Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của phân chậm tan tới sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà chua vụ Đông 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân chậm tan tới sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà chua vụ Đông 2010

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân chậm tan tới sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà chua vụ Đông 2010 tại Gia Lâm, Hà Nội

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt vii
  Danh mục bảng viii
  Danh mục hình x
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài3
  1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñề tài3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế của cây cà chua4
  2.2 Tình hình sản xuất cà chua trên thế giới và Việt Nam6
  2.2 Yêu cầu của cây cà chua ñối với ñiều kiện ngoạicảnh11
  2.3 Tình hình nghiên cứu, sử dụng phân bón trên thế giới và ở Việt nam16
  2.4 Vai trò của phân bón ñối với cây trồng21
  2.5 Tổng quan về tình hình nghiên cứu và sử dụng phân viên nén.23
  3 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU26
  3.1 ðịa ñiểm nghiên cứu: 26
  3.2 Thời gian nghiên cứu: 26
  3.3 Vật liệu nghiên cứu: 26
  3.4 Nội dung nghiên cứu 26
  3.5 Thiết kế thí nghiệm: 26
  3.6 Quy trình kỹ thuật 28
  3.7 Các chỉ tiêu theo dõi: 30
  3.8 Xử lý số liệu 32
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN33
  4.1 Ảnh hưởng của loại phân viên nén PV1 ñến sinh trưởng phát
  triển, năng suất, chất lượng của giống cà chua DVS 408 vụ ðông
  2010 tại Gia Lâm - Hà Nội.33
  4.1.1 Ảnh hưởng của loại phân viên nén PV1 ñến cácgiai ñoạn sinh
  trưởng phát triển chủ yếu của giống cà chua DVS 408vụ ðông
  2010 tại Gia Lâm - Hà Nội.33
  4.1.2 Ảnh hưởng của phân viên nén PV1 ñến ñộng thái tăng trưởng
  chiều cao cây của giống cà chua DVS 408 vụ ðông 2010 tại Gia
  Lâm - Hà Nội. 36
  4.1.3 Ảnh hưởng của dạng phân viên nén PV1 ñến chỉ số diện tích lá
  (LAI) của giống cà chua DVS 408 vụ ðông 2010 tại Gia Lâm -
  Hà Nội. 40
  4.1.4 Ảnh hưởng của phân viên nén PV1 ñến chỉ số hàm lượng diệp
  lục (SPAD) của giống cà chua DVS 408 vụ ðông 2010 tại Gia
  Lâm - Hà Nội. 42
  4.1.5 Ảnh hưởng của phân viên nén PV1 ñến khả năng tích luỹ chất khô
  của giống cà chua DVS 408 vụ ðông 2010 tại Gia Lâm - Hà Nội.44
  4.1.6 Ảnh hưởng của loại phân viên nén PV1 ñến tìnhhình nhiễm sâu
  bệnh của giống cà chua DVS 408 vụ ðông 2010 tại GiaLâm -
  Hà Nội. 45
  4.1.7 Ảnh hưởng của phân viên nén PV1 ñến các yếu tố cấu thành
  năng suất và năng suất của giống cà chua DVS 408 vụðông
  2010 tại Gia Lâm - Hà Nội.47
  4.1.8 Ảnh hưởng của phân viên nén PV1 ñến các chỉ tiêu năng suất của
  giống cà chua DVS 408 vụ ðông 2010 tại Gia Lâm - HàNội.49
  4.1.9 Ảnh hưởng của phân viên nén PV1 tới một số chỉ tiêu chất lượng
  quả của giống cà chua DVS408 vụ ðông 2010 tại Gia Lâm-Hà
  Nội 51
  4.1.10 Hiệu quả kinh tế của phân viên nén PV1 ñối với giống cà chua
  DVS 408 vụ ðông 2010 tại Gia Lâm-Hà nội.53
  4.2 Ảnh hưởng của phân viên nén có vỏ bọc polymer PV2 ñến sinh
  trưởng phát triển, năng suất, chất lượng của giống cà chua DVS
  408 tại Gia Lâm-Hà Nội 55
  4.2.1 Ảnh hưởng của loại phân viên nén có vỏ bọc polymer PV2 ñến các
  giai ñoạn sinh trưởng phát triển chủ yếu của giống cà chua DVS
  408 vụ ðông 2010 tại Gia Lâm - Hà Nội.55
  4.2.2 Ảnh hưởng của phân viên nén có vỏ bọc polymer PV2 ñến ñộng
  thái tăng trưởng chiều cao cây của giống cà chua DVS 408 vụ
  ðông 2010 tại Gia Lâm - Hà Nội.57
  4.2.3 Ảnh hưởng của phân viên nén có vỏ bọc polymer PV2 ñến chỉ số
  diện tích lá (LAI) của giống cà chua DVS 408 vụ ðông 2010 tại
  Gia Lâm - Hà Nội. 60
  4.2.4 Ảnh hưởng của phân viên nén có vỏ bọc polymer PV2 ñến chỉ
  số hàm lượng diệp lục (SPAD) của giống cà chua DVS 408 vụ
  ðông 2010 tại Gia Lâm - Hà Nội.62
  4.2.5 Ảnh hưởng của phân viên nén có vỏ bọc polymer PV2 ñến khả
  năng tích luỹ chất khô của giống cà chua DVS 408 vụðông 2010
  tại Gia Lâm - Hà Nội. 63
  4.2.6 Ảnh hưởng của phân viên nén có vỏ bọc polymer PV2 ñến tình
  hình nhiễm sâu bệnh của giống cà chua DVS 408 vụ ðông 2010
  tại Gia Lâm - Hà Nội. 64
  4.2.7 Ảnh hưởng của phân viên nén có vỏ bọc polymer PV2 ñến các
  yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống cà chua DVS
  408 vụ ðông 2010 tại Gia Lâm - Hà Nội.65
  4.2.8 Ảnh hưởng của phân viên nén có vỏ bọc polymer PV2 ñến các chỉ
  tiêu năng suất của giống cà chua DVS 408 vụ ðông 2 010 tại Gia
  Lâm - Hà Nội. 67
  4.2.9 Một Ảnh hưởng của phân viên nén có vỏ bọc polymer PV2 ñến
  một số chỉ tiêu chất lượng quả của giống cà chua DVS 408 vụ
  ðông 2010 tại Gia Lâm - Hà Nội.69
  4.2.10 Hiệu quả kinh tế của phân viên nén có vỏ bọc polymer PV2 trên
  giống cà chua DVS 408 vụ ðông 2010 tại Gia Lâm - HàNội70
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ71
  5.1 Kết luận 71
  5.2 ðề nghị 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
  PHỤ LỤC 77

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Cây cà chua (Lycopresion esculentum Mill) là loại rau ăn trái rất ñược ưa
  thích vì phẩm chất ngon và chế biến ñược nhiều cách. Cà chua còn cho năng
  suất cao do ñó ñược trồng rộng rãi và ñược canh táckhoảng 200 năm nay ở
  châu Âu ñể làm thực phẩm.
  Ở nước ta việc phát triển trồng cà chua còn có ý nghĩa quan trọng về mặt
  luân canh, tăng vụ và tăng năng suất trên ñơn vị diện tích, do ñó cà chua là
  loại rau ñược khuyến khích phát triển. Cà chua có thể ñược trồng 9 tháng
  trong năm và mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với trồng lúa qua ñó ñưa
  sản xuất cà chua thành sự lựa chọn phổ biến của nông dân, nhưng sản xuất cà
  chua vẫn còn ñang phải ñối mặt với nhiều vấn ñề ñặcbiệt là làm thế nào ñể
  sản xuất ra cà chua an toàn, có chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  Cây cà chua cũng như các cây trồng khác, phân bón và kỹ thuật bón phân
  ảnh hưởng rất lớn ñến năng suất và chất lượng sản phẩm. Theo ñánh giá của
  Viện dinh dưỡng cây trồng Quốc tế (IPNI), phân bón ñóng góp khoảng 30-35% tổng sản lượng cây trồng. Do ñó lượng phân bón tiêu thụ hàng năm là
  khá lớn, ñặc biệt là phân ñạm.
  Tuy nhiên, theo tính toán của các chuyên gia tronglĩnh vực nông hoá
  học ở Việt Nam, hiện nay hiệu suất sử dụng phân ñạmmới chỉ ñạt 35-40%,
  lân từ 40-45% và kali từ 40-45%, tuỳ theo loại ñất,giống cây trồng, thời
  vụ, phương pháp bón, loại phân bón Như vậy, còn 60-65% lượng ñạm
  tương ñương với 1,77 triệu tấn urê, 2,07 tấn supe lân và lượng kali tương
  ñương với 334 nghìn tấn kali clorua ñược bón vào ñất hàng năm nhưng
  chưa ñược cây trồng sử dụng.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  Trong số phân bón chưa ñược cây sử dụng, một phần còn lại ở trong ñất,
  một phần bị rửa trôi theo nước mặt do mưa, theo cáccông trình thuỷ lợi ra các
  ao hồ, sông hồ gây ô nhiễm nguồn nước mặt nghiêm trọng. Phần bị rửa trôi
  theo chiều dọc xuống tầng nước ngầm và một phần bị bay hơi do tác ñộng của
  nhiệt ñộ hay quá trình phản nitrat hoá gây ô nhiễm không khí.
  Xét về mặt kinh tế thì khoảng 2/3 lượng phân bón hàng năm cây trồng
  chưa sử dụng ñược ñồng nghĩa với việc 2/3 lượng tiền người nông dân bỏ ra
  mua phân bón bị lãng phí. Do ñó một giải pháp công nghệ làm tăng hiệu quả sử
  dụng phân bón qua ñó làm giảm lượng phân bón tiêu thụ là một yêu cầu bức
  thiết ñặt ra.
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội ñã nghiên cứu sản xuất phân viên nén
  làm chậm quá trình tan và cung cấp từ từ cho cây trồng trong một vụ ñể thay cho
  phương pháp bón truyền thống. Việc sử dụng phân viên nén ñược khẳng ñịnh là
  khắc phục ñược tình trạng rửa trôi, bay hơi, liên kết chặt với ñất so với bón ***
  thông thường do chúng ñược nén nên chậm tan hơn.
  Dùng phân viên nén tiết kiệm ñược 35-40% lượng phân so với bón ***, làm
  tăng 15-19% năng suất ở lúa, ít sâu bệnh do ruộng thông thoáng ( Nguyễn Tất
  Cảnh, 2005). Thí nghiệm bón phân viên nén cho ngô ñã ñược tiến hành năm
  2006, 2007 tại Quảng Uyên, Cao Bằng; năm 2008 tại Mai Sơn La ñã làm tăng
  năng suất 12-20% ( Nguyễn Tất Cảnh 2008), tiết kiệmñược 20-30% chi phí bón
  phân do chỉ phải bón một lần trong cả vụ ( ðỗ Hữu Quyết, 2008); Phân viên nén
  kết hợp với che phủ ñất cho cây ñậu tương D912 ñã tiết kiệm ñược 10N/ha so
  với phương pháp truyền thống ( Trần Thị Thiêm, Nguyễn Tất Cảnh, 2009).
  Hiệu quả mang lại từ việc sử dụng phân viên nén cho sản xuất lúa nước và
  cho ngô trong mùa mưa ñã ñược khẳng ñịnh qua nhiều nghiên cứu và thực tế
  tại nhiều ñịa phương. Tuy nhiên, một câu hỏi ñặt ralà khi sử dụng phân viên
  nén cho cây cà chua trồng ở vụ ðông trong ñiều kiệnít mưa và nhiệt ñộ thấp
  liệu có mang lại hiệu quả.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  ðể giải quyết vướng mắc ñó chúng tôi tiến hành ñề tài: “ Nghiên cứu ảnh
  hưởng của phân chậm tan tới sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà
  chua vụ ðông 2010 tại Gia Lâm - Hà Nội”
  1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñề tài
  1.2.1. Mục ñích:
  -ðánh giá hiệu lực của các loại phân chậm tan ñối với cây cà chua so
  với phân thông thường.
  - ðánh giá khả năng tiết kiệm phân bón khi sử dụng phân chậm tan.
  - ðánh giá ảnh hưởng của phân chậm tan ñến sinh trưởng, phát triển,
  năng suất và chất lượng cà chua.
  1.2.2. Yêu cầu của ñề tài:
  - ðánh giá ảnh hưởng của phân chậm tan ñối với sinhtrưởng, phát triển,
  năng suất và một số chỉ tiêu chất lượng quả trong thí nghiệm ngoài ñồng ruộng.
  - ðánh giá hiệu quả kinh tế khi sử dụng phân chậm tan cho cà chua.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñề tài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học:
  - Cung cấp những dẫn liệu khoa học về ảnh hưởng củaphân chậm tan
  ñến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng cà chua Vụ ñông.
  - Cung cấp thêm tư liệu cho nghiên cứu về phân chậmtan cho cây
  trồng cạn và cây trồng vụ ñông.
  1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn:
  - Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu ñạt ñược, xác ñịnh ñược loại phân
  chậm tan phù hợp với sinh trưởng phát triển của câycà chua và cây trồng cạn
  trong vụ ñông có nhiệt ñộ thấp.
  - Làm cơ sở cho việc khuyến cáo sử dụng phân chậm tan vào sản xuất
  nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm thiểu ô nhiễm
  môi trường.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế của cây cà chua
  2.1.1. Giá trị dinh dưỡng:
  Cà chua là loại rau ăn quả có giá trị dinh dưỡng cao, theo Tạ Thu Cúc và
  cs, thành phần hóa học trong quả cà chua chín như sau: Nước 94-95%, chất
  khô 5-6%. Trong ñó gồm các chất chủ yếu: ðường (glucoza, fructoza) chiếm
  55%; chất không hòa tan trong rượu (Prootein, xelluloza, pectin, polysaccarit)
  chiếm 21%; Axit hữu cơ (xitric, malic, galacturonic, pyrolidoncacboxylic)
  chiếm 12%; chất vô cơ 7%; các chất khác (carotenoit, axit ascorbic, chất dễ
  bay hơi, amino axit.) chiếm 5% [3]
  Kết quả phân tích 100 mẫu giống trồng ở Vùng ñồng bằng Sông Hồng của tác
  giả Tạ Thu Cúc và cs, trong quả cà chua có thành phần hóa học như sau: chất khô
  từ 4,3 - 6,4 %; ñường tổng số từ 2,6 - 3,5%; hàm lư ợng các chất tan từ 3,4 - 6,2%;
  axit tổng số từ 0,22- 0,72% và hàm lượng vitamin C từ 17,1 – 38,8mg% [3].
  Theo Tạ Thu Cúc, ở quả còn có một số axit amin và các carotene [4].
  Thành phần dinh dưỡng trong 100g ăn ñược thể hiện trong bảng 2.1.
  Bảng 2.1. Thành phần dinh dưỡng trong 100 g quả cà chua.
  Nguyên tố hóa học Thành phần Vitamin + khoáng Thànhphần
  Calo 23 Natri 8 mg
  Nước 90 % Kali 21 mg
  Protein 0,8 g Vitamin A 1100 IU
  Hydrat cacbon 4 g Vitamin C 18 mg
  Chất béo 0,6 g Thiamin 0,05 mg
  Cholesterol 0 Riboflavin 0,05 mg
  Xơ 0,6 g Niacin 0,6 mg
  Sắt 0,05 mg
  Axit folic 0,01 mg
  Nguồn: Encyclopedia of Agricultural Science, 1994 dẫn trong tài liệu số [37]
  Khi so sánh thành phần dinh dưỡng của cà chua với một số loại rau quả
  khác như: táo, chanh, anh ñào, dâu tây thì Becker-Billing thấy rằng: Nhóm
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  5
  vitamin trong quả cà chua chiếm tỷ lệ cao hơn (Vitamin A, C, B1, B2), ñặc
  biệt là vitamin C và A gấp 10 lần so với dâu tây, gấp 2 lần so với anh ñào
  (Becker-Billing dẫn trong số [32].
  Ngoài các chất dinh dưỡng ra những giống có ñộ Brix cao, thịt quả dầy, có
  sắc tố (lycopen, carotene và xanthophyl) cao ñược dung nhiều trong công
  nghiệp chế biến thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao.
  Hạt cà chua chứa 24% dầu và dịch chiết ñược sử dụng trong công nghiệp
  ñồ hộp, dầu khô ñược dùng trong dầu giấm ñể sử dụngcho công nghiệp chế
  biến bơ [1]. Giá trị dinh dưỡng của quả ca chua rấtphong phú, vì vậy theo
  một số tài liệu cho biết hàng ngày mỗi người sử dụng từ 100-200g cà chua sẽ
  thỏa mãn nhu cầu các vitamin cần thiết và các chất khoáng chủ yếu [6], [34].
  Với giá trị dinh dưỡng cao nên cà chua là loại rauñược trồng phổ biến ở
  khắp các châu lục, là món ăn thông dụng của nhiều nước và là loại rau có giá
  trị sử dụng cao. Quả cà chua ở nhiều phương thức khác nhau như nước quả,
  tương cà chua, mứt ñóng hộp .vv.
  2.1.2. Giá trị kinh tế
  Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, cà chua còn là loại rau cho hiệu quả kinh tế
  cao và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nhiều nước trên thế giới.
  Ở ðài loan hàng năm xuất khẩu cà chua tươi với tổng giá trị là 925000
  USD và 40800 USD cà chua chế biến, mỗi hecta có thểñem lại thu nhập cho
  nông dân từ 4000-5000 USD [32]. Ở Mỹ, hàng năm tổnggiá trị xuất khẩu cà
  chua là rất cao, chỉ tính riêng kim ngạch xuất khẩunăm 1997 ñạt cao hơn 4
  lần so với lúa nước và 20 lần so với lúa mỳ [4].
  Ở Việt Nam cà chua là cây rau quan trọng của nhiềuvùng chuyên canh, là
  cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Theo số liệu ñiều tra của phòng kinh tế thị
  trường-Viện nghiên cứu rau quả cho biết, sản xuất cà chua ở ðồng bằng Sông
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  6
  Hồng cho thu nhập bình quân từ 42-68 triệu ñồng/ha/vụ, với mức lãi thuần
  15-26 triệu ñồng/ha, cao hơn rất nhiều so với lúa nước [35].
  Như vậy cà chua là cây có giá trị kinh tế cao, chothu nhập vượt trội hơn
  so với lúa nước, lúa mì, ngô và một số loại rau màukhác.
  2.2. Tình hình sản xuất cà chua trên thế giới và Việt Nam
  2.2.1. Tình hình sản xuất cà chua trên thế giới
  So với cây trồng khác, cà chua có lịch sử phát triển tương ñối muộn, song
  với tính năng ña dụng về giá trị dinh dưỡng và hiệuquả kinh tế cho nên cà
  chua ñược phát triển rộng khắp các châu lục. Tình hình sản xuất cà chua trên
  các châu lục ñược trình bày ở bảng 2.2
  Bảng 2.2. Diện tích, năng suất và sản lượng cà chuacủa các Châu lục năm
  2009

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Mai Thị Phương Anh (2000), Rau và trồng rau, NXB Nông Nghiệp Hà
  Nội.
  2. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (2005), 575 giống cây trồng
  nông nghiệp mới, Nhà xuất bản Nông Nghiệp- Hà Nội.
  3. Tạ Thu Cúc, Hồ Hữu An, Nghiêm Thị Bích Hà (2000), Giáo trình cây
  rau, Nhà xuất bản nông nghiệp- Hà Nội.
  4. Tạ Thu Cúc (2002), Kỹ thuật trồng cà chua, Nhà xuất bản Nông Nghiệp-Hà Nội. Tr12-14
  5. Tạ Thu Cúc (2006), Kỹ thuật trồng cà chua, Nhà xuất bản Nông Nghiệp-Hà Nội. Tr5-19
  6. Võ Văn Chi (1997), Từ ñiển cây thuốc Việt Nam,NXB Y Học
  7. Nguyễn Văn Bộ (2003), Bón phân cân ñối cho cây trồng ở Việt Nam, NXB
  Nông nghiệp.
  8. Nguyễn Tất Cảnh (2005), Sử dụng phân viên nén trong thâm canh lúa.
  NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  9. Nguyễn Tất Cảnh (2008), Hoàn thiện quy trình sản xuất và sử dụng phân
  viên nén NK và NPK cho lúa. Báo cáo tổng kết dự án sản xuất thử
  nghiệm cấp bộ.
  10. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Tất Cảnh và Cs (2008), Ảnh hưởng của biện
  pháp bón phân viên nén ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất ngô.
  11. Nguyễn Tất Cảnh (2008). Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân viên nén
  phục vụ thâm canh ngô trên ñất dốc tại công ty cổ phần nông nghiệp
  Chiềng Sung huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
  12. ðỗ Hữu Quyết (2008). Nghiên cứu và phát triển công nghệ bón phân viên
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  73
  nén cho ngô tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.
  13. Trần Thị Thiêm, Nguyễn Tất Cảnh (2007).Ảnh hưởng của phân viên nén
  và che phủ ñất ñến sinh trưởng và năng suất ñậu tương D912 trong vụ
  xuân tại Gia Lâm-Hà Nội.Tạp chí khoa học ñất.
  14. Ảnh hưởng phân viên nén kết hợp với chế phẩm nấm ñối kháng
  Trichoderma Viride ñến sinh trưởng và năng suất ngôNK4300 tại Gia
  Lâm-Hà Nội. Tạp chí khoa học và phát triển 2010: tập8, số 6 :916-922
  15. Cục khuyến nông và khuyến lâm (1998), Bón phân cân ñối và hợp lý cho
  cây trồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  16. Bùi ðình Dinh (1993), ‘‘Vai trò phân bón trong sảnxuất cây trồng và
  hiệu quả kinh tế của chúng’’, Bài giảng lớp tập huấn về sử dụng phân
  bón cân ñối ñể tăng năng suất cây trồng và cải thiện môi
  17. Nguyễn Như Hà (2005), Bài giảng cao học, chương 3 xác ñịnh lượng
  phân bón cho cây trồng và tính toán kinh tế trong sử dụng phân bón,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  18. Nguyễn Như Hà (2006), Giáo trình bón phân cho cây trồng, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  19. Võ Minh Kha (2003), Sử dụng phân bón phối hợp cân ñối, NXB Nghệ An.
  20. Võ Minh Kha (1998), Phân bón và cây trồng, Các ñịnh luật sử dụng phân
  bón, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  21. Võ Minh Kha (1996), Hướng dẫn thực hành sử dụng phân bón, NXB
  Nông nghiệp.
  22. Lê Văn Khoa và cộng sự (1998), Nông nghiệp và môi trường. NXB Giáo Dục.
  23. Lê Văn Khoa (2004), Sinh thái và môi trường ðất. NXB Giáo Dục.
  24. Nguyễn Hữu Nghĩa, 1993. Kết quả nghiên cứu khoa học nông nghiệp 1993.
  25. Nguyễn Ngọc Nông (1999): Giáo trình Nông hoá học. NXB Nông Nghiệp
  26. Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó (2006), Kỹ thuật sản xuất,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  74
  chế biến và sử dụng phân bón, NXB Lao ñộng, Hà Nội.
  27. Nguyễn Hạc Thuý (2005), Tuyển tập phân bón Việt Nam, tập 1, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  28. Nguyễn Vy - Phạm Thuý Lan (2006) Hiểu biết ñất và phân bón. NXB
  Lao ñộng xã hội.
  29. Bùi Quang Xuân (1998), Luận án tiến sỹ “ảnh hưởng của phân bón ñến
  năng suất và tích luỹ NO
  3
  -trong một số loại rau trên ñất phù sa Sông
  Hồng”. Viện Nông hoá thổ nhưỡng.
  30. Vũ Hữu Yêm (1995), Giáo trình phân bón và cách bón phân, NXB Nông
  nghiệp.
  31. Nguyễn Văn Yêm, Nguyễn Văn Uyển, Võ Minh Kha, Nguyễn Thị Hiền,
  Nguyễn Thị Xuân (1987), Nguyên tố vi lượng trong trồng trọt Tập1.
  NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.
  32. Nguyễn Xuân Hiền, Chu Doãn Thành, Hoàng Lệ Hằng (2003), Tiềm năng
  chế biến sản phẩm cà chua.Báo cáo hội thảo nghiên cứu và phát triển
  giống cà chua, tại Viện nghiên cứu rau quả ngày 18/1/2003.
  33. Thế Mậu (2003), Cà chua-bách khoa về sức khỏe, NXB Phụ Nữ, Hà Nội.
  34. Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng (2003), Kỹ thuật trồng rau sạch, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  35. Viện nghiên cứu rau quả (2000), Thị trường rau thế giới, Viện nghiên cứu
  rau quả, Hà Nội
  36. Hội Phân bón Việt Nam (1994) Những cơ hội phát triển sản xuất, cung
  ứng và sử dụng phân bón ở Việt Nam-Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  37. Nguyễn Thanh Minh, Khảo sát và tuyển chọn giống cà chua cho chế biến
  công nghiệp ở ñồng bằng Bắc bộ.Luận án TS nông nghiệp, Viện khoa
  học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  75
  B. TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  38. Calvert A.C (1957)," Effect of the Early Environment on Development of
  Flowering in the Tomato ", Temperature Journal of Hortic Science,
  pp. 9-57.
  39. De Candolle A.P. (1984), Origin of cultivated plants - New York
  40. Denis Persley and Tony Cooke (1982), "Diseases of vegetable crops",
  Department of primary industries Queensland, p. 88-590.
  41. Handbook of vegetable cultivation in Okinawa. Okinawa international
  center, Japan international coorperation agency, p.68-76.
  42. Heiser C.T. (1969), "Night shades, the Paradoxical Plant. San Francisco
  Califorlia, USA", Freemen press, p.53-105
  43. Horst, W.J. (1993), Nitrogen Nutrtiion for higher Plantpp 234- 245
  44. Kuo O. G; Opena R.T, and Chen J. T. (1998), "Guides for Tomato
  production in the Tropics and subtropics", Asian Vegetable Research and
  Development Center, Unpublished technical Bullention No, pp. 1-73.
  45. Lorenz O.A. and Maynard D.N. (1988), Handbook for vegetable
  growers, AWiley Intersciences Publication - New
  York/Chichester/Brisbance Toronto Singapore. p.70-71.
  46. Liu, J.C. and Huettle, R.F. (1991), Relatision between damage sympotoms
  and nutritional status of Norway sp. Ruce stands (piciea abies kasst) in
  south western Germany. Fer. Res. 27, pp. 9- 12.
  47. Luckwill L.C. (1943), "The Genus Lycopersicon and historical",
  Biological and taxonomic survey of the wild and cultivated tomatoes,
  Aberdeen University studies, Aberdeen. The University Press,
  Alberdeen.
  48. Maier I. (1969), Cultural legumelor, Editura Agrosilvica, Bucurest,
  editura a II-a, p. 209-238

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân chậm tan tới sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà chua vụ Đông 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của phân chậm tan tới sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà chua vụ Đông 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status