim (1999), “
  Effective production of chitosanase and chitinase by Streptomyces griseus HUT
  6037 using colloidal chitin and various degrees of deacetylation of chitosan”.
  Biotechnol. Bioprocess Eng,4, 26-31.
  18. Ho-Geun Yoon, Hee-Yun Kim, Hye-Kyung Kim, Bum-Shik Hong, Dong-Hoon
  Shin, and Hong-Yun Cho (2001), “ Thermostable Chitosanase from Bacillus sp. Strain
  CK4: Its purification, characterization, and reaction patterns”. Biosci. Biotechnol.
  Biochem.,65 (4), 802-809.
  19. Immaculada Aranaz (2009), "Functional Characterization of chitin and
  chitosan, Current Chemical Biology, 3, 203-230.
  20. J.K. Park, K. Shimono, N. Nobuhisa, K. Shigeru, M. Kurita, Y. Ohta, K. Tanaka,
  H. Matsuda, and M. Kawamukai ( 1999), “Purification, Characterization, and Gene
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  62
  Analysis of a Chitosanase (ChoA) from Matsuebacter chitosanotabidus 3001”.
  Journal of Bacteriology,181 (21), 6642-6649.
  21. Jiali Zhang, Wenshui Xia, Ping Liu, Qinyuan Cheng, Talba Tahirou, Wenxiu
  Gu, Bo Li (2010), "Chitosan Modification andharmaceutical/Biomedical
  Applications". Marine Drugs, 8, 1962-1987
  22. Jung, W. K., Moon, S. H., and Kim, S. K. (2006), "Effect of
  chitooligosaccharide on calcium bioavailability andbone strength in ovariectomized
  rats". Life Sciences, 78:970–976.
  23. K.V. Harish Prashanth and R. N. Tharanathan (2007),"Chitin/chitosan:
  modifications and their unlimited application potential - an overview". Food
  Science & Techonology, 18, 117 - 131.
  24. L. Ramı´rez-Coutin˜o et al (2006), “ Enzymatic hydrolysis of chitin in the
  production of oligosaccharides using Lecanicillium fungicolachitinases”. Process
  Biochemistry, 41, 1106–1110.
  25. Lin CW, Lin JC (2003), “Characterization and blood coagulation evaluation
  of the water-soluble chitooligosaccharides preparedby a facile fractionation
  method”. Biomacromol , 4, 1691-1697.
  26. M. Nogawa, H. Takahasi, A. Kashiwagi, K. Ohshima, H. Okada, and Y.
  Morikawa (1998), “Purification and Characterizationof Exo-b-D-Glucosaminidase
  from a Cellulolytic Fungus, Trichoderma reesei PC-3-7”. Applied and environmental
  microbiology, 64 (3), 890-895.
  27. M. Shimosaka, M. Nogawa, X.Y. Wang, M. Kumehara, and M. Okazaki
  (1995), “Production of Two Chitosanases from a Chitosan-Assimilating Bacterium,
  Acinetobacter sp. Strain CHB101”.Applied and Environmental Microbiology,61 (2),
  438-442.
  28. M. Shimosaka, Y. Fukumori, X.-Y. Zhang, N.-J. He, R.Kodaira. M, Okadaki
  (2000). " Molecular cloning and characterization ofchitosanse from the chitosanolytic
  bacterium Burkholderia gladiolistrain CHB101". Appl Microbiol Biotechnol, 54, 354-360.
  29. M. Yabuki, A. Uchiyama, K. Suzuki (1999). “Purification and properties of
  chitosanase from Bacillus circulandsMH-K1”. Biosci. Biochem.,21, 246-248.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  63
  30. Mei Ming (2006). Production of Physiologically Active Chitosan
  Oligosaccharides at High Concentration by Immobilized Chitosanase. University of
  Tsukuba, Japan.
  31. Ministry of Heath, Labour and Walfare of Japan (2002), Food for Specified
  Heath Use's in Japan, Functinal Food.
  32. Pelletier and J.Sygusch (1990). “Puification and chacracterization of three
  chitosanase activities from Baccilus megaterimP1”. Applied and environmental
  microbiology, 54 (4), 844 - 848.
  33. Shadia M. Abdel-Aziz, Yomna A. Mostafa and Foukia E. Moafi, Partial Purification
  and Some Properties of the Chitosanases Produced by Bacillus AlveiNrc-14 (2008). Journal
  of Applied Sciences Research, 4(10): 1285-1290.
  34. Snoke J.E. and Cornell N (1965), "Protoplast Lysis and Inhibition of Growth
  of Bacillus licheniformis by Bacitracin". J Bacteriol, 89(2), 415–420.
  35. Sun-Ok Fernandez-KimB.S. (2004). Physicochemical and functional
  properties of crawfish chitosan as affected by different processing protocols. Seoul
  National University.
  36. Sutee Wangtueai, Wanchai Worawattanamateekul, Mathana Sangjindavong,
  Nuanphan Naranong and Sarote Sirisansaneeyakul (2007). “Production and partial
  Characterization from a newly isolated Bacillus cereus”. Nat. Sci,41, 346-355.
  37. Tae Kyoung Eom and Kang Man Lee (2003), “Characteristics of
  Chitosanases from Aspergillus fumigatus KB-1”.Arch Pharm Res, 26 (12), 1036-1041.
  38. Veith, B., Herzberg, C., Steckel, S., Feesche, J., Maurer, K. H., Ehrenreich,
  P., Bäumer, S., Henne, A., Liesegang, H., Merkl, R., Ehrenreich, A., Gottschalk, G.
  (2004), "The complete genome sequence of Bacillus licheniformis DSM13, an
  organism with great industrial potential". J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 7(4):204-211.
  39. W. Zhou, H. Yuan, J. Wang and J. Yao (2008), “Production, purification and
  characterization of chitosanase produced by Gongronellasp. JG”. Letters in Applied
  Microbiology,46, 49–54.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  64
  40. Wenshui Xia et al (2010), "Biological activities ofchitosan and
  chitooligosaccharides". Food Hydrocolloids, 1-10.
  41. Woo-Jin Jung, Ju-Hee Kuk, Yu-Lan Jin and Ro-Dong Park (2005), "
  Purification and properties of chitoanase fron Bacillus cereus P16". Journal of
  Metals, Minerials and Minerials. 15 (1), 27-32.
  42. Xiao-E Chen, Xu-Bo Fang and Wen-Sui Xia (2008), “Strain improvement
  and optimization of the mediacomposition of chitosanase-producing fungus
  Aspergillus sp.CJ 22-326”. African Journal of Biotechnology,7 (14), 2501-2508.
  43. Xu-fen Zhu, Ying Zhou, Jun-li Feng (2007). “Analysis of both chitinase and
  chitosanase produced by Sphingomonassp. CJ-5”. J. Zhejiang Univ Sci B.
  November, 8(11): 831–838.
  44. Y Wang, P Zhou, J Yu, X Pan, W Lan and S Tao (2007), “Antimicrobial effect of
  Chitooligosaccharides Produced by Chitosanase from Pseudomonas CUY8”. Asia Pac J
  Clin Nutr, 16 (Suppl 1), 174-177.
  45. Y. J. Choi, E. J. Kim, Z. Piao (2004). “Purification and Characterization of
  Chitosanase from Bacillussp. Strain KCTC 0377BP and Its Application for the
  Production of Chitosan Oligosaccharides”.Applied and environmental microbiology, 70
  (8), 4522–4531.
  46. Y.Y. Jo, K.J. Jo, Y.L. Jin, J.H. Jim, Y.W. Kim, andR.Y. Park (2003), “
  Characterization and Kinetics of 45 kDa chitosanasefrom Bacillus sp. P16”. Biosci.
  Biotechnol. Biochem.,67 (9), 1875-1882.
  47. Yasushi Uchida, Koji Tateishi, Kenichi Yamagushi and Hidenori Takeda
  (1994), "Purification and Characterization of Chito sanase produced by Bacillus
  licheniformis UTK". Bull.Fac.Agr., Saga Univ , 77, 53-63.
  48. Yu-Wei Lin, Yi-Chien Hsiao, Been-Huang Chiang (2009), "Production of
  high degree polymerized chitoolygosaccharides in membrane reactor using purified
  chitosanase from Bacillus cereus". Food research International, 42, 1355-1361.
  49. Yuying Sun, J. Zhang, S. Wang (2009), “Purificationand Characterization of
  Chitosanase from Aeromonas sp. HG08". African Journal of Biotechnology, 8 (12),
  2830-2834.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  65
  TÀI LIỆU TRÊN MẠNG
  50. Chất giáp xác Tianshi. http://tianshi.hcm.googlepages.com/giapxac,
  truy cập ngày 12/04/2010.
  51. Chitosan oligochacharide. http://oligopharm.ru/Pages-view-106.html.
  truy cập ngày 20/03/2009.
  52. Chitosanases: Cleavage specificity
  http://pages.usherbrooke.ca/rbrzezinski/cleavage.htm,
  truy cập ngày 10/04/2010.
  53. Chitosanases: Molecular sequence data.
  http://pages.usherbrooke.ca/rbrzezinski/general1.htm,
  truy cập ngày 15/04/2010.
  54. http://www.microbiologynews.info/blog/bacillus-licheniformis/,
  truy cập ngày 20/09/2011
  55. Mechanism of catalysis.
  http://pages.usherbrooke.ca/rbrzezinski/catalysis.htm,
  truy cập ngày 15/04/2010.
  56. Một số thuốc BVTV nguồn gốc sinh học thế hệ mới.
  http://snnptnt.thanhhoa.gov.vn/SNNPTNT/default.aspx?NewsID=160, truy cập
  ngày 20/04/2009.
  57. Những ñặc ñiểm của chitin, chitosan và dẫn xuất củachúng.
  http://www.hoahocvietnam.com/Home/Moi-tuan-mot-hoa-chat/Nhung-dac-diem-cua-Chitin-Chitosan-va-dan-1.html,truy cập ngày 20/03/2009

  Xem Thêm: Thu nhận và mô tả đặc tính enzyme chitosanase từ vi khuẩn Bacillus licheniformis NN1
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu nhận và mô tả đặc tính enzyme chitosanase từ vi khuẩn Bacillus licheniformis NN1 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status