Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình viii
  1 MỞ ðẦU i
  1.1 ðặt vấn đề 1
  1.2 Mục ñích yêu cầu 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 ðặc ñiểm vai trò của thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp
  vùng nhiệt ñới 3
  2.2 ðặc ñiểm, vai trò của cỏ voi và thân cây ngô già sau thu bắp ở Việt
  Nam 4
  2.3 Vai trò và hoạt ñộng của vi sinh vật và enzyme trong ủ chua thức ăn
  xanh 7
  2.4 Những nguyên nhân gây hỏng thức ăn ủ do vi sinhvật24
  2.5 Tình hình nghiên cứu sử dụng chất cấy vi sinh vật trong chế biến,
  bảo quản thức ăn thô xanh theo phương pháp ủ chua25
  2.6 Tình hình nghiên cứu sử dụng enzyme trong chế biến, bảo quản thức
  ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi28
  2.7 Tình hình nghiên cứu phương pháp chế biến thức ăn xanh và phụ
  phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi.30
  2.8 Tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng của thức ăn thô xanh ủ chua31
  3 VẬT LIỆU - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU33
  3.1 Vật liệu nghiên cứu 33
  3.2 Quy trình chế biến 34
  3.3 Nội dung nghiên cứu 37
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 37
  4 KẾT QỦA VÀ THẢO LUẬN41
  4.1 Ảnh hưởng của việc bổ sung các chế phẩm vi sinhvật ñến sự thay
  ñổi các chỉ tiêu cảm quan của cỏ voi và thân cây ngô ủ chua41
  4.2 Ảnh hưởng của việc bổ sung các chế phẩm vi sinh vật ñến sự thay
  ñổi ñộ pH ở cỏ voi và thân lá ngô ủ chua.44
  4.3 Ảnh hưởng của việc bổ sung các chế phẩm vi sinh vật ñến sự thay
  ñổi hàm lượng vật chất khô và protein thô ở cỏ voi và thân lá cây
  ngô ủ chua. 47
  4.4 Ảnh hưởng của việc bổ sung các chế phẩm vi sinhvật ñến sự biến
  ñộng hàm lượng nitơ amoniac (N-NH3) trong cỏ voi vàthân lá cây
  ngô ủ chua. 52
  4.5 Ảnh hưởng của việc bổ sung các chế phẩm vi sinh vật ñến sự biến
  ñộng hàm lượng các axit hữu cơ trong cỏ voi và thânlá cây ngô ủ
  chua. 55
  4.6 Ảnh hưởng của việc bổ sung các chế phẩm vi sinhvật ñến sự biến
  ñộng mật ñộ vi khuẩn lactic, nấm men và nấm mốc trong cỏ voi và
  thân lá cây ngô ủ chua. 62
  4.7 Chi phí sản xuất cho một tấn thức ăn ủ chua từcỏ voi và cây ngô69
  4 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ71
  5.1 Kết luận 71
  5.2 ðề nghị 72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn đề
  Trong chăn nuôi gia súc nói chung, thức ăn chiếm vai trò quan trọng quyết
  ñịnh thành công hay thất bại của người chăn nuôi. Trong chăn nuôi gia súc nhai
  lại nói riêng, do ñặc thù của ñường tiêu hóa thì thức ăn thô xanh có vai trò quan
  trọng hàng ñầu.
  Trong những năm gần ñây, chăn nuôi gia súc ăn cỏ ñang tăng trưởng nhanh
  và ổn ñịnh trong cả nước. Trong giai ñoạn 2001-2006tốc ñộ tăng hàng năm của
  ñàn bò thịt là 9,67% và bò sữa là 22,4%, dê cừu là 21,6 % và trâu với mức
  0,72%. Tổng ñàn gia súc nước ta hiện nay có khoảngxấp xỉ 12 triệu gia súc
  nhai lại. Chính vì vậy nhu cầu thức ăn thô xanh choñàn gia súc ngày càng cao.
  Theo tính toán thì nhu cầu thức ăn thô xanh cho ñàngia súc năm 2005 là 84,9
  triệu tấn, năm 2006 là 89,6 triệu tấn, năm 2007 là 95,6 triệu tấn, năm 2009 là
  100 triệu tấn, năm 2010 là 104 triệu tấn và năm 2011 là 110 triệu tấn. Trong khi
  ñó thực tế hiện nay diện tích trồng cỏ và năng suấtchất xanh chỉ ñáp ứng ñược
  7,66% nhu cầu của ñàn gia súc. Vì thế trong thực tế, sử dụng phụ phẩm nông
  nghiệp ñang là một hướng có triển vọng giải quyết nguồn thức ăn cho gia súc
  nhai lại ở nước ta (Cục chăn nuôi 2011).
  Các giống cây cỏ trồng ở nước ta phát triển tốt vào mùa mưa và phát triển
  rất kém vào mùa khô (ñặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc) nên thường dẫn ñến tình
  trạng thiếu ổn ñịnh về nguồn cung thức ăn thô xanh quanh năm. Hiện tượng
  thiếu thức ăn, ñặc biệt trong mùa ñông giá rét là nguyên nhân chủ yếu dẫn ñến
  hiện tượng ñổ ngã trâu bò ở nhiều ñịa phương trong cả nước, ñặc biệt là các tỉnh
  miền núi.
  Phụ phẩm nông nghiệp là sản phẩm phụ của sản xuất nông nghiệp, có tính
  mùa vụ rất cao vì thế khi muốn sử dụng chúng làm thức ăn chăn nuôi chúng ta
  phải có phương pháp chế biến và bảo quản thích hợp.
  ðể khắc phục tình trạng này, ở nước ta từ trước ñến nay, phương pháp ủ
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  chua thức ăn là kỹ thuật chế biến thức ăn cho gia súc nhai lại ñược sử dụng phổ
  biến. Tuy nhiên các phương pháp này chỉ dựa trên cơsở lên men lactic nhờ
  những vi khuẩn (VK) lactic có mặt tự nhiên ở các vật liệu ủ nên thức ăn có chất
  lượng thấp hơn nhiều so với nguyên liệu ban ñầu. ðểtăng hiệu quả lên men,
  người ta thường bổ sung thêm nguồn carbohydrate dễ lên men (rỉ mật mía, cám
  gạo, bột sắn ), nhưng chất lượng của thức ăn ủ vẫn rất không ổn ñịnh, mùi vị
  không tốt và hay bị thối, hỏng . Theo báo cáo của rất nhiều tác giả ngoài nước,
  hiệu quả lên men lactic khi ủ chua thức ăn xanh thường không cao nếu không bổ
  sung thêm các chế phẩm vi sinh vật như các chất cấyvi sinh vật và enzyme, ñặc
  biệt là ñối với những cây cỏ mà hàm lượng vật chất khô, ñường hòa tan thấp.
  ðể nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn thức ăn thô xanh, phụ phẩm nông
  nghiệp phục vụ phát triển chăn nuôi gia súc nhai lại chúng tôi tiến hành ñề tài:
  “Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản
  thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại”nhằm khảo
  sát hiệu quả của việc sử dụng các chế phẩm sinh học, gồm các vi sinh vật lên
  men lactic, một số vi sinh vật có khả năng sản sinhenzyme phân giải chất xơ
  trong chế biến, bảo quản một số loại thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp
  làm thức ăn cho gia súc nhai lại ở nước ta.
  1.2. Mục ñích yêu cầu
  1.2.1. Mục đích
  ðánh giá ñược hiệu quả của việc sử dụng một số chếphẩm vi sinh vật trong
  chế biến và bảo quản thức ăn thô xanh dùng cho gia súc nhai lại.
  1.2.2. Yêu cầu
  - Xác ñịnh ñược hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm visinh vật trong chế
  biến thức ăn gia súc từ cỏ voi.
  - Xác ñịnh ñược hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm visinh vật trong chế
  biến thức ăn gia súc từ thân cây ngô sau thu hoạch.
  - ðánh giá ñược hiệu quả kinh tế thức ăn gia súc ủ chua từ cỏ voi và cây ngô.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. ðặc ñiểm vai trò của thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp vùng
  nhiệt ñới
  Thực vật vùng nhiệt ñới có khả năng quang hợp tốt hơn và có khuynh
  hướng phát triển về khối lượng, nhưng giá trị dinh dưỡng thấp hơn so với
  nhóm thực vật ôn ñới. Ngay cả một số thực vật nguồngốc nhiệt ñới (như bắp,
  cao lương), ñược trồng ở ñiều kiện ôn ñới thì cũng có chất lượng tốt hơn, giàu
  chất dinh dưỡng hơn. ðộ tiêu hóa của bắp và cao lương trồng ở vùng nhiệt ñới
  thường thấp hơn 3-5 ñơn vị so với trồng ở vùng ôn ñới. Thực vật vùng ôn ñới,
  thường có mùa ñông lạnh giá, nên có khuynh hướng tích trữ dưỡng chất. Mặt
  khác, trong ñiều kiện khí hậu nhiệt ñới, ñể chống lại sự mất nước, chống lại sự
  tấn công của côn trùng, sâu hại, thực vật vùng nhiệt ñới có khuynh hướng phát
  triển lớp tế bào vách bao bọc bên ngoài, từ ñó dẫn ñến tăng tỉ lệ lignin (gỗ) và
  làm giảm tỷ lệ tiêu hóa.
  Theo Lê ðức Ngoan và CS (2004), cỏ ở lứa tuổi 45 ngày tuổi, tỉ lệ tiêu
  hóa của cỏ trồng vùng ôn ñới là 69%, trong khi cỏ trồng vùng nhiệt ñới là 58%.
  Tỷ lệ ñạm thô trong cỏ trồng vùng nhiệt ñới thườngchỉ ñạt 2-5%, trong khi ñó
  cỏ trồng ở vùng ôn ñới có thể ñạt mức 8-15%, ñặc biệt có những loại cỏ có tỉ lệ
  ñạm thô lên ñến 28% (cỏ Alfalfa).
  Thức ăn xanh chứa 60 - 85% nước, ñôi khi cao hơn. Chất khô trong thức
  ăn xanh có hầu hết các chất dinh dưỡng cần thiết cho ñộng vật và dễ tiêu hoá.
  Chúng chứa protein dễ tiêu hoá, giầu vitamin, khoáng ña lượng, vi lượng ngoài
  ra còn chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học cao.
  Thành phần dinh dưỡng của thức ăn xanh phụ thuộc vào giống cây trồng,
  ñiều kiện khí hậu, ñất ñai, kỹ thuật canh tác, giaiñoạn sinh trưởng .Cây ñược
  bón nhiều phân ñạm thì hàm lượng protein thường cao, nhưng chất lượng
  protein giảm vì làm tăng nitơ phi protein như nitrat, amit. Nhìn chung thức ăn
  xanh ở nước ta rất phong phú và ña dạng, nhưng hầu hết chỉ sinh trưởng vào
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  mùa mưa, còn mùa ñông và mùa khô thường sinh trưởngrất kém gây hiện tượng
  thiếu nghiêm trọng thức ăn cho gia súc nhai lại (Bùi Văn Chính, 1995).
  Thức ăn thô và phụ phẩm nông nghiệp bao gồm cỏ khô,rơm, thân cây
  ngô già, cây lạc, thân ñậu ñỗ và các phụ phẩm nông nghiệp khác. Loại thức ăn
  này thường có hàm lượng xơ cao (20 - 35% tính trongchất khô) và tương ñối
  nghèo chất dinh dưỡng (Paul Pozy, 2001). Nhưng ở nước ta bình quân ñất nông
  nghiệp tính trên một ñầu người rất thấp (0,1ha/người), bãi chăn thả ít; phần lớn
  bãi chăn lại là ñồi núi trọc có ñộ dốc cao, ñất xấuvà khô cằn. Do ñó, ở nhiều
  vùng, thức ăn thô và phụ phẩm nông nghiệp trở thànhthức ăn chính của trâu bò
  nhất là trong mùa khô. Tuy nhiên các chất dinh dưỡng trong các loại thức ăn này
  không ñủ ñáp ứng nhu cầu của gia súc, cho nên cần bổ sung thêm một phần cỏ
  xanh hoặc các loại thức ăn khác.
  2.2. ðặc ñiểm, vai trò của cỏ voi và thân cây ngô già sau thu bắp ở Việt
  Nam
  Cỏ voi(Pennisetum purpureum): là một trong những giống cỏ hòa thảo mới
  du nhập và ñược trồng phổ biến ở nước ta. Cỏ thân ñứng, lá dài và nhân giống
  chủ yếu bằng ñoạn thân hay bụi. Cỏ voi thuộc nhóm cây tổng hợp chuỗi 4
  cacbon (C4) có khả năng thâm canh cao. Trong ñiều kiện thuận lợi có thể ñạt 25
  - 30 tấn chất khô/ha, trong 1 năm với 7 - 8 lứa cắt. ðôi khi có thể ñạt năng suất
  cao hơn nếu ñáp ứng ñủ phân bón và nước. Hàm lượng protein thô ở cỏ voi
  trung bình 100 g/kg chất khô. Khi thu hoạch ở 30 ngày tuổi, hàm lượng protein
  thô ñạt tới 127 g/kg chất khô. Theo Lê ñức Ngoan vàCS (2004), lượng ñường
  ở cỏ voi trung bình 70 - 80 g/kg chất khô. Thường thì cỏ voi thu hoạch 28 - 30
  ngày tuổi làm thức ăn xanh cho lợn và thỏ; khi sử dụng cho bò có thể thu hoạch
  ở 40 - 45 ngày tuổi. Trong trường hợp sử dụng cỏ voi làm nguyên liệu ủ chua có
  thể cắt ở 50 ngày tuổi. Ở Việt Nam thường sử dụng các giống cỏ voi thân mềm
  như cỏ voi ðài Loan, Selection I, các giống King grass. Hầu hết cỏ voi sinh
  trưởng nhanh vào mùa hè, ra hoa kết quả vào mùa thuvà gần như dừng sinh
  trưởng vào mùa ñông. ðến mùa xuân cỏ voi lại phát triển nhanh và cho nhiều lá.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  5
  Cỏ voi có ưu ñiểm là sinh trưởng nhanh, năng suất cao nhưng nhược ñiểm cơ
  bản là hàm lượng xơ cũng tăng nhanh khi cây cỏ già,do ñó giá trị dinh dưỡng
  theo ñó cũng giảm nhanh. Lượng protein thô tính trong chất khô của cỏ voi ở
  nước ta trung bình 9,8% (75-145g/kg chất khô) tươngtự với giá trị trung bình
  của cỏ hoà thảo ở nhiệt ñới. Nhưng hàm lượng xơ khácao (269 - 372 g/kg chất
  khô). Vì thế trong mùa hè (mùa sinh trưởng nhanh) cần thu hoạch ñúng lứa,
  không ñể cỏ già, nhiều xơ sẽ làm hiệu quả chăn nuôigiảm (Lê ñức Ngoan và
  CS., 2004).
  Ngô là cây trồng nhiệt ñới, ñược trồng phổ biến trong khoảng vĩ ñộ 30–55.
  Ngô thích hợp với thời tiết ấm, nhiệt ñộ thích hợp cho giai ñoạn sinh trưởng
  mạnh là từ 21-27
  0
  C. Khi nhiệt ñộ dưới 19
  0
  C ngô sinh trưởng phát triển chậm lại.
  Lượng mưa thích hợp nhất cho cây ngô phát triển trong khoảng 600-900
  mm/năm. Ngô là cây có thể trồng ñược nhiều vụ trongnăm, ở nước ta trồng vụ
  ñông xuân và hè thu ở miền Nam, vụ xuân và vụ ñông ở miền Bắc. Cây ngô
  không kén ñất, do vậy có thể trồng ñược trên nhiều loại ñất khác nhau, song
  thích hợp nhất là ñất trung tính (pH từ 6,0-7,2), tơi xốp, thoát nước tốt, giàu mùn
  và dinh dưỡng.
  Trong những năm gần ñây sản xuất ngô ở Việt Nam tăng lên nhanh nhờ
  sự thúc ñẩy của ngành chăn nuôi và công nghiệp chế biến. Cùng với việc ứng
  dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất như ñưa ngô lai vào
  trồng trên diện tích rộng ñã làm tăng liên tục năngsuất và sản lượng ngô (Ngô
  Hữu Tình, 2003).
  Bảng 1: Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam trong những năm qua

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trong nước
  1. Chu Thị Thanh Bình, Nguyễn Lân Dũng, Lương Thùy Dương 2002. Phân
  lập, tuyển chọn và nghiên cứu các chủng nấm men có khả năng phân giải
  cellulose nhằm ứng dụng trong xử lý bã thải hoa quảlàm thức ăn chăn nuôi.
  Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng, 2: 34-36.
  2. Phạm Kim Cương, Vũ Chí Cương và CS : Nghiên cứu sửdụng rơm lúa
  trong khẩu phần bò thịt. Báo cáo KH Chăn nuôi- Thú y năm 1999-2000,
  phần dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi.
  3. Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa, 2006. Enzyme và ứng dụng, Nxb
  Giáo dục, 2006.
  4. Bùi Văn Chính, Nguyễn Hữu Tào, Lê Thị Yến, 1984. Bước ñầu nghiên
  cứu chế biến và dự trữ thân cây ngô ñã thu bắp bằngphương pháp sử lý hoá
  chất làm thức ăn cho trâu bò. Thông tin Khoa học kỹthuật chăn nuôi- Viện
  Chăn nuôi tháng 2/1984. Nhà xuất bản Nông nghiệp,1995, trang 1-9.
  5. Bùi Văn Chính, Lê Viết Ly, Nguyễn Hữu Tào và CS, 1995. Nghiên cứu chế
  biến, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và nguồn thức ănsẵn có ở nông thôn.
  Tuyển tập công trình nghiên cứu KHKT Chăn nuôi. Nhàxuất bản Nông
  nghiệp, 1995, trang 36-44
  6. Tăng Thị Chính, Lý Kim Bảng, Lê Gia Hy, 1999. Nghiên cứu sản xuất
  cellulase của một số chủng vi sinh vật ưa nhiệt phân lập từ bể ủ rác thải.
  Báo cáo khoa học, Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Nxb Khoa học
  và Kỹ thuật, Hà Nội: 790-797.
  7. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn ðăng ðức, ðặng Hồng Miên, Nguyễn Vĩnh
  Phước, Nguyễn ðình Quyến, Nguyễn Phùng Tiến, Phạm Văn Ty, 1976.
  Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật tập 2 và3, Nxb Khoa học và
  Kỹ thuật, Hà Nội.
  8. ðặng Minh Hằng, 1999. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng
  sinh tổng hợp cellulase của một số chủng vi sinh vật ñể xử lý rác. Báo cáo
  khoa học, Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Nxb Khoa học và Kỹ
  thuật, Hà Nội: 333-339.
  9. Nguyễn Lan Hương, Hoàng ðình Hòa, 2003. Hệ vi khuẩncó hoạt tính thủy
  phân tinh bột, protein, cellulose hoặc dầu ô lưu trong quá trình phân hủy
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  74
  chất thải hữu cơ. Báo cáo khoa học, Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn
  quốc, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: 288-291.
  10. Trịnh ðình Khá, 2006. Tuyển chọn, nuôi cấy chủng visinh vật sinh tổng
  hợp cellulase và ñánh giá tính chất lý hóa của cellulase. Luận văn Thạc sỹ
  Khoa học, Trường ðại học Khoa học Tự nhiên, ðại học Quốc Gia Hà Nội.
  11. Hoàng Quốc Khánh, Ngô ðức Duy, Nguyễn Duy Long, 2003. Khả năng
  sinh tổng hợp và ñặc ñiểm cellulase của Aspergillus niger RNNL-363.
  Báo cáo khoa học, Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Nxb Khoa
  học và Kỹ thuật, Hà Nội: 304-307.
  12. Phạm Thị Ngọc Lan, Phạm Thị Hòa, Lý Kim Bảng, 1999.Tuyển chọn một
  số chủng xạ khuẩn có khả năng phân giải cellulose từ mùn rác. Báo cáo
  khoa học, Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Nxb Khoa học và Kỹ
  thuật, Hà Nội: 177-182.
  13. Nguyễn ðức Lượng, ðặng Vũ Bích Hạnh, 1999. Khả năngsinh tổng hợp
  cellulase của Actinomyces griseus. Báo cáo khoa học, Hội nghị Công
  nghệ Sinh học toàn quốc, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: 804-809.
  14. Lê ðức Ngoan, Nguyễn Thị Hoa Lý, Dư Thị Thanh Hằng,2005. Giáo trình
  thức ăn gia súc. NXB Nông nghiệp, 2005.
  15. Paul Pozy, Vũ Chí Cương và CS 2001, Giá trị dinh dưỡng của cỏ tự nhiên,
  cỏ voi, rơm làm thức ăn cho bò sữa tại các hộ gia ñình vùng ngoại thành Hà
  Nội Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y- Bộ Nông nghiệp &PTNT4/2001,
  trang 33-40.
  16. Ngô Hữu Tình,2003. Cây ngô. NXB Nghệ An 2003.
  17. ðặng Thị Thu, Lê Ngọc Tú, Tô Kim Anh, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Xuân
  Sâm, 2004. Công nghệ enzyme, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  18. Nguyễn Xuân Trạch và Mai Thị Thơm, 2002. ảnh hưởngcủa chế ñộ nuôi
  dưỡng rơm bổ sung urea và bã bia kết hợp với chăn thả ñến sinh trưởng và
  phát triển bò thịt. Báo cáo khoa học chăn nuôi- Bộ Nông nghiệp &PTNT,
  Phần Dinh dưỡng&TĂCN. Nhà xuất bản Nông nghiệp 2002.
  19. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2006. Danh mục thức ăn chăn
  nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ñược nhập khẩu vào Việt Nam. Số
  01/2006/Qð-BNN.
  20. Tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam. Phương pháp phân tíchthức ăn gia súc.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  75
  NXB khoa học kỹ thuật Hà nội, 2008.
  Nước ngoài
  21. Acharya P, Acharya D, Modi H, 2008. Optimization for cellulase
  production by Aspergillus niger using saw dust assubstrate, Afr J
  Biotechnol, 7(22): 4147-4152.
  22. Akiba S, Kimura Y, Yamamoto K, Kumagai H, 1995. Purification and
  characterizationof a protease-resistant cellulase from Aspergillus niger, J
  Ferment Bioeng, 79(2): 125-130.
  23. Bagnara C, Gaudin C, Bélaïch JP, 1987. Physiological properties of
  Cellulomonas fermentans, a mesophilic cellulolytic bacterium, Appl
  Microbiol Biotechnol, 26: 170-176.
  24. Bagnara C, Toci R, Gaudin C, Bélaïch JP, 1985. Isolation and
  characterization of a cellulolytic microorganism, Cellulomonas fermentans,
  sp. nov, J Syst Bacteriol, 35: 502-507.
  25. Bergquist PL, Gibbs MD, Morris DD, Teo VSJ, Saul DJ, Morgan HW,
  1999. Molecular diversity of thermophilic cellulolytic and hemicellulolytic
  bacteria, FEMS Microbiol Ecol, 28: 99-110.
  26. Bowman, G. R, K. A. Beauchemin, and J. A. Shelford.2002. The
  proportion of feed to which a fibrolytic enzyme additive is applied affects
  nutrient digestion by lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 85:3420–3429.
  27. Campillo ED,1999. Multiple endo-1,4-β-D-glucanase (cellulase) genes in
  Arabidopsis, Curr Top Dev Biol, 46: 39-61.
  28. Colombatto, D, F. L. Mould, M. K. Bhat, D. P. Morgavi, K. A. Beauchemin
  and E. Owen. 2003. Influence of fibrolytic enzymes on the hydrolysis and
  fermentation of pure cellulose and xylan by mixed ruminal microorganisms
  in vitro. J. Anim. Sci. 81:1040–1050.
  29. Coral G, Arikan B, Unaldi M, Guvenmes H, 2002. Someproperties of
  crude carboxymethyl cellulase of Aspergillus nigerZ10 wild-type Strain,
  Turk J Biol, 26: 209-213.
  30. Chen. J, Stokes. M.R. and C.R. Wallace. 1993. Effects of Enzyme-Inoculant Systems on Preservation and Nutritive Value of Haycrop and
  Corn Silages. J. Dairy. Sci 77.501-512.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  76
  31. Cheryan MS, Shah PM, Witjitra K, 1997. Production of acetic acid by
  Clostridium thermoaceticum, Adv Appl Microbiol, 43:1-33.
  32. Dahot MU, Noomrio MH, 1996. Microbial production of cellulases by
  Aspergillus fumigatus using wheat straw as a carbon source, J Islamic
  Acad Sci, 9(4): 119-124.
  33. Das M, Prasad J, Ahmad S, 1997. Endoglucanase production by paper-degrading mycoflora", Appl Microbiol, 25: 313-315.
  34. Dean. D. B, Adesogan. A. T, Krueger. N, and Littell. R. C. 2005. Effect of
  Fibrolytic Enzymes on the Fermentation CharacteristiCS, Aerobic Stability,
  and Digestibility of Bermudagrass Silage. J. Dairy Sci. 88:994 - 1003.
  35. Dellaglio. F. 1985. Microbiologie – Aliments-Nutrition. 3. 91-104.
  36. Di Menna ME, Parle J. N, Lancaster R.J. 1981. The effects of some
  additives on the microflora of silage. Journal of the Science of Food and
  Agriculture, 32:1151-1156.
  37. Emanuel, V, Adrian, V, Ovidiu, P, Gheorghe, C. 2005. Isolation of a
  Lactobacillus plantarumstrain used for obtaining a product for the
  preservation of fodders. African Journal of Biotechnology4(5) 403-408.
  38. Fagbenro O.A. 1996. Preparation, properties and preservation of lactic acid
  fermented shrimp heads. Food Res Int29: 595-599.
  39. Filya, I. and Sucu, E. 2006. Effects of Homofermentative Lactic Acid
  Bacterial Inoculants on the Fermentation and Aerobic Stability
  CharacteristiCS. of Low Dry Matter Corn Silages. Turk J Vet Anim Sci. 30:
  83-88
  40. Gao J, Weng H, Xi Y, Zhu D, Han S, 2008. Purification and
  characterization of a novel Enzyme ngoại bào from thermoacidophilic
  Aspergillus terreus, Biotechnol Lett, 30: 323-327.
  41. Gordon R, Haynes W, Pang C, 1973. The genus Bacillus, Agriculture
  handbook, Washington DC.
  42. Gielkens M, Dekker E, Visser J, Graaff L, 1999. Twocellubiohydrolase-encoding genes from Aspergillus niger require D-Xylose and the
  xylanolytic transcriptional activator XlnR for their expression, Appl
  Environ Microbiol, 65(10): 4340-4345.
  43. Gilkes NR, Henrissat B, Kilburn DG, Miller RC, Warren RAJ, 1991.

  Xem Thêm: Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status