Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, năng suất và chất lượng của một số dòng, giống chè mới tại Phú Hộ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, năng suất và chất lượng của một số dòng, giống chè mới tại Phú Hộ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, năng suất và chất lượng của một số dòng, giống chè mới tại Phú Hộ

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN I
  LỜI CẢM ƠN II
  MỤC LỤC . III
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT . VI
  DANH MỤC BẢNG VII
  DANH MỤC HÌNH IX
  1. MỞ ðẦU . 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài . 1
  1.2. Mục ñích – Yêu cầu . 3
  1.2.1. Mục ñích của ñề tài . 3
  1.2.2. Yêu cầu 3
  1.3. Ý nghĩa Khoa học và thực tiễn của ñề tài 3
  1.3.1. Ý Nghĩa khoa học 3
  1.3.2. Ý Nghĩa Thực tiễn 4
  1.4. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn của ñề tài 4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 5
  2.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của ñề tài 5
  2.1.1. Cơ sở sinh học . 5
  2.1.2. Cơ sở sinh lý học . 5
  2.1.3. Cơ sở thực tiễn của sản xuất chè . 7
  2.2. Giá trị của cây chè 8
  2.3. Nguồn gốc và phân loại cây chè . 9
  2.3.1. Nguồn gốc . 9
  2.3.2. Phân loại cây chè . 10
  2.3.3. Sự phân bố của cây chè . 11
  2.4. Sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới và ở Việt Nam 11
  2.4.1. Sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới 11
  2.4.2. Sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam 13
  2.5. Những nghiên cứu về giống chè trên thế giới vàViệt Nam 17
  2.5.1. Nghiên cứu về giống chè trên thế giới 17
  2.5.2. Nghiên cứu về giống chè ở Việt Nam . 22
  2.5.3. Những nhận ñịnh tổng quát về tình hình nghiên cứu trong và ngoài
  nước. 28
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30
  3.1. ðối tượng nghiên cứu . 30
  3.1.1. Giống chè PH8 . 30
  3.1.2. Giống chè PH9 30
  3.1.3. Giống chè PH10 30
  3.1.4. Dòng chè số 26 30
  3.1.5. Giống chè Lũng Phìn 30
  3.1.6. Dòng chè số 2 30
  3.1.7. Giống chè Tiền Phong . 30
  3.1.8. Giống chè Kim Tuyên (ñ/c) 31
  3.2. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 31
  3.2.1. ðịa ñiểm nghiên cứu . 31
  3.2.2. Thời gian nghiên cứu 31
  3.3. Nội dung nghiên cứu 31
  3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  3.4.1. Bố trí thí nghiệm . 32
  3.4.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi (Theo 10 TCN 744:2006) . 32
  3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu . 37
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38
  4.1. ðặc ñiểm khí hậu, ñất ñai của Viện Khoa học Kỹthuật Nông Lâm nghiệp
  miền núi phía Bắc 38
  4.2. Nghiên cứu ñặc ñiểm hình thái của các dòng, giống chè chọn lọc 41
  4.2.1. ðặc ñiểm hình thái thân cành của các dòng, giống chè chọn lọc . 41
  4.2.2. ðặc ñiểm hình thái lá của các dòng, giống chè chọn lọc 43
  4.2.3. ðặc ñiểm hình thái búp của các dòng, giống chè chọn lọc . 48
  4.2.4. ðặc ñiểm hình thái hoa của các dòng, giống chè chọn lọc . 52
  4.3. Nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của các dòng, giống chè chọn lọc. 54
  4.3.1. Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng của các dòng, giống chè chọn
  lọc 54
  4.3.2. Khả năng sinh trưởng búp của các dòng, giốngchè chọn lọc 55
  4.4. ðánh giá mức ñộ nhiễm sâu hại của các dòng, giống chè chọn lọc 67
  4.5. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các dòng, giống chè
  chọn lọc . 69
  4.6. Nghiên cứu chất lượng chè nguyên liệu và chè thành phẩm của các dòng,
  giống chè chọn lọc 73
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ . 85
  5.1. Kết luận 85
  5.2. ðề nghị . 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 87

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Cây chè với tên khoa học là Camellia Sinensis(L) O. Kuntze là loại cây
  công nghiệp dài ngày ñã có lịch sử phát triển hàng nghìn năm trên trái ñất.
  Cây chè có nguồn gốc ở vùng á nhiệt ñới, nên chè sinh trưởng, phát
  triển tốt trong ñiều kiện khí hậu nóng và ẩm. Tuy nhiên nhờ vào sự phát triển
  của khoa học và kỹ thuật mà cây chè có thể trồng ñược ở những nơi khá xa so
  với nơi nguyên sản của nó.
  Việt Nam là một trong những nước có ñiều kiện ưu thế về ñịa lý thích
  hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây chè. Chè trồng tập trung chủ yếu
  ở vùng núi, trung du phía Bắc, khu Bốn cũ và các tỉnh Tây Nguyên.
  Cây chè có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt trong ñiều kiện ñặc thù
  của vùng ñất dốc, ñem lại nguồn thu nhập quan trọng, góp phần xoá ñói giảm
  nghèo và dần tiến tới làm giàu cho nhân dân trong vùng. Phát triển cây chè
  tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao ñộng, góp phần ñiều hoà sự phân bố
  dân cư miền núi, ổn ñịnh ñịnh canh ñịnh cư cho ñồngbào các dân tộc ít
  người. ðồng thời cây chè còn có vai trò to lớn trong việc che phủ ñất trống,
  ñồi núi trọc và bảo vệ môi trường sinh thái, một trong những vấn ñề ñang thu
  hút sự quan tâm của toàn xã hội.
  Cây chè thuộc nhóm cây công nghiệp lâu năm, có nhiệm kỳ kinh tế kéo
  dài tới 40-50 năm, chiến lược phát triển ñúng ñắn tối ưu nhất về giống sẽ
  quyết ñịnh ñến nửa thế kỷ phát triển của vườn chè. Do vậy ở tất cả các nước
  trồng chè, nghiên cứu, chọn tạo giống luôn ñược quan tâm hàng ñầu, ñược coi
  là khâu ñột phá nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng chè.
  Trên thế giới các nước phát triển chè mạnh ñều tập trung rất lớn cho
  công tác chọn tạo giống mới. Gruria có những giống chọn lọc nổi tiếng như
  Konkhitña năng suất hơn giống ñối chứng 47%, các giống lai tạo có thể chịu
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  ñược rét ở nhiệt ñộ - 20
  0
  C. Trung Quốc qua chọn lọc ñã tạo ra ñược các giống
  chè có chất lượng nổi tiếng như ðại Bạch Trà, ThiếtQuan Âm, Long tỉnh
  Srilanca nhiều năm chọn lọc cá thể ñã có nhiều dòngtốt phù hợp với vùng
  cao, vùng trung du và vùng thấp như dòng TRI 777, TRI 2025 và gần ñây có
  dòng CT
  9
  có năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng ra rễ cao khi giâm cành.
  Ấn ðộ rất chú trọng ñến công tác chọn lọc, lai tạo,chọn ra các dạng hình mới
  có năng suất cao. Năm 1990 Ấn ðộ ñã chọn ra dòng tam bội TV29, có tiềm
  năng cho năng suất cao ñang mở rộng trong sản xuất.
  Trong những năm gần ñây cây chè Việt Nam ñã phát triển theo hướng
  tăng dần cả về diện tích và sản lượng. Song giá trịxuất khẩu so với thị trường
  thế giới chưa cao. Bởi chất lượng chè Việt Nam còn nhiều hạn chế, một trong
  những nguyên nhân cơ bản là chúng ta chưa có ñủ giống tốt, ñặc biệt là giống có
  chất lượng cao ñể cung cấp cho sản xuất. Do vậy chọn tạo giống mới có năng
  suất cao và chất lượng tốt là nhiệm vụ trọng tâm của các nhà nghiên cứu về chè.
  ðến hết năm 2010, Việt Nam ñã có 131.500 ha chè, sản lượng chè khô
  sản xuất ra ñạt khoảng 180,70 nghìn tấn, xuất khẩu ñược 135,00 nghìn tấn,
  ñạt kim ngạch 197 triệu USD. Trong năm 2011 với nhucầu tiêu thụ cao của
  khách hàng cộng với lợi thế về giá, Hiệp hội chè dựbáo kim ngạch xuất khẩu
  năm 2011 sẽ tiếp tục tăng khoảng 20% so với năm 2010 lên trên 200 triệu
  USD, về khối lượng sẽ ổn ñịnh quanh mức 135 nghìn tấn. ðến nay nước ta là
  quốc gia sản xuất và xuất khẩu chè lớn thứ 5 trên thế giới chỉ sau Ấn ðộ,
  Trung Quốc, Kenya, Srilanka và ngang hàng với Indonesia, nhưng giá trị xuất
  khẩu chè của nước ta vẫn còn khá thấp so với mặt bằng chung của thế giới.
  Bởi sản phẩm chè xuất khẩu của ta có chất lượng chưa cao, chưa quản lý ñược
  vấn ñề chất lượng, ñặc biệt là khâu vệ sinh an toànthực phẩm.
  ðể cải thiện chất lượng chè ở Việt Nam, ña dạng hoásản phẩm, tăng
  sức cạnh tranh trên thị trường chè thế giới, trong những năm gần ñây, Viện
  Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắcñã tiến hành ñồng bộ
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  các phương pháp chọn tạo ra ñược nhiều giống chè mới tuy nhiên vẫn chưa
  ñủ giống tốt, ñặc biệt là các giống có chất lượng cao phục vụ cho sản xuất và
  tiêu dùng. Với mục tiêu góp phần chọn các dòng, giống chè mới góp phần
  nâng cao giá trị sản xuất chè xanh chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài:
  “Nghiên cứu ñặc ñiểm nông sinh học, năng suất và chất lượng của một số
  dòng, giống chè mới tại Phú Hộ”.
  1.2. Mục ñích – Yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích của ñề tài
  Từ các kết quả nghiên cứu về ñặc ñiểm nông sinh học, năng suất và
  chất lượng ñể góp phần xác ñịnh những dòng, giống chè mới thích hợp cho
  sản xuất chè xanh, bổ sung vào cơ cấu giống sản xuất chè xanh hiện nay.
  Phục vụ cho chủ trương ña dạng hoá sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả
  sản xuất chè xanh hiện nay.
  1.2.2. Yêu cầu
  - ðánh giá ñặc ñiểm hình thái thực vật học của các dòng, giống chè
  chọn lọc
  - ðánh giá khả năng sinh trưởng của các dòng, giốngchè chọn lọc
  - ðánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh hại chính của các dòng, giống
  chè chọn lọc
  - ðánh giá các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất búp của các
  dòng, giống chè chọn lọc
  - Phân tích và ñánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của các dòng, giống
  chè chọn lọc
  1.3. Ý nghĩa Khoa học và thực tiễn của ñề tài
  1.3.1. Ý Nghĩa khoa học
  Kết quả nghiên cứu sẽ thu thập ñược các thông tin cần thiết ñể làm cơ
  sở cho việc nghiên cứu, chọn lọc các dòng, giống chè mới có giá trị trong sản
  xuất chè xanh hiện nay.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  1.3.2. Ý Nghĩa Thực tiễn
  Các dòng, giống chè chọn lọc giúp nâng cao năng suất, chất lượng và
  làm ña dạng bộ giống chè của Việt Nam nhằm ñáp ứng nhu cầu sử dụng, nhu
  cầu của thị trường trong và ngoài nước, mang lại chỗ ñứng vững chắc cho
  ngành chè nước ta trên thị trường Thế Giới
  1.4. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn của ñề tài
  ðề tài tiến hành nghiên cứu các chỉ tiêu về hình thái, sinh trưởng, phát
  triển, năng suất, chất lượng, mức ñộ nhiễm sâu hại của các dòng, giống chè chọn
  lọc tuổi 6 ñược trồng trên ñất xám feralit tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển
  Chè - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  5
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của ñề tài
  2.1.1. Cơ sở sinh học
  Chè là loại cây giao phấn, nếu trồng bằng hạt thì tỷ lệ ñồng ñều của cây
  con rất thấp, có tới 95% cây con không giống cây mẹvề các ñặc ñiểm hình
  thái, các tính trạng về năng suất và chất lượng. ðây là ñặc ñiểm có ý nghĩa
  lớn về tính ña dạng sinh học, là nguồn vật liệu khởi ñầu trong công tác chọn
  tạo giống, ñồng thời là ñiều chúng ta cần lưu ý trong sản xuất ñặc biệt là trong
  việc nhân giống. Cây chè từ khi tuyển chọn ñến lúc tạo thành giống mới, ñưa
  ra sản xuất là thời gian dài. Do ñó các nghiên cứu chè là sự kế thừa và phát
  triển nối tiếp nhau, từ lựa chọn các cá thể tốt ñếnñánh giá khảo nghiệm về
  năng suất chất lượng và qui trình trồng trọt chế biến không thể tách rời mà
  phải liên hoàn và kế tiếp nhau. ðể chọn lọc các giống chè mới, các nước áp
  dụng nhiều phương pháp khác nhau như: Chọn lọc cá thể, chọn lọc cây ñầu
  dòng, lai hữu tính, nhập nội giống, gây ñột biến .Trong ñó phương pháp lai
  hữu tính và chọn lọc cá thể ñược chú ý và có nhiều thành công nhất. [25]
  2.1.2. Cơ sở sinh lý học
  Chè là cây lâu năm, có chu kỳ sống rất dài có thể ñạt 100 năm hoặc lâu
  hơn, chia làm 2 chu kỳ phát triển là: chu kỳ phát triển lớn và chu kỳ phát triển nhỏ.
  - Chu kỳ phát triển lớn bao gồm suốt cả ñời sống cây chè, tính từ khi
  noãn ñược thụ tinh bắt ñầu phân chia ñến khi cây chè chết. Theo tác giả Trang
  Vãn Phương (1960) [18] và Nguyễn Ngọc Kính (1979) [11] ñã chia chu kỳ
  phát triển lớn của cây chè làm 5 giai ñoạn: giai ñoạn phôi thai, giai ñoạn cây
  con, giai ñoạn cây non, giai ñoạn chè lớn, giai ñoạn chè già cỗi.
  + Giai ñoạn phôi thai: là giai ñoạn phôi hạt hoặc phôi của các mầm
  dinh dưỡng. Giai ñoạn phôi hạt là quá trình hình thành hạt: từ lúc cây ra hoa
  thụ phấn cho ñến lúc quả chín, quá trình này ñòi hỏi một năm. Giai ñoạn phôi
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  6
  của các mầm dinh dưỡng là từ lúc phôi mầm phát dục phân hoá cho ñến khi
  hình thành một cành mới, nếu tách rời cây mẹ thì nócó khả năng mọc rễ ñể
  hình thành một cá thể mới. Quá trình này cần 60 – 80 ngày.
  + Giai ñoạn cây con: từ lúc hạt, cành giâm hay ghép nảy mầm cho ñến
  khi cây ra hoa kết quả lần ñầu tiên, cần trên dưới 2 năm. Trong ñiều kiện của
  Việt Nam thường là cuối năm thứ nhất. Thời kỳ này sinh trưởng dinh dưỡng
  phát triển mạnh, tán cây vươn theo chiều cao mạnh hơn phân cành, ñặc ñiểm
  sinh trưởng là ưu thế ñỉnh ở hai ñầu.
  + Giai ñoạn cây non: từ lúc cây ra hoa kết quả lầnñầu tiên cho ñến lúc
  cây ñược ñịnh hình (cây có một bộ khung tán rõ), khoảng 2 – 3 năm. Trong
  ñiều kiện của Việt Nam: từ năm thứ hai ñến năm thứ tư. Thời kỳ này sinh
  trưởng dinh dưỡng vẫn chiếm ưu thế, thân chè ñã có một số cành nách, bộ rễ
  cũng ñã phát triển, có nhiều rễ bên.
  + Giai ñoạn chè lớn: sự phát dục của các khí quan trong cá thể cây
  trồng ñạt mức cao nhất. Sinh trưởng dinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực
  mạnh nhất, biểu hiện những ñặc trưng tốt xấu của giống. Thời kỳ này khoảng
  20 – 30 năm, dài ngắn tuỳ theo ñiều kiện giống, ñấtñai, trình ñộ quản lý,
  chăm sóc và khai thác. ðây là giai ñoạn cho năng suất và chất lượng chè tốt
  nhất, khả năng chống chịu với ñiều kiện ngoại cảnh cao nhất trong cả ñời
  sống cây chè.
  + Giai ñoạn chè già: Các khí quan của cá thể cây trồng ñã bắt ñầu già
  yếu, cơ năng sinh lý giảm, khả năng ra hoa kết quả ở thời kỳ ñầu nhiều, sinh
  trưởng dinh dưỡng kém. Bộ phận tán cây có hiện tượng chết dần. Khả năng
  sinh thực ở thời kỳ cuối cũng giảm thấp. Cổ rễ bắt ñầu mọc một số cành vượt,
  lóng dài, da ñỏ, dấu hiệu của sự thay ñổi bộ khung cũ, nếu ñốn trẻ lại thì cây
  có khả năng phục hồi sinh trưởng.
  Các dòng, giống chè chọn lọc ñược nghiên cứu ñang trong giai ñoạn
  chè lớn, ở tuổi sáu, ñộ tuổi ñang bắt ñầu cho thu hoạch với năng suất cao.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Chu Xuân Ái (1998), “Các vùng chè chủ yếu ở ViệtNam và triển vọng
  phát triển”, Tuyển tập các công trình nghiên cứu về chè 1988 – 1997,NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội, tr.166
  2. ðỗ Trọng Biểu và CTV (1996), ”Nghiên cứu ñặc tính sinh hoá kỹ thuật của
  một số giống chè mới chọn lọc, lai tạo ở Phú Hộ”, Tạp chí Nông nghiệp và
  Công nghiệp thực phẩm, tr.329-331.
  3. ðỗ Trọng Biểu, PTS. ðoàn Hùng Tiến, PGS. Trịnh Văn Loan (1998),
  “Mười năm nghiên cứu sinh hoá chè”, Tuyển tập các công trình nghiên cứu
  về chè 1988-1997, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.108.
  4. Nguyễn Thị Ngọc Bình (2002), Nghiên cứu ñặc ñiểm hình thái giải phẫu
  lá, hom, một số giống chè chọn lọc ở Phú Hộ nhằm nâng cao hiệu quả sử
  dụng giống, Luận án Tiến sĩ Nông Nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông
  nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
  5. Nguyễn Văn Bình, Vũ ðình Chính, Nguyễn Thế Côn, ðoàn Thị Thanh
  Nhàn (1996), Giáo trình cây công nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  6. Djemukhatze K.M, Cây chè miền Bắc Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà
  Nội 1982, tr. 73 - 75.
  7. Lê Quốc Doanh (2006), “Chỗ dựa tin cậy cho nông dân - Lĩnh vực nghiên
  cứu và phát triển cây Chè”, Nông thôn Việt Nam trong tiến trình hội nhập
  kinh tế quốc tế, Tạp chí ðông Nam Á - 5/2006, tr.80.
  8. Nguyễn Hữu Khải, Cây chè Việt Nam - Năng lực cạnh tranh xuất khẩu và
  phát triển. NXB lao ñộng xã hội. Hà Nội 2005
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  88
  9. Nguyễn Hanh Khôi (1983), Chè và công dụng, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà
  Nội, tr.13.
  10. Trịnh Khởi Khôn, Trang Tuyết Phong (1997), 100 năm ngành Chè thế
  giới, (tài liệu dịch), Tổng Công ty chè Việt Nam, tr.92 - 94.
  11. Nguyễn Ngọc Kính (1979), Giáo trình cây chè,NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  12. Lê Tất Khương (1997), Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh trưởng phát
  triển một số giống chè mới và biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất
  lượng chè vụ ðông - Xuân ở Bắc Thái,Luận án Phó Tiến sĩ khoa học nông
  nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam , Hà Nội.
  13. Nguyễn Hữu La, ðỗ Văn Ngọc (2002),Công tác bảo tồn khai thác sử
  dụng quỹ gen cây chè ở Việt Nam,Kết quả bảo tồn tài nguyên di truyền nông
  nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  14. Trần Thị Lư, Nguyễn Văn Toàn (1994), “Hiện trạng phân bố giống chè ở
  miền Bắc Việt Nam và vai trò của một số giống mới chọn lọc trong sản xuất”,
  Kết quả triển khai công nghệ về chè giai ñoạn 1989 - 1993, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội, tr.56 - 64.
  15. Trần Thị Lư, Nguyễn Văn Niệm (1998), “Kết quả 10 năm nghiên cứu
  giống chè”, Tuyển tập các công trình nghiên cứu về chè giai ñoạn 1988 -
  1997, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 56 - 64.
  16. Nguyễn Văn Niệm (1992), “Một số chỉ tiêu theo dõi giống”, Báo cáo khoa
  họccủa Trại thí nghiệm chè Phú Hộ.
  17. Nguyễn Văn Niệm và cộng tác viên (1988), “Nhữngkết quả nghiên cứu
  giống chè từ 1961 - 1988”, Tuyển tập công trình nghiên cứu cây công nghiệp,
  cây ăn quả 1968 - 1988, NXB Nông nghiệp, Hà Nội tr 13 – 23
  18. Trang Vãn Phương (1958), Trà tác học, NXB Bắc Kinh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  89
  19. ðỗ Ngọc Quỹ, Nguyễn Kim Phong (1997), Cây chè Việt Nam,NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  20. Nguyễn Văn Tạo (2005), “Sản xuất và tiêu thụ chè của Việt Nam trong
  những năm ñổi mới”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,số 1, tr.24
  - 27.
  21. Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Trần Văn Phẩm (1994), Giáo
  trình sinh lý thực vật,NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.294.
  22. Vũ Thị Thư, ðoàn Hùng Tiến và CS (2001), Các hợp chất hoá học có
  trong chè và một số phương pháp phân tích thông dụng trong sản xuất chè ở
  Việt Nam,NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  23. Nguyễn Văn Toàn, Trần Thị Lư, Nguyễn Văn Niệm (1994), “Phương
  pháp chọn giống chè”, Kết quả nghiên cứu khoa học & triển khai công nghệ
  về cây chè,NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.309 - 325.
  24. Nguyễn Văn Toàn, Trịnh Văn Loan (1994), “Một số ñặcñiểm của lá chè
  và ý nghĩa của nó trong công tác chọn giống”, Kết quả nghiên cứu khoa học
  & Triển khai công nghệ về cây chè,NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.21 - 24.
  25. Nguyễn Văn Toàn và cộng sự (1998), “Phương phápchọn giống chè”,
  Tuyển tập các công trình nghiên cứu về chè 1988 – 1997, NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội.
  26. Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núiphía Bắc (2006), Kết
  quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai ñoạn 2001 – 2006,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  27. Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núiphía Bắc (2009), Kết
  quả nghiên cứu khoa học và chuển giao công nghệ giai ñoạn 2006 – 2009,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  90
  Tiếng Anh
  28. Akiro CHIKAMA, Tomonori NAGAO, Tadashi HASE, and Ichio
  TOKIMITSU, (2005), “Effects of tea catechins on riske factors of
  metabolic syndrome”, International symposium on innovation in tea
  science and sustainable development in tea industry, pp 211- 214.
  29. Carr M.K.V. and Squir (1979), “Weather Physiology and seasonality of
  tea in Malawi”, Experimental agriculture15.
  30. Carr M.K.V. and Stephen W. (1992), “Climate weather and the yeild of
  tea”, In tea cultivation to consumption, Edt. by Willson & Clifford, Chapman
  and Hall, pp 87 – 172
  31. Chu Y.Y. (1988), “Studies of farming systems onhillsides in the Shipment
  Reservoir Watershed”, Taiwan Agriculture Bimonthly, 24 : 4, pp 61 – 66.
  32. Fong C.H., Shyu Y.S. (1988), “Effects of shading percentage and duration
  on yield, young shoot characteristics and paochung tea quality”, Taiwan Tea
  Research Bulletin,No.7, pp 63 - 68.
  33. Huiling liang, Yuerong Liang, Liang Li, Jianliang Lu. (2005), “Effect of
  heating on catechins composition of tea extracts”. International
  symposium on innovation in tea science and sustainable development in
  tea industry, pp 442- 447.
  34. Li Xinghui Tianmou HUANG Qiwei. (2005), “Study on distant
  hybridization for commercial tea prodution”, International symposium on
  innovation in tea science and sustainable development in tea industry,pp 389
  - 395.
  35. Tan Ton T.W, “Enviromental factors affecting the yield of tea”,
  Experimental agriculture,pp 53 - 63.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, năng suất và chất lượng của một số dòng, giống chè mới tại Phú Hộ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, năng suất và chất lượng của một số dòng, giống chè mới tại Phú Hộ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status