Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục sơ ñồ vi
  Danh mục hình ảnh vi
  Danh mục viết tắt vii
  1. MỞ ðẦU 1
  1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  2. Mục ñích nghiên cứu 2
  3. Yêu cầu 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU3
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ ðẤT VÀ ðẤT ðAI3
  2.2. TỔNG QUAN VỀ ðÁNH GIÁ ðẤT ðAI4
  2.2.1. Khái niệm về ñánh giá ñất ñai4
  2.2.2. ðánh giá ñất ñai ở một số nước trên thế giới4
  2.2.3. ðánh giá ñất ñai theo FAO 6
  2.2.4. ðánh giá ñất ở Việt Nam 15
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU22
  3.1. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU22
  3.1.1. ðối tượng nghiên cứu 22
  3.1.2. Phạm vi nghiên cứu: 22
  3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU22
  3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU23
  3.3.1. Phương pháp ñiều tra thu thập thông tin, tài liệu, số liệu có sẵn23
  3.3.2. Phương pháp ñiều tra thực ñịa23
  3.3.3. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất23
  3.3.4. Phương pháp xây dựng bản ñồ 24
  3.3.5. Phương pháp ñánh giá ñất thích hợp theo FAO24
  3.3.6. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu24
  3.3.7. Phương pháp chuyên gia 24
  3.3.8. Phương pháp ñánh giá khả năng sử dụng ñất bền vững25
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU26
  4. 1. ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI26
  4.1.1. ðiều kiện tự nhiên 26
  4.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội 33
  4.1.3. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế35
  4.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ðẤT Ở
  HUYỆN CẨM THỦY 39
  4.2.1. Tình hình quản lý ñất ñai của huyện Cẩm Thủ y trong những năm qua 39
  4.2.2. Hiện trạng sử dụng ñất năm 201040
  4.3. ðÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ðẤT ðAI HUYỆN CẨM THỦY41
  4.3.1. Xây dựng bản ñồ ñơn vị ñất ñai41
  4.3.2. Các loại hình sử dụng ñất huyện Cẩm Thủy46
  4.3.3. Mô tả các loại hình sử dụng ñất47
  4.3.4. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các kiểu sử
  dụng ñất 51
  4.3.5. Lựa chọn các loại hình sử dụng ñất có ưu thế56
  4.3.6. Phân hạng thích hợp ñất ñai 63
  4.4. ðỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN
  CẨM THỦY 66
  4.4.1. So sánh hiện trạng và tiềm năng ñất ñai66
  4.4.2. ðề xuất hướng sử dụng ñất nông nghiệp68
  4.4.3. Các giải pháp thực hiện 72
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ76
  5.1. KẾT LUẬN 76
  5.2. KIẾN NGHỊ 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

  1. MỞ ðẦU
  1. Tính cấp thiết của ñề tài
  ðất ñai là sản phẩm của tự nhiên, tồn tại ñộc lập với ý thức con người.
  ðất ñai là môi trường sống, là ñịa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các
  cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, là tư liệu sản xuất ñặc biệt
  không thể thay thế ñược của ngành sản xuất nông nghiệp. ðất là nơi ñể con
  người tác ñộng vào ñể tạo ra của cải vật chất ñáp ứng cho nhu cầu của xã hội.
  Tuy vậy ñất ñai cũng không phải là thứ vật chất bấtbiến, ñất ñai có giới hạn
  về số lượng, không thể tự sinh ra và cũng không thểtự mất ñi. ðất ñai chỉ
  biến ñổi về chất lượng, có thể tốt lên hoặc xấu ñi,ñiều này phụ thuộc vào quá
  trình lao ñộng cải tạo và sản xuất trên ñất của conngười. Có thể nói ñất ñai là
  tư liệu sản xuất cực kỳ quan trọng của con người. Vì vậy việc sử dụng tốt tài
  nguyên ñất không chỉ quyết ñịnh ñến tương lai kinh tế của mỗi quốc gia mà
  còn ñảm bảo cho mục tiêu ổn ñịnh và phát triển xã hội.
  Trong khi ñất ñai có hạn mà dân số ngày một tăng lên làm cho nhu cầu
  xã hội cũng tăng dần việc ñáp ứng nhu cầu sử dụng ñất không chỉ về số lượng
  mà cả về chất lượng ngày càng tăng. Từ ñó ñặt ra vấn ñề lớn cho xã hội là
  phải tổ chức nghiên cứu và ñánh giá tài nguyên ñất ñai ñể làm cơ sở cho việc
  quy hoạch phục vụ các hoạt ñộng sản xuất nói chung và sản xuất nông, lâm
  nghiệp nói riêng, nhằm ñịnh hướng cho việc sử dụng tài nguyên ñất ñai hợp lý
  và có biện pháp bảo vệ moii trường sinh thái. ðối với Việt Nam trong những
  thập kỷ qua tình trạng sử dụng ñất ñai ñã bị ảnh hưởng nặng nề của sự gia
  tăng dân số, nhu cầu lương thực và các nhu cầu kháccủa con người. Bên cạnh
  ñó, nhiều vùng tài nguyên ñất ñai bị thoái hóa nghiêm trọng bởi việc khai thác
  rừng, khai thác khoáng sản làm cho diện tích ñất ñai bị thu hẹp, nhất là ñất
  sản xuất nông nghiệp. Trong khi ñó nghiên cứu và ñánh giá tài nguyên ñất ñai
  cho các mục ñích khác nhau, ñặc biệt là cho sản xuất nông nghiệp mới chỉ
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  thực hiện trên quy mô rộng lớn, chỉ ñạo vĩ mô. ðiềuñó khó có thể ñánh giá
  chính xác ñược tiềm năng ñất ñai của từng vùng, từng ñịa phương. Do vậy,
  nghiên cứu và ñánh giá tài nguyên ñất ñai cho phát triển nông nghiệp, lâm
  nghiệp ở từng ñịa phương là việc làm rất cần thiết.
  Cẩm Thủy là huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố
  Thanh Hóa 75 km về phía Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 42.539,28 ha. ðây là
  huyện miền núi trung du ñiển hình của tỉnh với nhiều dân tộc sinh sống và sản
  xuất nông, lâm nghiệp là hoạt ñộng chính của ñại bộphận dân cư. Tài nguyên
  ñất ñai phong phú nhưng việc sử dụng ñất ñai trong nông, lâm nghiệp còn
  nhiều hạn chế, chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường sinh
  thái. Xuất phát từ nhu cầu thực tế ñó ñã thúc ñẩy tôi chọn ñề tài: “ðánh giá
  tài nguyên ñất ñai phục vụ cho quy hoạch phát triểnnông, lâm nghiệp ở
  huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa".
  2. Mục ñích nghiên cứu
  -Sử dụng phương pháp ñánh giá ñất của FAO ñể ñánh giá các loại hình
  sử dụng ñất thích hợp cho sản xuất nông nghiệp phụcvụ cho quy hoạch sử
  dụng ñất của huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.
  - Xác ñịnh các loại hình sử dụng ñất thích hợp và bền vững cho vùng
  nghiên cứu.
  3. Yêu cầu
  - Tìm hiểu và phân tích ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của lãnh thổ
  nghiên cứu.
  - Xây dựng ñơn vị bản ñồ ñất ñai làm cơ sở cho việc ñánh giá và phân
  hạng mức ñộ thích nghi của từng ñơn vị ñất ñai ñối với các loại hình sử dụng
  ñất chủ yếu cho mục ñích nông, lâm nghiệp ở ñịa bànnghiên cứu.
  - ðánh giá, phân hạng thích nghi các ñơn vị bản ñồñất ñai cho một số
  loại hình sử dụng ñất chủ yếu.
  - ðề xuất hướng sử dụng ñất cho phát triển nông, lâm nghiệp ở ñịa
  bàn huyện.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ ðẤT VÀ ðẤT ðAI
  Nói về ñất(soil), theo nghĩa Hán - Việt là thổ nhưỡng và ñã ñược V.V
  Docutraiep (1846 - 1903), người ñặt nền móng cho khoa học thổ nhưỡng ñã
  ñịnh nghĩa như sau: "ðất là một thể tự nhiên có lịch sử riêng biệt và ñộc lập,
  có quá trình phát sinh và phát triển rõ ràng, ñược hình thành do sự tác ñộng
  tương hỗ của các nhân tố: ñá mẹ, ñịa hình, khí hậu,chất hữu cơ ñộng thực vật
  và tuổi ñịa phương". Như vậy, ñất có liên quan rất chặt chẽ ñến quá trình hình
  thành và phát triển của lớp vỏ phong hóa. Có thể nói rằng, ñất tồn tại trong tự
  nhiên một cách khách quan, ñộc lập với ý thức con người và những thuộc tính
  của ñất trong nghiên cứu và ñánh giá ñất ñai chúng ta có thể ño lường hay ước
  lượng ñược (FAO - 1985).
  ðất ñai(land)ñược hiểu là một vùng ñất mà dặc tính của nó bao gồm
  cả ñặc trưng về tự nhiên và kinh tế - xã hội, quyếtñịnh ñến khả năng và mức
  ñộ khai thác của vùng ñất ñó. Theo Brinkman và Smith (1973), ñất ñai có thể
  ñược ñịnh nghĩa như sau: "Một vạt ñất xác ñịnh về mặt ñịa lý là một diện tích
  bề mặt của Trái ñất với những thuộc tính tương ñối ổn ñịnh hoặc thay ñổi có
  tính chu kỳ có thể dự ñoán ñược của sinh quyển bên trên, bên trong và bên
  dưới nó như là: không khí, ñất (soil), ñiều kiện ñịa chất, ñiều kiện thủy văn,
  thực vật và ñộng vật cư trú, những hoạt ñộng hiện nay và trước ñây của con
  người ở chừng mực mà những thuộc tính này có ảnh hưởng, có ý nghĩa tới
  việc sử dụng vạt ñất ñó của con người hiện tại và tương lai".
  Như vậy ñất chỉ là một phần, một bộ phận quan trọng của ñất ñai và một
  vùng ñất mặc dù có tầng dày lớn, ñộ phì cao . nhưng nếu các yếu tố khí hậu,
  thủy văn, kinh tế - xã hội . không thuận tiện thìkhông thể coi là có giá trị.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  2.2. TỔNG QUAN VỀ ðÁNH GIÁ ðẤT ðAI
  2.2.1. Khái niệm về ñánh giá ñất ñai
  Theo FAO (1976), ñánh giá ñất ñai (Land Evaluation - LE) là quá
  trình so sánh, ñối chiếu những tính chất vốn có củavạt ñất cần ñánh giá với
  những tính chất ñất ñai mà loại sử dụng ñất yêu cầuphải có[55]. Vùng ñất
  nghiên cứu ñược chia thành các ñơn vị ñất ñai, ñó là những khoanh ñất, vạt
  ñất ñược xác ñịnh trên bản ñồ với các thuộc tính tựnhiên riêng biệt như: loại
  ñất, ñộ dốc, tầng dày . và cả những ñặc ñiểm kinh tế - xã hội như: ñiều kiện
  tưới tiêu, vị trí .
  2.2.2. ðánh giá ñất ñai ở một số nước trên thế giới
  * ðánh giá ñất ñai ở Liên Xô (cũ)
  Ở Liên Xô (cũ), việc phân hạng và ñánh giá ñất ñaiñược thực hiện theo
  quan ñiểm ñánh giá ñất ñai của V.V. Docutraiep gồm 3 bước:
  + ðánh giá lớp phủ thổ nhưỡng (so sánh các loại thổ nhưỡng theo tính
  chất tự nhiên).
  + ðánh giá khả năng sản xuất của ñất ñai (yếu tố ñược xem xét kết hợp
  với khí hậu, ñộ ẩm, ñịa hình).
  + ðánh giá kinh tế ñất (chủ yếu ñánh giá khả năng sản xuất hiện tại của ñất).
  Quan ñiểm ñánh giá ñất ñai của V.V. Docutraiep áp dụng phương pháp
  cho ñiểm các yếu tố ñánh giá trên cơ sở thang ñiểm.Dựa trên quan ñiểm khoa
  học của ông các thế hệ học trò ñã bổ sung, hoàn thiện dần và phổ biến ra
  nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước thuộc hệthống XHCN.
  Phương pháp này có một số hạn chế như quá ñề cao khả năng tự nhiên
  của ñất mà chưa xem xét ñầy ñủ ñến khía cạnh kinh tế - xã hội của việc sử
  dụng ñất. Mặt khác, phương pháp ñánh giá ñất ñai cho ñiểm cụ thể chỉ ñánh
  giá ñược ñất ñai hiện trạng mà không ñánh giá ñược ñất ñai trong tương lai.
  Do ñó tính linh ñộng kém vì các chỉ tiêu ñánh giá ñất ñai ở các vùng cây trồng
  khác nhau do ñó không thể chuyển ñổi việc ñánh giá ñất ñai giữa các vùng
  khác nhau.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  Ở Liên Xô (cũ) việc ñánh giá ñất ñược chia theo hai hướng là riêng và
  chung (theo hiệu suất cây trồng là ngũ cốc và cây họ ñậu). ðơn vị ñánh giá
  ñất là các chủng ñất, quy ñịnh ñánh giá ñất cho câycó tưới, ñất ñược tiêu úng,
  ñất trồng cây lâu năm, ñất trồng cỏ cắt và ñồng cỏ chăn thả. Chỉ tiêu ñánh giá
  ñất là năng suất, giá thành sản phẩm (rúp/ha), mức hoàn vốn và ñịa tô cấp sai
  (phần có lãi thuần tuý) [38].
  * ðánh giá ñất ñai ở Mỹ và một số nước châu Âu.
  Ở Mỹ, ngay từ ñầu thế kỷ XX ñã chú ý tới công tác phân hạng ñất ñai
  nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên ñất. Hệ thống ñánh giá phân loại ñất ñai theo
  tiềm năng của Mỹ ñã ñược Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ñề xuất vào những
  năm 1961, xây dựng ñược một phương pháp ñánh giá phân hạng ñất ñai mới
  có tên là: ñánh giá tiềm năng ñất ñai. Cơ sở ñánh giá tiềm năng sử dụng ñất
  ñai dựa vào các yếu tố hạn chế trong sử dụng ñất, ñược phân thành 2 nhóm:
  - Nhóm các yếu tố hạn chế vĩnh viễn bao gồm những hạn chế không dễ
  thay ñổi và hạn chế ñược, như: ñộ dốc, ñộ dày tầng ñất, lũ lụt và khí hậu khắc
  nghiệt.
  - Nhóm những yếu tố hạn chế tạm thời có khả năng khắc phục ñược
  bằng các biện pháp cải tạo trong quản lý ñất ñai như ñộ phì, thành phần dinh
  dưỡng, tưới tiêu.
  Phương pháp ñánh giá tiềm năng ñất ñaicủa Mỹ ñã phân chia ñất ñai
  thành các cấp (class), cấp phụ (subclass) và ñơn vị(unit).
  Khả năng và mức ñộ thích hợp chủ yếu dựa vào nhữngyếu tố hạn chế
  vĩnh viễn trong sử dụng ñất. Nguyên tắc chung của phương pháp là các yếu tố
  nào có mức ñộ hạn chế lớn và khả năng chi phối mạnhñến sử dụng ñất là yếu
  tố quyết ñịnh mức ñộ thích hợp mà không cần tính ñến những khả năng thuận
  lợi của các yếu tố khác có trong ñất. Sau này ñánh giá ñất ở Mỹ thường sử
  dụng rộng rãi theo 2 phương pháp ñánh giá ñất ñai:
  - Phương pháp ñánh giá ñất tổng hợp:lấy năng suất cây trồng trong
  nhiều năm làm tiêu chuẩn và chú ý ñi sâu vào phân hạng ñất ñai cho từng loại

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1. Ph. Anghen (1972), Nguồn gốc của gia ñình, của chế ñộ tư hữu và của
  Nhà nước, NXB Sự thật, Hà Nội.
  2. Armand. D.L (1983), Khoa học về cảnh quan, NXB Khoa học - Kỹ thuật,
  Hà Nội.
  3. Lê Thái Bạt (1995), "Báo cáo tóm tắt ñánh giá và ñềxuất sử dụng ñất trên
  quan ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền vùng Tây Bắc", Hội thảo quốc
  gia về ñánh giá và quy hoạch sử dụng ñất trên quan ñiểm sinh thái và
  phát triển bền vững, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 60-63.
  4. Vũ Thị Bình (1995), ðánh giá ñất ñai phục vụ ñịnh hướng quy hoạch
  nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp huyện GiaLâm vùng ñồng
  bằng sông Hồng, Luận án PTS nông nghiệp, Trường ðại học Nông
  nghiệp I, Hà Nội.
  5. Nguyễn ðình Bồng (1995), ðánh giá tiềm năng sản xuất nông lâm nghiệp
  của ñất trống ñồi núi trọc tỉnh Tuyên Quang theo phương pháp phân hạng
  thích hợp, Luận án PTS khoa học Nông nghiệp, Trường ðại học Nông
  nghiệp I, tr5-20.
  6. Ngô ðức Cát (2000), Kinh tế tài nguyên ñất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Trịnh Văn Chiến (2000), Nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác thích hợp
  trên cơ sở ñánh giá tài nguyên ñất ñai ở huyện Yên ðịnh, tỉnh Thanh Hoá,
  Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuậtnông nghiệp Việt
  Nam.
  8. Tôn Thất Chiểu và nnk (1984), “ðánh giá phân loại ñất khái quát toàn
  quốc”, Báo cáo khoa học, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Hà
  Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  79
  9. Tôn Thất Chiểu (1995), “Tổng quan ñiều tra phân loại ñất”, Hội thảo quốc
  gia về ñánh giá và quy hoạch sử dụng ñất trên quan ñiểm sinh thái và
  phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 25 - 30.
  10. Tôn Thất Chiểu (1997), ðất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội
  11. Tôn Thất Chiểu, Nguyễn Công Pho, Nguyễn Văn Nhân, trần An Phong,
  Phạm Quang Khánh (1992), ðánh giá ñất ñồng bằng sông Cửu Long,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  12. Lê Trọng Cúc (1988), Nông, lâm kết hợp ở các nước ñang phát triển và
  thực tiễn ở Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  13. Chi cục Thống kê huyện Cẩm Thủy (2010), Niên giám thống kê huyện
  Cẩm Thủy 2006 - 2010, Thanh Hóa.
  14. Vũ Năng Dũng (1997), ðánh giá hiệu quả một số mô hình ña dạng hoá
  cây trồng vùng ñồng bằng sông Hồng, Hà Nội.
  15. Hà Văn Hành (2002), Nghiên cứu và ñánh giá tài nguyên phục vụ cho
  phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững ở huyệnvùng cao A Lưới,
  Thừa Thiên Huế,Luận án Tiến sĩ ðịa lý, Hà Nội.
  16. ðỗ Nguyên Hải (2000), ðánh giá ñất và hướng sử dụng ñất bền vững
  trong sản xuất nông nghiệp của huyện Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh, Luận án
  tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội.
  17. ðỗ Nguyên Hải, Hoàng Văn Mùa (2007), Phân loại ñất và xây dựng bản
  ñồ ñất, Giáo trình cho ngành quản lý ñất ñai, ðại học Nông nghiệp, Hà
  Nội.
  18. Nguyễn Thị Hằng (2006), ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp và
  ñề xuất sử dụng theo hướng sản xuất hàng hóa trên ñịa bàn huyện Quảng
  Xương, tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp, ðại học Nông
  nghiệp I Hà Nội.
  19. Hội Khoa học ðất Việt Nam (2000), ðất Việt Nam, NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  80
  20. Nguyễn Khang và Phạm Dương Ưng (1995), "Kết quả bước dầu ñánh giá
  tài nguyên ñất Việt Nam", Hội thảo quốc gia ðánh giá và quy hoạch sử
  dụng ñất trên quan ñiểm sinh thái và phát triển lâubền, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  21. Phạm Quang Khánh, Trần An Phong (1994), ðánh giá hiện trạng sử dụng
  ñất ðông Nam Bộ trên quan ñiểm sinh thái và phát triển bền vững, ðề tài
  KT-02-09, Hà Nội tháng 1/1994.
  22. Phạm Quang Khánh, Vũ Cao Thái (1994), Các loại hình sử dụng ñất và
  hiệu quả sản xuất các hệ thống sử dụng ñất nông nghiệp vùng ðông Nam
  Bộ, Tạp chí Khoa học ñất tháng 4/1999, tr 32-41.
  23. Lê Văn Khoa (1993), Vấn ñề sử dụng ñât và bảo vệ môi trường vùng
  Trung du Miền núi phía Bắc Việt Nam, Tạp chí Khoa học ñất tháng
  3/1993, tr 45-49.
  24. Hồ Kiệt (2000), ðánh giá xói mòn và bồi lắng ñất trên một số hệ thống
  canh tác phổ biến vùng ñất dốc lưu vực sông Hương, Thừa Thiên Huế,
  Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội.
  25. Vũ Tự Lập (1999), ðịa lý tự nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  26. Cao Liêm, Vũ Thị Bình, Quyền ðình Hà (1992), "Hiệu quả sử dụng ñất
  trên một số vùng sinh thái nông nghiệp ñồng bằng sông Hồng", Hội thảo
  phát triển hệ thống canh tác Việt Nam lần thứ 2 tạiBắc Thái, tr 193-197.
  27. Luật ðất ñai (2004), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  28. Nguyễn Văn Nhân (1995), “ðánh giá khả năng sử dụng ñất vùng ñồng
  bằng sông Cửu Long”, Hội thảo quốc gia về ñánh giá quy hoạch sử dụng
  ñất trên quan ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà
  Nội, tr 36-39.
  29. ðoàn Công Quỳ (2001), ðánh giá ñất ñai phục vụ quy hoạch sử dụng ñất
  nông lâm nghiệp huyện ðại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Luận án Tiến sỹ Nông
  nghiệp, trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  81
  30. Nguyễn Công Pho (1995) “Báo cáo tóm tắt ñánh giá ñất ñai vùng ñồng
  bằng sông Hồng”, Hội thảo quốc gia về ñánh giá quy hoạch sử dụng ñất
  trên quan ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà
  Nội, tr 13-16.
  31. Trần An Phong (1995) “Ứng dụng nội dung và phương pháp ñánh giá ñất
  ñai và phân tích hệ thống canh tác của FAO vào ñiềukiện thực tế của Việt
  Nam”, Hội thảo quốc gia về ñánh giá quy hoạch sử dụng ñấttrên quan
  ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 49-53.
  32. Trần An Phong và nnk (1995), ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất ở nước ta
  theo quan ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà
  Nội.
  33. Nguyễn Huy Phồn (1996), ðánh giá các loại hình sử dụng ñất chủ yếu
  trong nông lâm nghiệp góp phần ñịnh hướng sử dụng ñất vùng trung tâm
  Miền núi Bắc bộ Việt Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp, Hà Nội.
  34. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (2000), Kết quả ñiều tra,
  phân loại ñất tỉnh Thanh Hóa theo FAO - UNESCO, Thanh Hóa.
  35. Nguyễn Văn Tân (1994), ðánh giá phân hạng ñất nâu ñỏ và nâu vàng
  phát triển trên ñá mẹ bazan ở tỉnh Quảng Trị, Viện Quy hoạch và Thiết
  kế nông nghiệp, Hà Nội.
  36. Vũ Cao Thái và nnk (1989), Mức ñộ thích hợp của ñất Tây Nguyên với cà
  phê, chè, dâu tằm, cao su, ðề tài 48c-06-03-chương trình ñiều tra tổng
  hợp Tây Nguyên.
  37. ðào Châu Thu, Nguyễn Ích Tân (2004), ðánh giá tài nguyên ñất ñai và
  ñịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên, Tạp
  chí Khoa học ñất, số 20/2004 tr 82-86.
  38. ðào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998), ðánh giá ñất, NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  82
  39. ðặng Trung Thuận, Trương Quang Hải (1999), Mô hình hệ kinh tế sinh
  thái phục vụ phát triển nông thôn bền vững, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  40. Bùi Quang Toản (1996) Hướng dẫn quy trình phân hạng ñất lúa ở ñồng
  bằng sông Hồng, Viện QH và TKNN, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  41. Bùi Quang Toản và nnk (1985), “ðánh giá và quy hoạch sử dụng ñất khai
  hoang ở Việt Nam”, Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, Viện Quy
  hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Hà Nội.
  42. Bùi Quang Toản (1980), Quy hoạch sử dụng ñất trong quá trình sản xuất,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  43. Tổng cục quản lý ruộng ñất (1992), Phân hạng ñất, cơ sở sử dụng ñất ñai
  hợp lý, Hà Nội.
  44. ðào Thế Tuấn (1984), Hệ sinh thái nông nghiệp, NXB Khoa học và Kỹ
  thuật, Hà Nội.
  45. Vũ Ngọc Tuyên (1994), Bảo vệ môi trường ñất ñai, NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội.
  46. UBND huyện Cẩm Thủy (2010), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và
  phương hướng, nhiệm vụ các năm 2006 - 2010, Thanh Hóa.
  47. UBND huyện Cẩm Thủy (2010), Kết quả kiểm kê ñất ñai năm 2010 huyện
  Cẩm Thủy, Thanh Hóa.
  48. UBND huyện Cẩm Thủy (2010), Báo cáo thuyết minh ñiều chỉnh quy
  hoạch sử dụng ñất huyện Cẩm Thủy giai ñoạn 2009 - 2010, Thanh Hóa.
  49. UBND tỉnh Thanh Hóa (2001), ðịa chí Thanh Hóa, NXB Khoa học và Xã
  hội, Hà Nội.
  50. Phạm Dương Ưng, Nguyễn Khang, ðỗ ðình ðài (1995), “Báo cáo tóm tắt
  ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất, phân tích hệ thốngcanh tác phục vụ việc
  quy hoạch sử dụng ñất theo quan ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền”,
  Hội thảo quốc gia về ñánh giá ñất và quy hoạch sử dụng ñất trên quan
  ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.19-24.

  Xem Thêm: Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status