Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ So sánh một số giống ngô lai mới triển vọng tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. So sánh một số giống ngô lai mới triển vọng tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: So sánh một số giống ngô lai mới triển vọng tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  MỤC LỤC
  STT Tên mục Trang
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt vi
  Danh mục các bảng . vii
  Danh mục các ñồ thị .viii
  PHẦN I: ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu: 3
  1.2.1. Mục ñích: 3
  1.2.2. Yêu cầu: 3
  1.2.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu:3
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài:4
  PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU5
  2.1. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới và ở Việt Nam5
  2.1.1. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới5
  2.1.2. Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam7
  2.1.3 Tình hình sản xuất ngô của tỉnh Phú Thọ11
  2.2 Các nhóm giống ngô 12
  2.2.1. Giống ngô thụ phấn tự do (Open pollinated variety -OPV)13
  2.2.2. Giống ngô lai (Hybrid maize)16
  2.3. Ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái ñến sinh trưởng phát triển của
  cây ngô 19
  2.4. Những nghiên cứu kỹ thuật thâm canh ngô24
  2.5. Nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng suất và các yếu tố cấu
  thành năng suất 27
  PHẦN III: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU31
  3.1 Vật liệu, ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu31
  3.1.1 Vật liệu nghiên cứu. 31
  3.1.2 ðịa ñiểm nghiên cứu 34
  3.1.3 Thời gian thí nghiệm 34
  3.2 Nội dung nghiên cứu 34
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 34
  3.3.1 Bố trí thí nghiệm: 34
  3.3.2 ðiều kiện thí nghiệm 35
  3.3.3 Các chỉ tiêu theo dõi 36
  3.4 Phương pháp xử lý số liệu 40
  PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN41
  4.1 ðiều kiện thời tiết khí hậu 41
  4.2 Thời gian sinh trưởng và phát triển44
  4.3 ðộng thái tăng trưởng số lá và số lá cuối cùng47
  4.4 Các chỉ tiêu hình thái cây của các giống ngô thí nghiệm50
  4.4.1 Chiều cao cây 50
  4.4.2 Chiều cao ñóng bắp 53
  4.4.3 Vị trí ñóng bắp 54
  4.4.4 Trạng thái cây 54
  4.5 Một số ñặc ñiểm về bắp và hạt của các giống thí nghiệm56
  4.5.1 Mức ñộ che phủ của lá bi 56
  4.5.2 Trạng thái bắp 56
  4.5.3 Chiều dài bắp 56
  4.5.4 ðường kính bắp 59
  4.5.5 ðường kính lõi 60
  4.4.6 Màu sắc hạt 60
  4.5.7 Dạng hạt 60
  4.6 Khả năng chống chịu sâu bệnh và chống ñổ60
  4.6.1 Khả năng chống chịu sâu, bệnh của các giống ngô thí nghiệm60
  4.6.2 Khả năng chống ñổ của các giống tham gia thínghiệm63
  4.7 Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực thu65
  4.7.1 Các yếu tố cấu thành năng suất65
  4.7.2 Năng suất của các giống thí nghiệm68
  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ71
  5.1 Kết luận 69
  5.2 ðề nghị 72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

  PHẦN I: ðẶT VẤN ðỀ
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Ngô (Zea maysL.) là cây ngũ cốc quan trọng thứ ba trên thế giớisau
  lúa mì và lúa gạo. Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Chương trình Lương
  thực Thế giới (IFPRI, 2003) vào năm 2020 tổng nhu cầu ngô thế giới là 852
  triệu tấn, tăng 45% so với nhu cầu năm 1997, chủ yếu tăng cao ở các nước
  ñang phát triển (72%), riêng ðông Nam Á nhu cầu tăng 70%. Theo chiến
  lược ngành chăn nuôi Việt Nam, giai ñoạn 2010 - 2020 nhu cầu thức ăn tinh
  cho chăn nuôi sẽ tăng từ 19,8 triệu tấn lên 27,4 triệu tấn, trong ñó nhu cầu
  thức ăn công nghiệp sẽ tăng 7,8%/năm và sẽ cần 19 triệu tấn vào 2020. ðể
  ñáp ứng nhu cầu trên, chiến lược ngành ngô Việt Namlà ñến năm 2015 ñưa
  diện tích ngô của cả nước ñạt 1,3 triệu ha với năngsuất bình quân 50-55 tạ/ha,
  tổng sản lượng 6,5-7,1 triệu tấn, nhằm ñảm bảo cungcấp ñủ nguyên liệu cho
  chế biến thức ăn chăn nuôi cũng như các nhu cầu khác trong nước và từng
  bước tham gia xuất khẩu.
  Theo quan ñiểm của các nhà khoa học hiện nay, việc tăng năng suất cây
  trồng chủ yếu dựa vào giống và phân bón. Giống ñượccoi là ñộng lực chính
  ñể tăng năng suất và sản lượng hiện nay. Ngô lai làcây ñiển hình nhất về sự
  thành công trong ứng dụng ưu thế con lai F1 trong nông nghiệp. Ở nước ta,
  cây ngô ñược coi là cây lương thực quan trọng thứ 2sau cây lúa, ở một số
  vùng còn dùng làm cây lương thực chính cho con người. Trong những năm
  gần ñây, việc tăng diện tích và sản lượng ngô có ý nghĩa quan trọng trong vấn
  ñề an ninh lương thực. Việt Nam có tốc ñộ tăng trưởng về sản xuất ngô khá
  nhanh: Năm 1990 có diện tích là 432 nghìn ha, năng suất ñạt 1,55 tấn/ha; năm
  2000 diện tích ngô là 730 nghìn ha, năng suất ñạt 2,90 tấn/ha, ñến năm 2006
  diện tích là 1.032 nghìn ha, năng suất ñạt 3,70 tạ/ha [30].
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  Sở dĩ năng suất ngô ở nước ta tăng nhanh như vậy là do sử dụng giống
  ngô ưu thế lai vào thay thế giống ngô thụ phấn tự do trong sản xuất: Năm
  1990 diện tích ngô lai là 0%, ñến năm 1995 diện tích sử dụng giống ngô lai là
  30%, năm 2000 chiếm khoảng 65%, năm 2005 chiếm khoảng 90% [17]. Thực
  tế cho thấy sản lượng ngô tăng nhanh nhưng vẫn chưañáp ứng ñủ nhu cầu
  cho chăn nuôi trong nước. Hàng năm các công ty chế biến thức ăn gia súc
  phải nhập khẩu hàng trăm ngàn tấn ngô. Do vậy việc sử dụng giống ngô lai
  thay thế giống ngô thụ phấn tự do có thể là một bước tiến quan trọng trong
  quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn
  theo chủ trương của ðảng và Nhà nước.
  Phú Thọ là tỉnh miền núi nằm ở vị trí trung tâm miền Bắc, là cửa ngõ
  phía Tây Bắc của Thủ ñô Hà Nội, là cầu nối giao lưukinh tế, văn hoá - xã hội
  giữa các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh ñồng bằng Bắc bộ. Diện tích tự
  nhiên 352.841 ha, trong ñó ñất nông nghiệp chiếm 27,7%, ñất lâm nghiệp có
  rừng chiếm 42,3%. Với ñiều kiện tự nhiên như trên, Phú Thọ có tiềm năng
  lớn ñể phát triển sản xuất nông lâm nghiệp toàn diện. Trong những năm vừa
  qua, sản xuất lương thực ñặc biệt là sản xuất ngô của tỉnh ñã có bước phát triển
  nhanh và bền vững, diện tích ngô hàng năm ổn ñịnh khoảng trên 21.000 ha/năm,
  trong ñó cây ngô trong vụ ñông có diện tích lớn nhất, chiếm khoảng 66,66%
  (14.000 ha), năng suất, sản lượng ngô không ngừng ñược nâng lên, góp phần
  ñảm bảo an toàn lương thực trên ñịa bàn, là cơ sở ñể phát triển kinh tế - xã hội.
  Có ñược những thành công trên là do trong những nămqua tỉnh Phú Thọ ñã
  quan tâm, chỉ ñạo nông dân ñẩy mạnh ñầu tư thâm canh, ứng dụng nhiều tiến bộ
  kỹ thuật mới vào sản xuất và ñặc biệt là ñã khảo nghiệm, lựa chọn ñược bộ
  giống ngô lai có năng suất cao, phù hợp với ñiều kiện các vùng sinh thái của tỉnh
  ñể chỉ ñạo mở rộng diện tích trên ñịa bàn tỉnh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  Bước vào triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai ñoạn 2011-2015, tỉnh Phú Tho tiếp tục xác ñịnh, ưu tiên chỉ ñạo phát triển sản xuất lương
  thực. Mục tiêu ñặt ra là ñến năm 2015 diện tích ngô toàn tỉnh ổn ñịnh ở 21.500 ha,
  năng suất ñạt 44,2 tạ/ha, sản lượng ñạt 95.000 tấn;ñể ñạt ñược mục tiêu trên
  tỉnh ñã ñề ra nhiều giải pháp ñể tổ chức thực hiện,trong ñó có giải pháp tiếp
  tục ñẩy mạnh ñưa các giống ngô lai có năng suất cao, phù hợp với ñiều kiện
  sinh thái của tỉnh vào sản xuất là giải pháp quan trọng nhất. Xuất phát từ những
  yêu cầu trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài “So sánh một số giống ngô
  lai mới triển vọng tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ”.
  1.2. Mục ñích và yêu cầu:
  1.2.1. Mục ñích:
  Chọn ñược một số giống ngô lai có triển vọng phục vụ sản xuất tại
  huyện Lâm Thao và tỉnh Phú Thọ.
  1.2.2. Yêu cầu:
  - Thu thập số liệu về khí hậu tại vùng nghiên cứu.
  - Tìm hiểu khả năng sinh trưởng, phát triển, mức ñộ sâu bệnh hại của
  các giống ngô nghiên cứu trong thí nghiệm.
  - ðánh giá các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực thu của
  các giống ngô lai tham gia thí nghiệm.
  - Lựa chọn ñược một số giống ngô lai mới ñề nghị bổ sung vào cơ
  giống ngô gieo trồng của huyện Lâm Thao.
  1.2.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - ðối tượng nghiên cứu: Một số giống ngô lai mới của các công ty
  trong nước và nước ngoài chọn tạo.
  - Phạm vi nghiên cứu: Huyện Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ.
  - Thời gian nghiên cứu: Vụ ðông năm 2010 và vụ Xuân năm 2011.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài:
  - ðề tài ñánh giá, so sánh ñặc ñiểm sinh trưởng phát triển của các giống
  ngô thí nghiệm tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ñể xác ñịnh ra ñược các
  giống ngô lai có năng suất cao, khả năng thích nghitốt với vùng sinh thái, từ
  ñó làm phong phú thêm bộ giống ngô lai sản xuất tạihuyện Lâm Thao và tỉnh
  Phú Thọ, góp phần làm tăng năng suất, sản lượng ngôcủa tỉnh.
  - ðề tài ñánh giá năng suất và các yếu tố cấu thànhnăng suất của các
  giống ngô lai là những kết luận góp phần khẳng ñịnhtính thích ứng của giống
  ngô lai mới phục vụ sản xuất.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới và ở ViệtNam
  2.1.1. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới
  Ngô là một trong ba cây lương thực quan trọng nhất trên thế giới (lúa
  mỳ, lúa nước, ngô) [35]. Vào cuối thế kỷ 20 và những năm ñầu thế kỷ 21, cây
  ngô vượt lên vị trí ñứng ñầu về năng suất và sản lượng trên phạm vi toàn cầu,
  bình quân sản lượng ba năm 2002-2004 ñạt 654,91 triệu tấn/năm, ñứng ñầu
  trong các cây lương thực và năm 2005 sản lượng ngô tiếp tục duy trì vị trí của
  mình, ñạt 692 triệu tấn, chiếm 31% tổng sản lượng lương thực [29]. Hạn là
  một trong những yếu tố chính làm giảm năng suất và sản lượng ngô trên thế
  giới, thiệt hại do hạn hán diễn ra trên toàn cầu vàngày càng trầm trọng. Năm
  2006, thời tiết khô hạn và nắng nóng diễn ra trên toàn thế giới làm giảm sản
  lượng ngô [44], năm 2006-2007 giảm so với năm 2004-2005 là 23,2% [37],
  trong ñó một số quốc gia bị thiệt hại nặng về sản lượng như: Mỹ 14,7 triệu
  tấn, Rumani 1,8 triệu tấn, Pháp 1,36 triệu tấn và các nước khác 4,89 triệu tấn.
  Thiếu hụt sản lượng ngô ở Mỹ làm ảnh hưởng ñến giá ngô toàn thế giới, tại
  Chicago, giá ngô vàng số 2 giao ngày 30/1/07 ñạt 4,171 USD/Bushel (164,2
  USD/tấn), tăng 8,4% so với ngày 8/1/2007. Tại Tokyo, giá ngô giao tăng tới
  15,2%, với giá 25,8 Yên/kg. Tại Argentina và Nam Phi, sản lượng ngô vụ
  2005/2006 giảm mạnh làm nguồn cung ngô hạn chế. Trong khi ñó, nhu cầu
  nhập khẩu ngô làm thức ăn chăn nuôi tăng nhanh ở nhiều nước Châu Á và
  luôn vượt 30 triệu tấn mỗi năm, chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc và ðài Loan.
  Uỷ ban Châu Âu (EC)(AP, 25/7/2007) dự tính sản lượng ngũ cốc năm 2007
  của 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) thấp hơn 1,6 % mức trung
  bình trong 5 năm qua, do nguyên nhân chính là hạn hán và nắng nóng, ñặc
  biệt dự tính sản lượng ngô ở Bungari có thể giảm tới 40% trong niên vụ
  2006/2007.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  6
  Năng suất ngô bình quân ở Trung Quốc năm 2006-2007 ñạt 5,32 tấn/ha
  giảm nhẹ so với 5,37 tấn/ha của năm trước. Sản lượng ngô Nam Phi năm
  2006 giảm 10 – 20 % (1-2 tấn/ha) [38], dự báo niên vụ 2006/2007 ñạt 6,0
  triệu tấn, giảm 0,94 triệu tấn (13,48%) so với năm 2005/2006 do hạn nặng kéo
  dài, năng suất thấp nhất trong vòng 5 năm qua (WAP,4/2007). Thiệt hại sản
  lượng do hạn hán như vậy, nhưng niên vụ 2006-2007 ước tính thu hoạch 688
  triệu tấn tổng số 140 triệu ha ngô ñược trồng trên thế giới, song phần lớn sản
  lượng ngô thế giới của niên vụ này tập chung 75% ở các nước Mỹ, Trung
  Quốc, Brazin, Mehicô, Pháp và Ấn ðộ, mặc dù khoảng 96 triệu ha (68%) ở
  các nước ñang phát triển [32]. Năng suất và sản lượng ngô không cân ñối này
  là do các nước ñang phát triển có năng suất bình quân thấp (khoảng 3 tấn/ha),
  trong khi năng suất bình quân ở các nước phát triểnñạt ñược khoảng 8 tấn/ha.
  Chỉ tính riêng thời kỳ 1985 – 2005, nhịp ñộ tăng trưởng sản lượng ngô thế
  giới ñạt 3,15%, năng suất ngô 2,1%, tuy nhiên tăng trưởng diện tích khá thấp
  0,8% [39] và ñây là thách thức lớn nhất của giai ñoạn từ nay ñến 2020 vì 80%
  nhu cầu ngô thế giới tăng (266 triệu tấn) [35], mà lại tập trung ở các nước
  ñang phát triển.
  Qua Bảng 2.1 cho thấy kết quả sản xuất ngô thế giớigiai ñoạn 2000-2009
  có bước tăng trưởng liên tục qua các năm cả vềdiện tích gieo trồng,
  năng suất và sản lượng thu hoạch. Về diện tích tăngtừ 137,0 triệu ha năm
  2000 lên 158,6 triệu ha năm 2009 (tăng 21,3 triệu ha); năng suất ngô cũng có
  tốc ñộ tăng trưởng liên tục, trong 10 năm năng suấtngô trung bình của thế
  giới ñã tăng 8,37 tạ/ha, từ 43,25 tạ.ha vào năm 2000 lên 51,62 tạ/ha vào năm
  2009; sản lượng ngô thu hoạch tăng từ 592,5 triệu tấn (năm 2000) lên 818,8
  triệu tấn (năm 2009), tăng 226,3 triệu tấn so với năm 2000. Sản lượng ngô
  tăng nhanh trong những năm qua, ñã góp phần ñảm bảoan toàn lương thực
  trên thế giới, ñặc biệt là các nước ñang phát triển.  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Nguyễn ðình Hiền và Lê Quý Kha (2007), Các tham số ổn ñịnh trong chọn
  giống cây trồng. Tạp chí KHKT Nông nghiệp 2007 2007. Tập V, số 1: p.
  67-72.
  2. Nguyễn ðình Hiền và Ngô Hữu Tình (1999) Chuơng trình phầm mềm Di
  truyền số luợng. 1999, ðại học Nông nghiệp I - Hà Nội.
  3. Nguyễn Thế Hùng, 2003, Bài giảng chọn giống cây lương thực chuyên
  ngành chọn giống cây trồng, NXB Nông nghiệp.
  4. Nguyến Thế Hùng, 2004. Kết quả chọn tạo dòng thuần ngô lai giai ñoạn
  1996-2003. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.
  5. Lê Quý Kha (1997), ðịnh huớng và các chỉ tiêu chọn lọc giống ngô chịu
  hạn. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Quản lý Kinh tế, 1997. 12/1997: p.
  533-535.
  6. ðinh Thế Lộc và CS, 1997. Giáo trình cây lương thực, tập 2 (ðại học
  Nông nghiệp I), NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Trần Như Luyện và Luyện Hữu Chỉ (1982), Nguyên lý chọn giống cây
  trồng. NXB Nông thôn, Hà Nôi.
  8. Nguyễn Hữu Tề, ðinh Thế Lộc, Bùi Thế Hùng, Nguyễn Thế Hùng (1997),
  Cây lương thực, NXB Nông nghiệp.
  9. Trương Công Tín, ðỗ Hữu Quốc, Nguyễn Văn Thiết, Kiều Xuân ðàm,
  1991. Tương tác kiểu gen với môi trường và tính ổn ñịnh của một số
  giống ngô mới. Tạp chí Khoa học – Công nghệ và Quản lý kinh tế. Bộ
  Nông nghiệp và PTNT (12): 73-76.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  74
  10. Ngô Hữu Tình, 1997. Cây ngô (giáo trình cao học nông nghiệp). NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội: 117-118.
  11. Ngô Hữu Tình, 2005. Kết quả chọn tạo và phát triển ngô, Báo cáo tại hội
  nghị khoa học chuyên ngành trồng trọt.
  12. Ngô Hữu Tình, Trần Hồng Uy, Võ ðình Long, Bùi Mạnh Cường, Lê Quý
  Kha, Nguyễn Thế Hùng, 1999. Cây ngô nguồn gốc, ña dạng di truyền và
  quá trình phát triển. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  13. Ngô Hữu Tình (2009), Chọn và lai tạo giống ngô
  14. Mai Xuân Triệu (1998), ðánh giá khả năng kết hợp cuả một số dòng
  thuần có nguồn gốc ñịa láy khác nhau phục vụ chươngtrình tạo giống
  ngô lai. Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Hà Nội.
  15. Trần Hồng Uy, 1999. Những bước phát triển mới trong chương trình nghiên
  cứu và sản xuất ngô lai ở Việt Nam. Lớp bồi dưỡng kỹ thuật giống ngô lai
  và sản xuất hạt giống ngô lai. Viện nghiên cứu ngô, 4/1999.
  16. Trần Hồng Uy, 2002. Phát triển ngô lai giàu ñạmchất lượng cao. Hoạt
  ñộng khoa học, Bộ Khoa học công nghệ và Mội trường (2): 26-27.
  17. Trần Hồng Uy, Mai Xuân Triệu, Lê Quý Kha, 2001. Kết quả ñiều tra xác
  ñịnh vùng và các ñiều kiện phát triển ngô thụ phấn tự do và ngô lai ở
  phía Bắc Việt Nam. NXB Nông nghiệp – Tổ chức nông lương Liên hợp
  quốc (FAO).
  18. Thống kê về sản xuất ngô thế giới 2010.
  19. Viện Nghiên cứu Ngô (2007) Chiến luợc nghiên cứu, phát triển cây ngô ở
  Việt Nam. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), 200742.
  20. Viện nghiên cứu ngô, 1996. Kết quả nghiên cứu chọn lọc và lai tạo giống
  ngô giai ñoạn 1991-1995. NXB Nông nghiệp.
  21. Viện nghiên cứu chương trình lương thực thế giới (IPRI, 2003).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  75
  II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH.
  22. Antonio Augusto Franco Garcia, Cláudio Lopes deSouza (2002),
  Phenotype recurrent to improve protein quatity in non-opaque maize
  population,Scentia Agricola, Vol 59, no.4; print ISSN 0103-9016.
  23. Allard R. W., 1960. Principles of Plant Beerding. John Wiley & Son Inc,
  p.485.
  24. Banzinger, M., G.O. Edmeades, et al. (2000), Breeding for drought and
  nitrogen stree Tolerence in maize. Theory to practive, Mexico, D.F,
  CIMMYT.
  25. Bennet, J., 2001; Status of breeding for tolerence of Abiotic Stresses and
  ropsects for Use of Molecular Techniques. Consultantive Group
  International Research Technical advisory Commitee, FAO, p6.
  26. Carlos Deleon, Paloda R.S, 1993. Increasing maize production in Asia.
  Proceeding of first South East Asian Maize WorkshopBangkok
  Thailand, pp. 7,9-14.
  27. F. J. Betran *,a, J. M. Ribautb, D. Beckb and D. Gonzalez de León (2002),
  Genetic Diversity, Specific Combining Ability, and Heterosis in Tropical
  Maize under Stress and Nonstress Environment, Corn Breeding and
  Genetics Program, Texas A&M University, College Station, TX 77845,
  International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT),Apdo.
  Postal 6-641, 06600 México D. F., México, Paseo delAtardecer 360.
  28. F.C. Oad, U.A. Burirouand S.K. Agha, 2004. Effect of organic and
  nitrogenic fertilizer on maize fodder productinon, Asian Journal of Plant
  Sciences 3, 375 – 377.
  29. FAO/WFP (2007), Specilreport: fao/wfp crop and food supply assessment
  mission to timor-leste. 2007: p. 9, 11.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  76
  30. Food and Agriculture Organization, 2001-2007, (FAO).
  URL:http://faostat.fao.org/faostat/colections?Version=ext&hasbulk=sub
  set = agricultural
  31. FAO/UNDP/VIE/80/004. (1988), Proceedings of the planning
  workshop: maize research and development project. Ho Chi Minh City,
  29-31 March, 1988.
  32. G.V. Dyke, P.W. Lane, &J.F. Jenkyn (1995), Sensitivity (stability) analysis of
  multiple variety trials, with special reference to datexpressed as proportions
  or percentages. Experimental-Agriculture, 1995. 31(1): p. 75-87.
  33. GAIN Report 4 (2007), Grain Market report April 2007. grain supply and
  demand in 2007/08, 2007. gmr no. 366 (internationalgrains council).
  34. IANR (2006), Training Opportunities, Workshops,and Online Courses
  for agribusiness professionals and producers. Managing Corn for High
  Yield Using Hybrid-Maize, 2005-2006 Corp Managenment Program,
  2006( University of Nebraska).
  35. IFPRI 2006-2007 (2007), Focus on the World’s Poorest and Hungry
  People by Joachim von Braun (Annual Report 2006-2007). 2007.
  36. MC Laughlin, W., 2004 Plant response to strees.Plant biochemistry.
  American Society of plant physiologists, p33.
  37. MONSANTO (2007), Monsanto’s genetically modified droughttolerant
  maize in south africa. drought tolerant gm maize, 2007.
  38. Morris, D.R., Lathwell, D.J, 2004. Anaerobically digested dairy manure
  as fertilizer og maize in acid and alkaline soils. Communications in Soil
  Science and plant Analysis. Vol.35.pges 1757-1771.
  39. R.K.a.B.D.C. Singh (1976), Biometrical Techniques in Genetics and
  Breeding. 1976: International Bioscience Publishers, Hissar, India. 195.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  77
  40. Ray R. Wail, Spider K, Mughogho, 2000. Sulfur Nutrition of maize in Four
  Regions of Malawi, American Society of Agronomy; agron 92: 649-656.
  41. Singh J., 1980. Beerding production and protection methodologies ò
  maize in India, New Delhi, p.22
  42. Sprague, G. F, 1977, Requiements for a Green Revolution to increase
  food production.In Crop Resources, ed. D. S. Seigler
  43. Tomov, N. (1990), Expression of heteroris in maize. Rasteniev dni
  Nauki,27, 1990, pp 22-25.
  44. USDA (2007), World Agricultural Production. Approved by the World
  Agricultural Outlook Board, 2007. Circular Series Wap March -03/2007(Office of Global Analysis, FAS, USDA): p. 8, 10.
  45. VA Banjoco, Moor J,2003. Effect of source, rate and method of nitrogen
  fertilizer application on maize yield in the savann a zone of south wastern
  Nigeria agric. Res, Vol.4 (1) 2003: 19-25.
  46. Waddington, S.R. G.O.Edmeades, S.C. Chapman, and H.J. Barreto, 1995.
  Where to with agricultural research for drought – phone maize
  environments. In D.C. Jewell, S.R. Waddington, J.K.Rasom, and K.V.
  Pizley (eds), Maize Research for Tress Environments. Proceedings of the
  Fourth Eastern and Shothern Regional Maize Conference, Harare,
  Zimbabwe, 28 march – 1 April, 1994, Mexico, D.J: CIMMYT. P 129-151.

  Xem Thêm: So sánh một số giống ngô lai mới triển vọng tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu So sánh một số giống ngô lai mới triển vọng tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status