Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân đạm, phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô nếp lai trồng tại Gia Lâm, Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân đạm, phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô nếp lai trồng tại Gia Lâm, Hà Nội

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân đạm, phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô nếp lai trồng tại Gia Lâm, Hà Nội

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt 1
  Danh mục bảng 2
  Danh mục hình 4
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài 2
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Vai trò của cây ngô trong sản xuất nông nghiệptrên thế giới
  và Việt Nam 4
  2.2 Tình hình sản xuất và nghiên cứu ngô trên thế giới và Việt
  Nam 9
  3 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 30
  3.1 Vật liệu, ñịa ñiểm, thời gian nghiên cứu 30
  3.2 Nội dung nghiên cứu 32
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 32
  3.4 Các biện pháp kỹ thuật khi áp dụng: 35
  3.5 Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi: 36
  3.6 Xử lý số liệu 39
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40
  4.1 Ảnh hưởng của các mức bón ñạm ñến sự sinh trưởng và phát
  triển của các giống ngô nếp 40
  4.1.1 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến thời gian sinh trưởng
  của các giống ngô nếp 40
  4.2 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến các chỉ tiêusinh
  trưởng, phát triển và sinh lý của các giống ngô nếp43
  4.2.1 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến ñộng thái tăng trưởng
  chiều cao cây của các giống ngô nếp 43
  4.2.2 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến ñộng thái ra lá của các
  giống ngô nếp. 45
  4.2.3 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến diện tích lá (dm2
  lá/cây) và chỉ số diện tích lá (LAI- m2lá/m2ñất) 47
  4.2.4 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến số bắp hữuhiệu, chiều
  cao ñóng bắp, vị trí ñóng bắp của các giống ngô nếp53
  4.3 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến khả năng quang hợp
  của các giống ngô nếp 55
  4.4 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến năng suất và các yếu
  tố cấu thành năng suất của các giống ngô nếp 58
  4.4.1 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến các yếu tốcấu thành
  năng suất của các giống ngô nếp. 58
  4.4.2 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến năng suất của các
  giống ngô nếp 60
  4.4.3 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến ñặc ñiểm hình thái bắp
  của các giống ngô nếp 64
  4.5 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến khả năng chống chịu
  sâu bệnh của các giống ngô nếp 64
  4.6 Ảnh hưởng của các mức ñạm bón ñến hiệu quả kinh tế của
  các giống ngô nếp 69
  4.7 Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến sự sinh trưởng
  và phát triển của giống ngô nếp HN88 71
  4.7.1 Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến thời gian sinh
  trưởng của giống ngô nếp HN88 71
  4.8 Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến các chỉ tiêu sinh
  trưởng, phát triển và sinh lý của các giống ngô nếp72
  4.8.1 Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến ñộng thái tăng
  trưởng chiều cao cây của các giống ngô nếp 72
  4.8.2 Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến ñộng thái ra lá
  của các giống ngô nếp. 73
  4.8.3 Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến diện tích lá
  (m2lá/cây) và chỉ số diện tích lá (LAI- m2lá/m2ñất)74
  4.8.4 Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến sốbắp hữu hiệu,
  chiều cao ñóng bắp, vị trí ñóng bắp của các giống ngô nếp 76
  4.9 Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến khả năng quang
  hợp của các giống ngô nếp 77
  4.10 Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến năngsuất và các
  yếu tố cấu thành năng suất của các giống ngô nếp 78
  4.11 Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến khảnăng chống
  chịu sâu bệnh của giống ngô nếp HN88 82
  4.12 Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến hiệu quả kinh tế
  của giống ngô nếp HN88 83
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 84
  5.1 Kết luận 84
  5.2 ðề nghị 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
  PHỤ LỤC 1 94

  1. MỞ ðẦU
  1.1 ðặt vấn ñề
  Ngô là cây lương thực và cây thức ăn chăn nuôi quantrọng của nhiều
  nước trên thế giới. Theo dự báo của FAO (2006) nhu cầu ngô thế giới sẽ là 1
  tỷ tấn vào năm 2030. Nhưng thách thức lớn nhất là 80% nhu cầu ngô thế giới
  tăng so với năm 1997 (266 triệu tấn) lại tập trung ở các nước ñang phát triển
  và chỉ khoảng 10% sản lượng ngô từ các nước công nghiệp có thể xuất sang
  các nước phát triển. Vì vậy các nước ñang phát triển phải tự ñáp ứng nhu cầu
  của mình trên diện tích hầu như không tăng (James, 2008).
  Ngô nếp (Zea mays subsp.ceratina Kulesh) có nội nhũchứa gần 100% là
  Amylopectin- là dạng tinh bột có cấu trúc mạch nhánh, trong khi ngô thường
  chỉ chưa 75% amylopectin và 25% là amyloza - dạng tinh bột không phân
  nhánh. Ngô nếp giàu lyzin, triptophan và protein, khi nấu chín có ñộ dẻo, mùi
  vị thơm ngon nên nhu cầu sử dụng ngô nếp làm lương thực cho con người là
  rất lớn, ñặc biệt là sử dụng luộc ăn tươi.
  Những năm gần ñây, diện tích trồng ngô nếp tăng rấtnhanh do nhu
  cầu tiêu dùng tăng, ñồng thời ngô nếp ñáp ứng ñược nhu cầu luân canh
  tăng vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Giống nếp lai có
  ñộ ñồng ñều rất cao, năng suất cao, chất lượng ngonnên diện tích gieo
  trồng tăng lên rất nhanh mặc dù giá giống cao (khoảng 10-15 USD/kg).
  Chính vì vậy việc tìm ra giống ngô nếp lai có năng suất cao, chất lượng
  ngon, chủ ñộng sản xuất ñược hạt giống là một trongnhững mục tiêu lớn
  của các nhà chọn tạo giống ngô.
  Trên cả nước, vùng Bắc Trung bộ là vùng phát triển ngô với diện tích
  lớn (142,4 ngàn ha, chiếm 12,65% diện tích trồng ngô cả nước, tỉnh Nghệ An
  (diện tích 61,4 nghìn ha, năng suất 36,3 tạ/ha, 2008) và Thanh Hóa (diện tích
  60,7 nghìn ha, năng suất 38,1 tạ/ha, 2008) chiếm diện tích chủ yếu. Trong ñó,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  ngô nếp chiếm khoảng 10% diện tích nhưng năng suất còn thấp, chủ yếu
  trồng các giống ngô nếp thụ phấn tự do và một số giống lai không quy ước
  nên năng suất không cao và chất lượng kém.
  Theo kết quả khảo sát của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát
  triển nông thôn cho biết, hiệu xuất sử dụng phân bón ở Việt Nam hiện nay
  mới chỉ ñạt 40 - 45% ñối với ñạm, lân từ 40 - 45% và kali từ 40 - 50%. Như
  vậy còn khoảng 55 - 60% lượng ñạm, 55 - 60% lượng lân và 50 - 60% kali
  không ñược sử dụng. Trong ñó, một phần nằm lại trong ñất, một phần bị rửa
  trôi theo nước, phần còn lại bị bốc hơi gây ô nhiễmnhiễm nguồn nước và
  không khí.
  Hiện nay, giá phân bón ngày càng leo thang, ñã làm ảnh hưởng rất nhiều
  ñến người nông dân nói riêng và nền nông nghiệp nóichung. Vì vậy, việc
  nghiên cứu, ñánh giá mức phản ứng của các giống ngônếp lai ở các mức ñạm
  bón khác nhau là hết sức cần thiết ñể giảm lượng phân bón, giảm chi phí ñầu
  tư và tăng hiệu suất cho người nông dân, mặt khác còn giảm nguy cơ gây ô
  nhiễm môi trường.
  Trước thực trạng ñó, ñể góp phần thiết thực vào chương trình chọn, tạo
  giống và tăng năng suất, chất lượng ngô nếp lai, chúng tôi tiến hành nghiên
  cứu ñề tài:
  “Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân ñạm, phân bón lá ñến sinh
  trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô nếp lai trồng tại Gia
  Lâm - Hà Nội”
  1.2 . Mục ñích, yêu cầu của ñề tài
  1.2.1 Mục ñích
  Trên cơ sở tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng ñạm bón vµ ph©n bãn lá
  khác nhau ñến sinh trưởng phát triển, năng suất chất lượng của một số giống
  ngô nếp lai trồng vụ thu - ñông 2010, xuân- hè 2011 tại Gia Lâm - Hà Nội ñể
  xác ñịnh ñược lượng ñạm bón, phân bón lá thích hợp góp phần xây dựng quy
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  trình thâm canh tăng năng suất, chất lượng ngô nếp lai tại Gia Lâm, Hà Nội
  và các vùng lân cận
  1.2.2 Yêu cầu
  - Xác ñịnh ñược lượng ñạm bón thích hợp cho từng giống ngô nghiên cứu
  - Tìm ñược phân bón lá thích hợp cho cây ngô sinh trưởng, phát triển
  tốt, cho năng suất và chất lượng cao.
  - Theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển,một số chỉ tiêu sinh lý
  và năng suất của các giống ngô.
  - Xác ñịnh hiệu quả kinh tế của việc sản xuất ngô nếp lai tại Gia Lâm,
  Hà Nội.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  Kết quả nghiên cứu của ñề tài sẽ cung cấp các dẫn liệu khoa học về ảnh
  hưởng của lượng phân ñạm bón và phân bón lá ñến sinh trưởng phát triển và
  năng suất một số giống ngô nếp lai có triển vọng trồng vụ thu - ñông 2010 và
  vụ xuân - hè 2011 tại Gia Lâm – Hà Nội.
  Kết quả nghiên cứu của ñề tài là tài liệu tham khảogóp phần vào việc
  phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu về cây ngônếp lai.
  1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài
  Kết quả nghiên cứu của ñề tài góp phần vào việc xây dựng quy trình
  thâm canh cây ngô nếp cho năng suất cao, chất lượng tốt.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Vai trò của cây ngô trong sản xuất nông nghiệp trên thế giới và Việt
  Nam
  2.1.1. Vai trò của cây ngô trên thế giới
  Ngô là một trong ba cây ngũ cốc chủ yếu, cung cấp lương thực cho loài
  người trên toàn thế giới. Ngô là cây lương thực nuôi sống gần 1/3 số dân trên
  toàn thế giới, ở một số nước như Mexico, Peru, Kenia sử dụng ngô là
  lương thực chính [16].
  Ngoài ra ngô còn cung cấp phần lớn thức ăn cho ngành chăn nuôi và
  cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất cồn, tinhbột, dầu, glucoza, bánh
  kẹo Những năm gần ñây cây Ngô ñược coi là cây thựcphẩm, người ta sử
  dụng bắp ngô bao tử làm rau cao cấp [39].
  Cây ngô là cây có nền di truyền rộng thích ứng với nhiều vùng sinh thái
  khác nhau, do vậy ngô ñược trồng hầu hết các nước trên thế giới. Trên thế
  giới khoảng 75 nước trồng ngô bao gồm cả các nước công nghiệp và các nước
  ñang phát triển, mỗi nước trồng ít nhất 100.000 ha ngô [39]. Theo số liệu
  FAO, năm 2003 tổng diện tích trồng ngô là 142.331.335 ha, ñem lại sản
  lượng 637.444.480 tấn ngô ngũ cốc một năm, trị giá trên 65 tỷ $ (giá bán quốc
  tế 2003 là 108$ trên một tấn)
  Vào cuối thế kỷ 20 và những năm ñầu thế kỷ 21, câyngô vượt lên ñứng
  ñầu về năng suất và sản lượng trên phạm vi toàn cầu, bình quân sản lượng ba
  năm 2002 - 2004 ñạt 654,91 triệu tấn/năm, ñứng ñầu trong các cây lương thực
  và năm 2005 sản lượng ngô tiếp tục duy trì vị trí của mình, ñạt 692 triệu tấn
  chiếm 31% tổng sản lượng lương thực [54].
  Thực tế, ngô ñã cung cấp lương thực nuôi sống 1/3 dân số thế giới, các
  nước trồng ñều sử dụng ngô làm lương thực hay thực phẩm nhưung ở mức ñộ
  khác nhau theo thống kê trên thế giới sử dụng 21% sản lượng ngô làm lương
  thực cho người [49]. Trong ñó các vùng Trung Mỹ, Nam Á và Châu Phi dùng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  ngô làm lương thực chính. Các nước vùng ðông Nam Phi sử dụng 85% sản
  lượng ngô làm lương thực. Trung Mỹ và Caribe sử dụng 61% sản lượng ngô làm
  lương thực [55]. Vùng ðông Nam Á và Thái Bình Dươngsử dụng 39% còn
  vùng ðông Âu và các nước trong SNG sử dụng 40% sản lượng ngô làm lương
  thực, (Ngô Hữu Tình) [38]. Hàng năm trung bình mỗi người dân Mexico tiêu thụ
  trên 100 kg ngô hạt làm lương thực chủ yếu dưới dạng bánh từ bột.
  Ngô ngoài sử dụng làm lương thực, những năm gần ñâyngô còn là cây
  thực phẩm, người ta dùng bắp ngô bao tử làm rau caocấp, nghề này phát triển
  rất mạnh ở Thái Lan và ðài Loan [16]. Sở dĩ ngô rauñược ưa chuộng như vậy
  là vì nó sạch, an toàn và có hàm lượng sinh dưỡng cao: chất béo 0,2%, hàm
  lượng protein 1,9% so với khối lượng tươi, hydrat cacbon 8,2 mg/1kg ngô
  tươi cao hơn hẳn các loại rau cao cấp khác. Ngoài ra ngô rau còn chứa nhiều
  Vitamin, khoáng chất: Ca, F2, P (Ngô Hữu Tình, 1997) [37].
  Theo dự báo của Viện Nghiên cứu chương trình lương thực Thế giới
  (IFPRI, 2003) [69], nhu cầu ngô trên thế giới vào năm 2020 lên tới 852 triệu
  tấn (sản lượng năm 2005 chỉ mới ñạt 705,3 triệu tấn), tăng 45% so với năm
  1997, chủ yếu ở các nước ñang phát triển (72%), riêng ðông Nam Á tăng 70%
  so với năm 1997.
  Bảng 1.1. Dự báo nhu cầu ngô thế giới ñến năm 2020
  Vùng 1997 (triệu tấn) 2020 (triệu tấn) % thay ñổi
  Thế giới 586 852 45
  Các nước ñang phát triển 295 508 72
  ðông Á 136 252 85
  Mỹ Latinh 75 118 57
  Cận Sahara – Châu Phi 29 52 79
  Tây và Bắc Phi 18 28 56
  Nam Á 14 19 36
  Nguồn : (IFPRI, 2003).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  6
  Như vậy, nhu cầu về ngô trên thế giới ngày càng tăng từ năm 1997 ñến
  2020 nhu cầu cần tăng thêm 45%, trong ñó số lượng tăng nhiều ở các nước
  ñang phát triển (năm 1997 nhu cầu 295 triệu tấn lên508 triệu tấn vào năm
  2020), sự thay ñổi lớn nhất thuộc về các nước ðông Á với sự tăng thêm 85%
  vào năm 2020.
  Theo số liệu của Tổ chức Nông - Lương Liên Hợp Quốc(FAO), năm
  2007 diện tích ngô ñã vượt qua lúa nước, với 158,0 triệu ha, năng suất 50,1
  tấn/ha và sản lượng ñạt kỷ lục 791,8 triệu tấn. So với năm 1961, năm 2007
  năng suất ngô trung bình của thế giới tăng thêm hơn31,1 tạ/ha (từ 19 lên 50,1
  tạ/ha)(FAOSTAT, 2009) [62]
  Bảng 1.2. Sản xuất ngô trên thế giới giai ñoạn 1961-2007
  NS Ngô
  Năm
  D. tích (triệu ha) (tạ/ha)
  Sản lượng (triệu
  tấn)
  1961 104,8 19,0 204,2
  2004 145,0 49,0 714,8
  2005 145,6 48,0 696,3
  2006 148,6 47,0 704,2
  2007 159,0 50,1 791,8
  Nguồn: FAOSTAT, 2009
  Kết quả trên có ñược, trước hết là nhờ ứng dụng rộng rãi lý thuyết ưu thế
  lai trong chọn tạo giống, ñồng thời không ngừng cảithiện các biện pháp kỹ
  thuật canh tác. ðặc biệt, từ 10 năm nay cùng với những thành tựu trong chọn
  tạo giống lai nhờ kết hợp phương pháp truyền thống và công nghệ sinh học thì
  việc ứng dụng công nghệ cao trong canh tác ñã góp phần ñưa sản lượng ngô
  thế giới vượt lên trên lúa mì và lúa nước [45].
  Dân số thế giới ngày càng tăng nhanh, trong khi ñó diện tích ñất canh tác
  ngày càng thu hẹp do sa mạc hóa và xu thế ñô thị hóa. Nền nông nghiệp thế
  giới ngày nay luôn phải trả lời làm thế nào ñể giảiquyết ñủ năng lượng cho 8 tỷ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng Việt
  1
  Afendulop, K, P.,(1972). Ảnh hưởng của phân bón ñến quá trình phát
  triển các cơ quan của cây ngô(Tài liệu dịch) - Một số kết quả nghiên
  cứu của cây ngô. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
  2
  Quách Ngọc Ân(1997). Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 - 1996) phát
  triển ngô lai ở Việt Nam. Báo cáo của cục khuyến nông, Bộ Nông
  nghiệp và PTNT.
  3
  Nguyễn Văn Bào(1996), Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp
  phần tăng năng suất ngô ở Hà Giang, Luận án PTS Khoa học Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  4
  Benzenyi, Z.; Gorff. B.(1996). Ảnh hưởng của các yếu tố trồng trọt
  khác nhau ñến năng suất ngô và ñộ ổn ñịnh của năng suất ngô.Báo NN
  và CNTP, số 9/1996,
  5
  Nguyễn Văn Bộ(1993), “Hiệu lực phân kali bón cho cây ngũ cốc ăn
  hạt trên các loại ñất có hàm lượng kali tổng số khác nhau”, Tuyển tập
  Công trình Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, NXB Nông
  nghiệp, Tr. 108-114
  6
  Nguyễn Văn Bộ (1998), Dự báo nhu cầu sử dụng phân bón ñến 2010 ở
  Việt Nam, Tuyển tập báo cáo hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ 3, Hà
  Nội 01 -02/10/1998, Hội hoá học Việt Nam.
  7
  Nguyễn Văn Bộ (2007), Bón phân cân ñối và hợp lý cho cây trồng,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  8
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2005), Khoa học công nghệ
  nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm ñổi mới - tập 3: ñất và
  phân bón- Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  86
  9 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2007), Tạp chí Viện Ngô
  10
  Phương pháp ñiều tra phát hiện sâu, bệnh hại cây trồng (1995), Bộ
  Nông nghiệp và PTNT, Cục Bảo vệ thực vật, NXB NN.
  11
  Cục khuyến nông và khuyến lâm (2005). Bón phân cân ñối và hợp lý
  cho cây trồng. NXB Nông nghiệp - Hà Nội.
  12
  Cục Trồng trọt - Bộ NN & PTNT (2006), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật
  thâm canh một số giống cây trồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  13
  ðường Hồng Dật (2003) “ Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón” NXB
  Nông nghiệp Hà Nội.
  14 Cao ðắc ðiểm (1998),Cây ngô,NXB Nông nghiệp, Hà Nội
  15
  Bùi ðình Dinh (1999), Quản lý sử dụng phân hoá học trong hệ thống
  quản lý dinh dưỡng tổng hợp cây trồng ở Việt Nam, Kết quả nghiên cứu
  khoa học Viện Thổ nhưỡng Nông hoá - Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà
  Nội, trang 236- 241
  16
  FAO (1995), Ngô - Nguồn dinh dưỡng của loài người, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  17
  Võ Thị Gương, Trịnh Thị Thu Trang, Karlh Dick man (1998). Hiệu quả
  sử dụng phân bón ñến năng suất ngô trong hệ thống luân canh ngô -
  ngô lúa vùng phù sa ngọt Ô Môn Cần Thơ. Tạp chí Thổ nhưỡng học
  18
  Nguyễn Như Hà (2006), Giáo trình bón phân cho cây trồng, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội, tr.19-33.
  19
  Phan Xuân Hào (2007), Một số giải pháp nâng cao năng suất và hiệu
  quả sản xuất ngô ở Việt Nam.
  20
  Phan Xuân Hào (2007), Vấn ñề mật ñộ và khoảng cách trồng ngô. Tạp
  chí nông nghiệp và phát nông thôn số 16-tháng 9/2007.
  21
  Nguyễn Văn Hiển (2000), Giáo trình chọn giống cây trồng,NXB Giáo
  dục, tr 44-47.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  87
  22
  Bùi Huy Hiền (2002), "Tình hình sử dụng phân bón ở Việt Nam và vai
  trò của phân hỗn hợp NPK khi bón ñầy ñủ và cân ñối ñể thâm canh cây
  trồng và bảo vệ môi trường", Hội thảo sản xuất và sử dụng phân bón
  Lâm Thao, Hà Nội, Tr. 1-2.
  23
  Nguyễn Thế Hùng (2002), Ngô lai và kỹ thuật thâm canh ngô lai,NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  24
  Lê Quý Kha (2001), "Ảnh hưởng của thiếu nước và ñạmvào giai ñoạn
  trước trỗ ñến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất ở ngô nhiệt
  ñới”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 4/2001, Tr. 221-222.
  25
  ðỗ Tuấn Khiêm (1996), Nghiên cứu kỹ thuật trồng ngô xuân trên ñất
  ruộng một vụ ở một số tỉnh miền núi ðông Bắc Việt Nam, Luận án Phó
  tiến sĩ khoa học nông nghiệp, Hà Nội.
  26
  Vũ Văn Liết (2006), Thực hành thí nghiệm nghiên cứu nông nghiệp và
  phân tích thống kê kết quả nghiên cứu,Tài liệu dịch, 112 tr
  27
  ðinh thế Lộc (1996), Giáo trình cây lương thực – tập 2: cây màu,Bộ
  môn Cây lương thực – trường ðại học Nông nghiệp I. NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  28
  Trần Hữu Miện (1987), Cây ngô cao sản ở Hà Nội, NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội
  29
  Trần Văn Minh (2004), Cây ngô nghiên cứu và sản xuất,NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  30
  Phạm Kim Môn (1991), “Dinh dưỡng khoáng và hiệu lựcphân bón ñối
  với ngô ñông sau 2 lúa trên ñất phù sa sông Hồng”, Nông nghiệp và
  Quản lý kinh tế, số 6/1991.
  31
  Võ Minh Nha (1996), Hướng dẫn thực hành và sử dụng phân bón. NXB
  Nông nghiệp.
  32 Nguyễn Ngọc Nông (1999), Giáo trình Nông hóa học, NXB Nông
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  88
  nghiệp, Hà Nội.
  33
  Nguyễn Văn Soàn, Lê Văn Căn (1970). Hiệu lực phân ñạm, phân Lân
  và phân Kali ñối với một số cây trồng trên một số lọai ñất miền Bắc.
  Nghiên cứu ñất phân tập 2. Nhà xuất bản Khoa học vàKỹ thuật.
  34
  Tạ Văn Sơn (1995), “Kỹ thuật sử dụng phân bón thâm canh ngô”,
  Nghiên cứu cơ cấu luân canh tăng vụ, các biện pháp kỹ thuật canh tác
  ngô, xây dựng mô hình trồng ngô lai vùng thâm canh giai ñoạn 1991 -
  1995, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, Tr. 51-66.
  35
  Phạm Hà Thái (2006), “Những ñột phá trong công tác nghiên cứu và
  chuyển giao khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu ngô”, Tạp chí
  Nông nghiệp và Phát triển nông thônkỳ 1/2006.
  36
  Phạm Chí Thành (1998), Giáo trình phương pháp thí nghiệm ñồng
  ruộng,Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  37
  Ngô Hữu Tình (1997), Cây Ngô,Giáo trình cao học. NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội.
  38 Ngô Hữu Tình (2003), Cây Ngô,NXB Nghệ An
  39
  Ngô Hữu Tình, Trần Hồng Uy, Võ ðình Long, Bùi mạnh Cường,Lê Quý
  Kha, Nguyễn Thế Hùng (1997), Cây ngô, nguồn gốc ña dạng di truyền
  và quá trình phát triển,NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  40 Tổng cục thống kê 2002 (2003), Niêm giám thống kê,NXB Thống kê.
  41
  Nguyễn Xuân Trường, Lê Văn Nghĩa, Lê Quốc Phong, Nguyễn ðăng
  Nghĩa (2000). Sổ tay sử dụng phân bón. NXB Nông nghiệp - TP. Hồ
  Chí Minh.
  42
  Lê Quý Tường, Trương ðích, Trần Văn Minh và CTV (2001), "Xác
  ñịnh mức bón ñạm hợp lý ñối với giống ngô lai LVN4 trên ñất phù sa cổ
  ở Quảng Ngãi", Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số
  7/2001, Tr. 448-449
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  89
  43
  Trần Hồng Uy (2000), “Một số vấn ñề về triển khai sản xuất và cung
  ứng hạt giống ngô lai ở Việt Nam giai ñoạn 2000 – 2005”, Tạp chí khoa
  học công nghệ và quản lý kinh tế, tháng 1, tr 3 -5
  44
  Trần Hồng Uy (2001), Báo cáo kết quả ngô lai Việt Nam,Báo cáo của
  Viện Nghiên cứu ngô tại Hội nghị tổng kết 5 năm phát triển ngô lai
  (1996 – 2000, lần 2
  45
  Trần Hồng Uy, Một số kết quả bước ñầu và những ñịnhhướng chính của
  chương trình nghiên cứu và phát triển ngô lai Việt Nam giai ñoạn 2001 -
  2010. Tạp chí Nông nghiệp & PTNN, số 1/2001.
  46
  Viện Nghiên cứu ngô (2005), Một số kết quả nổi bật trong nghiên cứu
  khoa học công nghệ Viện Nghiên cứu ngô giai ñoạn 2001 – 2005 và
  ñịnh hướng giai ñoạn 2006 – 2010,
  http://www.vaas.org.vn/english/index.php
  47 Nguyễn Vy (1998), ðộ phì nhiêu thực tế, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  48
  Vũ Hữu Yêm, Giáo trình phân bón và cách bón phân. NXB Nông
  nghiệp – Hà Nội.
  II. Tài liệu nước ngoài
  49
  Akhtar, M., Ahmad, S., Mohsin, S., Mahmood, T. (1999), “Interactive
  effect of phosphorus and potassium nutrition on thegrowth and yield of
  hybrid maize, (Zea mays L,)”, University of Agriculture, Faisalabad,
  (Pakistan), Dept of Agronomy, Literature Update onMaize, 5 (6),
  CIMMYT.
  50
  Arnon, I. (1974), Mineral Nutrition of Maize, International Potash
  Institute, pp. 15-21, 76-78, 100-101, 117-118, 270.
  51
  Barbieri, P.A., Sainz, H.R., Andrade, F.H., Echeverria, H.E. (2000),
  “Row spcing effect at different levels of Nitrogen availability in Maize”,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  90
  Agronomy Journal, 92(2), Literature Update on Maize, Vol,6,
  CIMMYT, pp. 283 - 288.
  52
  Beringer, H. and Northdurft, F. (1985), “Effects ofpotassium on plant
  and cellular structures”, in: Potassium in agriculture, R, D, Munson, ed,
  American Society of Agronomy, Crop Science Society of America and
  Soil Science Society of America, Madison, WI, pp. 351 - 364.
  53
  Choi H.C. (2001), “Achievements and advanced technology of rice
  production in Korea”. In: S.K Kwon ed. Rice Culture in Asia. Korean
  National Committee on Irrigation and Drainage (KNCID), pp. 55-80.
  54
  CIMMYT (1999), Maize Inbred lines Released by CIMMYT, CIMMYT
  EL Batan, Mexico.
  55
  CIMMYT (2000), “Works Maize Facts and Trends 1999/2000”,
  Meeting world Maize Need. Technological opportenities and priorities
  for the public sector, Prabhu L. Pingali, Editor.
  56
  CIMMYT (2002), Impacts of International maize breeding research in
  developing countries, CIMMYT, 1996 – 1998
  57
  David L. Beck, CIMMYT, August, (2002), Management of Hybrid
  Maize seed production, CIMMYT.
  58
  Dawe D., Dobermann A., Witt C., Abdulrachman S., Gines H.C.,
  Nagarajan R., Satawathananont S., Son T.T., Tan P.S., and Wang G.H.
  (2004), “Nutrient management in the rice soils of Asia and the potential
  of site-specific nutrient management”. In A. Dobermann et al. (ed.)
  Increasing productivity of intensive rice systems through site-specific
  nutrient management. Science Publishers, Enfield, NH, and IRRI, Los
  Banoxs, Philippines, pp. 337–358.
  59 De. Geus (1973), Fertilizer guide for tropic and sutropic.
  60
  Debreczeni K. (2000). “Response of Two Maize Hybrids to Different

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân đạm, phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô nếp lai trồng tại Gia Lâm, Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân đạm, phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô nếp lai trồng tại Gia Lâm, Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status