Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ ghiên cứu công nghệ sản xuất bột rau má

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. ghiên cứu công nghệ sản xuất bột rau má

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột rau má

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC HÌNH, ðỒ THỊ viii
  PHẦN 1: MỞ ðẦU . 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI 1
  1.2. MỤC ðÍCH NGHIÊN CỨU . 2
  1.3. YÊU CẦU CỦA ðỀ TÀI . 2
  PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÂY RAU MÁ 3
  2.2.1. Nguồn gốc, phân loại 3
  2.2.2. Thành phần hóa học 9
  2.2.3. Tác dụng dược lý và công dụng của cây rau má 10
  2.2.4. Hoạt chất sinh học saponin trong rau má 16
  2.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÔNG NGHÊ VÀ THIẾT BỊ
  SẤY RAU CỦ TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI 20
  2.2.1. Tình hình nghiên cứu công nghệ sấy rau củ . 20
  2.2.2. Thiết bị sấy rau củ . 26
  2.2.3. Một số kết quả nghiên cứu mới về công nghệ và thiết bị sấy
  rau củ ở Việt Nam . 28
  2.2.4. Một số yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng sản phẩm sấy . 30
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  2.2.5. Các phương pháp bảo quản sản phẩm sau sấy khô . 32
  2.2.6. ðề xuất quy trình công nghệ . 33
  PHẦN 3: ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 36
  3.1. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 36
  3.1.1. ðối tượng nghiên cứu . 36
  3.1.2. Vật liệu và dụng cụ thí nghiệm . 36
  3.1.3. Thiết bị thí nghiệm 37
  3.2. ðỊA ðIỂM NGHIÊN CỨU 37
  3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 37
  3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  3.4.1. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm . 38
  3.4.2. Phương pháp xác ñịnh một số thông số công nghệ của quá
  trình sấy . 47
  PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51
  4.1. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN NGUỒN NGUYÊN LIỆU 51
  4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẾ ðỘ XỬ LÝ NGUYÊN
  LIỆU TRƯỚC SẤY 53
  4.2.1. Kết quả nghiên cứu xử lý nguyên liệu bằng phương
  pháp chần 53
  4.2.2. Kết quả nghiên cứu xử lý nguyên liệu bằng phương pháp hấp 54
  4.2.3. Kết quả so sánh 2 phương pháp xử lý nhiệt 55
  4.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHỆM ðƠN YẾU TỐ 56
  4.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ tác nhân sấy T (
  o
  C) 57
  4.4.2. Ảnh hưởng của tốc ñộ tác nhân sấy v (m/s) 59
  4.2.3. Ảnh hưởng của mật ñộ nguyên liệu trên các khay sấy M
  (kg/m
  2
  ) 60
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  4.5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ðA YẾU TỐ . 62
  4.6. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM ỨNG VỚI GIÁ TRỊ TỐI ƯU
  CỦA CÁC YẾU TỐ VÀO 68
  4.7. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TỒN TRỮ CỦA
  SẢN PHẨM 70
  4.8. HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
  BỘT RAU MÁ 71
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ . 74
  5.1. KẾT LUẬN . 74
  5.2. ðỀ NGHỊ 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 76
  PHỤ LỤC 80
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  TB : Trung bình
  TDS : Hàm lượng chất tan
  TN1 : Thí nghiệm 1
  TN2 : Thí nghiệm 2
  TN3 : Thí nghiệm 3
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1. Thành phần hóa học của cây rau má 9
  Bảng 4.1. Hàm lượng chất tan và hàm lượng saponintrong 2 loại rau
  má tại xã ðông Cương 51
  Bảng 4.2. Hàm lượng chất tan và hàm lượng saponintrong các bộ
  phận của rau má thìa 52
  Bảng 4.3. Thành phần hóa học có trong rau má ðông Cương 53
  Bảng 4.4. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ chần ñến cảm quancủa nguyên liệu 54
  Bảng 4.5. Ảnh hưởng của thời gian hấp ñến cảm quancủa nguyên liệu . 55
  Bảng 4.6. Ảnh hưởng của phương pháp xử lý trước sấy ñến hàm
  lượng chất tan, thời gian sấy và cảm quan của sản phẩm . 55
  Bảng 4.7. Kết quả khảo sát nhiệt ñộ sấy . 57
  Bảng 4.8. Kết quả khảo sát tốc ñộ tác nhân sấy: . 59
  Bảng 4.9. Kết quả khảo sát ñộ dày lớp vật liệu trên các khay sấy 60
  Bảng 4.10. Mức biến thiên và khoảng biến thiên củacác yếu tố vào . 62
  Bảng 4.11. Ma trận thí nghiệm theo phương án quy hoạch thực
  nghiệm bậc 2 Box-Wilson 63
  Bảng 4.12. Các hệ số hồi quy có nghĩa của các hàm Y1, Y
  2
  . 64
  Bảng 4.13. Kiểm tra tính thích ứng của mô hình toán 65
  Bảng 4.14. Giá trị tối ưu của các yếu tố vào xivà các hàm Y
  j
  65
  Bảng 4.15. Các hệ số hồi quy dạng thực . 66
  Bảng 4.16. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật . 68
  Bảng 4.17. Thành phần hóa học của sản phẩm bột raumá . 68
  Bảng 4.18. Chỉ tiêu vi sinh của sản phẩm bột rau má . 69
  Bảng 4.19. Sự biến ñổi của bột rau má trong thời gian tồn trữ: 70
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  DANH MỤC HÌNH, ðỒ THỊ
  Trang
  Hình 2.1. Rau má thìa . 4
  Hình 2.2. Rau má lông 5
  Hình 2.3. Rau má lá to 5
  Hình 2.4. Rau má mỡ 6
  Hình 2.5. Rau má lá rau muống 6
  Hình 2.6. Rau má lá sen 7
  Hình 2.7. Rau má núi 7
  Hình 2.8. Rau má nước . 8
  Hình 2.9. Rau má ngọ . 8
  Hình 2.10. Rau má họ . 9
  Hình 2.11. Một số thực phẩm chế biến từ rau má 15
  Hình 2.12. Cấu tạo hóa học của saponin trong rau má . 19
  Hình 2.13. Quy trình công nghệ sấy rau củ 22
  Hình 3.1. Dụng cụ thí nghiệm . 36
  Hình 3.2. Tủ sấy vạn năng 37
  ðồ thị 3.1. ðồ thị hàm mong muốn thành phần dj khi Y
  j
  bị chặn
  một phía 46
  ðồ thị 4.1. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ sấy ñến TDS và thời gian sấy . 58
  ðồ thị 4.2. Ảnh hưởng của tốc ñộ tác nhân sấy ñến TDS và thời
  gian sấy . 60
  ðồ thị 4.3. Ảnh hưởng của mật ñộ nguyên liệu trên khay sấy ñến
  TDS và thời gian sấy . 61
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  ix
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  PHẦN 1: MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Rau má là cây thuộc họ thảo, mọc hoang ở những nơiñất ẩm. Rau má
  ñược coi như một loại rau thông dụng trong các bữa ăn hàng ngày: có thể
  ăn dưới dạng sống ñể khai vị, trước bữa ăn, có thể ăn luộc hoặc nấu
  canh,
  Trong ngành y học người ta sử dụng nước chiết ra từ rau má ñể giải
  nhiệt, hạ sốt. ðối với những người thừa cân (béo phì), xơ vữa ñộng mạch
  máu nếu ăn rau má lâu dài sẽ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong
  máu và do ñó làm cho các mạch máu mềm mại trở lại, hạn chế ñược những
  tai biến do xơ vữa ñộng mạch máu gây ra (như co thắt ñộng mạch vành tim
  hay nhồi máu cơ tim, co thắt mạch máu não hay vỡ mạch máu não).
  Trong ngành dược học, người ta ñã chiết xuất lấy hoạt chất từ rau má
  ñể sản xuất thuốc chống sẹo lồi, giúp cho vết thương mau lành và giảm bớt
  chứng giãn tĩnh mạch chi dưới,
  Trong lĩnh vực thực phẩm, rau má ñược coi là loại rau thanh nhiệt.
  Rau má ñược sử dụng làm nước ép rau má, làm rau ăn tươi hoặc phơi khô
  sắc lấy nước uống ở các hộ gia ñình. Tuy vậy, các thực phẩm chế biến từ
  rau má chủ yếu mang tính thủ công và không ñược kiểm duyệt về vấn ñề vệ
  sinh và an toàn thưc phẩm.
  Vì vậy, cần chế biến rau má thành sản phẩm bột khôtheo phương
  pháp công nghiệp vừa ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa tiện lợi
  trong trong việc phối chế ñể sản xuất các loại thựcphẩm chức năng (cho
  những người mắc bệnh cao huyết áp, xơ cứng ñộng mạch, .), sản xuất nước
  giải khát, trà, rau má và các loại thực phẩm khác.
  Do ñó, việc nghiên cứu ñề xuất quy trình công nghệsản xuất bột rau
  má nhằm ña dạng hóa các sản phẩm và ñưa rau má thành nguồn nguyên
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  liệu cho công nghiệp. ðiều này sẽ góp phần gia tănggiá trị sử dụng của rau
  má và gia tăng hiệu quả kinh tế của ngành rau củ Việt Nam, bước ñầu
  chúng tôi thực hiện ñề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột rau má”.
  1.2. MỤC ðÍCH NGHIÊN CỨU
  Xác ñịnh một số thông số công nghệ tối ưu của quá trình sấy rau má làm
  cơ sở cho việc hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bột rau má, tận dụng
  ñược nguồn nguyên liệu rau má cho các ngành công nghiệp khác.
  1.3. YÊU CẦU CỦA ðỀ TÀI
  - Nghiên cứu cơ sở lý thuyết xác ñịnh ñược một số thông số cơ bản
  của quá trình sản xuất bột rau má nhằm ñịnh hướng cho nghiên cứu thực
  nghiệm.
  - Nghiên cứu thực nghiệm xác ñịnh ñược giá trị tốiưu của một số thông
  số làm cơ sở cho việc hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bột rau má.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÂY RAU MÁ
  2.2.1. Nguồn gốc, phân loại
  2.2.1.1. Nguồn gốc
  Giới: Plantae
  Bộ: Apiales
  Họ: Apiaceae
  Phân họ: Mackinlayoideae
  Rau má là loại rau dại mọc tương ñối phổ biến ở các vùng ñất nhiệt
  ñới ñặc biệt là Châu Á. Nó ñược biết ñến với nhiều tên gọi khác nhau như:
  tích tuyết Thảo (Trung Quốc), phanok (Lào), Trachiek-kranh (Myanma),
  Gotu-kola (Srilanka, Ấn ðộ) [12], [25].
  Việc trồng rau má không ñòi hỏi ñầu tư nhiều và việc chăm sóc tương
  ñối nhẹ nhàng. Người ta thường chỉ trồng rau má mộtlần là có thể thu
  hoạch trung bình trong 10 năm. Ở chân ñất bùn, rau má có thể ñạt năng suất
  1 – 1,2 tấn/500m
  2
  /lứa thu hoạch, ở chân ñất cao thì năng suất khoảng
  500kg/500m
  2
  /lứa thu hoạch. Mỗi năm có thể thu hoạch 7 – 10 lứa, với giá
  bán 20.000 – 30.000ñ/kg. [26].
  2.2.1.2. Phân loại
  Căn cứ ñặc ñiểm thực vật học, rau má ñược phân thành các loại
  như sau:
  - Rau má thìa(Centella asiaticaL) thuộc họ Hoa tán (Umbelliferae),
  là loại thực vật mọc bò lan trên mặt ñất, Lá hơi tròn, có mép khía tai bèo.
  Phiến lá có gân dạng lưới hình chân vịt. hoa mọc ởkẽ lá. Cánh hoa màu
  ñỏ hoặc tía., thích hợp mọc ở những nơi ẩm ướt như thung lũng, bờ mương,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  ruộng thuộc những vùng ñất nhiệt ñới. [7] (hình 2.1). Có tác dụng dưỡng
  âm, thanh nhiệt, giải ñộc, nhuận gan, lợi tiểu. Toàn bộ cây ñều có thể sử
  dụng ñược [37].
  Hình 2.1. Rau má thìa
  - Rau má lông(Glechoma hederacea L), họ bạc hà (Lamiaceae), mọc
  hoang ở vùng núi Tam ðảo, Lào Cai, Lạng Sơn Cây cóthân vuông, cao
  ñộ 10-30 cm. Lá tròn, có răng cưa, khi vò có mùi thơm (hình 2.2).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  Hình 2.2. Rau má lông
  Rau má lông ñược dùng chủ yếu ñể chữa sỏi niệu quản, sỏi mật, sỏi
  ống dẫn mật, viêm thận, phù thũng, hoặc các trường hợp khí hư bạch ñới,
  chữa kinh nguyệt không ñều, ngày 12- 16g, dưới dạngthuốc sắc. [36].
  - Rau má lá to(Hydrocotyle nepalensis Hook) Thuộc họ hoa tán
  (Apiaceae). Cây có lá giống lá rau má C.asiatica, cao ñộ 20-30 cm, hoa
  nhỏ, mầu trắng. Cây dùng làm dược liệu trị ho, hen,khí hư bạch ñới,
  viêm gan. [31] (hình 2.3).
  Hình 2.3. Rau má lá to
  - Rau má mỡ ( Hydrocotyle sibthorpioides Lam ). Thuộc họ hoa tán ( Apiaceae ).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  6
  Hình 2.4. Rau má mỡ
  Lá giống lá rau má C.asiatica, song có kích thước nhỏ hơn. Mặt trên lá
  nhẵn bóng, giống như láng một lớp mỡ. Hiện ñược sử dụng toàn cây ñể trị
  viêm gan vàng da, viêm gan virut, xơ gan, viêm họng, cảm sốt, ngày 20 –
  40g, dưới dạng nước sắc. [29].
  - Cây rau má lá rau muống: Tên khoa học: Emilia sonchifolia(Linn)
  DC Thuộc họ Cúc (Asteraceae).
  Hình 2.5. Rau má lá rau muống
  Cây nhỏ, thân mọc ñứng, cao chừng 20 - 40 cm trị ngứa lở, ung nhọt,
  ñau mắt ñỏ, ñau họng [30].

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. ðỗ Huy Bích và cộng sự, (2004), Cây thuốc và ñộng vật làm thuốc ở
  Việt Nam – Tập II, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
  2. Nguyễn Trọng Cẩn, (2009), Nguyên lý sản xuất ñồ hộp thực phẩm,
  Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
  3. Nguyễn Cảnh, (2004), Quy hoạch thực nghiệm, Nhà xuất bản ðại học
  Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
  4. Nguyễn Khắc Huỳnh Cứ, (2001), Chiết xuất dược liệu, Trường ðại
  học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
  5. ðại học Dược Hà Nội, (2005), Giáo trình thực vật Dược.
  6. Quách ðĩnh, (2008), Bảo quản và chế biến rau củ, NXB KH-KT.
  7. Nguyễn Minh ðức, Nguyễn Thị Thu Hằng, Hồ Thị Yến Phương, Lâm
  Hoàng Thông (2007), Tác dụng bảo vệ gan của công thức phối hợp các
  dược liệu diệp hạ châu, nhân trần tía, rau má, nghệ, Tạp chí dược liệu,
  số 3, tr.115 – 120.
  8. Trần Hồng Hạnh, (2007), Rau má, cây rau vị thuốc, Tạp chí sức khỏe
  y học, Hà Nội.
  9. Nguyễn Thị Thúy Hường, (2009), Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột
  rau giàu vitamin nhóm B, C và chất vi lượng, Viện Công nghiệp thực
  phẩm.
  10. Từ Minh Koóng (2007), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 1, NXB ðại
  học Y Dược Hà Nội.
  11. Dương Thanh Liêm, (2009), Thực phẩm chức năng và sức khỏe bền
  vững, Trường ðại học nông lâm TP Hồ Chí Minh.
  12. ðỗ Tất Lợi, (1986), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB
  Khoa học – Kỹ thuật.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  77
  13. Nguyễn Văn May, (2002), Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản thực
  phẩm, NXB KH – KT
  14. Phùng Thị Sinh (2004), ðịnh lượng các vitamin trong rau má bằng
  phương pháp sắc ký lỏng cao áp, Tạp chí y học dân tộc thành phố Hồ
  Chí Minh, tập 8, số 1.
  Tài liệu tiếng Anh:
  15. Anticancer Research Số 16(1996) và Cancer Letter Số 10(1996).
  16. Aziz ZA, Davey MR, Power JB, Anthony P, Smith RM, Lowe KC
  (2007), Production of asiaticoside and madecaussoside in Centella
  asiatica in vitro and in vivo, Bio Plant, 51, pp.34-42.
  17. Arun S. Mujumdar, (1995), Handbook of industrial drying, Marcell
  Dekker Inc.
  18. Babu. T.D, Kuttan G, Padikkala J, (1995), Cytotoxic and anti – tumour
  properties of certain of Umbelliferae with special refrence to Centella
  asiatica (L).Urban, Journal of Ethnopharmacology, 48, pp.53 – 57.
  19. Bunpo piyawan, B.Sc, Kataka Keiko, Ph.D, Arimochi Hideki,
  Nakayama Huaruyuki, Kuwahara Tomomi, Ohnishi Toshinari,
  Vinitketkumnuen, (2005), Centella asiatica extract induces cell cycle
  arrest in caco – 2 colon cancer cells, Chiang mai Med Bull, 44 (1),
  pp. 21-28.
  20. Mathur Shalini, Verma R.K. Gupta M.M, Ram M. Sarma S. Kurmar
  Suhil (2000), Screening of genetic resources of the medicinal –
  vegetable plant Centella asiatica for herb and asiaticoside yeilds
  under shaded and sunlight conditions, Journal of Horticutultural
  Science and Biotechnology, 75 (5), pp.551 – 554.
  21. Randriamampionom Denis, Diallo Billo, RakotonirianaFrncisci,
  Rabeamanantsoa Christian, Cheuk Kiban, Corbisier Anne Marie
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  78
  (2007), Comparative analysis of active constitent in Centella asiatica
  sample from Madagacar: Application for ex situ conservation and
  clonal propagation, Fititerapia, 78, pp. 482 – 489.
  Trang web:
  22. http://www.chothuoc24h.com/Default.aspx?mod=Product&action=list
  &ID=1029&page=7
  23. http://vnvet.net/vi/news/Tin-tuc/Phan-loai-va-tac-dung-cac-loai-glucozit-535/
  24. http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thuoc-Viet/Rau-Ma-Lam-Thuoc.html
  25. http://www.yduocngaynay.com/8-8TK_TrVHung_RauMa.htm
  26. http://www.diendankienthuc.net/diendan/showthread.php?p=32046.
  27. http://www.nguoicaotuoi.org.vn/story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&z
  one=10&ID=2130.
  28. http://www.niengiamnongnghiep.v/phocho/news/item_502.html
  29. Http://www.forum.bacsi.com/ ./rau-ma-mo-79917.html
  30. http://tin180.com/suckhoe/y-hoc-co-truyen/20100716/cay-rau-ma-la-rau-muong-thanh-nhiet-giai-doc.html
  31. http://www.webtretho.com/forum/f676/khi-nao-thi-bat-dau-trong-rau-174999/index53.html
  32. http://caythuoc.chothuoc24h.com/cay-thuoc/9999/2566
  33. http://congtycayxanh.com/dproducts.php?id=499&cid=9&t=Rau-Ma-La-Sen
  34. http://kysunongnghiep.com/forum/va-cay-thua-sinh/95-list-cay-thua-sinh-tu-danh-sach-cua-aquaticplantcentral.html
  35. http://duoclieu.net/Dlieuhoc/glycosidch2.html
  36. http://violet.vn/vungocchuyen/entry/list/cat_id/2976372
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  79
  37. http://www.wikipedia.org/wiki/Rau_m%C3A1
  38. http://www.umm.edu/atmed/articles/gotukola000253.htm#Medicinal%
  20Use%20and%20Indication.
  39. http://www.fao.org/docrep/V5030E/V5030E0r.htm
  40. http://www.planmed.cn/product_details.asp?id47
  41. http://www.ansci.cornell.edu/plants/toxicagents/saponin.html
  42. http://www.raysahelian.com/saponin.html

  Xem Thêm: ghiên cứu công nghệ sản xuất bột rau má
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ghiên cứu công nghệ sản xuất bột rau má sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status