Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP, ĐỌC VÀ PHÂN
  TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 4
  1.1.Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp 4
  1.1.1.Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản
  lý kinh tế 4
  1.1.1.1.Khái niệm Báo cáo tài chính (BCTC) . 4
  1.1.1.2.Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. 4
  1.1.2.Mục đích và tác dụng của Báo cáo tài chính. 5
  1.1.2.1.Mục đích của Báo cáo tài chính 5
  1.1.2.2.Tác dụng của Báo cáo tài chính 5
  1.1.3.Đối tượng áp dụng 7
  1.1.4.Yêu cầu và nguyên tắc cơ bản lập Báo cáo tài chính. 7
  1.1.4.1.Yêu cầu của Báo cáo tài chính 7
  1.1.4.2.Những nguyên tắc cơ bản lập Báo cáo tài chính. 7
  1.1.5.Yêu cầu và nguyên tắc đọc Báo cáo tài chính 9
  1.1.5.1.Yêu cầu đọc Báo cáo tài chính 9
  1.1.5.2.Nguyên tắc đọc Báo cáo tài chính. 10
  1.1.6.Hệ thống Báo cáo tài chính 11
  1.1.6.1.Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày
  20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 11
  1.1.6.2.Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày
  14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 12
  1.1.6.3.Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính 13
  1.1.6.4.Kỳ lập Báo cáo tài chính. 13
  1.1.6.5.Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 14
  1.1.6.6.Nơi nhận Báo cáo tài chính. 15
  1.2.Bảng cân đối kế toán và công tác lập Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 16
  1.2.1. Bảng cân đối kế toán và kết cấu của Bảng cân đối kế toán 16
  1.2.1.1.Khái niệm Bảng cân đối kế toán. 16
  1.2.1.2.Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán. 16
  1.2.1.3.Tác dụng và hạn chế của Bảng cân đối kế toán 17
  1.2.1.3.Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán. 18
  1.2.2.Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán. 23
  1.2.2.1.Cơ sở số liệu trên Bảng cân đối kế toán 23
  1.2.2.2.Trình tự lập Bảng cân đối kế toán. 23
  1.2.2.3.Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán. 23
  1.3. Công tác đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán . 37
  1.3.1.Sự cần thiết phải đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán 37
  1.3.2.Các phương pháp đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán . 37
  1.3.3.Nội dung đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán 39
  1.3.3.1. Đánh giá khái quát công tác quản lý tài sản và nguồn vốn của công ty
  thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trên Bảng cân đối kế toán 39
  1.3.3.2.Đọc và phân tích tình hình công tác quản lý tài sản và nguồn vốn của
  doanh nghiệp thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản. 41
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP, ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN
  TẢI HOÀNG TRƯỜNG . 46
  2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường 46
  2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty TNHH Xây Dựng và Vận
  Tải Hoàng Trường . 46
  2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải . 49
  Hoàng Trường. 49
  2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải 49
  Hoàng Trường . 49
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận
  Tải Hoàng Trường. 55
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận
  Tải Hoàng Trường . 55
  2.1.4.2.Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vân Tải
  Hoàng Trường. 56
  2.1.4.3.Các chính sách kế toán của Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải
  Hoàng Trường . 59
  2.2.Thực trạng công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty
  TNHH xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. 60
  2.2.1.Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây
  Dựng và Vận Tải Hoàng Trường 60
  2.2.1.1.Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận
  Tải Hoàng Trường. 60
  2.2.1.2.Quy trình lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận
  Tải Hoàng Trường. 61
  2.2.1.3.Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây
  Dựng và Vận Tải Hoàng Trường 61
  2.2.2.Thực trạng công tác đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty
  TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường. 87
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP,
  ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NHẰM TĂNG
  CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN TẠI CÔNG
  TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG TRƯỜNG 88
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán nói chung và công tác lập, đọc, phân tích
  Bảng cân đối kế toán nói riêng tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng
  Trường 88
  3.1.1.Những ưu điểm . 88
  3.1.2.Những hạn chế trong công tác kế toán tại Công ty TNHH xây Dựng và
  Vận Tải Hoàng Trường. 90
  3.2 - Một số ý kiến đề xuất hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối
  kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH
  Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. 91
  3.2.1.Ý kiến thứ nhất: Công ty cần sửa đổi hệ thống tài khoản và tiến hành lập
  lại Bảng cân đối kế toán theo đúng nội dung Thông tư 244/2009/TT-BTC. 91
  3.2.2.Ý kiến thứ hai: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên kế
  toán 95
  3.2.3.Ý kiến thứ ba: Công ty cần tổ chức thực hiện công tác đọc và phân tích
  BCĐKT nhằm đánh giá khái quát công tác quản lý tài sản và nguồn vốn của
  công ty. 96
  3.2.4.Ý kiến thứ tư: Công ty nên đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ . 106
  3.2.5.Ý kiến thứ năm: Tiến hành tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản vào
  thời điểm cuối kỳ kế toán nhằm quản lý chặt chẽ tài sản của công ty 109
  KẾT LUẬN 115
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 117
  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Sự cần thiết nghiên cứu đề tài.
  Bảng cân đối kế toán là bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của
  doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Phân tích bảng cân đối kế toán được sử
  dụng như một trong những công cụ đánh giá tài chính , từ đó giúp các nhà quản
  trị doanh nghiệp có cái nhìn sâu hơn, toàn diện hơn về tình hình tài chính, hiệu
  quả hoạt động của doanh nghiệp đồng thời ra các quyết định kinh doanh một
  cách dễ dàng hơn.
  Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trong đó có Bảng cân đối kế toán một
  cách trung thực và khách quan là điều kiện tiên quyết để thực hiện việc phân tích
  tình hình tài chính qua Bảng cân đối kế toán một cách chính xác, hiệu quả.
  Qua quá trình thực tập và tìm hiểu về công tác kế toán tại Công ty TNHH
  Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường em nhận thấy việc lập, đọc và phân tích
  Bảng cân đối kế toán còn hạn chế: Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng
  Trường chỉ dừng lại ở công tác lập và đọc BCTC mà không tiến hành công tác
  phân tích BCTC trong đó có Bảng cân đối kế toán.
  Vì những lý do trên em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác lập, đọc và
  phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và
  nguồn vốn tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường” làm đề tài
  nghiên cứu khoa học.
  2.Mục đích nghiên cứu
  Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập, đọc và phân tích
  Bảng cân đối kế toán tại Doanh nghiệp
  Mô tả thực tế công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công
  ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường
  2
  Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích
  Bảng cân đối kế toán nhằm giúp lãnh đạo công ty tăng cường công tác quản lý
  tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường.
  3.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu khoa học thành công sẽ là tài liệu nghiên cứu để ứng
  dụng trong cả thực tiễn và khoa học.
   Về mặt thực tiễn:
  Đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng tại công ty TNHH Xây dựng và
  Vận tải Hoàng Trường giúp công ty nâng cao hiệu quả lập, đọc và phân tích
  Bảng cân đối kế toán. Kết quả nghiên cứu còn có thể áp dụng tại một số Doanh
  nghiệp có cùng quy mô, ngành nghề kinh doanh và bộ máy kế toán có đặc điểm
  tương tự với công ty thuộc phạm vi nghiên cứu làm tài liệu tham khảo.
   Về mặt khoa học
  Đề tài trình bày chi tiết về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế
  toán nên sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên và giảng viên cũng
  như những đối tượng quan tâm khác.
  4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1 Đối tượng nghiên cứu
  Công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Doanh nghiệp.
  4.2 Phạm vi nghiên cứu
   Thời gian
  - Thời gian nghiên cứu: Năm tài chính từ ngày 01/01/2012 đến ngày
  31/12/2012
  - Số liệu được sử dụng trong đề tài: Số liệu các năm 2011, 2012
   Không gian
  Đề tài nghiên cứu khoa học về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân
  đối kế toán tại công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường năm 2012
  3
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Các phương pháp được tác giả sử dụng trong quá trình nghiên cứu
  Phương pháp tổng hợp cân đối
  Phương pháp so sánh
  Phương pháp tỷ lệ
  Phương pháp điều tra, hỏi ý kiến chuyên gia
  Phương pháp nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tế
  6. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 phần chính sau:
  Chương 1: Một số lý luận chung về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối
  kế toán trong Doanh nghiệp
  Chương 2: Thực tế công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công
  ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân
  đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty
  TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường.
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Nguyễn Văn Công. 2005. Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính.
  NXB Kinh tế quốc dân.
  [2] Nguyễn Trọng Cơ và TS. Nguyễn Thị Thà. 2010. Đọc và phân tích báo cáo
  tài chính doanh nghiệp. NXB Tài chính
  [3] Ngô Thế Chi và PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ. 2009. Giáo trình phân tích tài
  chính doanh nghiệp. NXB Tài chính
  [4] Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.2012. Chế độ kế toán doanh
  nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam. NXB Lao động
  [5] Thông tư số 244/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán. Bộ Tài
  chính.
  Đọc từ: http://www.ketoanmophong.com/van-ban-phap-quy/
  [6] Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
  Đọc từ: http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/7176549
  [7] Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường. Hệ thống sổ sách kế
  toán và Báo cáo tài chính. Nguồn: Phòng kế toán tài vụ.
  [8] Dương Thị Thu Trà. 2012. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân
  đối kế toán tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản Phú Minh.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status