Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá đặc điểm nông sinh học, thích ứng một số tổ hợp lai cà chua mới trồng trái vụ tại Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá đặc điểm nông sinh học, thích ứng một số tổ hợp lai cà chua mới trồng trái vụ tại Phú Thọ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá đặc điểm nông sinh học, thích ứng một số tổ hợp lai cà chua mới trồng trái vụ tại Phú Thọ

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan ii
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục iv
  Dnh mục các chữ viết tắt vi
  Dnh mục bảng vii
  Dnh mục hình
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích và yêu cầu 2
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài3
  1.4 Phạm vi nghiên cứu 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Nguồn gốc phân bố, phân loại và giá trị của câycà chua4
  2.2 Yêu cầu của cây cà chua ñối với ñiều kiện ngoạicảnh10
  2.4 Tình hình nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất cà chua trên thế giới17
  2.5 Tình hình nghiên cứu và sản xuất cà chua ở Việt Nam32
  3 NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU42
  3.1 Nội dung nghiên cứu 42
  3.2 Vật liệu nghiên cứu 42
  3.3 Thời gian và ñịa ñiểm nghiên cứu42
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 42
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN48
  4.1 Một số ñặc ñiểm về sinh trưởng và cấu trúc cây của các tổ hợp lai
  cà chua thí nghiệm qua các thời vụ khác nhau48
  4.1.1 Các giai ñoạn sinh trưởng chủ yếu của các tổ hợp lai cà chua ở
  các thời vụ khác nhau 48
  4.1.2 Một số ñặc ñiểm về cấu trúc cây và hình thái của các tổ hợp lai
  cà chua ở các thời vụ khác nhau.51
  4.2 Một số ñặc ñiểm về hình thái, ñặc ñiểm nở hoa của các tổ hợp lai
  cà chua ở các thời vụ khác nhau57
  4.2.1 Màu sắc thân, lá của các tổ hợp lai cà chua trong các thí nghiệm57
  4.2.2 Cấu trúc chùm hoa và ñặc ñiểm nở hoa của các tổ hợp lai58
  4.3 ðặc ñiểm hình thái quả của các tổ hợp lai tham gia thí nghiệm60
  4.3.1 Màu sắc vai quả 62
  4.3.2 Màu sắc quả 62
  4.3.3 ðộ dày thịt quả 63
  4.4.4 Chỉ số hình dạng quả 63
  4.5 Tình hình nhiễm sâu bệnh hại của các tổ hợp laicà chua64
  4.5.1 Bệnh xoăn lá virus 67
  4.5.2 Bệnh héo xanh vi khuẩn 67
  4.5.3 Bệnh sương mai 68
  4.5.4 Sâu ñục quả 68
  4.5.5 Giòi ñục lá 68
  4.6 Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất68
  4.6.1 Tỷ lệ ñậu quả 70
  4.6.2 Số chùm quả trên cây 73
  4.6.3 Số quả trên cây 73
  4.6.4 Khối lượng trung bình một quả74
  4.6.5 Năng suất cá thể 75
  4.7 Một số tổ hợp lai triển vọng79
  5 KẾT LUẬN - ðỀ NGHỊ 81
  5.1 Kết luận 81
  5.2 ðề nghị 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
  PHỤ LỤC 90

  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Trong cuộc sống hàng ngày, rau là một nhu cầu thiếtyếu của mỗi người.
  Khi ñời sống ñược nâng lên thì nhu cầu về rau càng tăng cao và khắt khe hơn.
  ðể ñáp ứng ñược yêu cầu tiêu dùng thì cần có những loại rau chất lượng cao,
  giàu dinh dưỡng, dễ chế biến, có thể sử dụng lâu dài, liên tục. Cà chua là một
  trong những loại rau ñáp ứng ñược các yêu cầu trên.
  Cây cà chua (Lycopesicum eculentum Mill) thuộc họ cà (Solanaceae) là
  cây rau ăn quả nguồn gốc từ Nam Mỹ có giá trị ñược trồng ñại trà và ñem lại
  hiệu quả kinh tế cao so với các cây trồng khác. Ở Việt Nam, hiện có khoảng
  24.850 ha trồng cà chua, năng suất ñạt 21,5 tấn/ha,sản lượng khoảng 500.000
  tấn. Sản xuất cà chua ở ñồng bằng sông Hồng cho thunhập bình quân 42,0-68,4 triệu ñồng/ha/vụ với mức lãi thuần 15-26 triệuñồng/ha, cao gấp nhiều
  lần so với trồng lúa.
  Trong quả cà chua chín có chứa nhiều ñường, vitamin, khoáng chất quan
  trọng (Ca, Fe, Mg, P ) và các loại axit hữu cơ. Cà chua có thể sử dụng dễ
  dàng từ ăn tươi, chế biến, làm nguyên liệu cho sản xuất. Về mặt y học, cà
  chua có tính mát, vị ngọt giúp tạo năng lượng, tăngsức sống, cân bằng tế bào,
  giải nhiệt, ñiều hoà bài tiết, tăng khả năng tiêu hoá. Không chỉ vậy, cà chua
  còn có thể trồng dễ dàng ở nhiều khu vực trong nhiều ñiều kiện thời tiết khác
  nhau và có thể cho thu sản phẩm trong một thời giantương ñối dài. Do ñó, cà
  chua là một trong những loại rau ñược nhiều người ưa dùng nhất.
  Sản xuất cà chua ở Việt Nam tập trung nhiều ở ñồng bằng bắc bộ và
  trồng chủ yếu trong vụ ñông nên hiệu quả kinh tế không cao. ðể nâng cao
  hiệu quả từ sản xuất cà chua và nhằm ñáp ứng ñược nhu cầu tiêu dùng thì sản
  xuất cà chua xuân hè ñã ñược ñưa vào cơ cấu mùa vụ từ những năm 70 của
  thế kỷ 20. Sản xuất cà chua xuân hè có ưu ñiểm: tăng cao hiệu quả sản xuất,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  giải quyết vấn ñề rau giáp vụ, nguyên liệu cho các nhà máy chế biến cũng như
  nguồn lao ñộng dư thừa Nhìn chung việc sản xuất càchua, ñặc biệt là cà
  chua trái vụ phải ñối mặt với nhiều khó khăn, nhưngvấn ñề chính vẫn là
  giống. Việc chọn ra bộ giống chống chịu ñược ñiều kiện thời tiết bất thuận và
  chống ñược sâu bệnh trong ñiều kiện trái vụ ở nhữngvùng trồng cụ thể là một
  vấn ñề cần quan tâm
  Với ñiều kiện ngoại cảnh ở vụ xuân hè, một giống ñược coi là tốt nếu có
  ñầy ñủ các ñặc tính sau: sinh trưởng, phát triển mạnh, cho năng suất, phẩm
  chất cao, khả năng chống chịu các loại sâu bệnh tốttrong ñiều kiện nhiệt ñộ,
  ẩm ñộ cao. Hiện nay, trên thị trường ñã có những giống ñáp ứng tương ñối tốt
  các ñiều kiện trên. Tuy nhiên, so với nhu cầu của sản xuất thì bộ giống này
  còn quá khiêm tốn.
  ðể góp phần làm ña dạng hơn bộ giống cà chua trồng trong ñiều kiện trái
  vụ, ñược sự ñồng ý của Viện Sau ðại học, Bộ môn Di truyền - Chọn giống
  cây trồng, Khoa Nông học và dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Hồng
  Minh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá ñặc ñiểm nông sinh
  học, thích ứng một số tổ hợp lai cà chua mới trồng trái vụ tại Phú Thọ”
  1.2. Mục ñích và yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích
  Xác ñịnh ñược tổ hợp lai ca chua có khả năng sinh trưởng phát triển tốt
  cho năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu một số bệnh hại
  chính trên ñồng ruộng, phù hợp trồng ở ñiều kiện vụthu ñông và xuân hè tỉnh
  Phú Thọ.
  1.2.2. Yêu cầu
  - ðánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cáctổ hợp lai cà chua
  trong hai vụ thu ñông và xuân hè.
  - ðánh giá một số ñặc ñiểm về hình thái của các tổ hợp lai ở hai thời vụ.
  - ðánh giá mức ñộ nhiễm một số bệnh hại trên ñồng ruộng ở hai thời vụ.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  - ðánh giá khả năng ñậu quả của các tổ hợp lai cà chua ở hai vụ thu ñông
  và xuân hè (trái vụ).
  - ðánh giá các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các tổ hợp lai
  trên ñồng ñất thí nghiệm ở hai thời vụ.
  - Xác ñịnh một số chỉ tiêu về hình thái và chất lượng quả.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  Từ kết quả nghiên cứu ñạt ñược, ñề tài ñưa ra một số tổ hợp lai cà chua
  có triển vọng, có khả năng trồng trái vụ, góp phần làm phong phú hơn cho bộ
  giống cà chua hiện có.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  - Bổ sung các giống cà chua mới có năng suất cao, phù hợp với ñiều
  kiện sinh thái của ñịa phương.
  - Góp phần mở rộng diện tích trồng cây cà chua, tăng năng suất, sản
  lượng, kéo dài thời gian cung cấp, ña dạng sản phẩmtrên thị trường. ðồng
  thời nâng cao hiệu quả ñầu tư/ñơn vị diện tích cho người sản xuất.
  1.4. Phạm vi nghiên cứu
  ðề tài chỉ giới hạn nghiên cứu một số ñặc ñiểm nông sinh học, ñánh giá
  tính thích ứng thông qua các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển, chống chịu
  một số loại bệnh hại chính, khả năng cho năng suất,ñặc ñiểm cấu trúc cây,
  hình thái và phẩm chất quả với mục ñích phục vụ nhucầu ăn tươi, chế biến.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Nguồn gốc phân bố, phân loại và giá trị của cây cà chua
  2.1.1. Nguồn gốc phân bố của cây cà chua:
  Theo tài liệu nghiên cứu của nhiều tác giả cho rằng: bờ biển Tây Nam
  Mỹ nằm giữa dãy núi Andes và biển, trải dài từ Ecuador ñến Peru là trung tâm
  khởi nguyên của cà chua. Theo De Candolle A.P (1884) và nhiều tài liệu
  nghiên cứu của nhiều tác giả cho rằng: cà chua trồng hiện nay có nguồn gốc
  từ Peru, Ecuador, Chilê, Bolivia và các nước nam Mỹthuộc khu vực nhiệt ñới
  khô hạn, là một trong những cây trồng quan trọng của người Anh ðiêng [47].
  Bên cạnh ấy, việc tìm thấy họ hàng của nhiều loại cà chua hoang dại ở
  khu vực từ Chilê tới Ecuador và vùng nội ñịa Thái Bình Dương bao gồm cả
  quần ñảo Galapagos cũng khẳng ñịnh cà chua có xuất xứ từ khu vực này.
  Về nguồn gốc cũng có nhiều ý kiến khác nhau song tập trung chủ yếu
  vào hai hướng:
  Hướng thứ nhất cho rằng cây cà chua có nguồn gốc từL.esculentum
  varpimpine lliforme.
  Hướng thứ hai cho rằng cà chua Anh ðào (L.esculentum var
  cerasiforme) là tổ tiên của cà chua trồng ngày nay.Theo Rick(1974), phía tây
  dãy núi Andes là trung tâm thứ hai của cà chua. Lycopersicon esculentum
  ñược Miller ñặt tên cho cà chua và tên này ñược cácnhà nghiên cứu thống
  nhất sử dụng cho tới ngày nay [39].
  Với nhiều bằng chứng khảo cổ học, thực vật học, ngôn ngữ học, lịch sử
  ñã thừa nhận Mêhicô là trung tâm thuần hoá cà chua trồng (Jenkin, 1948).
  Theo nhà thực vật học người Ý Pier Andrea Mattioli (1554), những giống cà
  chua ñầu tiên ñược ñưa vào châu Âu có nguồn gốc từ Mêhicô.
  Theo Luckwill (1943) cà chua từ Nam Mỹ ñược ñưa vàochâu Âu từ những
  năm ñầu của thế kỷ 16 do những nhà buôn Tây Ban Nha, Bồ ðào Nha [40].
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  5
  Từ châu Âu cà chua ñược mang sang châu Phi qua những người thực
  dân ñi chiếm thuộc ñịa.
  ðến thế kỷ 17 các lái buôn người châu Âu ñã mang càchua sang châu Á.
  Khoảng thế kỷ 18, cà chua có mặt ở Trung Quốc, sau ñó ñược phát tán sang
  khu vực ðông Nam Á và Nam Á. ðến thế kỷ 19, cà chuañược liệt kê vào cây
  rau có giá trị , từ ñó ñược phát triển mạnh (dẫn theo tài liệu Kuo et và cs)
  [48].
  Tuy có lịch sử trồng trọt lâu ñời nhưng mãi ñến nửañầu thế kỷ 20, cà
  chua mới thực sự trở thành cây trồng phổ biến trên thế giới (Morrison,1938).
  2.1.2. Phân loại
  Cà chua (lycopersicon esculentum. Mill) thuộc họ cà (solanacease), chi
  (Lycopersicon). Tất cả các thành viên của chi này ñều thuộc cây hàng năm có
  vòng ñời ngắn, thân thảo và có số lượng nhiễm sắc thể 2n = 24. Từ lâu ñã
  ñược nhiều nhà khoa học nghiên cứu và phân loại vì thế các nhà khoa học
  thường có hệ thống phân loại riêng của mình. Nhưng cho ñến nay hệ thống
  phân loại của Breznep (1955) ñược sử dụng ñơn giản và rộng rãi nhất. Chi
  Lycopersicon có hai chi phụ:
  Subgenus I – Eulycopersion
  Subgenus II – Eriopersicon
  + Chi phụSubgenus I: Eulycopersicon C.H. Mull: Là dạng cây hằng
  năm, Qủa thường không có lông, quả chín ñỏ hoặc vàng, hạt to, chùm hoa
  không có lá bao, là loài ăn ñược với sắc tố carotene; có hai loài: L.esculentum
  - cà chua trồng thông thường và cà L. pimpinellifolium- cà chua bán hoang
  dại (cà chua nho).
  Cà chua trồng Lycopersicon esculentum.Milllà loài lớn nhất thế giới.
  Breznep ñã chia loài này thành các loài phụ và biếnchủng sau:
  * L.esculentum va. commune (var .vulgare).Biến chủng này chiếm 75%
  số giống cà chua trên thế giới.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Bùi Chí Bửu, Công nghệ sinh học trong nông nghiệp với các nước ñang
  phát triển
  2. Cây cà chua, Tài nguyên thực vật ðông Nam Á, Số 2, 3 Tr. 3 ¸ 9
  3. Chu Thị Ngọc Viên, Vũ Tuyên Hoàng (1987). “Giống càchua số 7 và
  một số biện pháp gieo trồng”, Tạp trí KHKT Nông nghiệp Hà Nội, N
  0
  3,
  Tr.110-112.
  4. Dương Kim Thoa, Trần Khắc Thi và cộng sự (2005). “Kết quả chọn tạo
  giống cà chua chế biến PT18. Tạp chí Nông nghiệp vàPTNT, 2005, N07,
  Tr. 33-35.
  5. ðào Xuân Thảng (1999), "Giống cà chua lai số 1 và số 2", Báo cáo tại
  Tiểu ban của Ban trồng trọt và BVTV - phiên họp phía Bắc tại Hà Nội
  ngày 4-6/02/1999, tr. 25
  6. ðào Xuân Thảng, ðoàn Xuân Cảnh, Nguyễn Quốc Tuấn (2003). “Kết
  quả chọn tạo giống C95”. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2003, N09, Tr.
  1130-1131.
  7. ðặng Văn Niên, Nguyễn Thị Ngọc Huệ (2008), Giống càchua lai chịu
  nhiệt và kháng bệnh vàng xoăn lá Savior", Tạp chí khoa học và công
  nghệ Việt Nam, Viện KHNNVN, số 3 (2008), tr. 46-51.
  8. Kiều Thị Thư(1998), Nghiên cứu vật liệu khởi ñầu ứng dụng cho chọn
  tạo giống cà chua chịu nóng, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Trường
  ðHNNI-Hà Nội
  9. Mai Thị Phương Anh (2000), Rau và trồng rau, NXB Nông nghiệp Hà
  Nội, tr 164-176.
  10. Mai Thị Phương Anh và cộng tác viên. Rau và trồng rau. NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội, tr. 164-176.
  11. Nguyễn Hồng Minh (2006). “Kết quả nghiên cứu về công nghệ sản xuất
  hạt giống cà chua lai và tạo các giống cà chua lai có sức cạnh tranh ở
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  84
  nước ta”. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006, N020, Tr. 25-28.
  12. Nguyễn Hồng Minh (2007). “Phát triển sản xuất cà chua lai chất lượng
  cao, trồng trái vụ góp phần thay thế giống nhập khẩu”. Báo cáo tổng kết
  dự án thí nghiệm cấp Bộ, Hà Nội năm 2007.
  13. Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư (1998). “Giống cà chua MV1”. Tạp
  trí Nông nghiệp và CNTP, 1999, N07, Tr. 23-25.
  14. Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư (2000). Báo cáo côngnhận giống cà
  chua lai HT7, Tháng 9/2000, Bộ NN và PTNT
  15. Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư (2006). "Kết quả chọn tạo giống cà
  chua lai HT7". Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006, N014, Tr. 20-23.III.
  16. Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư (2006). “Giống cà chua lai HT2. Tạp
  chí KHKT Nông nghiệp (ðHNNI), 2006, N04+5, Tr. 47-50.
  17. Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư, Lê Thị Tuyết Châm (2011). Kết quả
  nghiên cứu tạo ra giống cà chua lai HT42. Tạp chí NN&PTNT, chuyên
  ñề giống cây trồng, vật nuôi, tập 1, tháng 6/2011, Tr. 107-112.
  18. Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư, Phạm Quang Tuân (2011). Tạo giống
  cà chua lai quả nhỏ HT144. Tạp chí Khoa học và pháttriển, tập 9, No.1-2011, Tr 16-21.
  19. Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư, Phạm Thị Ân (2011).Kết quả nghiên
  cứu tạo ra giống cà chua lai HT160. Tạp chí NN&PTNT, chuyên ñề
  giống cây trồng, vật nuôi, tập 1, tháng 6/2011, Tr.101-106.
  20. Nguyễn Thanh Minh (2003), Khảo sát và tuyển chọn giống cà chua
  (Lycopersicon esculentum. Mill) cho ch? bi?n công nghiệp ở ñồng bằng
  Bắc bộ, Luận án tiến sỹ khoa học nông nghiệp, Viện khoa học kỹ thuật
  Nông nghiệp, Hà nội.
  21. Nguyễn Thanh Minh (2004), Khảo sát và tuyển chọn giống cà chua chế
  biến công nghiệp ở ðồng bằng bắc bộ, Luận án Tiến sĩ nông nghiệp, Viện
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  85
  Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Hà Nội.
  22. Nguyễn Thanh Minh, Khảo sát một số giống cà chua anh ñào vụ ñông
  xuân năm 1997, Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông nghiệp 1998, tr. 202-205.
  23. Nguyễn Văn Hiển (chủ biên) (2000), Giáo trình giốngcây trồng,
  NXBGD.
  24. Nguyễn Xuân Hiền, Chu Doãn Thành và Hoàng Lệ Hằng (2003), “Tiềm
  năng chế biến sản phẩm cà chua”, Báo cáo hội thảo nghiên cứu và phát
  triển giống cà chua, Viện nghiên cứu rau quả ngày 18/01/2008.
  25. Tạ Thu Cúc (1985). Khảo sát một số giống cà chua nhập nội trong vụ
  xuân hè trên ñất Gia Lâm - Hà Nội. Luận án PTS Nôngnghiệp, 1985.
  26. Tạ Thu Cúc, Hồ Hữu An, Nghiêm Thị Bích Hà (2000), Giáo trình cây
  rau, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  27. Trần Khắc Thi (1999), “Phát triển dứa và cà chua trong xu thế cạnh tranh
  trong ASEAN”, Báo cáo tham luận tại thành phố Hồ Chí Minh, tr 39-84.
  28. Trần Thị Minh Hằng (1999), Nghiên cứu ñặc ñiểm nôngsinh học của
  một số tổ hợp lai cà chua trồng trong vụ xuân hè vùng Gia Lâm-Hà Nội,
  Luận văn Thạc sỹ khoa học nông nghiệp, ðại học Nôngnghiệp I Hà Nội
  29. Trần Văn Lài, Lê Thị Thuỷ (2005), "Kết quả nghiên cứu ứng dụng công
  nghệ ghép cà chua tại miền Bắc Việt Nam", Kết quả chọn tạo và công
  nghệ nhân giống một số loại rau chủ yếu, NXB Nông nghiệp, Hà Nội,
  2005, tr. 196-197.
  30. Trần Văn Lài, Vũ Thị Tình, ðặng Hiệp Hoà, Kết quả tuyển chọn giống cà
  chua XH2, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 3/2000.
  31. Vũ Tuyên Hoàng (1998), "Giống cà chua Hồng Lan", 265 giống cây
  trồng mới, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 177-178.
  32. Vũ Tuyên Hoàng, Chu Thị Ngọc Viên và cộng sự (1993), “Kết quả chọn
  giống cà chua 214”. Tạp trí Nông nghiệp và CNTP, 1993, N03, Tr. 147-149.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  86
  II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  33. Abdul Baki A.A, J.R Stommel (1995), “Pollen viability and fruit set of
  tomato genotypes under optimum and high temperatureregimes”,
  Hort.Science: aPublication of the American society for Horticultural
  science (USA) V.30, N.1, p.115-117.
  34. AVDRC(2006), promising tomato lines resist leaf curl viruses
  35. AVRDC report (2002), “Project 9. Collaborative research and networks
  for vegetable production: Fresh make tomato, High lycopen cherry
  tomato, ToLCV-resitant cherry tomato”, pp.116-122.
  36. AVRDC report (2003), Tomato unit, AVRDC-the world vegetable center,
  pp.67-70.
  37. AVRDC report (2004), Tomato, pp.31-37, pp.108-110.
  38. AVRDC(2003), AVRDC strikes gold with vitamin-rich tomato
  39. Calver (1957), “Effect of the early environment on deverlopment of
  flowering in the tomato, I-temperature”, Journal ofHortic Science, pp.9-57.
  40. Cheema D.S. and Surian Singh (1993), “Variability in heat tolerance
  tomato germplasm”, Adaptation of food crop to temperature and water
  stress, AVRDC, p.316-334
  41. Chu Jinping(1994), Processing tomato variety trial,AVRDC training
  report, pp. 68-76
  42. Cutler KD. 1998. From Wolf Peach to Outer Space. Wolf Peach
  43. Eskin M.N.A(1989), Quality and Presevation of vegetables, C.II
  Tomatoes- CRS Press, INC, BocaRaton. Florida, pp.53-74.
  44. Farming Japan, Vol. 31/5/1997, pp. 10-36.
  45. Gain Report-CI8011, 2008; World Markets and Trade, June 2008

  Xem Thêm: Đánh giá đặc điểm nông sinh học, thích ứng một số tổ hợp lai cà chua mới trồng trái vụ tại Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá đặc điểm nông sinh học, thích ứng một số tổ hợp lai cà chua mới trồng trái vụ tại Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status