Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những vướng mắc trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH May Yes Vina

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những vướng mắc trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH May Yes Vina

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những vướng mắc trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH May Yes Vina
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ
  TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG . 4
  THU Ế GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) . 4
  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của thuế GTGT, bản chất, chức năng và
  vai trò của thuế GTGT 4
  1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của thuế GTGT 4
  1.1.2. Những điểm giống và khác nhau giữa thuế GTGT và thuế doanh thu . 5
  1.1.2.1. Giống nhau . 5
  1.1.2.2. Khác nhau . 5
  1.1.3. Bản chất của thuế GTGT đối với nền kinh tế quốc dân: . 6
  1.1.4. Chức năng và vai trò của thuế GTGT . 6
  1.1.4.1. Chức năng và vai trò của thuế GTGT trong lưu thông hàng hóa 6
  1.1.4.2. Chức năng và vai trò của thuế GTGT đối với nền kinh tế quốc dân 7
  1.1.5. Sự cần thiết phải áp dụng luật thuế GTGT vào Việt Nam 8
  1.2. Khái niệm, cơ chế hoạt động, các quy định về thuế GTGT . 8
  1.2.1. Khái niệm 8
  1.2.2. Cơ chế hoạt động của thuế GTGT 9
  1.2.3. Các quy định về thuế GTGT . 10
  1.2.3.1. Đối tượng nộp thuế GTGT . 10
  1.2.3.2. Đối tượng chịu thuế GTGT 11
  1.2.3.3. Đối tượng không chịu thuế GTGT . 11
  1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế GTGT . 12
  1.3.1. Căn cứ tính thuế GTGT . 12
  1.3.1.1.Giá tính thuế 12
  1.3.1.2. Thuế suất 15
  1.3.1.2.1 Mức thuế suất 0%. 15
  1.3.1.2.2. Mức thuế suất 5% 16
  1.3.1.2.3. Mức thuế suất 10% 16
  1.3.1.3. Thời điểm xác định thuế GTGT . 17
  1.4. Phương pháp tính thuế GTGT 17
  1.4.1. Phương pháp khấu trừ thuế . 17
  1.4.1.1.Xác định thuế GTGT đầu ra 18
  1.4.1.2. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 19
  1.4.1.3. Điều kiện khấu trừ thuế 20
  1.4.2. Phương pháp trực tiếp . 20
  1.5. Thủ tục kê khai,nộp thuế, quyết toán, và hoàn thuế GTGT . 22
  1.5.1. Kê khai thuế 22
  1.5.2.Nộp thuế GTGT . 23
  1.5.3.Quyết toán thuế 24
  1.5.4.Hoàn thuế GTGT 25
  K Ế TOÁN THUẾ GTGT . 26
  1.6. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán thuế 26
  1.6.1. Yêu cầu quản lý thuế GTGT . 26
  1.6.2. Nhiệm vụ kế toán thuế GTGT . 27
  1.6.2.1. Mô tả công việc của kế toán thuế nói chung 27
  1.6.2.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT nói riêng 29
  1.7. Phương pháp kế toán thuế GTGT 30
  1.7.1.Chứng từ kế toán 30
  1.7.2. Tài khoản sử dụng . 30
  1.7.2.1. Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ . 30
  1.7.2.2 . Tài khoản 3331- Thuế GTGT phải nộp 32
  1.7.3. Phương pháp hạch toán . 33
  1.7.3.1. Đối với doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp khấu trừ 33
  3.2. Đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp . 42
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA
  TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY YES VINA . 43
  2.1. Giới thiệu về công ty TNHH May Yes Vina . 43
  2.1.1 Khái quát về công ty 43
  2.1.2.Đặc điểm, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty . 44
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy tổ chức của công ty 45
  2.1.4 .Tổ chức công tác kế toán tại công ty . 47
  2.1.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán . 47
  2.1.4.2.Nội dung công tác kế toán . 49
  2.2.Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH May Yes Vina 50
  2.2.1.Mức thuế suất được áp dụng 50
  2.2.2.Tài khoản sử dụng 50
  2.2.3. Hạch toán ban đầu . 51
  2.2.3.1 Chứng từ đầu vào 53
  2.2.3.2. Chứng từ đầu ra 58
  2.2.4.Kê khai, khấu trừ, nộp và hoàn thuế GTGT . 58
  2.2.4.1.Kê khai thuế 58
  2.2.4.2. Một số quy định chung về việc lập tờ khai thuế 80
  2.2.4.2.Khấu trừ thuế GTGT . 86
  2.2.4.3.Hoàn thuế GTGT . 87
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GIẢI QUYẾT NHỮNG VƯỚNG
  MẮC TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI
  CÔNG TY TNHH MAY YES VINA . 92
  3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT 92
  3.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT 92
  3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT . 93
  3.2. Những nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán thuế GTGT tại công ty
  TNHH May Yes Vina . 93
  3.2.1. Ưu điểm . 94
  3.2.2. Vướng mắc 95
  3.3. Một số kiến nghị nhằm giải quyết những vướng mắc trong công tác kế toán
  thuế GTGT tại Công ty TNHH May Yes Vina . 96
  KẾT LUẬN . 104
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 106
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
  Phát triển kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Để thúc đẩy
  quá trình phát triển kinh tế đất nước, Việt Nam chúng ta cần phải có môi trường
  đầu tư thuận lợi và cơ chế chính sách sao cho phù hợp, rõ ràng và ổn định. Đáp
  ứng mục tiêu đó, Luật thuế GTGT được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa
  IX thông qua tại kỳ họp quốc hội thứ 11 và có hiệu lực thi hành từ ngày
  01/01/1999 thay thế cho luật thuế doanh thu.
  Ngày 01/01/1999 có thể được coi như một mốc quan trọng đánh dấu một
  bước nhảy của chế độ thuế, đó là thời điểm luật thuế GTGT được chính thức áp
  dụng tại Việt Nam, kéo theo chế độ kế toán cũng thay đổi cho phù hợp. Thực tế
  cho thấy trong những năm vừa qua, Luật thuế mới này cũng đã phần nào phát huy
  được những tác dụng tích cực đối với nền kinh tế đất nước. Nhưng những khó
  khăn, vướng mắc trong quá trình vận dụng nó vào điều kiện kinh doanh thực tế của
  doanh nghiệp thì vẫn còn nhiều tồn tại.
  Việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp có nhiều khâu quan
  trọng, trong đó công tác tổ chức thuế và kế toán thuế GTGT là một phần hành kế
  toán quan trọng trong hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp. Trên thực tế, quan
  hệ tài chính giữa doanh nghiệp và ngân sách nhà nước chủ yếu thông qua hoạt
  động : doanh nghiệp nộp thuế và các loại lệ phí cho NSNN. Thuế là nguồn thu
  quan trọng của ngân sách nhà nước. Trong đó, hàng năm nguồn thu từ khoản thuế
  GTGT chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng ngân sách nhà nước. Nhà nước rất
  trông đợi vào những khoản thu này cho các khoản chi cho nghiên cứu, đầu tư,
  phúc lợi, thanh toán công nợ, phục vụ chi tiêu của Nhà nước, song với những kẽ
  hở trong chính sách thuế đã khiến tình trạng gian lân thuế ngày càng trở lên
  nghiêm trọng. Chính vì vậy việc giải quyết được công tác kế toán thuế GTGT tại
  các doanh nghiệp là một mối quan tâm cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế.
  Thực tế công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH May Yes Vina vẫn còn
  một số mặt hạn chế và chưa được quan tâm một cách đúng mức với vị trí quan
  2
  trọng vốn có của nó. Xuất phát từ thực tiễn đó việc nghiên cứu công tác kế toán
  thuế GTGT có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp và cơ quan thuế nói
  chung và với công ty TNHH May Yes Vina nói riêng, nhằm thực hiện tốt công tác
  kế toán thuế GTGT giúp cho doanh nghiệp xác định đúng số thuế GTGT phải
  nộp vào ngân sách Nhà nước từ đó doanh nghiệp có kế hoạch chủ động nộp
  thuế, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, tránh được tình trạng chậm trễ trong
  việc tính toán thuế dẫn tới tình trạng chậm nộp thuế ảnh hưởng đến mối quan hệ
  giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.
  Nhận thức đầy đủ và đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc tổ chức kế toán
  thuế GTGT. Sau một thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty
  TNHH May Yes Vina và kết hợp với những kiến thức đã được học, em đã chọn
  đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết
  những vướng mắc trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty
  TNHH May Yes Vina " cho đề tài nghiên cứu khoa học của mình,bởi theo em
  thuế GTGT là một vấn đề được rất nhiều những doanh nghiệp quan tâm và sẽ còn
  được bàn luận, sửa đổi nhiều trong thời gian tới nhất là tại thời điểm này _ thời
  điểm giao thời của sự thay đổi luật thuế với nhiều ý kiến xoay quanh việc sửa đổi
  luật thuế GTGT.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán thuế GTGT
  - Đưa ra những vấn đề mà doanh nghiệp thường xuyên gặp phải trong việc
  hạch toán và kê khai thuế GTGT.
  - Đề xuất một số ý kiến nhằm giải quyết những vướng mắc trong công tác kế
  toán thuế GTGT tại công ty TNHH May Yes Vina.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  * Đối tượng nghiên cứu:
  Kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH May Yes Vina
  * Phạm vi nghiên cứu:
  3
  - Về không gian: đề tài đư ợc thực hiện tại Công ty TNHH May Yes Vina
  - Về thời gian: đề tài được thực hiện từ ngày 01/04/2013 đến ngày 30/06/2013
  - Việc phân tích được lấy từ số liệu của năm 2012
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Các phương pháp sử dụng trong kế toán tài chính (chứng từ, tài khoản, tính giá,
  tổng hợp cân đối)
  - Phương pháp chuyên gia
  - Phương pháp điều tra
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu, kế thừa thành tựu
  - Các kỹ thuật, nghiệp vụ cơ bản sử dụng trong kế toán quản trị: thiết kế thông tin
  dưới dạng so sánh được, phân loại chi phí đáp ứng các mục tiêu cụ thể, trình bày
  thông tin dưới dạng phương trình, mô hình và đồ thị.
  5. Kết cấu của đề tài.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm 3 chương chính :
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán thuế GTGT
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH
  May Yes Vina
  Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT nhằm giải quyết những
  vướng mắc trong công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH May Yes Vina
  TÀI LIỆU THAM KHẢ O
  1. Bộ Tài Chính - Chế độ kế toán doanh nghiệ p – Hướng dẫ n lậ p chứng từ
  kế toán, hướng dẫ n ghi sổ kế toán. – Nhà xuấ t bả n Thố ng kê, năm 2009 .
  2. Bộ Tài Chính – Hướng dẫ n thực hiệ n kê khai nộ p, quyế t toán, miễ n giả m,
  hoàn, khiế u nạ i, tố cáo, xử phạ t, thanh tra, kiể m tra, thủ tụ c hành chính
  thuế , chính sách ưu đãi thuế - năm 2009 –Nhà xuấ t bả n Lao độ ng - Hà
  Nộ i.
  3. Hệ thố ng chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán củ a công ty TNHH May Yes
  Vina
  4. Luậ t thuế GTGT số 13/2008/QH12 Ngày03/06/2008
  5. Thông tư153/2010/TT-BTC củ a Bộ Tài Chính Ngày 28/09/2010
  6. Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007
  7. Thông tưsố 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008
  8. Thông tưsố 112/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009
  9. Văn bả n hướng dẫ n số 1374 /CT-TTHT ngày 12/9/2012
  10. Thông tưsố 65/2013/TT-BTC ngày 17 / 5 / 2013
  11. Sử dụ ng tài liệ u tham khả o tạ i mộ t số webside
  http://danluat.thuvienphapluat.vn/co-duoc-ke-khai-khau-tru-thue-gtgtcua-hoa-don-thu-ho-phi-cua-hang-tau-49510.aspx
  http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0
  vMAfGjzOKdA72dw7zDDAwsQgNcDDx9fc3DQj1dDAxCzPULsh0V AZ0BkW
  g!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gdt+content/sa_gdt/s
  a_news/sa_news_tax/2013-05/152f23b0-a850-46cc-953d-abba871b16a6
  http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-banmoi/email/4770/khong-hoan-thue-gtgt-theo-thang-cho-dn-xuat-khau
  107
  http://www.webketoan.vn/forum/threads/55557-Huong-dan-thu-tuchoan-thue-GTGT

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những vướng mắc trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH May Yes Vina
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những vướng mắc trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH May Yes Vina sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status