Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng kết hợp chung sớm của một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng kết hợp chung sớm của một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá khả năng kết hợp chung sớm của một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN .i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vi
  DANH MỤC BẢNG . vii
  DANH MỤC ðỒ THỊ viii
  PHẦN I. MỞ ðẦU .1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài .2
  1.2.1. Mục ñích .2
  1.2.2. Yêu cầu .2
  PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3
  2.1. Tình hình sản xuất ngô 3
  2.1.1. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới 3
  2.1.2. Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam .4
  2.2. Cơ sở khoa học 6
  2.2.1. Khái niệm ưu thế lai .6
  2.2.2. Lý thuyết về khoảng cách di truyền .7
  2.2.3. Dòng thuần và phương pháp tạo dòng thuần .8
  2.2.4. Khả năng kết hợp và ñánh giá khả năng kết hợp (KNKH) 9
  2.2.5. Cơ sở khoa học nghiên cứu cây ngô nếp. 11
  2.2.6. Một số nghiên cứu về ngô nếp ở Việt Nam .12
  2.2.7. Một số nghiên cứu ngô nếp ngoài nước .17
  PHẦN III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21
  3.1. Vật liệu, ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu .21
  3.1.1. Vật liệu .21
  3.1.2. ðịa ñiểm .22
  3.1.3. Thời gian nghiên cứu .22
  3.2. Nội dung nghiên cứu .23
  3.3. Phương pháp nghiên cứu .23
  3.3.1. Vụ 1: ðánh giá dòng bố mẹ và tạo tổ hợp lai 23
  3.3.2. Vụ 2: Thí nghiệm ñánh giá các THL và bố mẹ 23
  3.3.3. Chỉ tiêu theo dõi .25
  3.3.4. Kỹ thuật canh tác 27
  3.4. Phương pháp xử lý số liệu .28
  PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .29
  4.1. Một số ñặc ñiểm của dòng bố mẹ trong vụ thu ñông năm 2010 .29
  4.1.1. ðặc ñiểm sinh trưởng, phát triển của các dòng bố mẹ .29
  4.1.2. ðặc ñiểm hình thái của các dòng bố mẹ 31
  4.1.3. Khả năng chống chịu của các dòng bố mẹ vụ thu ñông năm 2010. 32
  4.1.4. Các yếu tố cấu thành năng suất của các dòng bố mẹ vụ Thu ñông
  năm 2010 . 34
  4.2. ðặc ñiểm các giai ñoạn sinh trưởng phát triển của các THL vụ Xuân
  năm 2011 . 35
  4.3. ðộng thái tăng trưởng chiều cao cây và số lá .40
  4.3.1. Tốc ñộ tăng trưởng chiều cao cây 40
  4.3.2. Tốc ñộ tăng trưởng số lá của các tổ hợp lai .44
  4.4. ðặc ñiểm hình thái của các tổ hợp lai vụ Xuân năm 2011 tại Gia Lâm –
  Hà Nội 47
  4.4.1. Màu sắc 47
  4.4.2. Khả năng chống chịu của các Tổ hợp lai trongvụ Xuân năm 2011 tại
  Gia Lâm – Hà Nội 48
  4.4.3. Chiều cao cuối cùng .53
  4.4.4. Chiều cao ñóng bắp 55
  4.4.5. Số lá cuối cùng .55
  4.5. Chỉ số diện tích lá 55
  4.6. Một số chỉ tiêu chất lượng của các tổ hợp lai .57
  4.7. ðặc ñiểm hình thái bắp .59
  4.8. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các tổ hợp lai trong vụ
  Xuân năm 2011 61
  4.8.1. Các yếu tố cấu thành năng suất ngô .61
  4.8.2. Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu .63
  4.9. ðánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ .65
  PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ .69
  5.1. Kết luận .69
  5.2. ðề nghị: .70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .71
  PHỤ LỤC 76

  PHẦN I. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Trong các cây trồng lấy hạt chủ yếu, ngô là cây cótiềm năng năng suất
  cao nhất. Ngô là cây trồng có khả năng thích nghi cao với ñiều kiện môi
  trường khác nhau, sản phẩm ñược sử dụng làm lương thực cho người, thức ăn
  gia súc và cho công nghiệp.
  Theo FAO, năm 2006 có 40 nước (15 nước Châu Phi) thiếu lương thực
  và sản lượng ngũ cốc toàn thế giới ñạt hơn 2 tỷ tấn[38]. Vấn ñề có ñủ lương
  thực ñể nuôi sống trên 6 tỉ người trên hành tinh hiện nay ñang là thách thức lớn
  ñặt ra với nền nông nghiệp toàn cầu trước tình hìnhdiện tích ñất ñang ngày càng
  giảm dần. ðể giải quyết vấn ñề trên thì việc áp dụng các giống cây trồng năng
  suất cao và khả năng chống chịu tốt là một vấn ñề bức thiết. Từ ñó ñòi hỏi ứng
  dụng và phát triển ưu thế lai (UTL) trong chọn tạo giống cây trồng nói chung và
  trong chọn tạo giống ngô nói riêng ñược thực hiện trên nhiều quốc gia.
  Hiện nay nhu cầu về ngô trên thế giới rất lớn, trong ñó nhu cầu về cây
  ngô thực phẩm (ngô ñường. ngô nếp, ngô rau ) ngày càng tăng nhanh. ðặc
  biệt cây ngô nếp ñang ñược chú trọng phát triển. Cây ngô nếp có khả năng
  ñem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân bởicác ñặc tính ưu việt của
  nó. Ngô nếp ăn tươi có thời gian sinh trưởng ngắn và không chịu quá nhiều áp
  lực về thời vụ do ñó có khả năng thâm canh tăng vụ.Cây ngô nếp có thể trồng
  quanh năm phục vụ cho nhu cầu ăn tươi ñáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.
  ðể ñáp ứng nhu cầu ngô ngày càng tăng, yêu cầu phải tạo ra bộ giống
  có năng suất cao, chống chịu tốt cho cả nước, ñặc biệt là ñồng Bằng sông
  Hồng – nơi có trình ñộ thâm canh cao, ñiều kiện canh tác thuận lợi nhưng
  diện tích ñất nông nghiệp ñang dần bị thu hẹp.
  Vấn ñề cơ bản của công tác chọn tạo giống ngô lai nói chung và ngô
  nếp lai nói riêng dựa trên cơ sở của UTL là chọn ñược các cặp lai cho UTL
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  cao thông qua việc xác ñịnh khả năng kết hợp (KNKH)giữa các dòng làm vật
  liệu. ðây là công việc rất phức tạp và tốn kém vì xác suất ñể có tổ hợp lai tốt
  là rất thấp. ðể nâng cao hiệu quả của quá trình chọn tạo thì ñánh giá khả năng
  kết hợp của nguồn vật liệu là một khâu rất quan trọng. Trên cơ sở ñó chúng
  tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá khả năng kết hợp chung sớm của
  một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau”
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài
  1.2.1. Mục ñích
  ðánh giá khả năng kết hợp của 30 dòng ngô nếp tự phối nhằm xác ñịnh
  dòng có khả năng kết hợp cho chương trình lai tạo giống ngô nếp ưu thế lai.
  1.2.2. Yêu cầu
  - ðánh giá sinh trưởng phát triển của các dòng ñưavào chương trình lai
  ñỉnh (Top cross).
  - Lai và tạo tổ hợp lai theo phương pháp lai ñỉnh
  - ðánh giá sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp lai.
  - ðánh giá khả năng kết hợp chung của từng dòng nghiên cứu
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Tình hình sản xuất ngô
  2.1.1. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới
  Doebley cho rằng trong các cây trồng lấy hạt chủ yếu trên trái ñất, ngô
  là cây có tiềm năng năng suất cao nhất. Năng suất ngô ở Mỹ có thể ñạt 23
  tấn/ha. Ngô là cây trồng có phổ thích ứng rộng, nó có thể trồng trong nhiều
  ñiều kiện môi trường khác nhau, sản phẩm ñược sử dụng làm lương thực cho
  người, thức ăn gia súc và cho công nghiệp (Doebley,John. 1994) [19].
  Ngô là cây có tiềm năng năng suất lớn với năng suất trung bình trên toàn
  thế giới của ngô cho ñến năm 2008 là 51 tạ/ha. Tron g khi ñó năng suất trung bình
  của lúa mì là 28 tạ/ha và lúa nước là 41 tạ/ha (FAOSTAT, USDA) [38].
  Bảng 2.1: Diện tích, năng suất, sản lượng ngô trên thế giới từ 1961- 2009
  Năm
  Diện tích
  (triệu ha)
  Năng suất
  (tạ/ha)
  Sản lượng
  (triệu tấn)
  1961 104.8 20,,2 204,2
  2004 145.0 49,4 714,8
  2005 145.6 48,0 696,3
  2006 148.6 47.2 704,2
  2007 157.0 49,1 766,2
  2008 160.8 51,1 826,7
  2009 158.6 51,6 818,8
  (nguồn FAOSTAT, USDA)
  Ngành sản xuất ngô thế giới trong những năm gần ñâyñã ñạt ñược
  những thành tựu hết sức to lớn: Theo số liệu của FAO, năm 2009 diện tích
  ngô toàn thế giới là 158,6 triệu ha, năng suất trung bình 51,6 tạ/ha, sản lượng
  818,8 triệu tấn; còn năm 2004 các số liệu tương ứnglà 145,0 triệu ha, năng
  suất 49,4 tạ/ha và sản lượng 714,8 triệu tấn. Sau 5năm diện tích ngô tăng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  13,6 triệu ha (tương ñương 2,72 triệu ha/năm), năngsuất tăng 2,2 tạ/ha và sản
  lượng tăng 104 triệu tấn. Với sản lượng thu hoạch nêu trên, ngành sản xuất
  ngô ñã ñóng góp một phần ñáng kể trong việc ñảm bảoan ninh lương thực,
  giúp xóa ñói, giảm nghèo ở nhiều quốc gia trên thế giới [38].
  Theo dự báo ñầu tiên của Bộ nông nghiệp Mỹ, tổng sản lượng ngô thế
  giới năm 2010/11 sẽ ñạt 853,3 triệu tấn, tăng 34,5 triệu tấn so với sản lượng
  818,8 triệu tấn của năm 2009/2010. Tổng diện tích ngô thế giới dự báo ñạt
  159,32 triệu ha, tăng so với 158,6 triệu ha của năm2009/2010, với năng suất
  bình quân dự báo ñạt 52,4 tạ/ha so với 5,16 tạ/ha của năm 2009/2010.
  Sản lượng ngô năm 2010/2011 của các nước dự báo ñạt (ñơn vị: triệu
  tấn); Achentina 21,00; Braxin 51,00; Canaña 10,50; Trung Quốc 166,00; Ai
  Cập 7,00; Ấn ðộ 20,00; Inñônêxia8,40; Mêhicô 24,50;Nigêria 8,70;
  Philippin 6,80; Nga 5,50; Xécbi 6,50; Nam Phi 12,50; Ukraina 11,50; Mỹ
  339,61 và các nước khác 78,49.
  Tổng mức tiêu dùng ngô trên thế giới năm 2010/11 dự báo ñạt 827,87
  triệu tấn, tăng so với 808,88 triệu tấn của năm 2009/10. Tổng dự trữ ngô trên
  thế giới cuối niên vụ 2010/11 dự báo ñạt 154,21 triệu tấn, tăng so với 147,04
  triệu tấn của cuối niên vụ 2009-2010. [ 41]
  2.1.2. Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam
  Ngô ñược ñưa vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 17. Là câylương thực ñứng
  thứ 2 sau cây lúa, song do nước ta có truyền thống lúa nước từ lâu ñời nên
  trước ñây cây ngô chưa ñược coi trọng ñúng mức và chưa phát huy ñược tiềm
  năng của nó.
  Trong những năm gần ñây nhờ có những chính sách ñúng ñắn của ðảng
  và Nhà nước, những tiến bộ kỹ thuật quan trọng ñã ñược áp dụng góp phần làm
  cho cây ngô có những bước tiến lớn về diện tích, năng suất và sản lượng:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Phan Xuân Hào (2006), “Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học công
  nghệ giai ñoạn 2001-2005”.
  2. Nguyễn Thế Hùng, 2003, “Xác ñịnh khả năng kết hợp về tính trạng
  năng suất một số dòng ngô thuần bằng phương pháp luân giao”, Tạp
  chí Khoa học Nông nghiệp – Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, tập
  1, số 4, trang 264-268.
  3. Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thiện Huyên, Nguyễn Văn Lộc, Bùi Mạnh
  Cường, 2010, “Kết quả chọn tạo giống ngô nếp lai giai ñoạn 2005-2010
  tại trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ”, Tạp chí Khoa học và Phát triển –
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, Tập 8, số 6, trang 890 – 899.
  4. Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Lộc, Bùi Minh Toàn, Trần ðức Thiện,
  Vũ Thị Bình, 2009, “ðánh giá ñặc ñiểm nông học của một số dòng ngô
  ñường tự phối và xác ñịnh khả năng kết hợp về năng suất bằng phương
  pháp lai ñỉnh”, Tạp chí Khoa học và Phát triển – Trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội, tập 7, số 6, trang 711 – 716.
  5. Khamtom Vanthannuovong, Nguyễn Thế Hùng, năm 2008, “Xác ñịnh
  khả năng kết hợp tính trạng năng suất một số dòng ngô thuần tại ñồng
  bằng Viên Chăn – Lào”, Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp –
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội, tập 4, số 1, trang 10-15.
  6. Vũ Văn Liết và cộng sự, 2003, “Sự ña dạng nguồn gen cây lúa, ngô ở
  một số ñịa phương miền núi phía Bắc Việt Nam”, Tạp chí khoa học kỹ
  thuật nông nghiệp –Trường ðại học Nông nghiệp I, số1, tập 1.
  7. Vũ Văn Liết, 2005,“ðánh giá mức ñộ suy giảm một số tính trạng của 6 giống
  ngô nếp ñịa phương khi tự phối tạo dòng thuần”, Tạp chí khoa học kỹ thuật
  nông nghiệp –Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội, Số 5, trang 1 - 5.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  72
  8. Vũ Văn Liết, Lê Thị Minh Thảo, Phan ðức Thịnh, PhạmQuang Tuân,
  2011, “Khả năng kết hợp của các dòng ngô nếp tự phối từ nguồn gen
  ngô nếp ñịa phương thuộc các nhóm dân tộc khác nhau”, Tạp chí Khoa
  học và phát triển – Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, tập 9, số 4,
  trang 550-559.
  9. Châu Ngọc Lý, Lê Quý Kha, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Bá Huy, Nguyễn
  Việt Long (2008) “Khảo sát tập ñoàn dòng ngô thuần có chất lượng protein
  cao (QPM) mới chọn tạo ở phía bắc Việt Nam”,Tạp chí Khoa học và Phát
  triển – Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, tập 6, s ố 2, trang 110 – 115.
  10. Trần Văn Minh và cộng sự ,2006, “Phục tráng giống ngô nếp quý tại
  Thừa Thiên-Huế”.
  11. Lưu Cao Sơn, Nguyễn Thị Lưu và Lê Quý Kha, 2009, “Kết quả ñánh giá
  nguồn gen và khả năng kết hợp của một số dòng ngô có nguồn gốc khác
  nhau chọn tạo tại phiá Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Phát triển –
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội, Tập 7, số 6: trang 723 – 731.
  12. Ngô Hữu Tình (2003), “Cây ngô”, NXB Nghệ An.
  13. Ngô Hữu Tình, 2005, “Kết quả chọn tạo phát triển giống ngô”– Báo
  cáo tại Hiệp hội Khoa học chuyên ngành trồng trọt, ngày 6/2/2005.
  14. Viện KHNN Việt Nam, Viện nghiên cứu ngô, “ðánh giá thực trạng và
  chiến lược nghiên cứu, phát triển cây ngô giai ñoạn2007 – 2015, ñịnh
  hướng ñến năm 2020”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  73
  B. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI
  15. Abedon, BG and Tracy, WF ,1996, “Heterochrony and inbreeding,
  Maize Genetics Cooperation Newsletter”,Volume 70, 1996.
  16. Aulicino, MB; Naranjo, CA ,1997, “Evaluation of combining ability of
  inbred maize lines for precocity and yield, Maize Genetics Cooperation
  Newsletter”, Volume 71, 1997.
  17. Beaumont, M.A., K.M. Ibrahim, P. Boursot, and M.W.Bruford. 1998,
  “Measuring genetic distance”. p. 315–325.
  18. C. O. Egesel, J. C. Wong, R. J. Lambert, and T. R.Rocheford,2003
  “Combining Ability of Maize Inbreds for Carotenoids and Tocopherols,
  Department of Crop Sciences”,University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL 61801, Crop Sci. 43: P818–823(2003).
  19. Doebley, John. 1994. “Genetics and the morphological evolution of
  maize”. p. 66-77.
  20. Felsenstein, J. 1984, "Distance methods for inferring phylogenies: A
  justification”. Evolution 38: P 16–24.
  21. Felsenstein, J. 1985. “Confidence limits on phylogenies: An approach
  using the bootstrap”. Evolution 39: P789–791.
  22. Goodman, M.N, 1972, “Distance analysis in biology”. Syst. Zool. 21: P
  174–186.
  23. Griffing B.A. (1956). “Concept of general and specific combining ability
  in relation to diallel crossing systems”.Austr. J. Biol. Sci. 9: P 463-493
  24. IFPRI (2003). 2020 Projections. I. Projections. Washington, D.C.
  25. Jenkins, M. T. a. B. A. M. (1932). "Medthod of testing inbred lines of
  maize in crossbred combination." J. Am. Sci Agron 24: P 532 – 530.
  26. Mock J.J. and R. B. Pearce (1990). “An ideotype of maize”, Euphytica
  Volume 24, Number 3, 613-623.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  74
  27. Porcher Michel H, et al (1995-2000), Sorting Zea Names, Multilingual
  Multiscript Plant Name Database – A Work in Progress, School of
  Agriculture and Food Systems, Faculty of Land & Food Resources,
  The University of Melbourne, Australia.
  28. Rong-lin wang, Adrian Stec, Jody Hey, Lewis Lukens& John
  Doebly,1999; “The limits of seclection during maize domestication, The
  Plant Molecular Genetics Institute of Minnesota University”,News 1.
  29. R.N. Mahto and D.K.Ganguli, 2003, Combining abilityanalysis in inter
  varietal crosses of maize(Zea mays L.), Madras Agric. J. 90 (1-3) : 29-33 January-March 2003
  30. Slavko Borojevíc, 1990, “Principle and methods of Plant Breeding”,
  Elsevier, p 234 – 237.
  31. Sprague,G.F , Tatum, L.A, 1942 “Genaral vs specific combining
  ability in single cross of corn”, J. American Soc. Agron, p 923-932.
  32. Shull, G. H. (1908). "The composition of a field corn." American
  Breeder’s Association Report 4: P 296-301.
  33. The Pennsylvania State University, 2006, “Agronomy Guide 2005-2006”.
  34. Vasal, S. K., G. Srinivasan, et al. (1992a). "Heterosis and combining ability of
  CIMMYT's tropical late white maize germplasm." Maydica 37: P 187.
  35. Vũ Văn Liết, Phan ðức Thịnh (2009). “Genetic diversity of local
  maize (Zea mays L.) accessions collected in highland areas of Vietnam
  revealed by RAPD markers”, Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp –
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội, số 2, tr. 192 – 202.
  36. Zhang. Z.M, M.J.Zhao, H.P.Ding, T.Z.Rong and G.T.Pan (2006),
  “Quantitative trait loci analysis of plant height and ear height inmaize
  (Zea may L.)”, Russian Tournal of Genetics, Volume 42, No3, 306-310
  MỘT SỐ WEBSIDE
  37. http://www.agroviet.gov.vn/Pages/statistic_csdl.aspx?TabId=thongke

  Xem Thêm: Đánh giá khả năng kết hợp chung sớm của một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng kết hợp chung sớm của một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status