Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Vân Long

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Vân Long

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Vân Long




  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP, ĐỌC
  VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
  . 4
  1.1 Một s ố vấ n đề chung v ề hệ th ống Báo cáo tài chính trong doanh nghiệ p . 4
  1.1.1 Báo cáo tài chính và sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác
  quản lý kinh tế . 4
  1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài chính 4
  1.1.1.2 Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế 4
  1.1.2 Mục đích và tác dụng của Báo cáo tài chính . 5
  1.1.2.1 Mục đích của Báo cáo tài chính . 5
  1.1.2.2 Vai trò của Báo cáo tài chính . 5
  1.1.3 Đối tượng áp dụng . 7
  1.1.4 Yêu cầu của Báo cáo tài chính 7
  1.1.5 Nguyên tắc cơ bản lập Báo cáo tài chính . 7
  1.1.5.1 Hoạt động liên tục 7
  1.1.5.2 Cơ sở dồn tích . 8
  1.1.5.3 Nhất quán . 8
  1.1.5.4 Trọng yếu và tập hợp 8
  1.1.5.5 Bù trừ 8
  1.1.5.6 Có thể so sánh . 9
  1.1.6 Yêu cầu và nguyên tắc đọc báo cáo tài chính . 9
  1.1.6.1 Yêu cầu đọc báo cáo tài chính . 9
  1.1.6.2 Nguyên tắc đọc BCTC 10
  1.1.7 Hệ thống Báo cáo tài chính . 11
  1.1.7.1 Hệ thống Báo cáo tài chính gồm: . 11
  1.1.7.2 Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính . 12
  1.1.7.3 Kỳ lập Báo Cáo tài chính 13
  1.1.7.4 Thời hạn nộp báo cáo tài chính 13
  1.1.7.5Nơi nhận báo cáo tài chính . 14
  1.2 Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán . 15
  1.2.1 Bảng cân đối kế toán và kết cấu của Bảng cân đối kế toán 15
  1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán 15
  1.2.1.2 Tác dụng của Bảng cân đối kế toán . 15
  1.2.1.3 Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán . 15
  1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập bảng cân đối kế toán . 22
  1.2.2.1 Cơ sở số liệu trên bảng cân đối kế toán . 22
  1.2.2.3 Phương pháp lập bảng cân đối kế toán 23
  1.3 Đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán 36
  1.3.1 Sự cần thiết phải đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán . 36
  1.3.2 Các phương pháp đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán . 36
  1.3.3 Nội dung đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán 38
  1.3.3.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các
  chỉ tiêu chủ yếu trên Bảng cân đối kế toán . 38
  1.3.3.2 Đọc và phân tích tình hình công nợ . 42
  1.3.3.3 Đọc và phân tích khả năng thanh toán . 43
  CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP, ĐỌC, PHÂN TÍCH BẢNG
  CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VÂN LONG . 44
  2.1 Tổng quan về công ty TNHH Vân Long . 44
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Vân Long 44
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Vân Long 45
  2.1.3 Thuận lợi, khó khăn và những thành tích đạt được của công ty TNHH Vân
  Long trong những năm gần đây 46
  2.1.3.1 Thuận lợi của công ty TNHH Vân Long 46
  2.1.3.2 Khó khăn của công ty 46
  2.1.3.3 Những thành tích đạt được trong những năm gần đây của công ty TNHH
  Vân Long . 47
  2.1.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Vân Long . 48
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Vân Long . 51
  2.1.5.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Vân Long . 51
  2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty TNHH Vân Long 53
  2.1.5.3 Các chính sách kế toán tại công ty TNHH Vân Long . 55
  2.2 Thự c t ế công tác lậ p B ảng cân đối k ế toán t ạ i công ty TNHH Vân Long 56
  2.2.1 Thự c t ế công tác lậ p Bả ng cân đối k ế toán t ạ i công ty TNHH Vân Long 56
  2.2.1.1 Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long . 56
  2.2.1.2 Quy trình lập bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long 56
  2.3 Thực tế công tác đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH
  Vân Long . 86
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP,
  ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NHẰM TĂNG
  CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN TẠI CÔNG
  TY TNHH VÂN LONG 87
  3.1 Một số định hướng phát triển của công ty TNHH Vân Long trong thời gian
  tới . 87
  3.2 Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác lập,
  đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại công ty TNHH Vân Long.87
  3.2.1 Ưu điểm 87
  3.2.2 Hạn chế . 89
  3.3 Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế
  toán tại Công ty TNHH Vân Long 90
  3.4 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân
  đối kế toán . 91
  3.5 Nội dung và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng
  cân đối kế toán tại Công ty TNHH Vân Long 92
  3.6 Điều kiện để thực hiện các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập, đọc và
  phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Vân Long . 108
  KẾT LUẬN 109
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 111




  MỞ ĐẦU
  1.Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
  Hiện nay đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển và hội nhập. Trong
  bối cảnh này, doanh nghiệp trong nước đối mặt với rất nhiều thách thức. Bản
  thân mỗi doanh nghiệp luôn cần một bộ máy lãnh đạo thực sự năng động, nhạy
  bén và hoạt động thực sự hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để
  không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đủ sức cạnh tranh trên thị
  trường thế giới. Để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần
  phải sử dụng hàng loạt các công cụ khác nhau, trong đó kế toán được coi là một
  công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất.
  Báo cáo tài chính nói chung và Bảng cân đối kế toán nói riêng là sản
  phẩm cuối cùng của công tác kế toán, các thông tin cơ bản mà kế toán cung cấp
  đều được thể hiện trên Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp. Chính vì vậy chúng
  ta có thể coi hệ thống Báo cáo tài chính là một tấm gương phản ánh toàn diện về
  tình hình tài chính, về khả năng và sức mạnh của công ty. Phân tích Bảng cân
  đối kế toán giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp có thể nắm bắt được thông
  tin về tình hình tài chính, nhận biết các thuận lợi và khó khăn để có thể quyết
  định đúng đắn giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp đạt
  hiệu quả cao.
  Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Vân Long nhận thấy công ty
  chưa tiến hành đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán. Và quá trình lập Bảng cân
  đối kế toán tại công ty còn gặp một số hạn chế. Thấy được tầm quan trọng về
  việc lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nên em chọn đề tài “ Hoàn thiện
  công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác
  quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty TNHH Vân Long” làm đề tài nghiên
  cứu khoa học.
  2
  2.Mục đích nghiên cứu
  Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập, đọc và phân tích
  Bảng cân đối kế toán tại Doanh nghiệp
  Mô tả thực tế công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công
  ty TNHH Vân Long
  Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích
  Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long.
  3.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu khoa học thành công sẽ là tài liệu nghiên cứu để ứng
  dụng trong cả thực tiễn và khoa học.
   Về mặt thực tiễn:
  Đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng tại công ty TNHH Vân Long
  giúp công ty nâng cao hiệu quả lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán. Kết
  quả nghiên cứu còn có thể áp dụng tại một số Doanh nghiệp có cùng quy mô,
  ngành nghề kinh doanh và bộ máy kế toán có đặc điểm tương tự với công ty
  thuộc phạm vi nghiên cứu làm tài liệu tham khảo.
   Về mặt khoa học
  Đề tài trình bày chi tiết về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế
  toán nên sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên và giảng viên cũng
  như những đối tượng quan tâm khác.
  4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1 Đối tượng nghiên cứu
  Công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Doanh nghiệp.
  4.2 Phạm vi nghiên cứu
   Thời gian
  - Thời gian nghiên cứu: Năm tài chính từ ngày 01/01/2012 đến ngày
  31/12/2012
  - Số liệu được sử dụng trong đề tài: Số liệu các năm 2010, 2011, 2012
  3
   Không gian
  Đề tài nghiên cứu khoa học về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân
  đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long năm 2012
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Các phương pháp được tác giả sử dụng trong quá trình nghiên cứu
  Phương pháp tổng hợp cân đối
  Phương pháp so sánh
  Phương pháp tỷ lệ
  Phương pháp điều tra, hỏi ý kiến chuyên gia
  Phương pháp nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tế
  6. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 phần chính sau:
  Chương 1: Một số lý luận chung về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân
  đối kế toán trong Doanh nghiệp
  Chương 2: Thực tế công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại
  công ty TNHH Vân Long
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng
  cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công
  ty TNHH Vân Long.




  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Nguyễn Văn Công. 2005. Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính.
  NXB Kinh tế quốc dân.
  [2] Nguyễn Trọng Cơ và TS. Nguyễn Thị Thà. 2010. Đọc và phân tích báo cáo
  tài chính doanh nghiệp. NXB Tài chính
  [3].Chế độ kế toán Doanh nghiệp 2009. NXB Thống kê
  [4]. Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
  ngày 20/03/2006
  [5]. Thông tư số 244/2009/TT- BTC sửa đ ổi, b ổ sung Ch ế độ kế toán. Bộ Tài chính.
  Đọc từ: http://www.ketoanmophong.com/van-ban-phap-quy/
  [6]. Tài li ệu sổ sách, Báo cáo tài chính đư ợc cung cấp bởi Công ty TNHH Vân Long
  [7]. Dương Thị Thu Trà. 2012. Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng
  cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Minh Hưng.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Vân Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Vân Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status