Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo Malus domestica

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo Malus domestica

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo Malus domestica

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC BẢNG .v
  DANH MỤC HÌNH VÀ ðỒ THỊ v
  PHẦN MỘT - MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục ñích – yêu cầu .2
  1.2.1. Mục ñích . 2
  1.2.2. Yêu cầu 2
  PHẦN HAI - TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3
  A. GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU TÁO 3
  2.1. Nguồn gốc – Phân loại táo tây .3
  2.1.1. Nguồn gốc . 3
  2.1.2. Phân loại 4
  2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ táo trên thế giới 6
  2.3. Thành phần hóa học – Vai trò - Ứng dụng của táo .7
  2.3.1. Thành phần hóa học 7
  2.1.2. Vai trò của táo . 9
  2.1.3. Ứng dụng . 11
  B. GIỚI THIỆU VỀ RƯỢU TÁO (CIDER) . 13
  2.4. Lịch sử hình thành – Phân loại – Vai trò của rượu táo . 13
  2.4.1. Lịch sử hình thành . 13
  2.4.2. Phân loại rượu táo . 13
  2.4.3. Vai trò của rượu táo 14
  2.5. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rượu táo trên thế giới và tại Việt Nam 14
  2.6. Quy trình sản xuất rượu cider và các yếu tố ảnh hưởng . 15
  2.6.1. Quy trình sản xuất . 15
  2.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng rượu táo 18
  2.7. Một số chỉ tiêu ñánh giá chất lượng rượu vang theo TCVN 7045-2002 19
  PHẦN BA - VẬT LIỆU-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21
  3.1. Vật liệu 21
  3.1.1. Táo Malus domestica 21
  3.1.2. Nấm men . 21
  3.1.3. Môi trường nuôi cấy, nhân giống và xác ñịnh vi sinh vật 22
  3.2. Quy trình và thuyết minh quy trình 23
  3.3. Nội dung nghiên cứu 26
  3.4. Phương pháp phân tích 26
  3.4.1. Xác ñịnh tổng lượng chất rắn hoà tan bằng chiết quang kế . 26
  3.4.2. Xác ñịnh acid hữu cơ tổng số bằng chuẩn ñộNaOH 0.1N . 27
  3.4.3. Xác ñịnh pH bằng pH meter cầm tay 27
  3.4.4. Xác ñịnh lượng CO
  2
  thoát ra bằng phương pháp cân bình . 27
  3.4.5. Xác ñịnh ñường khử, tinh bột theo phương pháp DNS 28
  3.4.6. Xác ñịnh hàm lượng tannin theo phương pháp chuẩn ñộ KMnO
  4
  . 29
  3.4.7. Xác ñịnh hàm lượng vitamin C bằng phương pháp chuẩn ñộ iot . 29
  3.4.8. Xác ñịnh hàm lượng chất hòa tan của rượu 30
  3.4.9. Xác ñịnh hàm lượng CO
  2
  hòa tan trong rượu . 30
  3.4.10. Xác ñịnh hàm lượng alcol cao phân tử . 31
  3.4.11. Xác ñịnh hàm lượng aldehyt bằng phương phápiot . 31
  3.4.12. Phương pháp xác ñịnh hàm lượng SO
  2
  tổng số 32
  3.4.13. Phương pháp xác ñịnh các chỉ tiêu vi sinh vật 32
  3.4.14. ðánh giá cảm quan theo TCVN 7045-2002 và TCVN 3215-79 33
  3.4.15. Xử lý số liệu bằng phần mềm Excel . 33
  PHẦN BỐN- KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34
  4.1. Kết quả ñánh giá sơ bộ ñể chọn lựa nguyên liệu 34
  4.1.1. Kết quả phân tích thành phần hóa lý của 3 loại táo sử dụng 34
  4.1.2. Kết quả ñánh giá cảm quan dịch táo . 36
  4.2. Kết quả xác ñịnh ảnh hưởng của nấm men tới quátrình lên men cider . 38
  4.3. Kết quả xác ñịnh ảnh hưởng của nồng ñộ CKHT tới lên men cider 41
  4.4. Kết quả xác ñịnh sự ảnh hưởng của pH tới quá trình lên men cider . 46
  4.5. Kết quả ñánh giá chất lượng sản phẩm cider saukhi lên men và tồn trữ . 49
  PHẦN NĂM - KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 53
  5.1. Kết luận . 53
  5.2. Kiến nghị 54

  PHẦN MỘT - MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Ngành công nghiệp thực phẩm nói chung và ñồ uống nói riêng hiện ñang
  phát triển mạnh nhằm ñáp ứng nhu cầu ña dạng của con người. Các sản phẩm ñồ
  uống hiện nay tập trung chủ yếu vào “giá trị gia tăng chức năng”, ñó là hướng
  ñến tăng cường sức khỏe như hỗ trợ hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch,
  chống lão hóa . Những loại ñồ uống ñược sản xuất từ trái cây tươi nguyên chất
  ñang thu hút sự chú ý nhờ vào ñặc tính chống oxy hóa cao và chứa nhiều thành
  phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.
  Trong vài năm gần ñây, thị trường ñồ uống lên men cũng ñã tăng trưởng
  qua những ñồ uống có hình ảnh tích cực và lành mạnh. Thị trường bia, rượu nhẹ
  trước ñây luôn ñược coi là dành cho nam giới ñang chuyển hướng ñầu tư quảng
  cáo tiếp thị tới phụ nữ và ñang có xu hướng gắn liền với phụ nữ.
  Ở Việt Nam, sản phẩm rượu nhẹ không qua chưng cất chưa ñược sản xuất
  hoặc nếu có thì là các sản phẩm rượu vang ñược sản xuất bằng cách phối trộn
  cồn thực phẩm với một phần dịch quả lên men. Những sản phẩm ñó nay ít ñược
  ñón nhận một cách nồng nhiệt. Vang ngoại nhập vẫn chiếm lĩnh mạnh ñược thị
  trường thành phố, tuy nhiên các sản phẩm này giá còn cao. Hình thành ñược sản
  phẩm rượu nhẹ nội ñịa từ các loại quả có hoạt tính sinh học cao, tốt cho sức
  khỏe, không qua chưng cất, có ñộ cồn từ 3-8
  0
  , phù hợp và có thể ñược sử dụng
  rộng rãi cho mọi ñối tượng nhất là phụ nữ và giới trẻ là mục tiêu mà chúng tôi
  muốn hướng tới.
  Cider – rượu từ táo Malus domestica (táo tây) – là loại rượu lên men dịch
  táo không qua chưng cất. Loại rượu nay có ñộ cồn từ3-12
  0
  tùy thuộc vào cách
  thức lên men. Nó ñược bắt nguồn từ Mỹ, sau ñó tới châu Âu, phát triển mạnh mẽ
  và ñược tiêu thụ rộng khắp. Táo và rượu táo ñược biết ñến như những sản phẩm
  tốt cho sức khỏe (ngăn ngừa và làm giảm các bệnh ung thư, tim mạch, tiểu
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  ñường, mỡ máu ) nhờ nguồn vitamin (nhóm B, C), khoáng chất (K, Mg, Ca,
  Na, Zn, Mn, Cu, Fe, B, Se, Mo ) và các chất chứa hoạt tính sinh học có sẵn
  trong nguyên liệu (các hợp chất polyphenol chống oxy hóa) [5,7].
  Việc sản xuất cider phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như nguyên liệu, cách
  sơ chế, ñiều kiện, thời gian lên men và tàng trữ .Tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam
  chưa có những nghiên cứu cụ thể về sản phẩm cider. Vì vậy việc nghiên cứu sản
  xuất sản phẩm cider nhằm mục ñích ña dạng hóa sản phẩm, tạo cho thị trường
  Việt Nam một loại ñồ uống lên men mới có ñộ cồn thấp với giá thành hợp lý,
  chúng tôi bước ñầu “Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và một số yếutố
  công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táoMalus domestica”.
  1.2. Mục ñích – yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích
  Nghiên cứu ñược loại nguyên liệu cũng như các tìm ra các thông số kỹ
  thuật phù hợp cho quá trình sản xuất rượu từ táo Malus domestica.
  1.2.2. Yêu cầu
  - Thu thập và ñánh giá chất lượng nguyên liệu của mộtsố loại táo sử dụng;
  - Xác ñịnh ñược chủng nấm men phù hợp cho quá trình lên men;
  - Xác ñịnh ñược ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật (nồng ñộ chất khô
  hoà tan, pH, nấm men) trong quy trình sản xuất ñến chất lượng sản phẩm
  lên men;
  - Xác ñịnh ñược ñộng thái của quá trình lên men;
  - Xác ñịnh ñược sự biến ñổi chất lượng sản phẩm trongquá trình tồn trữ;
  - ðánh giá sản phẩm tạo ra với các sản phẩm cider trên thị trường và theo
  tiêu chuẩn.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  PHẦN HAI - TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  A. GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU TÁO
  Nguyên liệu là một yếu tố có ảnh hưởng lớn tới chấtlượng rượu cũng như
  các sản phẩm chế biến biến do vậy trong phần giới thiệu về nguyên liệu táo
  Malus domestica(sau này sẽ ñược gọi là táo tây) chúng tôi sẽ tiếnhành tìm hiểu
  nguồn gốc, phân loại, tình hình sản xuất và tiêu thụ táo trên thế giới và Việt
  Nam, ñồng thời cũng ñưa ra những thông tin về thànhphần hóa học, vai trò,
  công dụng và các sản phẩm chế biến từ loại táo này.
  2.1. Nguồn gốc – Phân loại táo tây
  2.1.1. Nguồn gốc
  Táo tây có tên khoa học là Malus domestica, loại tiểu mộc thuộc họ hoa
  hồng (Rosaceae). Cây táo có nguồn gốc ở Trung Á, trung tâm của sự ñadạng
  các giống táo tây nằm ở phía ñông của Thổ Nhĩ Kỳ, ởvùng Tiểu Á (tây nam
  nước Nga). Táo tây ñược ñưa ñến Bắc Mỹ vào ñầu thế kỷ 17 và sau ñó ñã phát
  triển rất mạnh, trở thành loại quả hàng ñầu trong công nghiệp trái cây vốn thu
  hàng nhiều tỉ ñô la của vùng này. Táo tây cũng ñượcnhân giống và trồng rộng
  rãi ở Châu Âu, Trung Quốc .[20]. Cây táo tây cao khoảng 3-12 m, tán rộng và
  rậm. Lá táo hình bầu dục, rộng 3-6 cm, dài 5-12 cm;ñầu lá thắt nhọn khoảng 2-5
  cm, mép lá có dạng răng cưa. Hoa táo nở vào mùa xuân cùng lúc khi mầm lá
  nhú. Hoa sắc trắng, có khi pha chút màu hồng rồi phai dần. Hoa có năm cánh,
  ñường kính 2.5-3.5 cm. Quả táo chín vào mùa thu và thường có ñường kính cỡ
  5-9 cm. Ruột táo bổ ra có năm múi, mỗi múi có 1-3 hạt.
  Ở Việt Nam táo tây ñã và ñang ñược trồng thử nghiệmở một số tỉnh vùng
  núi phía Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  2.1.2. Phân loại
  Có hơn 7500 giống táo trồng với nhiều ñặc tính mongmuốn. Các giống
  táo trồng có năng suất và kích thước cây khác nhau,kể cả khi mọc từ cùng loại
  gốc ghép [12,19]. Căn cứ vào ñặc ñiểm, thành phần và công dụng của táo mà
  người ta chia táo tây thành bốn nhóm chính:
   Nhóm táo ñậu: là nhóm táo có hàm lượng acid cao, nhiều chất chát
  thường ñược sử dụng ñể sản xuất rượu (cider apples);
   Nhóm táo ăn tươi: là nhóm táo có thịt quả giòn, nhiều nước, thơm và ngọt;
   Nhóm táo nấu (cooking apples): là nhóm quả táo chua, hàm lượng ñường
  thấp, thịt quả cứng sau khi chế biến nhiệt;
   Nhóm táo dùng chung: là nhóm táo có thể dùng ăn tươi khi chín hay chế
  biến khi quả chưa chín hoàn toàn.
  Một số loại táo ñiển hình:
  Táo Granny Smith
  Táo Granny Smith có
  nguồn gốc ở Úc vào năm 1868,
  sau ñó lan rộng và ñược trồng ở
  Anh năm 1935, Hoa Kỳ năm 1972
  và nhiều nước khác. Granny Smith
  có vỏ màu xanh lục hoặc xanh vàng, ruột trắng. Táo có hàm lượng ñường thấp,
  acid cao, thịt quả cứng. ðó là loại táo thường dùngăn tươi hoặc làm bánh.
  Táo Gala
  Táo Gala ñầu tiên có nguồn
  gốc ở New Zealand trong những
  năm 1930 sau ñó ñược trồng phổ
  biến ở Vương quốc Anh thay thế
  một số giống táo khác. ðây là loại táo có kích thước nhỏ, vỏ mỏng, ñỏ hay một
  phần ñỏ trên nền vàng, ruột quả trắng sáng, thịt quả ngọt, với hương vị nhẹ. Các
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  5
  giống này thích hợp cho cả ăn tươi và chế biến. Thời gian thu hoach từ tháng 9
  năm trước ñến tháng 2 năm sau nhưng thu hoạch rộ nhất vào tháng 11, 12.
  Táo Fuji
  Táo Fuji ñược trồng tại Nhật
  Bản, trong cuối thập niên 1930, và
  ñưa ra thị trường năm 1962. ðó là
  kết quả lai chéo giữa hai giống táo
  Mỹ, Red Delicious và Virginia Ralls
  [17]. Fuji thường có kích thước lớn hoặc rất lớn vàtròn. Vỏ quả có màu ñỏ, tím
  hoặc vàng, thịt táo có màu trắng ñến vàng ngà, có chứa 9-11% ñường, vị chua
  nhẹ và giòn. Fuji có tuổi thọ dài so với táo khác, thậm chí không cần làm lạnh.
  Táo Cox – orange
  Malus Cox's Orange Pippin là
  giống táo ñược phát triển bởi
  Richard Cox năm 1825 tại
  Colnbrook, ở Buckinghamshire,
  Anh. Loại này thường có vỏ màu ñỏ
  vàng hoặc màu ñỏ, ruột quả trắng ñến vàng ngà, thịtquả ngọt và bở. Thời gian
  thu hoạch từ tháng 9 ñến tháng 11.
  Táo Mc Intosh
  Táo Mc Intosh là loại táo
  ñược trồng phổ biến ở Bắc Mỹ do
  Mc Intosh ở Ontario, Canada phát
  hiện năm 1796. Loại này có vỏ quả
  màu ñỏ ñến tím, thịt quả trắng ngà, vị chua, giòn, tùy thuộc vào ñộ chín khi thu
  hái mà nó ñược sử dụng cho nhiều mục ñích khác nhau. Thời gian thu hoạch từ
  tháng 9 ñến tháng 11.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng việt
  1. ðặng Thị Thu. Nguyễn Thị Xuân Sâm. Tô Kim Anh. Thí nghiệm Hóa sinh
  công nghệp. Trường ðại học Bách khoa Hà Nội, 1997
  2. Lê Thanh Mai (chủ biên). Nguyễn Thị Hiền. Phạm Thu Thủy. Nguyễn Thanh
  Hằng. Lê Thị Lan Chi. Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men.
  Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2005
  3. Lương ðức Phẩm. Nấm men công nghiệp.NXB Khoa họckỹ thuật, 2004
  4. Vũ Công Hậu. Chế biến rượu vang trong gia ñình. Nhà xuất bản Nông nghiêp
  Hà Nội, 1983
  Tài liệu nước ngoài
  5. Abrodo P.A., Cabrales I.M. Alonso J.J.M.G., Gomis D.B. (2005). Fatty acid
  composition of cider obtained either by traditionalor controlled fermentation.
  Food Chemistry 92. Pg 183–187
  6. Campo G., Berregi I., Santos J.I., Duenas M., Irastorza A. (2008)
  Development of alcoholic and malolactic fermentations in highly acidic and
  phenolic apple musts. Bioresource Technology. 99. pg 2857–2863.
  7. García Y.D., Valles B.S. Lobo A.P (2009). Phenolic and antioxidant
  composition of by-products from the cider industry:apple pomace. Food
  Chemistry. 117. Pg 731–738
  8. Le Quéré J.M. Husson F., Renarda C. M.G.C., Primault J. (2006). French
  cider characterization by sensory echnological and chemical evaluations. LWT
  39. Pg1033–1044
  9. Lea A.G.H. Cider making: an overview. FS&T. Vol18. No 4. pg 14-17
  10. Lea. A.G.H., 1995. Cidermaking. In: Lea. A.G.H., Piggot. J.R. (Eds.).
  Fermented Beverage Production. Blackie Academic & Proffesional. London. Pg
  66–96.
  11. Madrera R. R., Alonso A.P.L.J.M. (2009). Effectof cider maturation on the
  chemical and sensory characteristics of fresh ciderspirits. Food Research
  International.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  56
  Tài liệu internet
  12. Apple - Malus domestica. http://www.fruit-crops.com/apple.html
  13. http://cideruk.com/media_centre/interesting_facts. Retrieved 24 February
  2009
  14. http://www.dailyinfo.vn/10-119-345909
  15. http://www.drinkfocus.com/articles/apple-cider/history-of-cider.php
  16. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Cider
  17. http://www.fruit.affrc.go.jp/soshiki/ringo/hinsyudata/fuji.html
  18. http://www.itaexpress.com.vn/tin_ita/s_c_kh_ .
  19. http://www.plantpress.com/wildlife/o523-apple.php. Retrieved 22 January
  2008
  20. http:// www.Origin. History of cultivation”. University of Georgia. Truy cập
  2008/01/22
  21. http://www.vietbao.vn/Suc-khoe/7-tac-dung-cua-qua-tao/30095296/248/

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo Malus domestica
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo Malus domestica sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status