Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn giống cao lương phục vụ công tác chọn giống cao lương ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn giống cao lương phục vụ công tác chọn giống cao lương ở Việt Nam

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn giống cao lương phục vụ công tác chọn giống cao lương ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG i
  DANH MỤC ðỒ THỊ .i
  I. MỞ ðẦU .1
  1.1. ðặt vấn ñề .1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài 2
  1.2.1. Mục ñích .2
  1.2.2. Yêu cầu .2
  PHẦN II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Tình hình nghiên cứu, sản xuất cao lương trênthế giới và Việt
  Nam .3
  2.1.1 Tình hình nghiên cứu, sản xuất cao lương trên thế giới .3
  2.1.1. Tình hìnhnghiên cứu, sản xuất cao lương ở Việt Nam .5
  2.2. Thành phần dinh dưỡng và giá trị sử dụng của cây cao lương 6
  2.3. ðặc ñiểm sinh học của cây cao lương 8
  2.4. Yêu cầu ngoại cảnh và khả năng chống chịu củacây cao lương .12
  2.4.1. Yêu cầu ngoại cảnh của cây cao lương, .12
  2.4.2. Khả năng chống chịu của cây cao lương 14
  2.5. Những nghiên cứu về kỹ thuật trồng cao lương .15
  PHẦN III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .17
  3.1. Nội dung 1. Thí nghiệm 1. ðánh giá ñặc ñiểm nông sinh học
  của các giống cao lương trong vụ thu ñông 2010 17
  3.2. Nội dung 2. Thí nghiệm 2. ðánh giá khả năng tái sinh của các
  giống cao lương 19
  3.3. Phân tích và xử lý số liệu .20
  PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .21
  4.1. Thí nghiệm 1. ðánh giá ñặc ñiểm nông sinh họccủa các giống
  cao lương trong vụ thu ñông 2010 21
  4.1.1. Thời gian các thời kì sinh trưởng và phát triển của các giống
  cao lương thí nghiệm 21
  4.1.2. ðặc ñiểm sinh trưởng và phát triển của các giống cao lương thí
  nghiệm 26
  4.2 Thí nghiệm 2. ðánh giá khả năng tái sinh của các giống cao
  lương .54
  4.2.1 Khả năng tái sinh của các giống cao lương thí nghiệm 54
  4.2.2 Tốc ñộ tăng trưởng chiều cao cây của những giống cao lương
  tái sinh .55
  4.2.3 ðộng thái ra nhánh của các giống cao lương tái sinh .57
  4.2.5 Năng suất chất xanh của lứa cắt tái sinh .59
  PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 61
  5.1 Kết luận .61
  5.2 ðề nghị .62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
  PHỤ LỤC 66

  I. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Cây cao lương (Sorghum bicolorL. Moench) còn có tên gọi lúa miến, bo
  bo thuộc chi Cao lương (Sorghum), họ Hòa thảo (Poaceae), là một trong
  năm loại cây ngũ cốc quan trọng trên thế giới sau lúa gạo, ngô, lúa mì và lúa
  mạch. [28]
  Theo Evelyn (1951), cao lương có nguồn gốc từ miền Trung Phi cách ñây
  5000 – 7000 năm, sau ñó ñược phát triển ở Ấn ðộ, Trung Quốc và ñược du
  nhập vào Mỹ năm 1850 ñể làm thức ăn gia súc. Hiện nay người ta sử dụng
  cao lương với nhiều mục ñích khác nhau như làm lương thực, làm thức ăn gia
  súc, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất ethanol hay làm nhiên
  liệu sinh học [14]
  Cao lương có những ñặc ñiểm về hình thái và sinh lýthích hợp ñể sinh
  trưởng và phát triển trong những ñiều kiện tự nhiênkhó khăn như úng, hạn,
  mặn mà những loại cây trồng khác khó có thể tồn tại ñược. [12]
  Hiện nay cao lương là cây lương thực chủ yếu ở những vùng bán khô hạn
  của thế giới và chúng thường ñược trồng luân canh với lúa mì, ngô. Tuy
  nhiên diện tích cao lương trồng ñể làm lương thực rất ít mà chủ yếu phục vụ:
  - Làm thức ăn gia súc, thu hoạch thân lá vì khả năng tái sinh cao. Ở Việt
  Nam, cây cao lương cũng ñã ñược nghiên cứu trong thời gian gần ñây ñể làm
  thức ăn gia súc vì cao lương có năng suất chất xanhcao (Bùi Quang Tuấn và
  cs, 2008; Phạm Văn Cường và cs, 2010). Tuy nhiên nhược ñiểm của thân lá
  cao lương là có hàm lượng HCN cao, gây ngộ ñộc cho gia súc.[6]
  - Cao lương ngọt và hạt cao lương là nguồn nguyên liệu ñể chế biến nhiên
  liệu sinh học.
  Nhu cầu thức ăn xanh cho gia súc ở Việt Nam và nhu cầu nguyên liệu chế
  biến nhiên liệu sinh học lớn. Vì vậy cần ñánh giá tập ñoàn giống ñể chọn lọc
  những giống cao lương làm vật liệu cho chọn giống và phát triển theo hai
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 2
  mục ñích trên. Do vậy chúng tôi tiến hành ñề tài: “ðánh giá ñặc ñiểm nông
  sinh học của tập ñoàn giống cao lương phục vụ công tác chọn giống cao
  lương ở Việt Nam”.
  1.2 Mục ñích và yêu cầu của ñề tài.
  1.2.1 Mục ñích
  Tuyển chọn ñược một số giống cao lương làm vật liệuchọn giống với mục
  ñích khác nhau: thu hoạch thân lá làm thức ăn gia súc và lấy hạt làm nhiên
  liệu sinh học.
  1.2.2 Yêu cầu
   ðánh giá một số ñặc ñiểm sinh trưởng phát triển củacác giống cao
  lương nghiên cứu.
   Xác ñịnh các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất hạt của các giống
  cao lương nghiên cứu.
   ðánh giá năng suất chất xanh và khả năng tái sinh của các giống cao
  lương nghiên cứu.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  PHẦN II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
  2.1. Tình hình nghiên cứu, sản xuất cao lương trên thế giới và Việt Nam
  2.1.1 Tình hình nghiên cứu, sản xuất cao lương trênthế giới
  Cây cao lương là cây ngũ cốc quan trọng thứ 3 ở Hoa Kì và là cây ngũ
  cốc thứ 5 trên thế giới. Hoa kì là nước sản xuất cao lương lớn nhất trên thế
  giới, sau ñó là Niregia và Ấn ðộ. Xuất khẩu hàng ñầu là Hoa Kì, sau ñó là
  Australia và Argentina.
  Bảng 2.1. Các nước sản xuất cao lương chính trên thế giới
  Nước Diện tích trồng (1000ha) Năng suất (kg hạt/ha)
  Hoa kỳ 11,94 382
  Ấn ðộ 9,50 90
  Nigeria 7,52 112
  Mexico 6,4 295
  Argentina 3,35 462
  Trung Quốc 2,78 289
  Sudan 2,52 60
  Australia 2,16 333
  Ethiopia 1,19 119
  Burkina Faso 1,1 78
  Nguồn ICRISAT,2009
  Bảng 2.2. Các nước xuất khẩu cao lương chính trên thế giới
  Nước Xuất khẩu (1000 tấn) Giá (USD/Tấn)
  Mỹ 5,68 94,70
  Argentina 0,58 79,45
  Australia 0,39 100,86
  Pháp 0,22 143,87
  Sudan 0,15 150,00
  Thế giới 7,28 98,16
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  Bảng 2.3. Các nước nhập khẩu cao lương chính trên thế giới
  Nước Nhập khẩu (1000 tấn) Giá (USD/Tấn)
  Nhật 2,34 108,73
  Mexico 4,57 100,06
  Tây Ban Nha 0,34 117,71
  Thế giới 8,02 107,94
  Nguồn ICRRISAT, 2009
  Theo Dr William Dar, Tổng giám ñốc ICRISAT, sự giảimã trình tự ñầy ñủ
  bộ gen cao lương, cây ñầu tiên chống chịu khô hạn giỏi trong ñiều kiện nông
  nghiệp ñất khô mở ra triển vọng lớn về giống cây trồng chịu hạn. “Trình tự bộ
  gen cao lương cho chúng ta những kiến thức về nhữnggen chống chịu hạn tốt
  hơn khi so sánh với các loài cốc”. ICRISAT sẽ kết hợp kiến thức mới này với
  ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống ñể chọn tạo ñược giống cao lương cải
  tiến và giống lai F1 có những tính trạng mong muốn,cải tiến tính chống chịu
  hạn, tính kháng bệnh.[27]
  Thông thường, cây cao lương ñược sử dụng làm thức ăn gia súc, nguyên
  liệu công nghiệp và thực phẩm, loại cây này không những có thể chịu ñược ñiều
  kiện khô hạn tự nhiên mà còn chứa rất nhiều vitaminvà khoáng chất. Cao lương
  ngọt còn ñược sử dụng ñể sản xuất nhiên liệu sinh học. Nguyên liệu ñược sử
  dụng có thể là thân tươi hoặc hạt, do vậy xu hướng sử dụng cao lương trong
  công nghiệp sản xuất ethanol ñang ngày càng phát triển. Năng suất cao lương
  trên 1ha ñạt 32 tấn thân lá và 3 tấn hạt có thể mang lại 3000-4000lit ethanol.
  ðường ở trong thân tạo ra tới 80% lượng cồn và nó chiếm tới 15% trong
  thân tươi. Ở bang Louisiana (Hoa Kỳ), năng suất cồncó thể ñạt từ 1070-1635
  gallon/ha (4050-6190 lit/ha), tương ñương với 25-40thùng ethanol/ha. Ở Trung
  Quốc, chỉ với 4,5kg hạt giống, người nông dân có thể gieo cho 1ha và thu về từ
  45-60 tấn thân tươi ñể sản xuất tới 7000lit ethanol. Tại Ấn ðộ, 1ha cao lương
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  sau 4 tháng thu ñược 2 tấn hạt và 35 tấn thân lá tươi sẽ sản xuất ñược 3160 lít
  ethanol với chi phí 476USD, giá bán 0,39-0,6USD/lítethanol (1232-1896USD/ha). Tại Ấn ðộ, Nam Mỹ và Philippin, người ta ñã sử dụng cao lương
  ngọt ñể sản xuất ethanol. Cao lương ñược thu hoạch,thân ñược ép lấy nước
  bằng trục xay giống như việc ép mía lấy ñường, phầncòn lại cộng với lá có thể
  dùng làm thức ăn gia súc. Sau khi nước ñược ép, nó ñược lên men ñể chuyển
  hóa thành ethanol thô. Ethnol này sau ñó ñược chưngcất và ñêhydrat hóa giống
  như sản xuất ethanol từ hạt. Tại Mỹ, bã ép thường ñược sử dụng làm chất ñốt ñể
  sản xuất ñiện năng do ñó nó ñược bán cho nhà máy nhiệt ñiện, hoặc bã thải
  cũng có thể sử dụng làm phân bón.[26]
  2.1.1. Tình hìnhnghiên cứu, sản xuất cao lương ở Việt Nam
  Ở nước ta, tùy theo vùng mà cây cao lương ñược gọi theo một số tên khác
  nhau như lúa miến, cù làng, mì Cao lương ñược trồng ở các khu vực núi cao
  như Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, ðiện Biên hoặc khu vực Tây
  Nguyên. Cao lương ñã ñược ñồng bào các dân tộc vùngnúi dùng làm thức ăn
  chăn nuôi từ lâu ñời.[28]
  Kết quả so sánh khả năng tái sinh và năng suất của 9 giống/dòng cao
  lương trồng trong chậu có nguồn gốc từ ICRISAT và 1giống ñối chứng thu
  thập ở Phú Tân - An Giang thì thấy rằng giống Kep 389 có năng suất cao và phù
  hợp với việc ủ chua làm thức ăn cho gia súc và giống Purdue 81220 thích hợp
  cho chăn thả hoặc làm thức ăn xanh (Nguyễn Thị BíchNgọc, 2005).[4]
  Gần ñây, trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tiến hành thu thập và
  ñánh giá một số giống cao lương ở các ñịa phương trong nước như Bản Phố
  (Bắc Hà - Lào Cai), Vũ Nông (Hà Quảng - Cao Bằng), Lũng Nặm (Hà Quảng -
  Cao Bằng), Kéo Yên (Hà Quảng - Cao Bằng). Một số giống cao lương cũng ñã
  ñược nhập nội từ Nhật Bản: Idian Sorghum, Hayakawa,Kazetachi, Gold sorgo,
  Suzuko Phạm Văn Cường (2006) ñã tiến hành mô tả các ñặc tính thực vật học
  của các giống cao lương ñồng thời ñánh giá ñặc tínhnông - sinh học qua các vụ
  trồng khác nhau tại ðại học Nông nghiệp Hà Nội.[2].Bước ñầu tác giả cũng ñã

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Tài liệu trong nước
  1 Lê Hoà Bình, Vũ Chí Cương, Hoàng Thị Lãng, Phan Thị Phần, Ngô ðình
  Giang, 1992. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn tập ñoàn cây keo dậu và cao
  lương làm thức ăn gia súc. Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật 1985-1990 của Viện Chăn nuôi. NXB Nông nghiệp. Tr. 127 -132.
  2 Phạm Văn Cường, 2006. ðánh giá ñặc tính nông sinh học của một số cây
  lấy hạt (Mạch, cao lương) thu thập từ miền núi phíabắc và nhập nội từ
  Nhật Bản. Báo cáo nghiệm thu ñề tài nghiên cứu khoa học cấptrường, ñại
  học Nông nghiệp Hà Nội.
  3 Trần Văn Hoà, 2003. Giáo trình môn sinh lý thực vật. Trường ðại học
  Cần Thơ. Tr. 76 - 77.
  4 Nguyễn Thị Bích Ngọc, 2005. So sánh khả năng tái sinh và năng suất của
  9 giống/dòng cao lương trồng trong chậu. Luận văn tốt nghiệp kỹ sư
  ngành phát triển Nông thôn, trường ðại học An Giang.
  5 Hoàng Minh Tấn,Nguyễn Quang Thạch. Sinh lý thực vật. NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội 1996
  6 Tiêu chuẩn ngành (10TCN322- 2003) Phương pháp kiểm nghiệm hạt
  giống cây trồng. Nhà xuất bản nông nghiệp, 2005
  7 Bùi Quang Tuấn, 2006. Nghiên cứu giá trị thức ăn của một số cây thức ăn
  gia súc có nguồn gốc từ vùng ôn ñới tại Tân Yên BắcGiang”. Tạp chí
  KHKT Chăn nuôi số 9/2006, Tr. 23 - 27.
  8 Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Văn Cường, 2007. Giá trị
  thức ăn chăn nuôi của một số giống cao lương trong mùa ñông tại Gia
  Lâm - Hà Nội. Tạp chí KHKT NN số 5/2007
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 64
  B.Tài Liệu nước ngoài
  9 Boardman N.K., 1980. Energy from the biological conversion of solar
  energy. Phil. Trans. R. Soc. London A 295:477–489.
  10 Carter P.R., 1989. Grain Sorghum (Milo)
  11 Dan U., Woody L., 2001. Sorghums, sudangrasses, and sorghum-sudangrass, hybrids For Forage
  12 Denman C.E., 1975. Sorghum cultural practices and variety-environment
  interaction studies. Res. Rep. Ag. Exp. Sta., OSU P-728.
  13 DUKE J.A., 1983. Handbook of Energy Crops
  14 Evelyn S.H., 1951.Sorghum breeding in the Sundan. World Crops 3, 65-68.
  15 Fribourg H.A., 1995. Summer annual grasses. p. 463-472.
  16 Hubbard J.E., Hall H.H., Earle F.R., 1950. Composition of the component
  parts of the sorghum kernel. Cereal Chem 27: 415-420.
  17 Igartua E., Gracia M.P., Lasa J.M., 1994. Characterization and genetic
  control of germination-emergence responses of grainsorghum to salinity.
  Euphytica, 76: 185-193
  18 Itnal C.J., Desai G.S., Sajjan G.C., Parvatikar S.R., 1980. Effect of
  supplemental nitrogen on the plant characters, grain and fodder yield of
  rabi sorghum under dryland conditions. Current Research 9(2):24–26.
  19 Mortvedt J.J., Westfall D.G., Croissant R.L., 1996. Fertilizing grain and
  forage sorghums. Soil. Crop Series. No. 0.540. Colorado State Univ.
  Cooperative Extension. Ft. Collins, CO
  20 NRI., 1988. Small scale manufacture of animal feed. Bulletin No 9. Natural
  Resources Institute (NRI), Chatham, Kent, England, UK
  21 Rahman R., Fukai S., Blamey F.P.C., 1992. Forage production and
  nitrogen uptake of forage sorghum, grain sorghum and maize as affected
  by cutting under different nitrogen levels
  22 Ramph E.T., Reynolds Y., 2005. National Herbarium,Pretoria
  23 Reed C.F., 1976.Information summaries on 1000 economic plants.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 65
  Typescripts submitted to the USDA.
  24 Ricaud R., Martin F.A., Cochran B.J., 1981. Sweet sorghum for biomass
  and alcohol production. Louisiana Agr. 24(4):18–19.
  25 Sunseri, 2006. Introduction of salt-tolerant wheat, barley, and sorghum
  varieties in saline areas of the Karkheh River Basin, pp 2-4
  C.Trang Wed
  26 http://www.farg/inpho/cotent/compend/tex/ch07.htm
  27 http://www.icrisat.org/sorghum/sorghum.htm
  28 http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_L%C3BAa_mi%E1%BA%BFn

  Xem Thêm: Đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn giống cao lương phục vụ công tác chọn giống cao lương ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn giống cao lương phục vụ công tác chọn giống cao lương ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status