Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng quả giống nhãn Hương Chi trồng tại Gia Lâm Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng quả giống nhãn Hương Chi trồng tại Gia Lâm Hà Nội

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng quả giống nhãn Hương Chi trồng tại Gia Lâm Hà Nội

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt vii
  Danh mục bảng viii
  Danh mục hình xi
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài2
  1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Nguồn gốc phân bố của cây nhãn4
  2.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ nhãn trên thế giới và Việt Nam5
  2.3 Các giống nhãn ñược trồng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam13
  2.4 Những nghiên cứu về ñặc ñiểm sinh trưởng phát triển và yêu cầu
  ngoại cảnh của cây nhãn. 17
  2.5 Những nghiên cứu nhằm thúc ñẩy quá trình sinh trưởng, phát
  triển, ra hoa, ñậu quả và tăng năng suất nhãn21
  3 ðỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU32
  3.1 ðối tượng và vật liệu nghiên cứu32
  3.2 Nội dung nghiên cứu 32
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 33
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN40
  4.1 Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa kết hợp phun KClO3ñến sinh trưởng và ra hoa ở nhãn Hương Chi.40
  4.1.1 Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa kết hợp phun KClO3
  ñến khả năng
  ra lộc của nhãn Hương Chi 40
  4.1.2 Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa kết hợp phun KClO3
  ñến khả năng
  sinh trưởng phát triển, chất lượng các ñợt lộc của nhãn Hương Chi42
  4.1.3 Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa kết hợp phun KClO3
  ñến kích thước
  và diện tích lá kép lông chim nhãn Hương Chi.45
  4.1.4 Ảnh hưởng biện pháp cắt tỉa ñến sinh trưởng phát triển của nhãn
  Hương Chi và phun KClO3
  46
  4.1.5 Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý KClO
  3
  ở các CT cắt tỉa ñến khả năng
  ra hoa của nhãn Hương Chi. 48
  4.2 Ảnh hưởng biện pháp khoanh cành kết hợp với phun KClO
  3
  ñến sinh
  trưởng phát triển và năng suất, chất lượng quả nhãn Hương Chi.49
  4.2.1 Ảnh hưởng biện pháp khoanh cành kết hợp việc phun KClO
  3
  ñến
  thời gian và khả năng ra hoa của nhãn Hương Chi49
  4.2.2 Ảnh hưởng biện pháp khoanh cành kết hợp việc phun KCLO
  3
  ñến
  các chỉ tiêu về hoa của nhãn Hương chi50
  4.2.3 Ảnh hưởng biện pháp khoanh cành kết hợp việc phun KClO
  3
  ñến
  các chỉ tiêu về hoa của nhãn Hương Chi52
  4.2.4 Ảnh hưởng biện pháp khoanh cành kết hợp việc phun KClO
  3
  ñến
  khả năng giữ quả của nhãn Hương Chi54
  4.2.5 Ảnh hưởng biện pháp khoanh cành kết hợp việc phun KClO
  3
  ñến
  tăng trưởng quả của nhãn Hương Chi56
  4.2.6 Ảnh hưởng biện pháp khoanh cành kết hợp việc phun KClO
  3
  ñến
  các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất nhãn Hương Chi57
  4.2.7 Ảnh hưởng biện pháp khoanh cành kết hợp việc phun KClO
  3
  ñến
  thành phần cơ giới quả nhãn Hương Chi59
  4.2.8 Ảnh hưởng biện pháp khoanh cành kết hợp việc phun KClO
  3
  ñến
  chất lượng nhãn Hương Chi 60
  4.2.9 Hiệu quả kinh tế của biện pháp kỹ thuật khoanh cành kết hợp việc
  phun KClO
  3
  nhãn Hương Chi61
  4.3 Ảnh hưởng của các mức phân bón (ñạm, kaliclorua) ñến sinh
  trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nhãn Hương Chi.63
  4.3.1 Ảnh hưởng của các mức phân bón (ñạm, kaliclorua) ñến sự phát sinh
  và phát triển của lộc nhãn Hương Chi63
  4.3.2 Ảnh hưởng của các mức phân bón (ñạm, kaliclorua) ñến kích thước
  chùm hoa nhãn Hương Chi 65
  4.3.3 Ảnh hưởng của các mức phân bón (ñạm, kaliclorua) ñến khả năng
  giữ quả nhãn Hương Chi 67
  4.3.4 Ảnh hưởng của các mức phân bón (ñạm, kaliclorua) ñến một số chỉ
  tiêu về thành phần cơ giới quả nhãn Hương Chi 70
  4.3.5 Ảnh hưởng của các mức phân bón (ñạm, kaliclorua) ñến năng suất
  nhãn Hương Chi 72
  4.3.6 Ảnh hưởng của các mức phân bón (ñạm, kaliclorua) ñến chất lượng
  quả nhãn Hương Chi 75
  4.3.7 Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệmsử dụng các mức
  phân bón ñạm và kaliclorua khác nhau nhãn Hương Chi76
  4.4 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến khả năng ra hoa, ñậu quả, năng
  suất, chất lượng quả nhãn Hương Chi.77
  4.4.1 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến kích thước chùm hoa nhãn Hương
  Chi 77
  4.4.2 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến tỷ lệ ñậu quả và khả năng giữ quả
  nhãn Hương Chi 79
  4.4.3 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến thành phần cơ giới quả nhãnHương
  Chi 81
  4.4.3 Ảnh hưởng phân bón lá ñến các yếu tố cấu thành năng suất và năng
  suất của nhãn Hương Chi 82
  4.4.4 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến các chỉ tiêu ñánh giá chất lượng quả
  nhãn Hương Chi 84
  4.5 ðánh giá thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) phòng trừbệnh sương
  mai hại quả non nhãn Hương Chi.85
  4.5.1 Ảnh hưởng của một số thuốc bảo vệ thực vật ñến khả năng phát sinh,
  phát triển bệnh sương mai hại nhãn Hương Chi85
  4.5.2 Ảnh hưởng của thuốc BVTV ñến khả năng ñậu quảcủa nhãn Hương
  Chi 86
  4.5.3 Ảnh hưởng của thuốc BVTVñến khả năng duy trì quả nhãn
  Hương Chi 88
  4.5.4 Ảnh hưởng của thuốc BVTV ñến năng suất nhãn Hương Chi89
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ91
  5.1 Kết luận 91
  5.2 ðề nghị 92
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Cây nhãn (Dimocapus longan Lour.) thuộc họ Bồ hòn (Sapindaceae) là
  cây ăn quả thân gỗ, ñược trồng ở nước ta cũng như các nước trong khu vực.
  Cây nhãn là cây có giá trị kinh tế cao ñã và ñang ñược phát triển ở hầu hết các
  tỉnh từ bắc vào nam. Cây nhãn góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh
  tế nông nghiệp nông thôn, ñặc biệt là các tỉnh trung du và miền núi. Quả nhãn
  ñược xếp vào loại quả ngon và có nhiều thành phần dinh dưỡng như protein,
  chất béo, chất khoáng và các vitamin. So với các loại quả khác thì hàm lượng
  các chất khoáng như phốt pho, kali và vitamin C rấtcao. Theo phân tích 100g
  cùi nhãn hàm lượng vitamin C: 84.0 mg, kali: 266.0 mg, phốt pho: 21.0 mg,
  magiê: 10.0 mg, sắt: 10.0 mg, canxi: 1.0 mg, protein: 1.3 g và chất béo 0.1 g.
  [28] [33], [44].
  Ngoài việc sử dụng ñể ăn tươi, chế biến ñồ hộp, sấykhô làm long, nhãn
  còn là một vị thuốc quý, ñược sử dụng trong các bàithuốc ñông y cổ truyền
  như nhãn sấy khô làm thuốc bổ, thuốc an thần ñiều trị chứng suy nhược thần
  kinh, sút kém trí nhớ, mất ngủ, hay hoảng hốt. Hạt nhãn, vỏ quả nhãn ñều
  dùng làm thuốc trong ñông y. Cây nhãn còn là cây xanh, cây bóng mát, cung
  cấp cấp nguồn mật quan trọng có chất lượng cao cho nghề nuôi ong phát triển
  [28], [33], [53], [44].
  Cây nhãn cùng họ với cây vải và cây chôm chôm, là cây ăn quả nhiệt
  ñới và á nhiệt ñới có nguồn gốc ở miền nam Trung Quốc. Do vậy cây nhãn
  ñược trồng nhiều ở Trung Quốc, ðài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Năm
  2001, Trung Quốc có diện tích 444.400 ha, sản lượng 495.800 tấn. Thái Lan,
  diện tích 57.261 ha, sản lượng 186.800 tấn. Việt Nam năm 2002 diện tích
  144.321 ha, sản lượng 647.583 tấn và ðài Loan diện tích 12.258 ha, sản
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  lượng 110.925 tấn với năng suất trung bình 9353 kg/ha, bình quân cây 31
  kg/cây. Ngoài ra cây nhãn còn trồng ở một số nước như Philipin, Malaysia,
  Ấn ðộ, Braxin, Israel, Australia, Trinidat, Mỹ nhưng diện tích và sản lượng
  không ñáng kể. [46], [54], [50].
  Một trong những giống nhãn cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao là
  giống nhãn Hương Chi. Giống nhãn này có nguồn gốc từ tỉnh Hưng Yên với
  ưu ñiểm nổi bật là thời gian chín của quả chính vụ (vào khoảng cuối tháng 7
  ñầu tháng 8 dương lịch hàng năm), phẩm chất quả tốt, khối lượng quả lớn.
  ðây là giống ñang ñược Bộ Nông nghiệp và phát triểnnông thôn công nhận
  và ñang khuyến khích nhân rộng.
  Cây nhãn cũng như hầu hết các cây trồng khác ñều cần cung cấp ñủ các
  yếu tố dinh dưỡng ñể sinh trưởng và phát triển.
  ðể ñảm bảo dinh dưỡng cho cây thì các biện pháp kỹ thuật sau thu
  hoạch ñược coi là những biện pháp kỹ thuật tác ñộngñầu tiên trong chu
  kỳ(vòng) sinh trưởng của cây năm sau. Tuy nhiên, vấn ñề ñặt ra với người
  trồng nhãn là trồng cơ cấu giống, cắt tỉa sau thu hoạch, dùng các chất ñiều tiết
  sinh trưởng, phát triển, cho nhãn ra hoa, ñậu quả không bị cách năm, bón với
  lượng bao nhiêu thì ñủ ñồng thời với các loại phân bón qua lá cung cấp chủ
  yếu các yếu tố vi lượng, thuốc trừ bệnh thì phun loại nào cho tốt, loại nào có
  thể tăng ñậu quả, hạn chế tối ña hiện tượng rụng quả. ðể giúp người trồng
  nhãn giải quyết các khúc mắc trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài:
  “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuậtñến sinh trưởng,
  phát triển và năng suất, chất lượng quả giống nhãn Hương Chi trồng tại
  Gia Lâm Hà Nội”.
  1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñề tài
  1.2.1. Mục ñích
  Từ kết quả nghiên cứu nhằm ñề xuất sử dụng một số biện pháp kỹ thuật như:
  phân bón, cắt tỉa sau thu hoạch thích hợp góp phần hoàn thiện quy trình thâm canh
  cây nhãn vùng ðồng Bằng Sông Hồng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  1.2.2. Yêu cầu
  - Xác ñịnh ñược biện pháp cắt tỉa, thời ñiểm khoanhcành sau thu hoạch
  kết hợp với hóa chất KCLO
  3
  ñể nhãn ra hoa, ñậu quả, tăng năng suất, chất
  lượng giống nhãn Hương Chi.
  - Xác ñịnh lượng phân bón (phân hữu cơ, ñạm, lân, kali), phân bón lá
  và thuốc bảo vệ thực vật thích hợp ñể cây nhãn sinhtrưởng khoẻ, ra hoa ñậu
  quả cho năng suất chất lượng cao.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  - ðề tài có ý nghĩa trong việc xác ñịnh một số yếutố tác ñộng sau thu
  hoạch ảnh hưởng ñến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây nhãn, quả
  nhãn. Dựa trên cơ sở này xác ñịnh một số biện pháp kỹ thuật ñể ñiều chỉnh sự
  sinh trưởng phát triển của cây nhãn, quả nhãn theo hướng có lợi nhất cho
  người trồng nhãn.
  - Kết quả của ñề tài sẽ là cơ sở cho các công trình nghiên cứu tiếp theo,
  bổ sung thêm những tài liệu khoa học phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu
  cây ăn quả nói chung và cây nhãn giống Hương Chi nói riêng.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Kết quả nghiên cứu của ñề tài sẽ góp phần bổ sung vào việc xây dựng hoàn
  thiện quy trình thâm canh cây nhãn ở miền Bắc nước ta nói chung và cây nhãn
  giống Hương Chi nói riêng.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Nguồn gốc phân bố của cây nhãn
  Theo nhiều nhà khoa học thì nhãn có nguồn gốc ở miền nam Trung
  Quốc, ñời Hán Vũ ðế cách ñây hơn 2000 năm, ñã có sách ghi chép về nhãn
  [23,1]. Một số ý kiến cho rằng nguồn nhãn có từ Ấn ðộ, nơi trồng nhiều nhãn
  thuộc vùng tây Ghats có ñộ cao 1000m [48]
  Nhãn ñược trồng ở nhiều nước trên thế giới: Trung Quốc, Thái Lan,
  Ấn ðộ, Malaisia, Philippin, Việt Nam Cho ñến cuồithế kỷ 19 nhãn mới
  ñược ñưa trồng ở châu Mỹ, Châu Phi, Châu ðại Dương ở các vùng Nhiệt
  ñới và Á nhiệt ñới.
  Trung Quốc là quốc gia trồng nhiều nhãn nhất trên thế giới, diện tích nhãn
  của Trung Quốc ñến năm 1995 ước tính khoảng hơn 8 vạn ha, các ñịa phương
  trồng nhãn nhiều và tập trung là các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng ðông,
  Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Hải Nam . Trong ñó Phúc Kiến là nơi trồng
  nhãn nhiều và lâu ñời nhất, chiếm khoảng gần 50% diện tích của cả nước. Ở ñây
  còn tồn tại nhiều cây nhãn cổ thụ trên 100 năm tuổi, ñặc biệt có một số cây trên
  380 năm tuổi. Ở Quảng Tây, nhãn ñược trồng nhiều hai bên ñường từ Phúc Châu
  ñến Hạ Môn có chiều dài hơn 300 km, có nơi mở rộng ñến 30 – 40km. Ở Quảng
  ðông, nhãn ñược trồng nhiều tập trung ở vùng Châu Giang [22].
  Ở Thái Lan, giống nhãn ñược nhập từ Trung Quốc và ñược trồng với
  diện tích tương ñối lớn với khoảng 31.855 ha [33] nhãn ñược trồng chủ yếu ở
  các tỉnh phía Bắc, ðông Bắc và vùng ñồng bằng miền Trung, nổi tiếng nhất là
  ở các vùng như: Chiềng Mai, Lam Phun, Prae. Nhãn Thái Lan chủ yếu ñược
  tiêu thụ trong nước, ngoài ra còn xuất khẩu sang thị trường Malaisia,
  Philippin, Xingapo, Hồng Kông và các nước Tây Âu [29,44].
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  Ở Việt Nam, nhãn ñược trồng từ bao giờ chưa ñược nghiên cứu, xác
  ñịnh mặc dù cây nhãn ñã có mặt rộng rãi ở khắp mọi miền trên ñất nước
  Leenhouto ( trích theo Vũ Công Hậu, 1996 ) [12] chorằng, Kilimantan
  (Indonesia ) cũng là một trong cái nôi của cây nhãn. Tác giả cuốn sách này
  ñã gặp cây nhãn dại ở vùng ven biển gần Cà Ná cáchPhan Rang khoảng
  30 km về phía Nam. Vũ Công Hậu (1996) [12], cũng cho rằng miền Bắc
  của nước ta có thể là một trong những vùng quê hương của cây nhãn. Cây
  nhãn ñược trồng lâu nhất ở chùa Phố Hiến thuộc xã Hồng Châu, thị xã
  Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (Cách ñây khoảng 300năm) [12],[32].
  Hiện nay nhãn ñược trồng nhiều ở các tỉnh ñồng bằng Bắc Bộ: Hưng
  Yên, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Bắc Ninh,
  Bắc Giang. Nhãn còn ñược trồng ở vùng ñất phù sa ven sông Hồng, sông
  Thao, sông Lô, sông Mã, sông tiền, sông Hậu và các tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ,
  Vĩnh Phúc .và lẻ tẻ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
  Trong những năm gần ñây do nhu cầu quả tươi tại chỗ, cây nhãn ñược
  phát triển mạnh ở các tỉnh phía nam: cao Lãnh (ðồngTháp), Vĩnh Châu (Sóc
  Trăng), cù lao An Bình, ðồng Phú (Vĩnh Long) ðặc biệt là các tỉnh Vĩnh
  Long, Bến Tre diện tích trồng nhãn tăng rất nhanh.[33]
  2.2.Tình hình sản xuất và tiêu thụ nhãn trên thế giới và Việt Nam
  2.2.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ nhãn trên thế giới.
  Trên thế giới, Trung Quốc là nước có diện tích và sản lượng lớn nhất.năm
  1995 ước tính khoảng hơn 8 vạn ha. Vùng trồng nhãn chủ lực là các tỉnh Phúc
  Kiến, Quảng ðông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, và cũng là thị trường tiêu thụ nhãn lớn
  nhất thế giới. Năm 2001, diện tích trồng nhãn ở Trung Quốc ñạt khoảng 444.400
  ha, sản lượng ñạt khoảng 495.800 tấn [33].
  Tại ðài Loan, năm 1998, diện tích trồng nhãn chỉ ñạt khoảng 11,808
  ha, sản lượng khoảng 53,385 tấn. Năm 2002, diện tích trồng tăng không

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Tài liệu tiếng Việt.
  1. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (1998), Kết quả nghiên cứu Khoa học
  công nghệ NN (1996 - 1997), Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr 118 - 127.
  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2009), Hội nghị ñánh giá hiện
  trạng và ñịnh hướng phát triển cây ăn quả các tỉnh phía Bắc.
  3. Võ Văn Chi, Dương ðức Tiến (1978), Phân loại thực vật bậc cao,Nxb
  Nông nghiệp
  4. Phạm Văn Côn (2005) Các biện pháp ñiều khiển sinh trưởng và phát triển,
  ra hoa kết quả cây ăn trái, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  5. ðỗ Văn Chuông (2000), Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ nông
  nghiệp 1996- 1997, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  6. Nguyễn Xuân Cường (1997), “Tình hình phát triển cây nhãn ở Hà Tây”,
  Kết quả nghiên cứu khoa học quyển VII (Viện khoa học kỹ thuật
  nông nghiệp Việt Nam), Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr.161 – 165.
  7. Nguyễn Mạnh Dũng (2001), "Chăm sóc vải nhãn theo giai ñoạn",Báo cáo
  khoa học và ñời sống, số 45.
  8. Dương Văn ðảm (1994), Nguyên tố vi lượng và phân vi lượng. Nxb Nông nghiệp.
  9. Lê Thị Hà, Sự thiếu vi lượng ở cây trồng châu Á, Trung tâm công nghệ và
  phân bón thực phẩm (tài liệu dịch).
  10. Nguyễn Như Hà (2006), Giáo trình bón phân cho cây trồng, NXB Nông
  nghiệp Hà Nội.
  11. Vũ Mạnh Hải (2005), Báo cáo kết quả nghiên cứu, tuyển chọn và khảo
  nghiệm giống nhãn chín muộn HTM – 1, Viện nghiên cứu rau quả.
  12. Vũ Công Hậu, (1996), Trồng cây ăn quả ở Việt Nam, Nhà xuất nông
  nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
  13. Nguyễn Thị Hiền (2007), “Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và ảnh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  94
  hưởng của một số hóa chất ñến khả năng ra hoa, ñậu quả của một
  số giống nhãn chín muộn trồng tại Gia Lâm- Hà Nội”Luận văn
  thạc sỹ Nông Nghiệp.
  14. Nguyễn Hữu Hiếu (2008), “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm
  nâng cao năng suất và phẩm chất của giống nhãn chínmuộn PH-M99-1.1 tại Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, hoa, quả Gia
  Lâm” Luận văn thạc sỹ
  15. Bùi Thị Mỹ Hồng, Ảnh hưởng của một số phân bón lá trên cây nhãn. Tạp
  chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Số 6, trang 250 – 251.
  16. Nguyễn Thị Bích Hồng (2002), Nghiên cứu áp dụng một số biện pháp kỹ
  thuật nhằm nâng cao và ổn ñịnh năng suất nhãn,Luận văn thạc sỹ
  Nông nghiệp, ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  17. Nguyễn Thị Bích Hồng (2005),Báo cáo kết quả nghiên cứu tuyển chọn
  khảo nghiệm và sản xuất thử giống nhãn chín muộn PH– M99-1.1,
  PH – M99-1.1 và HTM-1, Viện Nghiên cứu rau quả, Hà Nội
  18. Nguyễn Văn Huỳnh, Võ Thanh Hoàng (1997), Sâu bệnh hại cây ăn trái,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  19. Vũ Văn Liết, Cao Anh Long, Nguyễn Quang Thạch (1997), "Kết quả xử
  lý chất spray - N- grow ñến năng suất và chất lượngqủa nhãn" ,
  Tạp chí khoa học kỹ thuật rau - hoa - quả (Việt Nam), số 2, tr. 7-9.
  20. Vũ Ngọc (22- 10- 2001), "Kinh nghiệm xử lý KCLO3
  cho nhãn ra hoa của
  chú Năm Y", Báo nông nghiệp Việt Nam, số 169.
  21. Nghê Diệu Nguyên, Ngô Tố Phần (1991), Kỹ thuật trồng nhãn, vải. Tài
  liệu dịch của nhà xuất bản Nông nghiệp Bắc Kinh.
  22. Lưu Vinh Quang (1995), Sổ tay trồng cây ăn quả,Tài liệu dịch của Nhà
  xuất bản khoa học kỹ thuật Quảng Tây.
  23. Hoàng Thị Sản (2003), Phân loại thực vật, Nxb Giáo dục, Hà Nội
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  95
  24. Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch (1993), Chất ñiều hòa sinh
  trưởng ñối với cây trồng, Nxb Nông nghiệp.
  25. Nguyễn Thị Thanh (1999), Nghiên cứu một số ñặc ñiểm thực vật học về hoa
  và biện pháp tăng tỷ lệ ñậu quả của một số giống vải ở Phú Thọ, Luận
  văn thạc sĩ khoa học Nông Nghiệp, Hà Nội
  26. Nguyễn Chí Thành, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuậ t ñến
  năng suất, mẫu mã quả nhãn chín muộn HTM – 1 tại Quốc Oai – Hà
  Tây – Hà Nội, Báo cáo tốt nghiệp.
  27. Huyên Thảo (2001), "Thuốc quý từ quả nhãn và cây nhãn", Báo Nông
  nghiệp Việt Nam, số 96.
  28. Tiến Quang Tình, Hồ Hữu Quân, Phạm Thiệu Oanh, Tô Mỹ Anh,
  Phùng Hữu Ban (1998), Kỹ thuật trồng nhãn cho năng suất cao.
  Nxb khoa học kỹ thuật Quảng Tây.
  29. Tổng cục thống kê (2005)(2007)(2009), Số liệu thống kê Nông - Lâm -Thuỷ sản,
  Hà Nội.
  30. Trần Thế Tục (1996), Báo cáo kết quả ñiều tra tuyển chọn giống nhãn
  ở Hải Hưng, Hà Nội.
  31. Trần Thế Tục (1998), Hỏi ñáp về nhãn vải,Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  32. Trần Thế Tục, Cao Anh Long, Phạm Văn Côn, HoàngNgọc Thuận, ðoàn
  Thế Lư (1998), Giáo trình cây ăn quả,Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 249 -
  263.
  33. Trần Thế Tục (2004), Cây nhãn và kỹ thuật trồng, Nxb Lao ñộng – xã hội
  34. Trần Thế Tục (2004), 100 câu hỏi về nhãn vải, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  35. Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả Long ðịnh (1998), Giống nhãn tiêu lá bầu –
  265 giống cây trồng mới, NXB nông nghiệp, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  96
  36. Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả Long ðịnh (1998), Giống nhãn xuồng cơm
  vàng – 265 giống cây trồng mới,NXB nông nghiệp, Hà Nội.
  37. Viện bảo vệ thực vật (1999), Kết quả ñiều tra côn trùng và bệnh hại cây
  ăn quả ở Việt Nam, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr. 74 - 75, 112 - 113.
  38. Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam (2001), Kết quả nghiên cứu khoa học
  công nghệ cây ăn quả, Nxb Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, tr. 165
  - 175.
  39. Viện nghiên cứu cây ăn quả (2006), Kết quả nghiên cứu chọn tạo và công
  nghệ nhân giống và kỹ thuật thâm canh một số cây ănquả miền Bắc:
  Vải, nhãn, xoài, thanh long ruột ñỏ, cây có múi và một số cây ăn quả ôn
  ñới, Hà Nội.
  40. Viện nghiên cứu Rau quả (2002), Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ
  về Rau, hoa, quả, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr. 191 - 199.
  41. Viện nghiên cứu Rau quả (2006), Kết quả nghiên cứu khoa học về Rau
  quả, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr. 216 - 228.
  41a. Webhttp: // www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx? . -
  41b. Web: (http: //WWWvst.vista.gov.vn/ .dien ./marticle_view -)
  B. Tài liệu tiếng Anh.
  42. P. Anupunt, N. Sukhvibul, Lychee and longan production in Thailand,
  ISHS Acta Horticulturae 558: I International Symposium on Litchi
  and Longan.
  43. Nuchrin Boontum, Paitoon leksawasdi (1996), Fruit damge by litchi and
  longan fruit borer ( Conopomorpha sp. Gracillariidae: Lepidoptera),
  Kasetsart Univ, BangKok (ThaiLan), 34
  th
  Kasoetesart Univ annual
  conference, BangKok (ThaiLan), 406pp.7 -11.
  44. Wong Kai Choo (december 2000), Longan production in ASIA -Bangkok,
  Thai Lan, N.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng quả giống nhãn Hương Chi trồng tại Gia Lâm Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng quả giống nhãn Hương Chi trồng tại Gia Lâm Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

phân kclo3 trong việc xử lý ra hoa nhãn

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status