Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa nếp địa phương và phân bón lá với giống lúa nếp Vơi trồng tại Tân Sơn, Phú Thọ vụ mùa 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa nếp địa phương và phân bón lá với giống lúa nếp Vơi trồng tại Tân Sơn, Phú Thọ vụ mùa 2010

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa nếp địa phương và phân bón lá với giống lúa nếp Vơi trồng tại Tân Sơn, Phú Thọ vụ mùa 2010

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề . 1
  1.2. Mục ñích - yêu cầu 3
  1.2.1. Mục ñích . 3
  1.2.2. Yêu cầu . 3
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học 3
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn . 4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 5
  2.1. Giới thiệu sơ lược về cây lúa 5
  2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên thế giới và Việt Nam 7
  2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trênthế giới . 7
  2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở Việt Nam 10
  2.3. Một số kết quả nghiên cứu về dinh dưỡng khoáng cho cây lúa . 13
  2.4. Dinh dưỡng qua lá của cây trồng 23
  2.4.1. Dinh dưỡng qua lá . 23
  2.4.2. Tình hình sử dụng phân bón lá trên thế giớivà trong nước . 23
  3. ðối tượng, Nội dung và phương pháp nghiên cứu 28
  3.1 ðối tượng và vật liệu nghiên cứu 28
  3.1.1. ðối tượng nghiên cứu . 28
  3.1.2. Vật liệu nghiên cứu . 29
  3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 30
  3.2.1 Néi dung nghiªn cøu . 30
  3.2.2. Phư¬ng ph¸p nghiªn cøu . 30
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35
  4.1. ðánh giá ®Æc ®iÓm sinh trưëng, n¨ng suÊt, tÝnh chèng chÞu vµ
  hiÖu qu¶ kinh tÕ cña cña mét sè gièng lóa nÕp ®Æc s¶n t¹i T©n
  S¬n, Phó Thä . 35
  4.1.1. ðánh giá một số chỉ tiêu trên cây mạ trước khi cấy . 35
  4.1.2 Thời gian sinh trưởng qua các giai ñoạn . 37
  4.1.3 Số nhánh hữu hiệu và tỷ lệ nhánh hữu hiệu của các giống lúa nếp 39
  4.1.4 Một số ñặc ñiểm của thân và bông của các giống lúa nếp 40
  4.1.5 Một số ñặc ñiểm hình thái của các giống . 42
  4.1.6 Tình hình sâu bệnh hại và ñộ cứng của cây 43
  4.1.7 Các yếu tố cấu thành năng suất của các giốnglúa nếp nghiên cứu 44
  4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón lá ñến sinh trưởng phát triển,
  năng suất, tính chống chịu và hiệu quả kinh tế của giống lúa nếp
  Vơi trên ñất Tân Sơn, Phú Thọ . 48
  4.2.1 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến thời gian sinhtrưởng của giống
  lúa nếp Vơi 48
  4.2.2. Ảnh hưởng của phân bón lá ñến chỉ số diện tích lá (LAI - m2 lá /m2 đất)
  của giống lúa nếp Vơi 49
  4.2.3. Ảnh hưởng của phân bón lá ñến khả năng tíchluỹ chất khô của
  giống lúa nếp Vơi 51
  4.2.4 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến khả năng chốngchịu sâu bệnh
  và ñộ cứng cây của giống lúa nếp Vơi vụ mùa 2010 53
  4.2.5. Ảnh hưởng của phân bón lá ñến các yếu tố cấu thành năng suất
  của giống lúa nếp Vơi . 55
  4.2.6. Ảnh hưởng của phân bón lá ñến hiệu quả kinh tế của giống lúa nếp Vơi . 58
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ . 60
  5.1. Kết luận . 60
  5.2. ðề nghị 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
  PHỤ LỤC . 66

  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Xã hội phát triển, ñời sống của người dân ngày càng nâng cao, chất lượng
  ăn uống ñược cải thiện ñáng kể nhất là khu vực ñô thị, nhu cầu về thực phẩm
  chất lượng cao ñang ñược ñặt lên hàng ñầu. ðặc biệtvới việc gia nhập WTO,
  nông nghiệp nước ta ñứng trước một thách thức hết sức to lớn. Mặc dù là
  nước ñứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo song giá thành cạnh tranh
  thấp và chưa mang lại hiệu quả cao cho người nông dân. ðiều ñó ñòi hỏi
  chúng ta phải ngày càng nâng cao chất lượng lúa gạophục vụ tiêu dùng trong
  nước cũng như xuất khẩu. Từ buổi ñầu của nền văn minh, cây lúa ñã ñược
  chia làm hai loại là lúa nếp và lúa tẻ, cả hai loạilúa này ñều ñóng góp vai trò
  quan trọng trong ñời sống văn hóa ẩm thực của ngườidân Việt Nam.
  Lúa nếp ñược trồng từ rất lâu ñời và ñược sửdụng vào nhiều mục ñích
  khác nhau như: nấu xôi, làm các loại bánh trưng, bánh dày, bánh dẻo, làm ñồ
  uống như rượu và nhiều loại ñồ ăn khác, ñó là nhữngthứ không thể thiếu trong
  các dịp lễ, tết. Lúa nếp ñã góp phần làm nên hương vị ñộc ñáo, giàu tính nhân
  văn của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Lúa nếp chiếm khoảng 10 % diện tích sản
  xuất lúa và khoảng 10% lượng gạo ñược tiêu dùng củangười Việt Nam.
  Từ thời ñại các vua Hùng, gạo nếp ñã ñược biết ñến trong truyền thuyết
  bánh chưng, bánh dày và các sản vật chế biến từ gạonếp trong các dịp lễ, tết.
  Trong một thời gian dài trước ñây, khi lương thực còn thiếu trầm trọng, cái
  ñói luôn rình rập, các giống lúa có năng suất cao luôn ñược quan tâm hàng
  ñầu. Khi nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng tăng cao về sử dụng các
  giống lúa có chất lượng cao, thì người ta thường quay trở lại với các giống lúa
  bản ñịa truyền thống tuy năng suất không cao nhưng lại có chất lượng tốt.
  Trong thời gian vừa qua, trên ñịa bàn tỉnh chủ yếu gieo trồng giống lúa nếp có
  năng suất cao nhưng phẩm chất cơm thấp (IRI 352), nhưng thị trường trong
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  tỉnh vẫn có rất nhiều loại gạo nếp ñược nhập từ cácnơi về (nếp ðiện Biên,
  nếp Tú Lệ, .) với chất lượng tốt. Trong khi ñó, trên ñịa bàn huyện Tân Sơn,
  Thanh Sơn và Yên Lập, có rất nhiều giống lúa nếp bản ñịa, ñặc sản với chất
  lượng tốt, nhưng lại không mở rộng phát triển ñược,thậm chí còn có nguy cơ
  mất hẳn giống.
  Xã Xuân ðài thuộc huyện Tân Sơn năm 2009 có diện tích lúa vụ chiêm
  159 ha, vụ mùa 163 ha, năng suất bình quân ñạt 47 tạ/ha; tỷ lệ diện tích lúa lai
  ñạt 40%. Trước ñây, vụ mùa tỷ lệ diện tích lúa nếp chiếm 50% là các giống
  nếp ñịa phương như nếp Vơi, nếp Quà ñen, nếp Gừng, nếp quả vải, .; vụ
  chiêm là các giống lúa tẻ ñịa phương. Hệ thống thủylợi chủ yếu là nước ñược
  dẫn từ ñập dâng, khe núi .tự chảy, ñịa hình ruộng bậc thang, khe rộc.
  Như vậy, trên cơ sở thu thập thông tin ban ñầu tại ñịa phương cho thấy,
  trên ñịa bàn huyện Tân Sơn nói riêng, các huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ
  nói chung có nhiều giống lúa nếp bản ñịa ñặc sản, nhưng ñể khôi phục lại
  ñược nguyên bản các ñặc tính quý vốn có của giống thì phải tiến hành khảo
  nghiệm, ñánh giá so sánh giống; sau ñó là phục tráng giống ñể có hạt giống
  lúa nếp siêu nguyên chủng và nguyên chủng phục vụ sản xuất ñại trà.
  Xuất phát từ ñặc tính của các giống lúa nếp ñặc sảncủa Tân Sơn là các
  giống lúa phản ứng với ñiều kiện ánh sáng ngày ngắn, lại phải ñược sinh trưởng
  trong ñiều kiện sinh thái tại Tân Sơn (vùng nguyên sản), nên ñề tài tiến hành
  trong ñiều kiện thời tiết vụ mùa, ñặt tại xã Xuân ðài, huyện Tân Sơn là một
  trong những xuất xứ của các giống lúa nếp Tân Sơn, tại ñây ñã có câu “Tiền nhà
  Chúa, lúa Xuân ðài”. ðể lựa chọn ñược giống có khảnăng thích ứng tốt, năng
  suất, chất lượng cao ở ñiều kiện ñịa phương, chúng tôi tiến hành ñề tài:
  “Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số
  giống lúa nếp ñịa phương và phân bón lá với giống lúa nếp Vơi trồng tại
  Tân Sơn, Phú Thọ vụ mùa 2010.”
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  1.2. Mục ñích - yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích
  -ðánh giá®Æc ®iÓm sinh trưëng vµ n¨ng su¸t cña c¸c gièng lóa nÕp ®Æc
  s¶n t¹i huyÖn T©n S¬n lµm c¬ së ñể chọngièng cã n¨ng suÊt chÊt lưîng nh¾t
  phï hîp víi ®iÒu kiÖn sinh th¸i cña huyÖn T©n S¬n, tØnh Phó Thä.
  - X¸c ®Þnh chÕ phÈm phun qua l¸ phï hîp nh»m lµm t¨ng n¨ng suÊt
  gièng lóa nÕp V¬i t¹i huyÖn T©n S¬n, tØnh Phó Thä.
  Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt gièng lóa cho n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao,
  ®ång thêi khuyÕn cao lo¹i ph©n bãn l¸ thÝch hîp chogièng lóa nÕp Víi nh»m
  lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cho ngưêi s¶n xuÊt t¹i huyÖn T©n S¬n T©n S¬n tØnh
  Phó Thä.
  1.2.2. Yêu cầu
  - ðánh giá®Æc ®iÓm sinh trưëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c¸c gièng
  lóa nÕp ®Þa phư¬ng
  - So s¸nh kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh cña c¸c gièng lóa nÕp ®Þa
  phư¬ng
  - X¸c ®Þnh gièng cã n¨ng suÊt, chÊt lưîng vµ kh¶ n¨ng thÝch øng tèt nhÊt
  phï hîp víi ®iÒu kiÖn sinh th¸i t¹i ®Þa phư¬ng.
  - X¸c ®Þnh ¶nh hưëng cña mét sè chÕ phÈm ph©n bãn l¸ ®Õn sinh trưëng,
  ph¸t triÓn, n¨ng suÊt vµ tÝnh chèng chÞu cña gièng lóa nÕp V¬i.
  - X¸c ®Þnh lo¹i ph©n bãn l¸ lµm t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cho
  ngưêi s¶n xuÊt t¹i huyÖn T©n S¬n tØnh Phó Thä.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  KÕt qu¶ nghiªn cøu sÏ cung cÊp dÉn liÖu khoa häc vÒ®Æc ®iÓm sinh
  trưëng ph¸t triÓn cña c¸c gièng lóa nÕp ®Þa phư¬ng tham gia thÝ nghiÖm. §ång
  thêi cung cÊp dÉn liÖu vÒ ¶nh hưëng cña chÕ phÈm phun qua l¸ ®Õn sinh
  trưëng, ph¸t triÓn, n¨ng suÊt gièng nÕp V¬i t¹i huyÖn T©n S¬n tØnh Phó Thä.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  Kết quả của ñề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho học tập và nghiên
  cứu trên giống lúa nếp ñịa phương và ñặc biệt giốnglúa nếp Vơi tại Phú Thọ
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Qua kÕt qu¶ nghiªn cøu ñãx¸c ®Þnh và ñề xuấtgièng lóa nÕp ®Æc s¶n
  cho n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao tại Tân Sơn, Phú Thọ. §ång thêi ®Ò
  xuÊt lo¹i ph©n bãn l¸ bổ sung vào quy trình thâm canh t¨ng n¨ng suÊt vµ tăng
  hiÖu qu¶ kinh tÕ cho ngưêi s¶n xuÊt trªn gièng lóanÕp V¬i trång t¹i T©n S¬n
  tØnh Phó Thä.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  5
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Giới thiệu sơ lược về cây lúa
  *Nguồn gốc cây lúa
  Cây lúa là cây trồng có lịch sử trồng trọt lâu ñời căn cứ vào các tài liệu
  khảo cổ của Trung Quốc, Ấn ðộ, Việt Nam cây lúa ñãcó mặt từ 3000 -
  4000 năm trước công nguyên, ở Trung Quốc vùng TriếtGiang ñã xuất hiện
  cây lúa khoảng 5000 năm, ở hạ lưu sông Dương Tử 4000 năm trước [11]. Ở
  Việt Nam, cây lúa ñược coi là cây trồng “bản ñịa”, nó không phải là loại cây
  từ nơi khác ñưa vào (Bùi Huy ðáp - 1985) [9]. Việt Nam nằm trong cái nôi
  lớn sinh ra nghề trồng lúa của loài người, nhiều tác giả khi nghiên cứu về
  nguồn gốc của cây lúa trồng ở trong và ngoài nước ñã xác ñịnh ñó là vùng
  bán ñảo ðông Dương, Miến ðiện và Thái Lan [9].
  Theo nghiên cứu của Ting (1933), SaniPaath và Rao (1951) về xuất xứ
  của lúa trồng O.sativa. L có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn ðộ. Theo kết luận
  của Chang (1976) thì O.Sativa. L xuất hiện tại Hymalaya, Miến ðiện, Lào,
  Việt Nam và Nam Trung Quốc.
  Từ các trung tâm này, lúa Indica phát tán lên khu vực sông Hoàng Hà
  và sông Dương Tử rồi sang Nhật Bản, Triều Tiên và từ ñó biến thành chủng
  Japonica, Sinica. Lúa Javanica ñược hình thành ở Inñônêxia nó là sản phẩm
  của quá trình chọn lọc từ Indica [16].
  Về nguồn gốc cây lúa cũng có nhiều ý kiến khác nhau, có ý kiến cho
  rằng cây lúa ñược hình thành ñầu tiên ở vùng Tây Bắc - Ấn ðộ, Myanma, Thái
  Lan, Lào, Nam Trung Quốc và Việt Nam. Một số tác giả cho rằng cây lúa bắt
  nguồn từ Ấn ðộ (Watt. G, 1908; Vavilop N.T 1926). Một số tác giả khác coi
  Nam Trung Quốc là vùng xuất hiện cây lúa ñầu tiên (Decañolle A, 1885;
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  6
  Roshevit Ru. 1930). Lại có người cho rằng: cây lúa có nguồn gốc ở Việt
  Nam, Campuchia (Chevalier. A.1937, Komarov. V.L. 1938, Erughin
  P.S.1950). Cũng có ý kiến cho rằng: Quê hương của cây lúa là vùng ñồng
  bằng ðông Nam Á [11].
  * Phân loại lúa trồng
  ðối với lúa trồng cũng có nhiều cách phân loại khác nhau:
  - Theo ñiều kiện sinh thái, Kato (1930) chia lúa trồng thành 2 nhóm
  Japonica (lúa cánh) và Indica (lúa tiên). Dinh Dĩnh(1958) cho rằng lúa cánh
  bắt nguồn từ Trung Quốc nên gọi là Sino - Japonica.
  Lúa tiên: phân bố ở vùng vĩ ñộ thấp như Ấn ðộ, Nam Trung Quốc,
  Việt Nam, Inñônêxia. Lúa tiên cao cây, lá nhỏ, xanhnhạt, bông xoè, hạt dài,
  vỏ trấu mỏng, lúa tiên thường khô cơm, nở nhiều. Lúa cánh: phân bố ở vùng
  vĩ ñộ cao như Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Châu Âu Lúa cánh thấp
  cây, lá to, xanh ñậm, bông chụm, hạt ngắn, vỏ trấu dày về phẩm chất lúa cánh
  thường dẻo, ít nở.
  Ngoài hai loài phụ Indica và Japonica còn có loài phụ Javanica ñược
  phân bố nhiều ở Inñônêxia, Malayxia, Philippin Loài phụ này có ñặc ñiểm
  cao cây lá to, ñẻ nhánh kém, hạt thưa và rộng.
  - Theo mùa vụ gieo cấy trong năm và thời gian sinh trưởng người ta
  chia ra làm lúa chiêm và lúa mùa.
  - Căn cứ vào thời gian sinh trưởng khác nhau, TrungQuốc chia ra lúa
  sớm và lúa muộn hoặc lúa xuân và lúa mùa. Từ lâu ở nước ta ñã hình thành 2
  vụ lúa chiêm và lúa mùa. Về nguồn gốc lúa chiêm ñược hình thành từ lúa mùa
  sớm nhưng do sinh trưởng trong vụ ñông xuân, nhiệtñộ thấp nên thực tế thời
  gian sinh trưởng của lúa chiêm lại dài hơn lúa mùa.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  7
  Lúa chiêm mẫn cảm với ñiều kiện nhiệt ñộ, ngược lạilúa mùa nhất là
  lúa mùa trung và mùa muộn phản ứng chặt với quang chu kỳ.
  - Theo ñiều kiện tưới và gieo trồng
  Do ruộng lúa ñược phân bố trong các ñiều kiện ñịa hình khác nhau, chế
  ñộ tưới và mức nước tưới ngập khác nhau ñã hình thành lúa cạn (lúa ñồi, lúa
  nương) và lúa nước, lúa chịu nước sâu hay lúa nổi. Về nguồn gốc: người ta
  cho rằng lúa cạn là từ lúa nước mà hình thành. Trong thân, lá của lúa cạn vẫn
  có tổ chức mô thông khí, một ñặc trưng hình thái của cây lúa nước, vì vậy khi
  ñưa lúa cạn “xuống ruộng” chúng vẫn sinh trưởng và cho năng suất bình
  thường thậm chí còn tăng cao do gặp ñiều kiện thuậnlợi [11].
  - Theo chất lượng và hình dạng hạt: Kornik và Atefeld phân chia lúa ở
  Java (Inñônêxia) thành lúa tẻ (Utinissma) và lúa nếp (Glutinosa) lúa tẻ và lúa
  nếp khác nhau là do cấu tạo và thành phần tinh bột Lúa tẻ có thành phần
  tinh bột là amyloza, các phân tử có cấu tạo mạch ngang (liên kết 1 - 4). Lúa
  nếp có thành phần tinh bột chủ yếu là amylopectin, ngoài mạch ngang còn có
  cấu tạo mạch dọc (liên kết 1 - 6). Người ta cho rằng lúa nếp là do lúa tẻ biến
  dị mà thành [11].
  Ngoài các nhóm trên ở Việt Nam còn có một số giống lúa thích nghi
  với các tiểu vùng sinh thái chuyên biệt khác nhau như giống lúa chịu mặn, các
  giống này thường ñược trồng ở vùng Duyên Hải, Bắc, Nam Trung Bộ. Các
  vùng ñó thường xuyên bị nước biển xâm nhập nhưng nếu ñược thau rửa nước
  ngọt vẫn có thể canh tác ñược.
  2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên thế giới và Việt Nam
  2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên thế giới
  Lúa là một trong ba cây lương thực quan trọng trênthế giới, là cây có
  giá trị dinh dưỡng cao. Trên thế giới hiện nay có trên 100 quốc gia trồng lúa,

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Nguyễn Văn Bộ (1998), Dự báo nhu cầu sử dụng phân bón ñến 2010 ở
  Việt Nam, Tuyển tập báo cáo hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội
  01 -02/10/1998, Hội Hoá học Việt Nam.
  2. Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Trọng Thi, Nguyễn Công Chức (1998), Hiện
  trạng sử dụng phân bón của các hộ nông dân miền BắcViệt Nam, Hội thảo
  “Quan ñiểm về quản lý dinh dưỡng tổng hợp cho cây trồng ở miền Bắc
  Việt Nam”, Hà Nội 26 - 27/5/1998.
  3. Nguyễn Văn Bộ và cs (2002), Một số kết quả nghiên cứu phân bón
  cho lúa lai ở Việt Nam, Trung tâm thông tin Bộ nông nghiệp và phát
  triển nông thôn.
  4. Nguyễn Văn Bộ (2003), Bón phân cân ñối cho cây trồng ở Việt Nam, Nhà
  xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  5. Nguyễn Văn Bộ và cs (2003), Một số ñặc ñiểm dinh dưỡng của lúa lai,
  Trung tâm thôn tin Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  6. Cục Khuyến nông và Khuyến lâm (1998), Bón phân cân ñối và hợp lý cho
  cây trồng, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Phạm Văn Cường (2005), "Ảnh hưởng của liều lượngñạm ñến năng suất
  chất khô ở các giai ñoan sinh trưởng và năng suất hạt của một số giống lúa
  lai và lúa thuần", Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, III (5), Trường
  ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  8. ðường Hồng Dật (2002), Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón, NXB Nông
  nghiệp, Hà nội, tr. 5 - 96
  9. Bùi Huy ðáp (1980), Cây lúa Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp,
  Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  62
  10. Bùi Huy ðáp (1985), Văn Minh lúa nước và nghề trồng lúa ở Việt Nam,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  11. Bùi Huy ðáp (1999), Một số vấn ñề về cây lúa, Nhà xuất bản Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  12. Nguyễn ðình Giao, Nguyễn Thiện Huyên, Nguyễn Hữu Tề, Hà Công
  Vượng (2001), Giáo trình cây lương thực, Tập 1, Nhà xuất bản Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  13. Nguyễn Như Hà (1999), Phân bón cho lúa ngắn ngày thâm canh trên ñất
  phù sa sông Hồng, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Trường ñại học Nông
  nghiệp I, Hà Nội.
  14. Nguyễn Như Hà (2006), Giáo trình bón phân cho cây trồng,Nhà xuất bản
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  15. Nguyễn Như Hà (2005), Bài giảng cao học, Chương 3 xác ñịnh lượng
  phân bón cho cây trồng và tính toán kinh tế trong sử dụng phân bón.
  16. Nguyễn Thị Hằng (2001), Kết quả khảo nghiệm và trình diễn lúa mới năm
  2000. Kết quả khảo nghiệm và kiểm nghiệm giống cây trồng năm 2000,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  17. Nguyễn Văn Hiển (2000), Chọn giống cây trồng, Nhà xuất bản giáo dục,
  Hà Nội.
  18. Nguyễn Văn Hoan (2000), Lúa lai và kỹ thuật thâm canh, Nhà xuất bản
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  19. Nguyễn Văn Hoan và Vũ Hồng Quảng (2005), Chọn tạo các tổ hợp lúa
  lai 2 dòng kháng bệnh bạc lá VL
  24
  , Báo cáo nghiệm thu ñề tài cấp Bộ.
  20. Nguyễn Trí Hoàn (2002), Hiện trạng nghiên cứu và phát triển lúa lai ở
  Việt Nam, phương hướng nghiên cứu giai ñoạn 2001 - 2005, tháng
  1/2003, Hà Nội.
  21. Nguyễn Thị Lẫm (1994), Nghiên cứu ảnh hưởng của ñạm ñến sinh trưởng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  63
  phát triển và năng suất của một số giống lúa, Viện KHKT Nông nghiệp,
  Việt Nam, Hà Nội.
  22. Nguyễn Thị Kim Lý (2001), Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống cây
  hoa cúc trên vùng ñất trồng hoa tại Hà nội, Luận án tiến sỹ nông nghiệp,
  Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt nam, Hà nội
  23. Nguyễn Văn Luật (2001) Cây lúa Việt Nam thế kỷ 20, Nhà xuất bản Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  24. Nguyễn Hữu Nghĩa (1996), Tình hình sản xuất lúa gạo ở Việt Nam - thực
  trạng và những vấn ñề chính trong công tác cải thiện sản xuất lúa gạo
  thông qua sự hợp tác ña phương, Kết quả nghiên cứu KH nông nghiệp
  1995 - 1996.
  25. Trần Duy Quý (1994), Cơ sở di truyền và kỹ thuật gây tạo sản xuất lúa
  lai, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  26. Mai Văn Quyền (2002), 160 câu hỏi và ñáp về cây lúa và kỹ thuật trồng
  lúa, Nhà xuất bản Nông nghiệp, TPHCM.
  27. Cao Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Bộ, Bùi ðình Dinh (1998), "Sử dụng chế phẩm
  bón qua lá - một tiến bộ kỹ thuật trong sử dụng phân bón ở Việt nam",
  Kết quả nghiên cứu khoa học, Viện nông hóa thổ nhưỡng, NXB Nông
  nghiệp, Hà nội, quyển 3, tr. 511 – 519
  28. Nguyễn Công Tạn, Ngô Thế Dân, Hoàng Tuyết Minh,Nguyễn Thị Trâm,
  Nguyễn Trí Hoàn, Quách Ngọc Ân (2002), Lúa lai ở Việt Nam, Nhà xuất
  bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  29. Vũ Cao Thái (1996), "Phân bón và an toàn dinh dưỡng cây trồng", Tổng
  kết thí nghiệm nghiên cứu các chế phẩm mới, phân bón sinh hoá hữu cơ
  Komic, Viện nông hoá thổ nhưỡng, tr. 85 - 86
  30. Vũ Cao Thái (2000), Danh mục các loại phân bón lá ñược phép sử dụng ở
  Việt nam, NXB Nông nghiệp, Hà nội, tr. 6 - 22
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  64
  31. Nguyễn Quang Thạch, ðặng Văn ðông (2002), Cây hoa cúc và kỹ thuật
  trồng, NXB Nông nghiệp, Hà nội
  32. ðỗ Thị Thọ (2004), Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân ñạm và số
  dảnh cấy ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa VL20, Báo
  cáo luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Trường ñại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  33. Nguyễn Bá Thông (2001), Nghiên cứu khả năng nhân dòng bất dục ñực pei ải
  64s và sản xuất hạt lúa lai F1 Bồi tạp 77 và Bồi tạp Sơn Thanh tại Thanh
  Hóa, Luận van thạc sỹ khoa học, Trường ñại học nông ng hiệp I, Hà Nội.
  34. Phạm Văn Toản, Trương Hợp Tác (2004), Phân bón vi sinh trong nông
  nghiệp, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.
  35. Nguyễn Thị Trâm (2002), Chọn giống lúa lai, Nhà xuất bản Nông nghiệp,
  Hà Nội, 131 trang (tái bản lần thứ nhất).
  36. ðào Thế Tuấn (1970), Sinh lý ruộng lúa năng suất cao, Nhà xuất bản
  Khoa học kỹ thuật.
  37. Hoàng Ngọc Thuận (2005), "Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm phân bón lá
  phức hữu cơ Pomior (EGTA - Aminoacid chelated) trong kỹ thuật nâng
  cao năng suất và chất lượng của một số cây trồng nông nghiệp", Báo cáo
  khoa học, Trường ðH Nông nghiệp I Hà nội
  38. Mai Thành phụng và cs (1996) nghiên cứu bón phân lân trên ñất phèn
  nặng.
  39. ðào Trọng Văn (2001), Nghiên cứu ảnh hưởng của mật ñộ cấy lúa BoA
  tới năng suất hạt lai F1 của tổ hợp Bắc Ưu 64 vụ Xuân 2001 tại ñồng
  bằng Hà Nam, Báo cáo thực tập tốt nghiệp, Trường ñại học nông nghiệp
  I, Hà Nội.
  40. Trịnh An Vĩnh (1995), “Thông tin chuyên ñề số 3/95”, Tạp chí nông
  nghiệp & CNTP, Hà nội
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  65
  Tài liệu tiếng nước ngoài
  41. Bo Nguyen Van, Ernst Muutert, Cong Doan Sat & CS,(2003), Banlance
  Fertilization for Better Crops in Vietnam.
  42. Cuong Pham Van, Murayama,S, and Kawamitsu,Y (2004), Heterosis for
  photosynthesis, dry matter production and grain yield in F
  1
  hybird rice
  (Oriza sativa L.), from themo - sensitive gennic male sterile line
  cultivated at different soil nitrogen levels, Journal of Environ, Control in
  Biology, Page Number 335 - 345.
  43. Cuong PhamVan, Murayama,S Ishimine.Y, Kawamitsu, Y.Motomura,
  K.and Tsuzuki (2004), Sterility of TGMS line, heterosis for grain yield
  and related characters in F
  1
  hybrid rice (Oriza sativa L.), Journal of plant
  production Science, Page Number 22 - 29.
  44. Senadhira D. Virmani S. SA (1987), Survial of some F1 Rice Hybird and their
  Parents in Saline Son, In Rice Res Newlt, 12, pp. 14 - 15.
  45. Sid q E.A (1996), Current status and fethur out look for hybird rice
  technology in India hybird rice technology , Hybird India, p.1 - 26.
  46. Virmani S.S Aquino R.c, Khush G.S (1981), “Heterosis Breeding in rice”
  (Oryza sativa L), Theory Genet. 63, pp, 373 - 380.
  47. Yuan L.P (1985), A cousice course in hybrid rice, Beijing, 168 pages.
  48. Yuan Longping and XiQuinFu (1995), Technology of hybird
  rice production , FAO, Rome, ITALY.
  49. Yuan L.P and S.S. Virmani, Status of hybird Rice research and development,
  Hybird Rice, IRRI, Manila, Philippines (1998), P.7 -24.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa nếp địa phương và phân bón lá với giống lúa nếp Vơi trồng tại Tân Sơn, Phú Thọ vụ mùa 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa nếp địa phương và phân bón lá với giống lúa nếp Vơi trồng tại Tân Sơn, Phú Thọ vụ mùa 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status