Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iv
  Danh mục bảng vi
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích, yêu cầu nghiên cứu3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU4
  2.1 Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giớivà Việt Nam4
  2.2 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp6
  2.3 ðặc ñiểm và phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông
  nghiệp 15
  3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU23
  3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu23
  3.2 Nội dung nghiên cứu 23
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 25
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU27
  4.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Lục Nam27
  4.1.1 ðiều kiện tự nhiên 27
  4.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 40
  4.2 Các tiểu cùng kinh tế của huyện Lục Nam50
  4.2.1 Tiểu vùng 1: 51
  4.2.2 Tiểu vùng 2: 52
  4.2.3 Tiểu vùng 3: 52
  4.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp53
  4.3.1 Các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp53
  4.3.2 Hiệu quả kinh tế các cây trồng chính trong huyện55
  4.3.3 ðánh giá hiệu quả loại hình sử dụng ñất nông nghiệp61
  4.3.3 Hiệu quả xã hội các loại hình sử dụng ñất68
  4.3.4 Hiệu quả môi trường các loại hình sử dụng ñất77
  4.4 Quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp ở huyện Lục Nam82
  4.4.1 Quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp ở huyện LụcNam82
  4.4.2 ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp từ 5 – 10 năm tới83
  4.5. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 85
  4.5.1 Giải pháp quy hoạch sử dụng ñất :85
  4.5.2 Giải pháp kĩ thuật : 86
  4.5.3 Giải pháp về chính sách và vốn:87
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ89
  5.1 Kết luận 89
  5.2 ðề nghị 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  PHỤ LỤC 95

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  ðất ñai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất ñặc
  biệt, là tài nguyên thiên nhiên không có khả năng tái tạo, là thành phần quan
  trọng của môi trường sống, là ñịa bàn phân bố của các khu dân cư, xây dựng
  cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh Trong quá trình sử dụng
  ñất con người ñã làm thay ñổi các thuộc tính của ñất theo cả hai hướng tốt và
  xấu; với ñiều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, trình ñộ canh tác lạc hậu, nhận
  thức và tiếp thu khoa hoạc kỹ thuật còn hạn chế dẫnñến ñất ñai bị xói mòn,
  rửa trôi, phá vỡ kết cấu ñất, nghèo dinh dưỡng, bạcmầu hoá
  Nông nghiệp là một ngành sản xuất ñặc biệt, là hoạtñộng có từ xa xưa
  của loài người; hầu hết các nước trên thế giới ñều xây dựng một nền kinh tế từ
  phát triển nông nghiệp dựa vào khai thác các tiềm năng của ñất, trên cơ sở ñó
  ñể phát triển các ngành khác Vì vậy, tổ chức sử dụng nguồn tài nguyên ñất
  ñai hợp lý, có hiệu quả kinh tế cao là nhiệm vụ quan trọng ñảm bảo cho nông
  nghiệp phát triển bền vững.
  Việt Nam là một nước nông nghiệp ñất chật, người ñông, ñất ñai ñược
  sử dụng vào mục ñích nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp (chỉ chiếm 28,43% tổng
  diện tích ñất tự nhiên), nên chỉ số về ñất nông nghiệp bình quân ñầu người là
  1133m
  2
  /người [29]. Trong những năm gần ñây sản xuất nông nghiệp Việt
  Nam ñã ñạt ñược những thành tựu rất ñáng tự hào và ñã từng bước chuyển
  sang sản xuất hàng hoá. ðảng và Nhà nước ñã có nhiều chủ trương, chính
  sách khuyến khích phát triển nông nghiệp và kinh tếnông thôn như " ðẩy
  mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp theohướng hình thành nền
  nông nghiệp hàng hoá lớn, phù hợp với nhu cầu thị trường và ñiều kiện sinh
  thái của từng vùng; chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, lao ñộng, tạo việc làm,
  thu hút nhiều lao ñộng nông thôn . [10]. Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao,
  gắn với công nghiệp chế biến và thị trường Phát triển các vùng trồng trọt và
  chăn nuôi tập trung [12] ". Nông nghiệp ñã ñóng gópgần 20% tổng GDP
  tính theo giá trị hiện hành và ñóng góp tới 70% GDPkhu vực nông thôn; tỷ
  trọng nông nghiệp hàng hoá chiếm khá, nhiều nông sản có giá trị hàng hoá
  lớn như lương thực (50% là hàng hoá, trong ñó 20% là xuất khẩu), các loại
  cây công nghiệp chiếm tới (90 - 97% ) [27]. Kim ngạch xuất khẩu nông sản
  chiếm 30 - 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước[6]. Cùng với tăng
  trưởng sản lượng và sản lượng hàng hoá là quá trìnhña dạng hoá các mặt
  hàng nông sản trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh từng vùng.
  Tuy nhiên, nền nông nghiệp nước ta vẫn mang dáng dấp của nền nông
  nghiệp sản xuất nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp không còn phù hợp với kinh tế thị
  trường thời kỳ hội nhập; bên cạnh ñó các nguồn tài nguyên ñể sản xuất có
  hạn .Vì vậy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững,
  tạo giá trị lớn về kinh tế ñang là mục tiêu của cả nước nói chung và huyện
  Lục Nam nói riêng.
  Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang là huyện miền núi củatỉnh Bắc Giang,
  có diện tích tự nhiên là 59.760,72 ha, mật ñộ dân số trung bình (bình quân
  335người/km
  2
  ); bao gồm 27 ñơn vị hành chính cấp xã. ðất ñai củahuyện Lục
  Nam bao gồm 05 nhóm ñất chính. Trong những năm qua,sản xuất nông nghiệp
  của huyện ñã ñạt ñược những kết quả ñáng khích lệ; tuy nhiên việc chuyển ñổi
  cơ cấu sản xuất giữa các tiểu vùng, các xã không ñồng ñều, sản xuất còn manh
  mún, hiệu quả kinh tế trên một ñơn vị diện tích cònthấp, chưa tạo ñược vùng
  thâm canh tập trung, sản phẩm nông nghiệp hàng hoá chưa nhiều, chưa tạo ñà
  cho công nghiệp chế biến nông sản, hiệu quả ñồng vốn ñầu tư còn thấp .
  Từ những vấn ñề khoa học và thực tiễn sản xuất nôngnghiệp và sử
  dụng ñất nông nghiệp ñang diễn ra ở huyện Lục Nam như ñã trình bày ở
  trên. ðể góp phần thực hiện thành công các mục tiêuphát triển nông
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  nghiệp của huyện lâu dài hơn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài:
  "ðánh giá hiệu quả và ñịnh hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp
  huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang".
  1.2 Mục ñích, yêu cầu nghiên cứu
  1.2.1 Mục ñích
  - ðiều tra, ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của
  huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, trên cơ sở ñó lựa chọn một số loại hình sử
  dụng ñất phù hợp với ñiều kiện cụ thể của mỗi vùng sản xuất nông nghiệp.
  - ðề xuất một số giải pháp sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa
  bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo hướng hiệu quả, bền vững.
  1.2.2 Yêu cầu
  - Thu thập các số liệu về hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp theo 3 tiểu
  vùng (Hạ huyện, Trung huyện và vùng Thượng huyện) của huyện Lục Nam từ
  năm 2005 - 2010.
  - ðánh giá ñúng thực trạng tình hình sản xuất nông nghiệp trên cơ sở
  ñó ñể ñề xuất một số giải pháp tối ưu cho từng vùngcủa huyện Lục Nam, tỉnh
  Bắc Giang.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam
  2.1.1. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới
  ðất nông nghiệp là nhân tố vô cùng quan trọng ñối với sản xuất nông
  nghiệp. Trên thế giới, mặc dù nền sản xuất nông nghiệp của các nước phát
  triển không giống nhau nhưng tầm quan trọng ñối vớiñời sống con người thì
  quốc gia nào cũng thừa nhận. Hầu hết các nước coi sản xuất nông nghiệp là
  cơ sở nền tảng của sự phát triển. Tuy nhiên, khi dân số ngày một tăng nhanh
  thì nhu cầu lương thực, thực phẩm là một sức ép rấtlớn. ðể ñảm bảo an ninh
  lương thực loài người phải tăng cường các biện phápkhai hoang ñất ñai. Do
  ñó, ñã phá vỡ cân bằng sinh thái của nhiều vùng, ñất ñai bị khai thác triệt ñể
  và không còn thời gian nghỉ, các biện pháp gìn giữ ñộ phì nhiêu cho ñất chưa
  ñược coi trọng. Kết quả là hàng loạt diện tích ñất bị thoái hoá trên phạm vi
  toàn thế giới qua các hình thức bị mất chất dinh dưỡng và chất hữu cơ, bị xói
  mòn, bị nhiễm mặn và bị phá hoại cấu trúc của tầng ñất . Người ta ước tính
  có tới 15% tổng diện tích ñất trên trái ñất bị thoái hoá do những hành ñộng bất
  cẩn của con người gây ra [31]. Theo P.Buringh [38],toàn bộ ñất có khả năng
  nông nghiệp của thế giới chừng 3,3 tỷ ha (chiếm 22%tổng diện tích ñất liền);
  khoảng 78% (xấp xỉ 11,7 tỷ ha) không dùng ñược vào nông nghiệp.
  ðất trồng trọt là ñất ñang sử dụng, cũng có loại ñất hiện tại chưa sử dụng
  nhưng có khả năng trồng trọt. ðất ñang trồng trọt của thế giới có khoảng 1,5 tỷ
  ha (chiếm xấp xỉ 10,8% tổng diện tích ñất ñai và 46% ñất có khả năng trồng
  trọt). Như vậy, còn 54% ñất có khả năng trồng trọt chưa ñược khai thác [38].
  ðất ñai trên thế giới phân bố ở các châu lục không ñều. Châu Á là nơi
  có diện tích ñất nông nghiệp khá cao so với các châu lục khác nhưng Châu Á
  lại có tỷ lệ diện tích ñất nông nghiệp trên tổng diện tích ñất tự nhiên thấp. Mặt
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  khác, Châu Á là nơi tập trung phần lớn dân số thế giới, ở ñây có các quốc gia
  dân số ñông nhất nhì thế giới là Trung Quốc, Ấn ðộ,Inñônêxia; Châu Á,
  cũng là nơi ñất ñồi núi chiếm 35% tổng diện tích. Tiềm năng ñất trồng trọt
  nhờ nước trời nói chung là khá lớn khoảng 407 triệuha, trong ñó xấp xỉ 282
  triệu ha ñang ñược trồng trọt và khoảng 100 triệu ha chủ yếu nằm trong vùng
  nhiệt ñới ẩm của ðông Nam Á. Phần lớn diện tích nàylà ñất dốc và chua;
  khoảng 40-60 triệu ha trước ñây vốn là ñất rừng tự nhiên che phủ, nhưng ñến
  nay do bị khai thác khốc liệt nên rừng ñã bị phá vàthảm thực vật ñã chuyển
  thành cây bụi và cỏ dại.
  ðất canh tác của thế giới có hạn và ñược dự ñoán làngày càng tăng do
  khai thác thêm những diện tích ñất có khả năng nôngnghiệp nhằm ñáp ứng nhu
  cầu về lương thực thực phẩm cho loài người. Tuy nhiên, do dân số ngày một
  tăng nhanh nên bình quân diện tích ñất canh tác trên ñầu người ngày một giảm.
  ðông Nam Á là một khu vực ñặc biệt. Từ số liệu của UNDP năm 1995
  [20] cho ta thấy ñây là một khu vực có dân số khá ñông trên thế giới nhưng
  diện tích ñất canh tác thấp, trong ñó chỉ có Thái Lan là diện tích ñất canh tác
  trên ñầu người khá nhất, Việt Nam ñứng hàng thấp nhất trong số các quốc gia
  ASEAN.
  2.1.2. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp của Việt Nam
  ðất sản xuất nông nghiệp là ñất ñược xác ñịnh chủ yếu ñể sử dụng vào
  sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, hoặc nghiên cứu thí nghiệm
  về nông nghiệp [28]. Theo kết quả kiểm ñất ñai năm2005, Việt Nam có
  tổng diện tích tự nhiên là 33.069.348 ha, trong ñó ñất sản xuất nông nghiệp
  chỉ có 9.415.568 ha, dân số trên 83 triệu người, bình quân diện tích ñất sản
  xuất nông nghiệp là 1133 m
  2
  /người [30]. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử
  dụng ñất nhằm thoả mãn nhu cầu cho xã hội về sản phẩm nông nghiệp ñang
  trở thành vấn ñề cấp bách luôn ñược các nhà quản lývà sử dụng ñất quan tâm.
  Thực tế cho thấy, trong những năm qua do tốc ñộ công nghiệp hoá cũng như
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  6
  ñô thị hoá diễn ra khá mạnh mẽ ở nhiều ñịa phương trên phạm vi cả nước làm
  cho diện tích ñất nông nghiệp ở Việt Nam có nhiều biến ñộng. Theo kết quả
  kiểm kê ñất ñai năm 2005 [30], ñất sản xuất nông nghiệp của chúng ta chỉ
  chiếm 28,43% tổng diện tích ñất tự nhiên và diện tích ñất chưa sử dụng chiếm
  15,30%. ðây là tỷ lệ cho thấy, cần có nhiều biện pháp thiết thực hơn ñể có thể
  khai thác ñược diện tích ñất nói trên phục vụ cho các mục ñích khác nhau. So
  với một số nước trên thế giới, nước ta có tỷ lệ ñấtdùng vào nông nghiệp rất
  thấp. Là một nước có ña phần dân số làm nghề nông thì bình quân diện tích
  ñất canh tác trên ñầu người nông dân rất thấp là một trở ngại lớn. ðể phát
  triển một nền nông nghiệp ñủ sức cung cấp lương thực, thực phẩm cho toàn
  xã hội và có một phần xuất khẩu cần biết cách khai thác hợp lý ñất ñai, cần
  triệt ñể tiết kiệm ñất, sử dụng ñất có hiệu quả caotrên cơ sở phát triển một
  nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững.
  2.2. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp
  2.2.1. Khái quát về hiệu quả sử dụng ñất
  2.2.1.1 Bản chất của hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp
  - Việc ñáp ứng nhu cầu của con người trong ñời sốngxã hội.
  - Việc bảo tồn tài nguyên, nguồn lực ñể phát triển lâu bền.
  Do vậy, hiệu quả là một phạm trù trọng tâm rất cơ bản của khoa học
  kinh tế và quản lý. Việc xác ñịnh hiệu quả là việc hết sức khó khăn và phức
  tạp mà nhiều vấn ñề về lý luận cũng như thực tiễn chưa giải ñáp hết. Bản chất
  của hiệu quả xuất phát từ mục ñích của sản xuất và phát triển kinh tế xã hội là
  ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao về ñời sống vật chất và tinh thần của mọi
  thành viên trong xã hội. Muốn vậy, sản xuất phải không ngừng phát triển cả
  về chiều rộng lẫn chiều sâu. Việc nâng cao hiệu quảkhông chỉ là nhiệm vụ
  của mỗi doanh nghiệp, mỗi người sản xuất mà là của mọi ngành, mọi vùng.
  ðây còn là vấn ñề mang tính toàn cầu, vì xu hướng chung của thế giới ngày
  nay là phát triển kinh tế theo chiều sâu, sao cho với nguồn nhân lực hạn chế

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tiếng Việt
  1. Lê Văn Bá (2001), “Tổ chức lại việc sử dụng ruộng ñất nhằm thúc
  ñẩy sản xuất nông nghiệp hàng hoá”, Tạp chí kinh tế và dự báo, (6), tr.8-10.
  2. Báo cáo Kinh tế- Xã hội huyện Lục Nam năm 2005.
  3. Báo cáo Kinh tế-Xã hội huyện Lục Nam năm 2009.
  4. Báo cáo Kinh tế-Xã hội huyện Lục Nam năm 2010.
  5. Báo cáo Kinh tế-Xã hội huyện Lục Nam sáu tháng ñầu năm 2011.
  6. Lê Thái Bạt (2002), Môi trường ñất Việt Nam năm 2000, Báo cáo
  hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2000 của Bộ Khoahọc – công nghệ và
  môi trường, Hà Nội, năm 2000
  7. Hà Thị Thanh Bình (2000), Bài giảng hệ thống canh tác nhiệt ñới,
  Trường ðHNN I, Hà Nội.
  8. Vũ Thị Bình (1993), "Hiệu quả kinh tế sử dụng ñất canh tác trên ñất
  phù sa sông Hồng huyện Mỹ Văn, tỉnh Hải Hưng", Tạp chí Nông nghiệp và
  Công nghiệp thực phẩm, số 10, NXBNN, Hà Nội, trang 391-392.
  9. Nguyễn ðình Bồng (2002), "Quỹ ñất quốc gia- Hiện trạng và dự báo
  sử dụng ñất",Tạp Chí khoa học ñất, 16/2002.
  10. Nguyễn Duy Bột (2001), "Tiêu thụ nông sản - thực trạng và giải
  pháp", Tạp chí kinh tế và phát triển, số 3/2001, trang 28-30.
  11. Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ
  ñổi mới, NXB Thống kê, Hà Nội.
  12. Ngô Thế Dân (2001), "Một số vấn ñề khoa học công nghệ nông
  nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện ñại hoá nông nghiệp”, Tạp chí
  Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 1/2001, trang3-4,13.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  92
  13. ðảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện ðại hội ñảng toàn quốc lần
  thứ X - Báo ñiện tử ðảng cộng sản Việt Nam, Website:
  http://www.cpv.org.vn/vankien/vankiendaihoi.asp?
  14. ðường Hồng Dật (2003), Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  15. ðường Hồng Dật và các cộng sự (1994), Lịch sử Nông nghiệp Việt
  Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang 1, 262-293.
  16. Phạm Vân ðình, ðỗ Kim Chung và các cộng sự (1997), Kinh tế
  nông nghiệp, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  17. Phạm Duy ðoán (2004), Hỏi và ñáp về Luật ñất ñai năm 2003,
  NXB Chính trị quốc gia.
  18. Dự án quy hoạch tổng thể ñồng bằng sông Hồng (1994), Báo cáo
  nền số 9, Hà Nội.
  19. Vũ Năng Dũng (1997), ðánh giá hiệu quả một số mô hình ña dạng
  hoá cây trồng vùng ñồng bằng sông Hồng, Hà Nội.
  20. Nguyễn Như Hà (2000), Phân bón cho lúa ngắn ngày trên ñất phù
  sa sông Hồng, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp ðHNN I, Hà Nội.
  21. Quyền ðình Hà (1993), ðánh giá kinh tế ñất lúa vùng ñồng bằng
  sông Hồng, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, ðHNN I, Hà Nội.
  22. ðỗ Nguyên Hải (2001), ðánh giá ñất và hướng sử dụng ñất bền
  vững trong sản xuất nông nghiệp của huyện Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh, Luận
  án tiến sĩ khoa học nông nghiệp - Hà Nội 2001.
  23. Nguyễn Thị Hoa (2007)- ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông
  nghiep trên ñịa bàn huyện ðông Sơn, tỉnh Thanh Hoá - Luận án thạc sỹ - ðại
  học Nông nghiệp Hà nội.
  24. Nguyễn ðình Hợi (1993), Kinh tế tổ chức và quản lý sản xuất kinh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  93
  doanh nông nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội.
  25. Lê Hội (1996), Một số phương pháp luận trong việc quản sử dụng
  ñất ñai, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 193.
  26. Hội Khoa học ðất Việt Nam (2000), ðất Việt Nam,NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  27. ðặng Hữu (2000), "Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá,
  hiện ñại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn", Tạp chí Cộng sản, số 17,
  trang 32.
  28. Nguyễn Khang và Phạm Dương Ưng (1995), "Kết quả bước dầu
  ñánh giá tài nguyên ñất Việt Nam", Hội thảo quốc gia ðánh giá và quy hoạch
  sử dụng ñất trên quan ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội.
  29. Cao Liêm, ðào Châu Thu, Trần Thị Tú Ngà (1991), “Phân vùng
  sinh thái nông nghiệp ñồng bằng sông Hồng”, ðề tài 52D.0202, Hà Nội.
  30. Luật ñất ñai năm 2003 (2004), NXB chính trị quốc gia, Hà Nội.
  31. Nghị quyết ðại hội ðảng bộ huyện Thanh Chương.
  32. Quyết ñịnh số 272/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2007), Phê
  duyệt kết quả tổng kiểm kê ñất ñai toàn quốc năm 2005.
  33. Rosemary Morrow (1994), "Hướng dẫn sử dụng ñất theo nông
  nghiệp bền vững"NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  34. Lê Hồng Sơn (1996), "Ứng dụng kết quả ñánh giá ñất vào ña dạng
  hoá cây trồng vùng ñồng bằng sông Hồng", Hội thảo quốc gia ðánh giá và
  quy hoạch sử dụng ñất trên quan ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  35. ðỗ Thị Tám (2001), “ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp
  theo hướng sản xuất hàng hoá huyện Văn Giang - tỉnhHưng Yên”, Luận văn
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  94
  thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I Hà Nội.
  36. Vũ Thị Phương Thuỵ (2000), Thực trạng và giải pháp chủ yếu
  nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng ñất canh tác ở ngoại thành Hà Nội, Luận
  án tiến sĩ kinh tế, ðại học Nông nghiệp I Hà Nội.
  37. Nguyễn Duy Tính (1995), “Nghiên cứu hệ thống cây trồng vùng
  ñồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  38. Vũ Thị Ngọc Trân (1996), "Phát triển kinh tế nông hộ sản xuất
  hàng hoá ở vùng ñồng bằng Sông Hồng", Kết quả nghiên cứu khoa học thời
  kỳ 1986 – 1996, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang 216-226.
  39. ðào Thế Tuấn và Pascal Bergeret (1998), Hệ thống Nông nghiệp
  lưu vực sông Hồng, Hợp tác Pháp – Việt, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  40. Vũ Ngọc Tuyên (1994), Bảo vệ môi trường ñất ñai, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  41. Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp (1995), ðánh giá hiện trạng
  ñất theo quan ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  42. Nguyễn Thị Vòng (2001), Nghiên cứu và xây dựng quy trình công
  nghệ ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất thông qua chuyểnñổi cơ cấu cây trồng,
  ðề tài nghiên cứu khoa học cấp tổng cục, Hà Nội.
  II. Tiếng Anh
  43 A.J.Smith, Julian Dumaski (1993), FESLM An International framme -
  work for Evaluating sustainable and management, World soil report No
  44 W.B. World Development Report (1995), Development and the
  environment, World Bank, Washington

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status