Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu liều lượng phân bón NPK trên cơ sở phân tích đất cho giống chè LDP1 tuổi 7 tại huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu liều lượng phân bón NPK trên cơ sở phân tích đất cho giống chè LDP1 tuổi 7 tại huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu liều lượng phân bón NPK trên cơ sở phân tích đất cho giống chè LDP1 tuổi 7 tại huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục ñồ thị vii
  1 ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu – Yêu cầu của ñề tài3
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài3
  1.4 Phạm vi nghiên cứu của ñề tài4
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  2.1 Cơ sở khoa học của sử dụng phân bón cho cây chè. Ý nghĩa của việc
  phân tích ñất ñể xây dựng quy trình bón phân hợp lýcho cây chè.5
  2.2 Giới thiệu về cây chè 6
  2.3 Tình hình sản xuất chè trên thế giới và Việt Nam19
  2.3 Tình hình nghiên cứu phân bón cho cây chè trên thế giới và Việt
  Nam 27
  3 NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU36
  3.1 Nội dung nghiên cứu 36
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 36
  3.3 Các chỉ tiêu nghiên cứu 38
  3.4 Phương pháp xử lý số liệu 43
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN44
  4.1 Nghiên cứu về ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến sinh
  trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của giống chè LDP144
  4.1.1 Xác ñịnh dinh dưỡng trong ñất trồng chè giống LDP1 tuổi 7 tại
  hai xã Lương Sơn và Xuân Viên ñể lựa chọn ra 3 ñiểmthí
  nghiệm ñại diện cho vùng chè huyện Yên Lập.44
  4.1.2 Ảnh hưởng của các công thức bón phân tại 3 ñiểm thí nghiệm
  ñến khả năng sinh trưởng của cây chè47
  1.2.2 Ảnh hưởng của các công thức bón phân tại 3 ñiểm thí nghiệm
  ñến ñộ rộng tán chè 49
  4.2 Ảnh hưởng của các công thức bón phân tại 3 ñiểmthí nghiệm
  ñến một số chỉ tiêu sinh trưởng, các yếu tố cấu thành năng suất
  và năng suất chè 55
  4.3 Ảnh hưởng của các công thức bón phân tại 3 ñiểmthí nghiệm
  ñến phẩm cấp nguyên liệu chè61
  4.4 Ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến mức ñộsâu bệnh hại
  chè tại 3 ñiểm thí nghiệm 65
  4.5 Ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến hàm lượng tanin và
  chất hòa tan trong búp chè tại 3 ñiểm thí nghiệm67
  4.6 Ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến một số thành phần
  dinh dưỡng trong ñất sau khi thí nghiệm.68
  4.7 Hiệu quả kinh tế của các công thức bón phân dựa vào kết quả
  phân tích ñất 69
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ74
  5.1 Kết luận 74
  5.2 ðề nghị 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
  PHỤ LỤC 82

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1.Tính cấp thiết của ñề tài
  Cây chè (Camellia Sinensis(L) O. Kuntze) có lịch sử từ rất lâu ñời, kể
  từ khi con người phát hiện, sử dụng và truyền bá các sản phẩm của cây chè
  ñến nay ñã gần 5000 năm. Do ñặc tính sinh học của bản thân cây chè, khả
  năng thích nghi của cây với các ñiều kiện sinh thái, sự giao lưu văn hoá, hoạt
  ñộng chính trị xã hội, hoạt ñộng thương mại và tôn giáo ñã làm cho cây chè
  và các sản phẩm của chè mau chóng lan rộng khắp hành tinh.
  Việt Nam là một trong những nước có ñiều kiện ưu thế về ñịa lý thích
  hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây chè. Chè là cây công nghiệp dài
  ngày ñược trồng chủ yếu ở vùng núi, trung du phía Bắc, khu 4 cũ và các tỉnh
  Tây Nguyên. Sản xuất chè trong nhiều năm qua ñã ñápứng ñược nhu cầu
  nhân dân và là mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng mang ngoại tệ về cho
  ñất nước. Cây chè là cây trồng giữ vị trí quan trọng ñối với nền kinh tế quốc
  dân, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập ñáng kể cho nông dân ở vùng trung
  du, miền núi, vùng sâu, vùng xa của ñất nước và gópphần bảo vệ môi trường,
  phủ xanh ñất trống, ñồi núi trọc. Vì vậy việc phát triển sản xuất chè là một
  hướng ñi quan trọng nhằm thúc ñẩy tốc ñộ tăng trưởng của nông nghiệp và
  kinh tế nông thôn nước ta.
  ðến năm 2009, theo thống kê của Hiệp hội Chè Việt Nam [17], diện
  tích chè cả nước ñạt 128,1 nghìn ha (tăng 5,8% so với năm 2005) trong ñó
  diện tích chè kinh doanh 111,6 nghìn ha (tăng 14,9%so với năm 2005) , năng
  suất búp trung bình 7,07 tấn/ha/năm (tăng 13,0% so với năm 2005). Sản
  lượng ñạt trên 165.000 tấn chè khô, xuất khẩu ñạt 178,150 triệu USD/năm
  (tăng 37,43% so 2005). Ngành chè ñã giải quyết việclàm cho 400.000 hộ sản
  xuất của 35 tỉnh trong cả nước. Hiện nay sản phẩm chè của Việt Nam ñã có
  mặt trên thị trường của 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy là
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  quốc gia có sản lượng chè ñứng thứ 5 trên thế giới,nhưng chất lượng chè Việt
  Nam chưa cao. Những năm gần ñây ngành chè Việt Nam không những không
  tăng về giá trị xuất khẩu mà còn có xu thế giảm. Một trong những nguyên
  nhân ảnh hưởng ñến giá trị của sản phẩm chè là do chúng ta chưa có nhiều
  giống chè mới có năng suất và chất lượng cao. Các nước trồng chè tập trung
  trên thế giới ñều có một hệ thống giống quốc gia, mỗi giống phù hợp với một
  phương án sản phẩm tối ưu. Do vậy giá trị xuất khẩuchè lớn hơn Việt Nam
  rất nhiều.
  Tuy nhiên, thị phần chè Việt Nam trên thị trường quốc tế còn chiếm tỷ
  trọng nhỏ do năng suất và phẩm chất chè nước ta cònthấp so với thế giới.
  Nguyên nhân dẫn ñến tình trạng này có nhiều, trong ñó sự suy giảm liên tục
  của bộ lá chừa cây chè. Tán mỏng, hệ số diện tích thấp, tuổi thọ lá kém là
  những yếu tố hạn chế chính khả năng tăng năng suất và sản lượng của vườn
  chè. Vì vậy việc nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố phân bón và ñất ñai là
  một yêu cầu bức thiết của sản xuất góp phần ổn ñịnhvà nâng cao năng suất
  của các vườn chè hiện có.
  Năm 2010 huyện Yên Lập có tổng diện tích trồng chè là 1820,6 ha,
  trong ñó diện tích chè kinh doanh 1422,9ha và diện tích chè trong thời kỳ kiến
  thiết cơ bản là 397,7ha, năng suất chè ñang cho thuhoạch là 63,3 tạ/ha/năm
  với tổng sản lượng 10.671,7 tấn. Các giống chè ở ñây chủ yếu là chè Trung du
  xanh chiếm khoảng 50% và LDP1, LDP2 chiếm khoảng 40%.
  Giống chè LDP1 ñược coi là một trong những giống chè chủ lực của
  huyện Yên Lập. Tuy nhiên, năng suất và chất lượng của giống chè này chưa
  ổn ñịnh ở các vùng khác nhau của huyện. Nguyên nhânchủ yếu là do người
  dân chưa thực sự áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Sản xuất dựa vào
  kinh nghiệm là chủ yếu. ðặc biệt là chưa có một công trình nghiên cứu nào về
  xác ñịnh liều lượng phân bón dựa trên dinh dưỡng ñất cho từng giống.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  Xuất phát từ thực tiễn ñó dưới sự hướng dẫn của T.SNguyễn ðình
  Vinh, chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “Nghiên cứu liều lượng phân bón
  NPK trên cơ sở phân tích ñất cho giống chè LDP1 tuổi 7 tại huyện Yên
  Lập tỉnh Phú Thọ ”
  1.2. Mục tiêu – Yêu cầu của ñề tài
  1.2.1. Mục tiêu
  Xác ñịnh tỷ lệ và lượng phân bón thích hợp cho giống chè LDP1 trên
  các loại ñất khác nhau. Các kết quả thu ñược góp phần làm cơ sở xây dựng
  qui trình kỹ thuật bón phân hợp lý cho giống chè LDP1 tại huyện Yên Lập –
  Phú Thọ.
  1.2.2. Yêu cầu
  1 Dựa trên các kết quả phân tích các mẫu ñất tại các ñiểm nghiên cứu
  khác nhau, ñể lựa chọn ñiểm nghiên cứu và xây dựng các công thức bón phân
  cho chè.
  2 Nghiên cứu về ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến sinh
  trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của giống chè LDP1
  3 Xác ñịnh ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến một số thành
  phần dinh dưỡng trong ñất sau khi thí nghiệm.
  4 ðánh giá hiệu quả của các công thức bón phân cho giống chè LDP1
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  5 Nghiên cứu các biện pháp bón phân khác nhau sẽ là cơ sở khoa học
  ñể xác ñịnh mức ñộ bón phân hợp lý cho giống chè LDP1 tuổi 7 trên các loại
  ñất cụ thể tại một số xã của huyện Yên Lập.
  6 Kết quả của ñề tài góp phần củng cố cơ sở khoa học và thực tiễn
  phục vụ canh tác ñất dốc bền vững, bảo vệ ñất canh tác, góp phần bảo vệ môi
  trường.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  7 Các kết quả thu ñược cũng góp phần hoàn thiện quy trình bón phân
  cho giống chè LDP1 phục vụ cho sản xuất chè an toàntại huyện Yên Lập –
  tỉnh Phú Thọ.
  8 Góp phần làm tăng năng suất và chất lượng chè búp, từ ñó nâng cao
  hiệu quả kinh tế cho người trồng chè.
  9 Sử dụng phân bón hợp lý ñể bảo vệ môi trường, sức khoẻ cộng ñồng
  ñược nâng cao. Hơn nữa, bón phân hợp lý làm tăng lượng dinh dưỡng trong
  ñất, ñảm bảo tăng và ổn ñịnh năng suất chè và bảo vệ ñược tài nguyên ñất và
  nước, góp phần xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững.
  - Quyền lợi và sức khoẻ của người tiêu dùng ñược ñảm bảo vì họ mua
  ñược ñúng sản phẩm họ mong muốn về chất lượng và ñộan toàn thực phẩm.
  1.4. Phạm vi nghiên cứu của ñề tài
  ðề tài tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của 3 công thức bón phân ñến
  sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của giống chè LDP1 và xác
  ñịnh ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến một số thành phần dinh
  dưỡng trong ñất sau thí nghiệm.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Cơ sở khoa học của sử dụng phân bón cho cây chè. Ý nghĩa của việc
  phân tích ñất ñể xây dựng quy trình bón phân hợp lýcho cây chè.
  Ngành chè Việt Nam ñang phát triển theo hướng tăng dần cả về diện
  tích, sản lượng và chất lượng [13]. Tuy nhiên chất lượng chè của Việt Nam
  hiện nay vẫn ở mức trung bình so với chất lượng chècủa thế giới. Trong cơ
  chế cạnh tranh về thị trường ngày càng gay gắt, yêucầu chất lượng chè của
  Việt Nam phải có hướng chuyển ñổi nhanh những giốngchè chất lượng cao.
  Do vậy muốn nâng cao năng suất, chất lượng chè ViệtNam, ngoài yếu tố
  giống thì cần phải quan tâm ñến các biện pháp kỹ thuật như phân bón, phương
  pháp ñốn tỉa, chế biến
  Cây chè có khả năng hấp thu dinh dưỡng liên tục trong suốt quá trình sống
  của cây kể cả trong thời kỳ tạm ngừng sinh trưởng, vì vậy cần phải cung cấp
  ñầy ñủ dinh dưỡng ñể cây sinh trưởng tốt cho năng suất và chất lượng tốt.
  Trên cây chè có hai quá trình sinh trưởng dinh dưỡng và sinh thực song
  song tồn tại. ðây là hai quá trình mâu thuẫn và tranh chấp dinh dưỡng với
  nhau. Vì vậy muốn cho chè có sản lượng búp cao thì phải sử dụng phân bón
  hợp lý ñể hạn chế sinh trưởng sinh thực cho cây chèhái búp, hoặc hạn chế
  sinh trưởng dinh dưỡng cho cây chè thu hoạch quả giống.
  ðối tượng cho thu hoạch trên cây chè là búp và lá non, mỗi năm cho
  thu từ 50-100 tạ búp/ha hoặc hơn nữa. Người ta ñã phân tích hàm lượng N, P,
  K trong búp chè và lá chè như sau: N: 3,4-3,9%; P: 0,4-0,9%; K: 1,3-1,7%.
  Theo kết quả nghiên cứu ở Trung Quốc cho biết: Muốnñạt sản lượng chè cao
  7.500 kg/ha thì cây chè ñã lấy ñi trong ñất một nguồn dinh dưỡng là: N:
  375kg; P
  2O5: 75kg; K
  2
  O: 112-150kg. Như vậy cây chè ñã lấy ñi của ñất một
  lượng dinh dưỡng lớn; ngoài ra ñất còn bị rửa trôi,xói mòn tiêu hao một
  nguồn dinh dưỡng nữa. Vì vậy cần phải bổ sung lượngphân bón thích hợp và
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  6
  ñầy ñủ cho cây chè [22], [29], [30].
  Tỉnh Phú Thọ ñã có nhiều chủ trương chính sách ñể phát triển vùng
  nguyên liệu chè trong ñó chú trọng ñầu tư về giống,kỹ thuật, vốn và các
  chính sách ñầu tư hạ tầng cơ sở ñể ngành chè nhanh chóng ñạt các mục tiêu
  ñề ra. Trong các giải pháp thực hiện thì công tác phân bón cho cây chè là một
  trong những yếu tố ñóng vai trò hết sức quan trọng quyết ñịnh năng suất, chất
  lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh sau này. Vì vậy chọn những
  công thức bón phân phù hợp sẽ tạo tiền ñề cho cây chè có năng suất cao, chất
  lượng tốt và ñáp ứng ñược yêu cầu của thị trường.
  2.2. Giới thiệu về cây chè
  Cây chè là cây công nghiệp lâu năm trồng một lần cho thu hoạch nhiều
  năm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng chè. Xuất khẩu chè ñã
  ñem lại cho Việt Nam một số lượng ngoại tệ lớn phụcvụ cho các chương
  trình phát triển kinh tế của ñất nước [23][31][6].
  Cây chè là cây bản ñịa có truyền thống trồng trọt từ lâu ñời ở các vùng
  trung du và miền núi góp phần tạo công ăn việc làm,bảo vệ môi trường, là
  biện pháp sử dụng các nguồn tài nguyên của ñất nướccó hiệu quả nhất ñể
  phát huy thế mạnh về ñất ñai và khí hậu của nước ta.
  Nước chè từ xa xưa ñến nay vẫn ñược coi là thức uống có tác dụng giải
  khát phổ biến nhất trên thế giới. Chỉ một phiến lá chè nho nhỏ ñã có trên 500
  thành phần hóa học, bao gồm 6 nhóm vật chất có cônghiệu bảo vệ sức khỏe,
  như các chất vitamin, chất purin loại kiềm, các hợpchất phenol, các tinh dầu
  thơm, các axit amin và chất polysaccaroza. ðông y Trung Hoa có câu ‘Trà,
  tức dược dã’ – trà chính là thuốc, thậm chí còn coilà ‘Vạn bệnh chi dược’ -
  thuốc chữa vạn bệnh, vị của trà tính ‘khổ, cam, vi hàn, vô ñộc’ – trà là vị
  thuốc vừa bổ dưỡng vừa chữa bệnh, không ñộc [16].
  Thống kê 92 loại cổ thư trong cuốn Trung Quốc Trà Kinh, tổng kết nội
  dung bảo vệ sức khỏe của trà thành 24 hiệu quả truyền thống như ngủ ít, an

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Nguyễn Thị Ngọc Bình (2005). Thử nghiệm phân lân hữu cơ vi sinh Sông
  Gianh cho cây chè Trung Du trồng tại Tân Cương, Thái Nguyên.Tạp chí
  khoa học công nghệ và nông nghiệp Việt Nam số 3, tr. 72- 77]
  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng phát triển Châu Á,
  Dự án phát triển chè và cây ăn quả, Sổ tay kỹ thuật chế biến chè, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội
  3. Hoàng Cự, Nguyễn Văn Tạo (2004), “Thành phần sinh hóa chè nguyên
  liệu của các giống chè mới trồng tại Phú Hộ - Phú Thọ”, Tạp chí Nông
  nghiệp và phát triển nông thôn, số 11, tr 1486 – 1490.
  4. Ngô Xuân Cường, Nguyễn Văn Tạo (2009), “Nghiên cứu ảnh hưởng của
  giống chè và thời gian héo nhẹ ñến chất lượng cảm quan chè xanh ở Phú
  Hộ - Phú Thọ”, Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
  giai ñoạn 2006 – 2009, VKHKTNLNMNPB, NXB Nông nghiệp, Hà Nội,
  tr 123 - 128
  5. Cục Khuyến nông và khuyến lâm, Bón phân hợp lý cho cây trồng, NXB
  Nông nghiệp Hà Nội, 1998
  (Nguồn: http://www.360plus.yahoo.com)
  6. ðường Hồng Dật (2004), Cây chè - Các biện pháp nâng cao năng suất và
  chất lượng sản phẩm, NXB Lao ñộng xã hội.
  7. Lê Quốc Doanh (2006), “Một số kết quả nghiên cứunổi bật giai ñoạn 2001
  – 2005”, Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai
  ñoạn 2001 – 2005, VKHKTNLNMNPB, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 7 -
  8]
  8. Lê Quốc Doanh (2009), “Kết quả nghiên cứu nổi bật của Viện Khoa học
  kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc giai ñoạn 2006 – 2009”, Kết
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  77
  quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai ñoạn 2006 –
  2009, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 10.
  9. Phạm Tiến Dũng (2002), Xử lý kết quả thí nghiệm trên máy vi tính bằng
  IRRISTAT 4.0 trong Windows, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  10. Bùi ðình Dinh, Lê Văn Tiềm, Võ Minh Kha (1993),Phân lân chậm tan –
  một số loại phân có hiệu quả trên ñất chua. Tạp chí khoa học ñất số 3, Hà
  Nội - 1993
  11. Bùi Thế ðạt, Vũ Khắc Nhượng , Kỹ thuật gieo trồng chế biến chè và cà
  phê, NXB Nông nghiệp
  12. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tạo (2004), “Một sốloài sâu hại chè mới
  xuất hiện”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 10, tr 1388 -
  1389.
  13. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tạo (2006), Quản lý cây chè tổng hợp,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  14. Trần Văn Giá (2009), “Chè Việt Nam thách thức giải pháp”, Diễn ñàn
  khuyến nông và công nghệ, Chuyên ñề: Chuyển giao công nghệ tiên tiến
  trong sản xuất chè an toàn hướng tới thị trường, Phú Thọ, tháng 9 năm
  2009, tr 40 - 43
  15. Nguyễn Ngọc Kính (1979), Giáo trình cây chè, Nhà xuất bản Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  16. Trịnh Khởi Khôn, Trang Tuyết Phong (1997), 100 năm ngành chè thế
  giới, Tài liệu dịch,Tổng công ty chè Việt Nam, Hà Nội.
  17. Trần Thị Lư, Nguyễn Văn Toàn (1994), “Hiện trạng phân bố giống chè ở
  miền Bắc Việt Nam và vai trò của một số giống mới chọn lọc trong sản
  xuất”, Kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệvề cây chè
  (1989 – 1993), NXB Nông nghiệp, tr 47 – 56.
  18. Trần Thị Lư, Nguyễn Văn Niệm (1997), “Kết quả mười năm nghiên cứu
  giống chè”, Tuyển tập các công trình nghiên cứu về chè (1988 – 1997),
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  78
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 50 – 64.
  19. Nguyễn Văn Niệm (1992), “Một số chỉ tiêu theo dõi giống”, Báo cáo
  khoa họccủa Trại thí nghiệm chè Phú Hộ.
  20. ðỗ Văn Ngọc (2006), “Nghiên cứu chọn tạo và nhân giống chè chất
  lượng cao”, Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai
  ñoạn 2001 – 2005, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 30 - 38
  21. ðỗ Văn Ngọc, Nguyễn Văn Tạo, “Cây chè kinh doanh”, Tuyển tập các
  công trình nghiên cứu về chè (1988-1997)
  22. ðoàn Thị Thanh Nhàn (chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Vũ ðình Chính,
  Nguyễn Thế Côn, Lê Song Dự, Bùi Xuân Sửu. Giáo trình cây công
  nghiệp, (1996), NXB Nông nghiệp.
  23. Lê Thị Nhung và cộng sự (2000). Nghiên cứu và thực tiễn giữ ẩm – tưới
  nước cho chè giai ñoạn: 1945 – 1999. Viện Nghiên cứu Chè
  24.Nguyễn ðình Nghĩa (1961), “Báo cáo, phân loại ñiều tra chè Trung Du”,
  Báo cáo của trại thí nghiệm chè Phú Hộ.
  25. Phạm Kiếm Nghiệp (1984), Ảnh hưởng của liều lượng phân ñạm ñến
  năng suất và chất lượng nguyên liệu vùng Bảo Lộc – Lâm ðồng, Tạp chí
  Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp só 10, Hà Nội – 1984
  26. Nguyễn Kim Phong, ðỗ Ngọc Quỹ (1997), Cây chè Việt Nam, NXB Nông
  nghiệp, tr 184 - 197.
  27. ðỗ Ngọc Quỹ (1980), Trồng chè, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  28. ðỗ Ngọc Quỹ (1989), 40 năm nghiên cứu về cây chè ở trại nghiên cứu chè
  Phú Hộ (1947- 1986). Tuyển tập các công trình nghiên cứu về cây ăn quả
  (1968 - 1998). NXBNN.
  29. ðỗ Ngọc Quỹ, Nguyễn Kim Phong (1997), Cây chè Việt Nam, Nhà xuất
  bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  79
  30. ðỗ Ngọc Quỹ, Nguyễn Văn Toàn (2009), “Về hệ thống nguồn và sức
  chứa cây chè”, Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
  giai ñoạn 2006 – 2009, VKHKTNLNMNPB, NXB Nông nghiệp, Hà Nội,
  tr 29 – 30
  31. Nguyễn Văn Tạo (2004), “Hoàn thiện qui trình công nghệ nhân giống vô
  tính giống chè LDP1 và LDP2 bằng giâm hom ñể chuyểngiao cho sản
  xuất”, Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật dự án sản xuất thử nghiệm
  cấp nhà nước, mã số KC06, bản quyền của Viện nghiêncứu chè Phú Hộ,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  32. Nguyễn Văn Tạo (2005), “Sản xuất và tiêu thụ chè của Việt Nam trong
  những năm ñổi mới”, Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 1,
  tr 24 - 27.
  33. Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch (2000), Sinh lý thực vật, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  34. Phạm Chí Thành (1988), Giáo trình phương pháp thí nghiệm ñồng ruộng,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  35. Vũ Thị Thư, ðoàn Hùng Tiến (2001), Các hợp chất hóa học có trong chè
  và một số phương pháp phân tích thông dụng trong sản xuất chè ở Việt
  Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 7 - 9, 162 - 177.
  36. Nguyễn Khắc Tiến, Nguyễn Văn Hùng (1998), “Sâu bệnh, cỏ dại hại chè
  – tình hình và triển vọng”, Tuyển tập các công trình nghiên cứu về chè
  (1988 – 1997), NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 78 - 84.
  38. Nguyễn ðình Vinh, Nguyễn Ngọc Kính, Trần Thị Lư (1995), “Nghiên
  cứu mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu sinh trưởng vànăng suất búp chè”,
  Kết quả nghiên cứu khoa học, Khoa nông học - Trường ðại học Nông
  nghiệp I Hà Nội, Trang 68-73
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  80
  Tài liệu tiếng Anh
  39. Alastair Hicks (2008), “Current status and future development of global
  tea production and tea products”, Proceedings of the International
  conference on Tea production and Tea products, organized by Mae Fah
  Luang university, Thailand, November 26 - 28, 2008 Mae Fah Luang, pp
  3 - 11.
  40. “Tea science progress in new century” (2005), International symposium
  on innovation in tea science and sustainable development in tea industry,
  pp 1 - 6.
  41. Macmilan (2001), The Tropical Agriculturalist, Tea]:
  42. Toan Nguyen Van (2008), ”Curent status and future development of tea
  production and tea product in Vietnam”, Proceedings of the International
  conference on Tea production and Tea products, organized by Mae Fah
  Luang university, Thailand, November 26 - 28, 2008 Mae Fah Luang, pp
  79 - 88.
  43. Krishnamoothy K.K. 1985, Some studies on potassium for tea
  Othieno 1994, Agronomic practices for higher tea productivity in Kenya.
  International seminar of the tea 1994 in Colombo.Srilanka.
  44. 40. Wanyoko.J.K; Othieno.C.O (1987)
  Rates of potassium fertilizer effects on soil extraxtable potassium and leaf
  nutrient contents. Yield and water status.Tea Kenya).V.891).p.14-.Jun.1987
  45. Willson K.C. and M.N.Lifford (1992), Tea cultivation to consumption.
  Chapman & Hall. London – New york – Tokyo Melbourne – madras,
  1992
  46. Wang Xia Ping et al 1989. Studies on activities of phosphatases in red
  earth in tea fields. J of tea Sci. 9(2).p.99-108.1989
  47. http://www.nomafsi.com.vn/newsdetail.asp?mnz=178&mno=0&ms=417

  Xem Thêm: Nghiên cứu liều lượng phân bón NPK trên cơ sở phân tích đất cho giống chè LDP1 tuổi 7 tại huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu liều lượng phân bón NPK trên cơ sở phân tích đất cho giống chè LDP1 tuổi 7 tại huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status