Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức phân bón có bổ xung phân hữu cơ vi sinh tự chế đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của giống chè Phúc Vân Tiên tuổi 6 tại xã Phú Hộ, tx Phú T

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức phân bón có bổ xung phân hữu cơ vi sinh tự chế đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của giống chè Phúc Vân Tiên tuổi 6 tại xã Phú Hộ, tx Phú T

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức phân bón có bổ xung phân hữu cơ vi sinh tự chế đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của giống chè Phúc Vân Tiên tuổi 6 tại xã Phú Hộ, tx Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CÁM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC BIỂU ðỒ .viii
  1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1.Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục ñích, yêu cầu 2
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài . 2
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học 3
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn . 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  2.1. Giá trị của cây chè 4
  2.2. Nhu cầu dinh dưỡng của cây chè . 5
  2.3. Vai trò các nguyên tố dinh dưỡng ñối với chè . 6
  2.4. Thành phần hóa học trong búp chè tươi 7
  2.5. Tình hình sản xuất chè trên thế giới và Việt Nam . 9
  2.5.1. Tình hình sản xuất chè trên thế giới 9
  2.5.2. Tình hình sản xuất chè ở Việt Nam 15
  2.6. Tình hình nghiên cứu phân vi sinh trên thế giới và Việt Nam 20
  2.6.1. Giới thiệu về phân hữu cơ vi sinh . 20
  2.6.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 21
  2.6.3. Tình hình nghiên cứu trong nước 25
  3. VẬT LIỆU – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  3.1. Vật liệu, ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 32
  3.2. Nội dung nghiên cứu 32
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 33
  3.3.1. Bố trí thí nghiệm . 33
  3.4. Chỉ tiêu và phương pháp nghiên cứu . 34
  3.4.1. Các chỉ tiêu hình thái và sinh trưởng 34
  3.4.2. Các chỉ tiêu về năng suất . 35
  3.4.3. Các chỉ tiêu về phẩm cấp nguyên liệu: . 36
  3.4.4. Các chỉ tiêu về chất lượng: 36
  3.4.5. Các chỉ tiêu về sâu bệnh hại 37
  3.4.6. Tính hiệu quả của từng công thức bón phân bón 38
  3.4.7. Xác ñịnh các chỉ tiêu lý tính, hóa tính trong ñất trước và sau khi thực
  hiện ñề tài 38
  3.4.8. Phương pháp xử lý số liệu . 39
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 40
  4.1. Thí nghiệm 1 40
  4.1.1. Ảnh hưởng của công thức bón phân ñến khả năng sinh trưởng của
  cây chè 40
  4.1.2. Ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến chỉsố diện tích lá chè 41
  4.1.3. Ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến mộtsố chỉ tiêu sinh trưởng,
  các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất chè 43
  4.1.4. Ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến phẩm cấp nguyên liệu 46
  4.1.5. Ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến mứcñộ sâu bệnh hại chè49
  4.1.6. Ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến chất lượng chè thành phẩm .51
  4.1.7. Ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến hiệu quả kinh tế 56
  4.1.8. Ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến lý tính, hóa tính, vi sinh vật
  ñất và ñộ ẩm ñất trước và sau khi tiến hành thí nghiệm . 58
  4.2. Thí nghiệm 2 66
  4.2.1. Ảnh hưởng của liều lượng NPK khi bón bổ sungphân hữu cơ vi sinh
  ñến khả năng sinh trưởng 66
  4.2.2. Ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến chỉsố diện tích lá chè 67
  4.2.3. Ảnh hưởng của các công thức bón phân ñến cácyếu tố cấu thành năng
  suất và năng suất chè . 68
  4.2.4. Ảnh hưởng của công thức bón phân ñến phẩm cấp, chất lượng nguyên
  liệu chè 72
  4.2.5. Ảnh hưởng của công thức bón phân ñến sâu bệnh hại chè . 73
  4.2.6. Ảnh hưởng của công thức bón phân ñến chất lượng chè 74
  4.2.7. Ảnh hưởng của công thức bón phan ñến hiệu quả kinh tế 79
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ . 81
  5.1. Kết luận 81
  5.2. ðề nghị . 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
  PHỤ LỤC . 87

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1.Tính cấp thiết của ñề tài
  Việt Nam có lịch sử trồng chè lâu ñời nhưng cây chèmới chỉ ñược trồng
  và phát triển với quy mô lớn từ khoảng 100 năm nay.Với ñặc ñiểm là loại cây
  công nghiệp dài ngày, dễ trồng và chăm sóc, nhiệm kỳ kinh tế dài 30 - 40
  năm, phù hợp với ñiều kiện tự nhiên ở các vùng ñất dốc của Việt Nam, do vậy
  cây chè ñã trở thành cây công nghiệp mũi nhọn, manglại giá trị kinh tế cao,
  tham gia vào thị trường xuất khẩu.
  Năng suất và chất lượng chè phụ thuộc vào nhiều yếutố như: giống, khí
  hậu, ñất ñai, phân bón, kỹ thuật canh tác và công nghệ chế biến. Việc áp dụng
  tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh chè ở các khâu: chọn tạo ñưa giống năng
  suất cao vào sản xuất, chế ñộ bón phân, áp dụng kỹ thuật hái, kỹ thuật ñốn chè
  ñã giúp cho ngành chè ñạt ñược sự phát triển nhanh chóng về diện tích, năng
  suất và sản lượng.
  Trong nền nông nghiệp cổ truyền của các nước trên thế giới cũng như ở
  các nước Asian và ở Việt Nam, phân hữu cơ không chỉcung cấp dinh dưỡng
  cho cây trồng với hàm lượng vốn có của nó mà còn ñóng vai trò quan trọng
  trong việc cải thiện các ñặc tính lý hoá học của ñất thông qua vai trò của vật
  chất hữu cơ. Ngày nay, mặc dù phân hoá học ñược coilà yếu tố quan trọng ñể
  tăng năng suất cây trồng và xu hướng sử dụng phân hoá học ngày càng tăng.
  Tuy vậy phân hữu cơ vẫn ñóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp
  ở các nước nhiệt ñới cũng như ở các nước phát triển. Thực tế sản xuất hiện
  nay cho thấy, người trồng chè thường bón phân chuồng kết hợp với phân vô
  cơ cho chè ở thời kỳ kiến thiết cơ bản và bón phân vô cơ cho chè ở các chu kỳ
  sau nhằm tiết kiệm thời gian và công lao ñộng. Bón phân vô cơ mang lại hiệu
  quả nhanh, nhanh cho búp, tăng năng suất song khôngcó nhiều ý nghĩa ñối
  với việc cải tạo ñất cho canh tác bền vững. Mặc dù ñã nhận thức ñược vai trò
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  của phân hữu cơ sinh học trong việc nâng cao năng suất, cải thiện ñộ phì của
  ñất, song ở Việt Nam cho ñến nay mức ñộ ứng dụng loại phân bón này còn
  hết sức hạn chế. Vì vậy, việc tìm ra các giải pháp thay thế một phần phân hóa
  học và tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp tại chỗ ñang là một xu hướng mới
  ñang ñược nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Và việc xây dựng một
  quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp phục vụ
  sản xuất chè an toàn là rất cần thiết. Dưới sự hướng dẫn của Tiến sỹ Nguyễn
  Thị Ngọc Bình – Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc
  và Tiến sỹ Ninh Thị Phíp – Trường ðH Nông nghiệp I Hà Nội, chúng tôi tiến
  hành thực hiện ñề tài:
  “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức phân bón có bổ xung phân
  hữu cơ vi sinh tự chế ñến sinh trưởng, năng suất vàchất lượng của giống chè
  Phúc Vân Tiên tuổi 6 tại xã Phú Hộ – tx Phú Thọ – tỉnh Phú Thọ”
  1.2. Mục ñích, yêu cầu
  * Mục ñích:
  Xác ñịnh liều lượng phân hữu cơ vi sinh thích hợp phối kết hợp với 50%
  NPK (quy trình chuẩn) và liều lượng NPK thích hợp khi bổ sung phân hữu cơ
  vi sinh cho cây chè Phúc Vân Tiên giai ñoạn sản xuất kinh doanh, góp phần
  xây dựng quy trình sử dụng phân hữu cơ vi sinh bón cho chè.
  * Yêu cầu:
  - ðánh giá ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ visinh phối kết hợp với
  phân NPK ñến sinh trưởng, năng suất, chất lượng và mức ñộ nhiễm sâu bệnh
  hại của giống chè Phúc Vân Tiên thời kỳ sản xuất kinh doanh.
  - ðánh giá ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ visinh trên nền 50%
  NPK quy trình chuẩn ñến sự thay ñổi tính chất lý, hoá học của ñất.
  - ðánh giá ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh phối kết hợp với
  phân NPK ñến hiệu quả kinh tế trong sản xuất chè .
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  - Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học góp phần xây dựng quy trình bón
  phân hữu cơ vi sinh cho giống chè Phúc Vân Tiên, phục vụ cho sản xuất chè
  an toàn tại tỉnh Phú Thọ, ñồng thời góp phần củng cố cơ sở khoa học trong
  nghiên cứu phục vụ canh tác bền vững trên ñất dốc, bảo vệ và cải tạo ñất.
  - Kết quả nghiên cứu của ñề tài sẽ bổ sung nguồn tài liệu tham khảo về cây chè
  trong nghiên cứu và giảng dạy.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  - Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần làm tăng năng suất và chất lượng chè, từ
  ñó nâng cao thu nhập cho người trồng chè.
  - Quy trình chế biến sẽ tận dụng toàn bộ nguồn phếphụ phẩm nông nghiệp
  tại chỗ, thay thế hoàn toàn phân chuồng và một phầnphân vô cơ, tăng ñộ xốp
  và cải thiện ñộ phì cho ñất, hơn nữa còn làm tăng dinh dưỡng cho ñất, ñảm
  bảo tăng và ổn ñịnh năng suất chè, khai thác hợp lývà bảo vệ nguồn tài
  nguyên ñất.
  - Chuyển giao kỹ thuật chế biến phân hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông
  nghiệp tại chỗ cho nông dân sử dụng trong phạm vi nông hộ và trang trại.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Giá trị của cây chè
  Cây chè là cây công nghiệp lâu năm trồng một lần cho thu hoạch nhiều
  năm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng chè. Xuất khẩu chè ñã
  ñem lại cho Việt Nam một số lượng ngoại tệ lớn phụcvụ cho các chương
  trình phát triển kinh tế của ñất nước [4]
  Cây chè là cây bản ñịa có truyền thống trồng trọt từ lâu ñời ở các vùng
  trung du và miền núi góp phần tạo công ăn việc làm,bảo vệ môi trường, là
  biện pháp sử dụng các nguồn tài nguyên của ñất nướccó hiệu quả nhất ñể
  phát huy thế mạnh về ñất ñai và khí hậu của nước ta.
  Nước chè từ xa xưa ñến nay vẫn ñược coi là thức uống có tác dụng giải
  khát phổ biến nhất trên thế giới. Chỉ một phiến lá chè nho nhỏ ñã có trên 500
  thành phần hóa học, bao gồm 6 nhóm vật chất có cônghiệu bảo vệ sức khỏe,
  như các chất vitamin, chất purin loại kiềm, các hợpchất phenol, các tinh dầu
  thơm, các axit amin và chất polysaccaroza. ðông y Trung Hoa có câu ‘Trà,
  tức dược dã’ – trà chính là thuốc, thậm chí còn coilà ‘Vạn bệnh chi dược’ -
  thuốc chữa vạn bệnh, vị của trà tính ‘khổ, cam, vi hàn, vô ñộc’ – trà là vị
  thuốc vừa bổ dưỡng vừa chữa bệnh, không ñộc [5].
  Thống kê 92 loại cổ thư trong cuốn Trung Quốc Trà Kinh, tổng kết nội
  dung bảo vệ sức khỏe của trà thành 24 hiệu quả truyền thống như ngủ ít, an
  thần, mắt sáng, thanh ñầu mắt, thanh giải nhiệt, tiêu cảm, giải ñộc v.v. Những
  năm gần ñây, có nhiều nghiên cứu về trà, của nhiều Hội nghị quốc tế lớn ñã
  chứng minh công hiệu của trà ñối với sức khỏe của con người, dưới những
  góc ñộ khác nhau và nhiều phương diện khác nhau, chung qui lại là “Uống trà
  có lợi cho sức khỏe của con người” [5].
  ðối với nhiều người, uống chè còn là một tập quán, một thú vui, là
  phương thức tu thân tĩnh dưỡng, là ñạo, là triết lýsâu xa, là sự hòa hợp con
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  người với thiên nhiên và vũ trụ, giữa con người vớicon người. ðối với một số
  quốc gia, uống chè gắn liền với phong tục tập quán,gắn liền với lễ hội, cưới
  xin, chè là văn hóa giao tiếp, là cách ñối nhân xử thế [9].
  2.2. Nhu cầu dinh dưỡng của cây chè
  Cây trồng nói chung hút dinh dưỡng từ ñất ñể sinh trưởng và phát triển.
  Ngoài các bộ phận thu hoạch ra, trong các sản phẩm phụ cũng chứa ñựng các
  chất dinh dưỡng mà cây lấy từ ñất. Sau mỗi vụ thu hoạch, cây trồng lại ñể lại
  cho ñất một lượng lớn các phụ phẩm hữu cơ. Thông qua các quá trình chuyển
  hoá vật chất trong ñất mà các sản phẩm này trở thành nguồn dinh dưỡng ñáng
  kể cho cây trồng vụ sau.
  Cây chè là cây công nghiệp dài ngày, sản phẩm là búp chè chỉ chiếm 8
  - 13% sinh khối của cây, lại phải thu hái nhiều lầntrong 1 năm, mặt khác
  năng suất chè của Việt Nam chưa cao, cho nên so vớinhững cây công nghiệp
  dài ngày khác như cà phê, cao su .nhu cầu dinh dưỡng của cây chè thấp hơn.
  Với năng suất 2 tấn búp khô trên 1ha/năm, chè lấy ñi từ ñất trung bình là 80kg
  N, 23 kg P2O5, 48kg K
  2
  O và 16 kg CaO. Tuy nhiên ngoài hàm lượng búp chè
  ñược hái hàng năm, chè còn ñược ñốn cành, chặt cây và mang ñi khỏi vườn,
  cho nên tổng lượng các chất dinh dưỡng chè lấy ñi khỏi ñất là 144 kg N, 71
  kgP
  2O5, 62kg K
  2
  O , 24kg MgO và 40 kg CaO.
  Bón phân cân ñối, ñúng tỷ lệ và liều lượng làm cho năng suất chè tăng 14
  - 20%, với hệ số lãi là 2,8 - 3,9 lần. Bón phân ñúng còn làm tăng hàm lượng
  tanin thêm 2,0 - 6,5%, chất hoà tan tăng 1,5 - 3,5%, hương vị chè ñược cải thiện.
  Xu hướng sử dụng phân bón cho chè chủ yếu vẫn là 3 nguyên tố ña
  lượng chính N, P, K. Một số nước còn quan tâm tới 2nguyên tố bán ña lượng
  là Mg và S. Dạng phân bón cho chè thường là phân phối hợp theo một số tỷ lệ
  nhất ñịnh, phù hợp ñiều kiện ñất ñai và năng suất búp chè của từng vùng
  nhằm tăng hiệu suất sử dụng của từng loại phân bón.ðồng thời bón phân cân
  ñối phần nào có ảnh hưởng tốt phẩm chất chè.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Nguyễn Thị Ngọc Bình (2005). Thử nghiệm phân lânhữu cơ vi sinh
  Sông Gianh cho cây chè Trung Du trồng tại Tân Cương- Thái Nguyên. Tạp
  chí khoa học công nghệ và nông nghiệp Việt Nam số 3. tr. 72 - 77
  2. Nguyễn Thị Ngọc Bình, Nguyễn Văn Toàn (2007), Hiệu quả sử
  dụng phân lân hữu cơ sinh học sông Gianh trong sản xuất chè an toàn - Tạp
  chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam,ViệnKhoa học nông nghiệp
  Việt Nam số 4, tr. 96 -100.
  3. Nguyễn Thị Ngọc Bình (2009), Báo cáo ñiều tra khối lượng phế phụ
  phẩm nông nghiệp và tình hình sử dụng phế phụ phẩm thuộc ðề tài “Nghiên
  cứu chuyển giao kỹ thuật chế biến phân vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp
  phục vụ sản xuất chè an toàn”.
  4. Nguyễn Văn Bình, Vũ ðình Chính, Nguyễn Thế Côn, Lê Song Dự,
  ðoàn Thị Thanh Nhàn, Bùi Xuân Sửu (1996), Giáo trình cây công nghiệp,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dự án phát triển chè và cây
  ăn quả (2003), Báo cáo khoa học ñại hội lần thứ 9 hiệp hội chè tỉnh Chiết
  Giang, Tài liệu dịch của ðỗ Ngọc Quỹ, ðỗ Thành Phụ, NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội, tr 27 - 28.
  6. Nguyễn Thị Dần và cộng sự (1974 – 1977) - Biện pháp chống hạn
  cho chè ñông xuân (tháng 11 – 4) bằng tủ nilon toànbộ hàng sông, tủ nilon
  gốc chè 50% hàng sông, ñể cỏ mọc tự nhiên, trồng cỏstilô giữa hàng sông,
  với giống chè Trung du gieo hạt 14 tuổi, trên ñất feralit phiến thạch vàng ñỏ
  Gò Trại cũ.Viện Nông hóa Thổ nhưỡng.
  7. Trần Văn Giá (2009), “Chè Việt Nam thách thức giải pháp”, Diễn ñàn
  khuyến nông và công nghệ, Chuyên ñề: Chuyển giao công nghệ tiên tiến trong sản
  xuất chè an toàn hướng tới thị trường, Phú Thọ, tháng 9 năm 2009, tr 40 - 43.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  84
  8. Nguyễn Mỹ Hoa và cộng sự (2008): ðánh giá chất lượng phân hữu
  cơ - vi sinh ñược ủ từ nguồn phế thải thực vật nôngthôn. Tạp chí Khoa học
  ñất. Số 3/2008. tr 26- 29.
  9. Trịnh Khởi Khôn, Trang Tuyết Phong (1997), 100 năm ngành chè
  thế giới, Tài liệu dịch, Tổng công ty chè Việt Nam, Hà Nội.
  10. Lê Tất Khương (1997), Nghiên cứu ñặc ñiểm của một số giống chè mới
  trong ñiều kiện Bắc Thái và những biện pháp kỹ thuậ t canh tác hợp lý cho những
  giống chè có triển vọng, Luận án Phó tiến sỹ khoa học nông nghiệp
  11. ðỗ Ngọc Quỹ (1989), “40 năm nghiên cứu về cây chè ở trại nghiên
  cứu chè Phú Hộ (1947-1946)”, NXBNN.
  12. ðỗ Ngọc Quỹ, Nguyễn Văn Toàn (2009), “Về hệ thống nguồn và sức
  chứa cây chè”, Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai
  ñoạn 2006 – 2009, VKHKTNLNMNPB, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 29 - 30.
  13. Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên (1999), ðất ñồi núiviệt nam thoái
  hoá và phục hồi, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, trang 291 - 291.
  14. Nguyễn Văn Sức và cộng sự (2003). Thử nghiệm ñánh giá hiệu lực
  của ba loại phân bón hữu cơ vi sinh là: Cầu Diễn, Fitohoocmon và Sông Gianh.
  15. ðào Châu Thu, Nguyễn Ích Tân cùng cộng sự (2003- 2005). Sản
  xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải hữu cơ sinh hoạt và phế thải nông nghiệp
  ñể dùng làm phân bón cho rau sạch vùng ngoại ô nhiễm thành phố. Trung
  tâm Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp bền vững thuộc trường ðại học
  Nông nghiệp Hà Nội.
  16. Phạm Văn Toản và ctv (2005), “Nghiên cứu công nghệ sản xuất phân
  bón vi sinh vật mới, phân bón chức năng phục vụ chăm sóc cây trồng cho một số
  vùng sinh thái”, báo cáo tổng kết ñề tài KHCN cấp Nhà nước KC.04.04.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  85
  II. TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI
  17. Alastair Hicks (2008), “Current status and future development of
  global tea production and tea products”, Proceedings of the International
  conference on Tea production and Tea products, organized by Mae Fah Luang
  university, Thailand, November 26 - 28, 2008 Mae Fah Luang, pp 3 - 11.
  18. Bell L.C and Edwards D.G. (1989). The role of aluminum in acid
  soil infertility,Soil management under humid conditions in Asia andPacific,
  IBSRAM proceedings, No5.
  19. Christian Bruns and Christian Schüler (2000) - Suppressive effects of
  yard waste compost amended growing media on soilborne plant pathogens in
  organic horticulture. University of Kassel, International Rural Development
  and Environmental Protection
  20. Diekow (2005), “Tea somaclones with high yield and quality
  potential”, International symposium on innovation in tea science and
  sustainable development in tea industry, pp. 317- .haisit, T., et al (2005) -
  Effect soil moisture and temperature on decomposition rates of some waste
  materials from agriculture and agro-industry.
  21. FAOSTAT Citation 1999 - 2009 .
  22. FNCA Biofertilizer Project Group (2006) – Biofertilizer manual.
  Forum for Nuclear Coooperation in Asia.
  23. Heman And Singh G, (1992), The role of integrated plant nutrition
  systems in sustainable and environmentally sound agriculturl development in India .
  Report of the expert consultation of the ASIA network on bio-organic fertilizers.
  24. Kellogg, W. K. Foundation (1997) - The compostconnection for
  Washington Agriculture. Washington State University Cooperative Extension. No 5.
  25. Ono R., Watanabe T. ( 1994), “Distribution pattern of tea (Camellia
  sinensis) fibrous roots in the soil observed by modified trench method”, Tea
  research journal( Japan),79(8), 15 – 18
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  86
  26. Toan Nguyen Van (2008), ”Curent status and future development
  of tea production and tea product in Vietnam”, Proceedings of the
  International conference on Tea production and Tea products, organized by
  Mae Fah Luang university, Thailand, November 26 - 28, 2008 Mae Fah
  Luang, pp 79 - 88.
  27. Van Dillewijn (1952) . Rainy tropic climates: physical potential
  present and improved farming system. International congrss of soil science.
  Alberta, Edmonton, Canada.
  28. Yuerong Liang. Huixi Zhao, Huiling Liang, Qian Ye. 2005,
  “Application of Principal component analysis to chemical and physical
  estimation of tea quality”. International symposium on innovation in tea
  science and sustainable development in tea industry, pp.661- 664.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức phân bón có bổ xung phân hữu cơ vi sinh tự chế đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của giống chè Phúc Vân Tiên tuổi 6 tại xã Phú Hộ, tx Phú T
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức phân bón có bổ xung phân hữu cơ vi sinh tự chế đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của giống chè Phúc Vân Tiên tuổi 6 tại xã Phú Hộ, tx Phú T sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status