Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa PC6 vụ xuân tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa PC6 vụ xuân tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa PC6 vụ xuân tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC .iii
  DANH MỤC BẢNG vii
  DANH MỤC ðỒ THỊ ix
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT x
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài . 1
  1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài: 2
  1.2.1 Mục ñích: 2
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài. 2
  1.3.1 Ý nghĩa khoa học: 2
  1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  2.1. Cơ sở lý luận 3
  2.2. Tình hình và kết quả nghiên cứu phân bón trên thế giới và Việt Nam 7
  2.2.1. Một số kết quả nghiên cứu phân bón trên thế giới 7
  2.2.2 Một số kết quả nghiên cứu phân bón ở Việt Nam . 10
  2.3. Tình hình sử dụng phân bón trên thế giới và ở Việt Nam . 16
  2.3.1. Tình hình sử dụng phân bón trên thế giới . 16
  2.3.2. Tình hình sử dụng phân bón ở Việt Nam 17
  2.4. Tổng quan về phân viên nén . 18
  2.4.1 Tổng quan về hiệu quả của phương pháp bón phân truyền thống và hiệu
  suất sử dụng phân bón trong canh tác lúa . 18
  2.4.1.1 Hiệu quả của phương pháp bón phân truyền thống 18
  2.4.1.2 Tổng quan về hiệu suất sử dụng phân bón củacây lúa . 21
  2.4.2. Sự cần thiết phải sử dụng phân viên nén trong canh tác lúa . 27
  2.4.3. Những kết quả nghiên cứu sử dụng phân viên nén trong canh tác lúa . 31
  3. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 35
  3.1. Vật liệu nghiên cứu 35
  3.2. ðịa ñiểm và thời gian bố trí thí nghiệm . 35
  3.3. Nội dung nghiên cứu 36
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 36
  3.4.1. ðiều tra tình hình sử dụng giống và phân bón của huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. 36
  3.4.2 Bố trí thí nghiệm: . 36
  3.3. Các chỉ tiêu nông sinh học và phương pháp theodõi 39
  3.3.1. Các giai ñoạn theo dõi: 39
  3.3.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng: theo dõi 2 tuần/lần, ño 5 cây/công thức theo
  ñường chéo, không ño cây ngoài biên 39
  3.3.3. Các chỉ tiêu sinh lý 39
  3.3.4. Chỉ tiêu về năng suất . 40
  3.3.5. Chỉ tiêu theo dõi sâu bệnh hại trên ñồng ruộng: 41
  3.5. Biện pháp kỹ thuật áp dụng 42
  3.5. Phương pháp phân tích số liệu . 43
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 44
  4.1. Thực trạng các giống lúa và sử dụng phân bón của huyện Thạch Hà . 44
  4.1.1. Hiện trạng sử dụng giống lúa và năng suất lúa . 44
  4.1.2. Thực trạng sử dụng phân bón cho một số loại cây trồng chính 45
  4.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 47
  4.2.1. Thí nghiệm 1 . 47
  4.2.1.1. Ảnh hưởng của mức ñạm bón khác nhau dưới dạng phân viên nén ñến
  thời gian sinh trưởng của giống lúa PC6 . 47
  4.2.1.2. Ảnh hưởng của mức ñạm bón khác nhau dưới dạng phân viên nén ñến
  ñộng thái tăng trưởng chiều cao cây của giống lúa PC6 . 49
  4.2.1.3. Ảnh hưởng của mức ñạm bón khác nhau dưới dạng phân viên nén ñến
  tốc ñộ tăng trưởng chiều cao cây của giống lúa PC6 51
  4.2.1.4. Ảnh hưởng của mức ñạm bón khác nhau dưới dạng phân viên nén ñến
  ñộng thái tăng trưởng số nhánh cây của giống lúa PC6 53
  4.2.2. Ảnh hưởng của mức ñạm bón khác nhau dưới dạng phân viên nén ñến
  tốc ñộ tăng trưởng số nhánh cây của giống lúa PC6 55
  4.2.3 Ảnh hưởng của mức ñạm bón khác nhau dưới dạngphân viên nén ñến
  số nhánh hữu hiệu, tỷ lệ nhánh hữu hiệu của giống lúa PC6 56
  4.2.4. Ảnh hưởng của mức ñạm bón khác nhau dưới dạng phân viên nén ñến chỉ số
  diện tích lá (LAI) của giống lúa PC6 qua các giai ñoạn sinh trưởng . 57
  4.2.5. Ảnh hưởng của mức ñạm bón khác nhau dưới dạng phân viên nén ñến
  khối lượng chất khô tích lũy (DM) của giống lúa PC6qua các giai ñoạn sinh
  trưởng 59
  4.2.6. Ảnh hưởng của mức ñạm bón dạng phân viên nénñến tốc ñộ tích luỹ
  chất khô (CGR) của giống lúa PC6 . 60
  4.2.7. Ảnh hưởng của mức ñạm bón dạng phân viên nénñến hiệu suất quang
  hợp thuần (NAR) giống lúa PC6 62
  4.2.8. Ảnh hưởng của mức ñạm bón dạng phân viên nénñến sâu, bệnh hại của
  giống lúa PC6 63
  4.2.9. Ảnh hưởng của mức ñạm bón dạng phân viên nénñến năng suất sinh
  vật học và hệ số kinh tế của giống lúa PC6 68
  4.2.10. Hiệu suất sử dụng ñạm dạng viên nén của giống PC6 70
  4.3. Kết quả thí nghiệm 2 71
  4.3.1. Ảnh hưởng của số lần bón phân viên nén ñến thời gian sinh trưởng của
  giống lúa PC6 . 71
  4.3.2. Ảnh hưởng của số lần bón phân viên nén ñến ñộng thái tăng trưởng
  chiều cao cây và chiều cao cuối cùng của giống lúa PC6 . 71
  4.3.3. Ảnh hưởng của số lần bón phân viên nén ñến ñộng thái tăng trưởng số
  nhánh và số nhánh hữu hiệu của giống lúa PC6 . 73
  4.3.4. Ảnh hưởng của số lần bón phân viên nén ñến chỉ số diện tích lá của
  giống lúa PC6 74
  4.3.5. Ảnh hưởng của số lần bón phân viên nén ñến khối lượng chất khô tích
  lũy của giống lúa PC6 . 75
  4.3.6. Ảnh hưởng của số lần bón phân viên nén ñến hiệu suất quang hợp thuần
  của giống lúa PC6 . 75
  4.3.7. Ảnh hưởng của số lần bón phân viên nén ñến sâu, bệnh hại của giống
  lúa PC6 76
  4.3.8. Ảnh hưởng của số lần bón phân viên nén ñến năng suất và các yếu tố
  cấu thành năng suất của giồng lúa PC6 . 76
  4.3.9. Ảnh hưởng của số lần bón phân viên nén ñến năng suất sinh vật học và
  hệ số kinh tế của giồng lúa PC6 77
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ . 79
  5.1. Kết luận 79
  5.2. ðề nghị . 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
  PHỤ LỤC . 86

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Lúa là cây lương thực chủ yếu của nước ta, có vai trò vị trí quan trọng
  trong nền kinh tế, xã hội. Tuy nhiên trong những năm trở lại ñây do tốc ñộ ñô
  thị hoá diễn ra nhanh chóng, công nghiệp hoá, dân số tăng nhanh dẫn ñến
  diện tích trồng lúa giảm một cách ñáng kể, vì vậy vấn ñề cấp thiết ñặt ra là
  phải làm sao ñể tăng cao năng suất, chất lượng lúa ñể ñảm bảo an ninh lương
  thực cho người dân và xuất khẩu. Lúa là cây trồng cần tương ñối nhiều phân,
  phải bón phân một cách hợp lý mới có thể ñạt năng suất cao. Do vậy quan hệ
  giữa lượng phân bón và năng suất là mối quan hệ có tính chất quy luật nhất
  ñịnh. Khi căn cứ vào các chỉ tiêu sản xuất ñể xác ñịnh mức ñộ phân bón cần
  xem xét toàn diện, kết hợp giữa giống, ñất ñai, mậtñộ cấy, các biện pháp
  trồng trọt khác với ñiều kiện ngoại cảnh bên ngoài.
  Ở Việt Nam, lượng phân hoá học bón cho lúa ngày càng tăng cao qua
  các năm thì việc nghiên cứu cách bón phân hợp lý nhằm giảm bớt lượng phân
  hoá học bón vào ñất, nâng cao năng suất lúa, góp phần bảo vệ môi trường là
  việc làm cần thiết và có ý nghĩa nhằm giảm bớt ñầu vào cho nông dân canh
  tác lúa và giảm ngoại tệ nhập phân bón cho Nhà nước.
  Từ rất lâu, các nhà khoa học ñã bỏ nhiều công sức nghiên cứu ñể giảm
  thiểu việc thất thoát phân ñạm trong trồng trọt, nhất là trong trồng lúa nước và
  ñã ñạt ñược một số tiến bộ. Sử dụng phân viên nén là một trong những giải
  pháp làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón ñặc biệt làphân ñạm, từ ñó nâng
  cao hiệu quả kinh tế cho ngành sản xuất lúa, góp phần bảo vệ môi trường và
  nâng cao chất lượng sản phẩm. Phân viên nén mặc dù có nhiều ưu ñiểm, tuy
  nhiên vẫn còn có những nhược ñiểm nhất ñịnh.
  Huyện Thạch Hà nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung cây lúa ñược xác
  ñịnh là cây trồng chính, diện tích sản xuất lúa hàng năm của huyện trên
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  14.500 ha, năng suất bình quân hàng năm ñạt từ 47 -50 tạ/ha, hiệu quả kinh tế
  trên ñơn vị diện tích trồng lúa ñạt còn rất thấp.
  Xuất phát từ những vấn ñề trên, chúng tôi ñề xuất thực hiện ñề tài
  “Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén ñến sinh trưởng,
  phát triển, năng suất lúa PC6 vụ xuân tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh”.
  1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài:
  1.2.1 Mục ñích:
  Xác ñịnh ñược phương pháp bón phân viên nén thích hợp cho cây lúa
  tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.
  1.2.2 Yêu cầu:
  ðiều tra về ñiều kiện kinh tế xã hội, ñiều kiện tự nhiên và thực trạng
  sản xuất lúa của huyện Thạch Hà.
  Xác ñịnh ñược ảnh hưởng của liều lượng bón, số lần bón phân viên nén
  ñến sinh trưởng phát triển năng suất giống lúa PC6,trong ñiều kiện vụ xuân
  tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh từ ñó ñưa ra ñược liều lượng bón và số lần bón
  thích hợp nhất.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài.
  1.3.1 Ý nghĩa khoa học:
  Góp phần hoàn thiện quy trình bón phân viên nén áp dụng cho ñịa bàn
  huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh, bổ sung những nghiên cứu về cây lúa tại Hà Tĩnh
  cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và chỉ ñạo sản xuất.
  Tìm ra ñược phương pháp bón phân hiệu quả nhất trong thâm canh lúa
  áp dụng cho ñịa bàn huyện Thạch Hà nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.
  1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn.
  Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ðại hộiðảng bộ huyện
  về phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa.
  ðề xuất ñược phương pháp bón phân viên nén thích hợp nhất nhằm
  nâng cao hiệu quả kinh tế trên một ñơn vị diện tích.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Cơ sở lý luận
  Phân bón là thức ăn của cây trồng, nguồn dinh dưỡngchủ yếu cho cây
  phát triển. Trên từng loại ñất, từng loại cây trồngcũng như ở các giai ñoạn
  sinh truởng và phát triển mà cây cần những số lượngvà chất lượng khác nhau.
  Theo khối lượng, chất dinh dưỡng có 2 nhóm, ña lượng: nitơ, photpho, kali và
  vi lượng: Mg, Mn, Bo, Zn . Theo nguồn gốc, phân bónchia thành hai loại:
  Phân bón hữu cơ có nguồn gốc từ ñộng thực vật và phân vô cơ ñược tổng hợp
  từ các loại hóa chất hoặc khoáng chất phân rã.
  ðối với sản xuất nông nghiệp, phân bón ñã góp phầnñáng kể làm tăng
  năng suất cây trồng, chất lượng nông sản. Theo ñánhgiá của Viện Dinh
  dưỡng Cây trồng Quốc tế (IPNI), phân bón ñóng góp khoảng 30-35% tổng
  sản lượng cây trồng. Như vậy cho thấy vai trò của phân bón có ảnh hưởng ñến
  năng suất, sản lượng quốc gia và thu nhập của nông dân thật là to lớn.
  Trong các loại phân bón thì phân hoá học có chứa nồng ñộ các chất
  khoáng cao hơn cả. Từ ngày có kỹ nghệ phân hoá học ra ñời, năng suất cây
  trồng trên thế giới cũng như ở nước ta ngày càng ñược tăng lên rõ rệt.
  Ví dụ: chỉ tính từ năm 1960 ñến 1997, năng suất vàsản lượng lúa trên
  thế giới ñã thay ñổi theo tỷ lệ thuận với số lượng phân hoá học ñã ñược sử
  dụng (NPK, trung, vi lượng) bón cho lúa. Trong những thập kỷ cuối thế kỷ 20
  (từ 1960-1997), diện tích trồng lúa toàn thế giới chỉ tăng có 23,6% nhưng
  năng suất lúa ñã tăng 108% và sản lượng lúa tăng lên 164,4%, tương ứng với
  mức sử dụng phân hoá học tăng lên là 242%. Nhờ vậy ñã góp phần vào việc
  ổn ñịnh lương thực trên thế giới.
  Ở nước ta, do chiến tranh kéo dài, công nghiệp sảnxuất phân hoá học
  phát triển rất chậm và thiết bị còn rất lạc hậu. Chỉ ñến sau ngày ñất nước ñược
  hoàn toàn giải phóng, nông dân mới có ñiều kiện sử dụng phân hoá học bón
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  cho cây trồng ngày một nhiều hơn: năm 1974/1976 bình quân lượng phân
  hoá học (NPK) bón cho 1 ha canh tác mới chỉ có 43,3kg/ha. Năm 1993-1994
  sau khi cánh cửa sản xuất nông nghiệp ñược mở rộng,lượng phân hoá học do
  nông dân sử dụng ñã tăng lên ñến 279 kg/ha canh tác. Số lượng phân hoá học
  bón vào ñã trở thành nhân tố quyết ñịnh làm tăng năng suất và sản lượng cây
  trồng lên rất rõ, ñặc biệt là cây lúa. Rõ ràng năngsuất cây trồng phụ thuộc rất
  chặt chẽ với lượng phân hoá học bón vào.
  Lượng phân bón vô cơ ñã sử dụng ở Việt Nam theo Cổng thông tin
  ñiện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ năm 2000 ñến 2007
  của phân ñạm (N), phân lân (P
  2O5), phân Kali (K
  2
  O) và phân hỗn hợp NPK
  như sau:
  Bảng 2.1. Lượng phân bón vô cơ ñã sử dụng ở Việt Nam
  ðơn vị tính: nghìn tấn
  Năm N P2O5K2
  O NPK N+P2O5+K
  2
  O
  2000 1332,0 501,0 450,0 180,0 2283,0
  2005 1155,1 554,1 354,4 115,9 2063,6
  2007 1357,5 551,2 516,5 179,7 2425,2
  Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Tuy nhiên không phải cứ bón nhiều phân hoá học thì năng suất cây
  trồng cứ tăng lên mãi và càng không phải là tất cả lượng phân bón ñược cho
  vào ñất, ñược phun trên lá .cây sẽ hấp thụ hết ñể nuôi cây lớn lên từng ngày.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng việt
  1.Nguyễn Văn Bộ (2003), Bón phân cân ñối cho cây trồng ở Việt Nam, NXB
  Nông nghiệp
  2. Bùi ðình Dinh (1993), ‘‘Vai trò phân bón trong sản xuất cây trồng và hiệu
  quả kinh tế của chúng’’, Bài giảng lớp tập huấn về sử dụng phân bón cân ñối
  ñể tăng năng suất cây trồng và cải thiện môi trường, 26 – 29/4/1993.
  3. ðinh Dĩnh (1970), Bón phân cho lúa, nghiên cứu về lúa ở nước ngoài - tập
  I. Bón phân cho lúa,NXB khoa học 1970
  4. Bùi Huy ðáp (1980), Cây lúa Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  5. Bùi Huy ðáp (1999), Một số vấn ñề về cây lúa, Nhà xuất bản Nông
  Nghiệp, Hà Nội.
  6.Nguyễn Tất Cảnh, Nguyễn Văn Dung (2006), Tưới tiết kiệm nước và bón
  phân viên nén trong thâm canh lúa, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông
  thôn - kỳ I - tháng 1, NXB Lao ñộng xã hội.
  7. Nguyễn Tất Cảnh (2008), Hoàn thiện quy trình sản xuất và sử dụng phân
  viên nén NK và NPK cho lúa. Báo cáo tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm
  cấp bộ
  8. Phạm Văn Cường (2005), "Ảnh hưởng của liều lượng ñạm ñến năng suất
  chất khô ở các giai ñoạn sinh trưởng và năng suất hạt của một số giống lúa
  lai và lúa thuần", Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp III (5), Trường ðại
  học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  9. Nguyễn Như Hà (1999), Phân bón cho lúa ngắn ngày, thâm canh trên ñất phù
  sa Sông hồng, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Trường ðHNN I, Hà Nội]
  10. Nguyễn Như Hà (2005), Bài giảng cao học, chương 3 xác ñịnh lượng
  phân bón cho cây trồng và tính toán kinh tế trong sử dụng phân bón, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  82
  11. Nguyễn Thị Hương (2010), “Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén kết hợp với
  chế phẩm Agrotain tới sinh trưởng, phát triển và nă ng suất của giống lúa Bắc Thơm
  07 tại Gia Lâm, Hà Nội”. Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp.
  12. Võ Minh Kha (1996), Hướng dẫn sử dụng phân bón, Nhà xuất bản Nông nghiệp
  13. Lê Văn Khoa và cộng sự (1998), Nông nghiệp và môi trường. NXB Giáo Dục
  14. Lê Văn Khoa (2004), Sinh thái và môi trường ðất. NXB Giáo Dục
  15. Nguyễn Thị Lẫm (1994), Nghiên cứu ảnh hưởng của ñạm ñến sinh trưởng
  phát triển và năng suất của một số giống lúa, Luận án thạc sỹ khoa học nông
  nghiệp, Viện KHKT nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội
  16. Nguyễn Thị Lẫm (1999), Giáo trình cây lúa. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  17. Nguyễn Văn Luật (2001), Cây lúa Việt Nam thế kỷ 20, NXB nông nghiêp
  Hà Nội
  18.ðinh Văn Lữ (1978), Giáo trình cây lúa, NXB Nông nghiệp
  19. Mai Văn Quyền (1996), Thâm canh cây lúa ở Việt Nam.NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội
  20. Mai Văn Quyền dịch, Suichi Yoshida (1985), Những kiến thức cơ bản của
  khoa học trồng lúa, NXB Nông nghiệp, Hà Nội
  21.Trần Thúc Sơn (1995), ‘‘Vai trò của phân kali trong việc nâng cao năng suất
  và phẩm chất cây ñậu ñỗ’’, Hội thảo Hiệu lực phân kali trong mối quan hệ với
  phân bón cân ñối ñể nâng cao năng suất và chất lượng nông sản Việt Nam
  22. Trần Thúc Sơn (1996), Nâng cao hiệu quả phân ñạm bón cho lúa nước
  thông qua quản lý dinh dưỡng tổng hợp, Kết quả nghiên cứu khoa học, quyển
  2 - Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa - Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, trang
  120-139
  23. Nguyễn Hữu Tề và CS (1997), Giáo trình cây lương thực tập I về cây lúa,
  NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  24. Nguyễn Hữu Tề (2004), Tập bài giảng cho học viên cao học, Trường ðại
  học Nông nghiệp I, Hà Nội
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  83
  25. ðỗ Thị Thọ (2004), Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân ñạm và
  số dảnh cấy ñến sinh trưởng phát triển và năng suấtgiống lúa VL
  20
  , Báo cáo
  luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, TðHNNI, Hà Nội.
  26. Lê Văn Tiềm (1986), “Quá trình hoà tan lân và vấn ñề lân dễ tiêu của ñất
  trồng lúa”, Tập san sinh vật học, số 2/1996.
  27. Trần Ngọc Trinh, (2010), Ảnh hưởng của lượng ñạm bón ñến sinh trưởng,
  phát triển và năng suất của hai giống lúa TH 3-5, TH 7-2 tại Gia Lâm - Hà Nội,
  Luận Văn Thạc sĩ Nông nghiệp
  28. ðào Thế Tuấn (1963), "Hiệu lực của phân lân ñối với lúa", Tạp chí khoc
  học kỹ thuật nông nghiệp, tháng 5/1963
  29. ðào Thế Tuấn (1980), Sinh lý ruộng lúa năng suất cao, NXB Khoa học
  Kỹ thuật.
  30. Vũ Hữu Yêm (1995), Giáo trình phân bón và cách bón phân, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội
  31. Nguyễn Vy - Phạm Thuý Lan (2006) Hiểu biết ñất và phân bón. NXB
  Lao ñộng xã hội
  2. Tài liệu tiếng anh
  32. Pham Quang Duy, Mitsugu Hirano, Satoru Sagawa and Eiki Kuroda
  (2004), Analysis of the dry matter production process related to yield
  components of rice plant grown under practice of nitrogen – free basal
  dressing accompanied with sparse planting density. Plant Production Science
  7 (2): 155 – 164.
  33. De Datta S.K, Morris R.A (1984), Systems approach for the management
  of fertilizers in rice anh rice-based cropping sequences. Proceedings of the
  seminar on system approach to fertilizer indystry
  34. Koyama J. (1981). The transformation and balance of nitrogen in
  Japanese paddy fields – Fert. Res 2: pp 261 – 278], Sarker – 2002
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  84
  35. Patrick J.W.H; Mahapitra I.C, (1968), Transformatiens and availability to nitrogen
  and phosphorus in waterlogged soils Advances in Agr onomy , 24, 323 – 259
  36. Peoples, M.B., J.R. Freney, and A.R. Mosier. 1995. Minimizing gaseous
  losses of nitrogen. In: Nitrogen Fertilization in the Environment, P.E. Bacon
  (ed.). Marcel Dekker, Inc., New York, pp 565-602.
  37. Sarker, M.A.Z; Murayama, S; Ishimine, Y. and Tsuzuki, E.2002. Effect of
  nitrogen fertilization on photosynthetic charactersand dry matter production
  in F1 hybrids of rice (Oryza sativa L.).Plant Prod.Sci.5: 131 – 138
  38. Shi M.S, Deng.J.Y (1986), The discovery, determination and utilization of
  the Huibei photosensitive genic male Sterili rice, Ozyza stiva L. Subsp.
  Japonica, Acta Genet, Sin. 13, (2), pp.105 – 112
  39. Sinclair, T.R.and Horie, T. 1989. Leaf nitrogen, photosynthesis, and crop
  radiation use efficiency: A review. Crop Sci. 29: 90 – 98.
  40. Shouichi Yoshida, 1985, Slaboatory mamal for effien use in land rice soil , IRRI.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa PC6 vụ xuân tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa PC6 vụ xuân tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status