Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CẢM ƠN i
  LỜI CAM ðOAN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . v
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH viii
  Phần 1. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề . 1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu . 2
  1.2.1. Mục ñích . 2
  1.2.2. Yêu cầu . 3
  1.3. Ý nghĩa của ñề tài . 3
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học 3
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn . 3
  Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1. Nguồn gốc phân bố, giá trị của cây cà chua . 4
  2.1.1. Nguồn gốc, phân bố của cây cà chua 4
  2.1.2. Phân loại 5
  2.1.3. Giá trị dinh dưỡng . 6
  2.1.4. Giá trị kinh tế 8
  2.2. Yêu cầu ngoại cảnh . 8
  2.2.1. Nhiệt ñộ . 8
  2.2.2. Ánh sáng . 9
  2.2.3. Nước và ẩm ñộ 9
  2.2.4. ðất ñai và dinh dưỡng . 9
  2.3. Tình hình sản xuất và nghiên cứu cà chua trênthế giới . 10
  2.3.1. Tình hình sản xuất . 10
  2.3.2. Tình hình nghiên cứu cà chua trên thế giới 14
  2.4. Tình hình sản xuất và nghiên cứu cà chua ở Việt Nam 19
  2.4.1. Tình hình sản xuất cà chua 19
  2.4.2. Một số nghiên cứu về giống cà chua ở Việt Nam 22
  Phần 3. ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 28
  3.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 28
  3.1.1. ðối tượng nghiên cứu . 28
  3.1.2. ðịa ñiểm nghiên cứu . 28
  3.1.3. Thời gian nghiên cứu 28
  3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 28
  3.2.1. Nội dung nghiên cứu . 28
  3.2.2. Phương pháp nghiên cứu 29
  3.2.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 32
  3.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 35
  Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 36
  4.1. ðiều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội 36
  4.1.1. ðiều kiện tự nhiên . 36
  4.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội 41
  4.1.3. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ cà chua 48
  4.1.4. ðịnh hướng và một số giải pháp chủ yếu pháttriển sản xuất cà chua
  của huyện Hải Hậu trong những năm tới 62
  4.1.5. Kết quả thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng 66
  4.1.6. Kết quả mô hình thử nghiệm giống mới . 81
  Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 85
  5.1. Kết luận . 85
  5.2. Kiến nghị . 86
  PHẦN 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 87
  PHỤ LỤC 91

  Phần 1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Cây cà chua (Lycopersicon esculentum Mill)thuộc họ cà (Solanaceae)
  có nguồn gốc từ châu Mỹ và là một trong những loại rau ăn quả quan trọng
  nhất trên thế giới. Quả cà chua có nhiều giá trị vềdinh dưỡng và y học nên
  vừa ñược sử dụng quả ăn tươi, vừa có thể chế biến thành các sản phẩm khác
  nhau. Với ñặc tính quan trọng nêu trên thì cây cà chua ñang góp phần tích cực
  trong việc cân ñối nguồn thực phẩm giữa các tháng trong năm, cũng như các
  vùng khác nhau ñể không ngừng nâng cao ñời sống củangười dân.
  Theo thống kê của FAO (2010), trong những năm qua trên thế giới
  diện tích trồng cà chua không ngừng tăng cao, từ 4,02 triệu ha năm 2000 lên
  4,98 triệu ha năm 2009 và sản lượng cũng tăng mạnh từ 109,9 triệu tấn lên
  141,4 triệu tấn. Các nước có sản xuất cà chua lớn như Trung Quốc 33,9 triệu
  tấn, Mỹ 13,7 triệu tấn, Thổ Nhĩ Kỳ 10,9 triệu tấn .
  Ở Việt Nam hiện nay, diện tích sản xuất cà chua cóxu hướng giảm, từ
  23.133 ha năm 2007 xuống còn 20.540 ha năm 2009 nhưng năng suất tăng
  nhanh từ 196,8 tạ/ha lên 240,7 tạ/ha và chỉ tăng mạnh ở một số nơi có ñiều
  kiện sản xuất cà chua chuyên canh, như ðà Lạt và Hải Phòng. Các ñịa
  phương có diện tích trồng nhiều cà chua bao gồm: Lâm ðồng 5.140 ha, Nam
  ðịnh 1.367, Hải Phòng, Hải Dương khoảng 1.000 ha. Giá trị kim ngạch xuất
  khẩu cà chua năm 2010 ñạt 4,39 triệu USD, chiếm 9,3% tổng giá trị xuất khẩu
  của ngành rau, quả (Tổng Cục Hải Quan – 2010).
  Huyện Hải Hậu có diện tích sản xuất cà chua hàng năm khoảng 1.200
  ha, chiếm 60% tổng diện tích cà chua của tỉnh Nam ðịnh và sản lượng ước
  ñạt trên 30 ngàn tấn/năm. Nhìn chung, sản xuất cà chua của huyện có nhiều
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  tiềm năng lớn, như khí hậu, thời tiết thuận lợi, quỹ ñất lớn, nhất là ñất 2 lúa còn
  ñể trống nhiều ở vụ ñông, nông dân có nhiều kinh nghiệm trồng cà chua.
  Tuy nhiên hiện nay, sản xuất cà chua còn nhiều bất cập như vùng trồng
  chưa tập trung, sản xuất còn mang tính tự phát, năng suất còn thấp, chất lượng
  chưa cao, giá bán thường rẻ vào chính vụ thu hoạch.Kỹ thuật sản xuất của
  người dân chưa theo quy trình canh tác phù hợp của từng vụ và từng giống.
  Sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, manh mún nên chưa cósản phẩm hàng hoá
  lớn và sản phẩm tiêu thụ chủ yếu cho nội ñịa và mộtphần cho xuất khẩu. Vì
  vậy, cần phải có nghiên cứu, ñánh giá những khó khăn, thuận lợi ñể từ ñó có
  giải pháp kỹ thuật phù hợp.
  Giống là yếu tố tiên quyết ñến năng suất và chất lượng cà chua. Giống
  chống chịu bệnh thường là ưu tiên hàng ñầu trong kếhoạch phát triển sản
  xuất cà chua tại các ñịa phương. Mỗi giống cũng chỉcó những ưu ñiểm nhất
  ñịnh và sau một vài vụ sản xuất sẽ biểu hiện những nhược ñiểm như nhiễm
  sâu bệnh, giảm năng suất và chất lượng. Chính vì thế việc tìm ra các giống cà
  chua có năng suất cao, chất lượng tốt, ngắn ngày, chín sớm ñồng thời phối
  hợp ñược khả năng chống chịu với các ñiều kiện bất thuận của môi trường
  như chịu nóng, chịu bệnh virus và chết héo cây là vô cùng cần thiết.
  Xuất phát từ thực trạng trên, ñược sự hướng dẫn trực tiếp của
  PGS.TS Trần ðức Viên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thực hiện ñề tài:
  "ðánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua
  triển vọng tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam ðịnh".
  1.2. Mục ñích và yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích
  Trên cơ sở ñiều tra, ñánh giá tìm ra những thuận lợi, khó khăn trong
  sản xuất, từ ñó ñưa ra một số giải pháp kỹ thuật vàlựa chọn giống cà chua
  triển vọng phù hợp với ñiều kiện sản xuất tại huyệnHải Hậu.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  1.2.2. Yêu cầu
  - Thu thập thông tin về tình hình sản xuất cà chua và ñiều kiện tự nhiên,
  kinh tế - xã hội liên quan ñến sản xuất cà chua tạiHải Hậu.
  - Tìm ra giống cà chua triển vọng tại Hải Hậu.
  - Xây dựng ñược mô hình trình diễn cà chua có sử dụng các kết quả
  nghiên cứu tại Hải Hậu.
  1.3. Ý nghĩa của ñề tài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp các dữ liệu về hiện trạng sản xuất cà
  chua và mức ñộ thích ứng của một số giống cà chua triển vọng trong ñiều
  kiện sinh thái tại Hải Hậu, Nam ðịnh.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  - Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần ñề xuất một số giốngcà chua mới và
  cải thiện quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua tại Hải Hậu, Nam ðịnh.
  - Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp dữ liệu thực tế, phục vụ công tác quy
  hoạch phát triển sản xuất cà chua tại Hải Hậu, Nam ðịnh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Nguồn gốc phân bố, giá trị của cây cà chua
  2.1.1. Nguồn gốc, phân bố của cây cà chua
  Nhiều nghiên cứu cho rằng cây cà chua có nguồn gốc ở vùng Nam Mỹ,
  dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, từ quần ñảo Galapagos tới Chi Lê
  (Nguyễn Văn Hiển, 2000) [8]. Tuy nhiên nhiều tác giả khác nhận ñịnh
  L.esculentum var.cerasiforme(cà chua anh ñào) là tổ tiên của loài cà chua
  trồng. Theo các nghiên cứu của Jenkins (1948), có thể dạng này ñược chuyển
  từ Pêru và Ecuado tới nam Mehico [8]. Trước khi Crixitop Colong tìm ra
  Châu Mỹ thì ở Peru và Mehico ñã có trồng cà chua, ởñó nó ñã ñược người
  dân bản xứ thuần hóa và cải tiến. Các nhà thực vật học Decadolle (1984),
  Mulle (1940), Luckwill (1943), Breznev (1955), Becker - Dilinggen
  (1956) ñều thống nhất cho rằng cây cà chua có nguồn gốc ở bán ñảo
  Galapagos, ở Peru, Equado, Chile. Tuy nhiên Mehico là ñất nước ñầu tiên
  trồng trọt hóa cây này. Có 3 chứng cứ ñáng tin cậy ñể khẳng ñịnh Mehico là
  trung tâm khởi nguyên trồng trọt hóa cây cà chua:
  - Cà chua trồng ñược bắt nguồn từ Châu Mỹ.
  - ðược trồng trọt hóa trước khi chuyển xuống Châu Âu và Châu Á.
  - Tổ tiên của cà chua trồng ngày nay là cà chua anh ñào (L.esculentum
  var.cerasiforme) ñược tìm thấy từ vùng nhiệt ñới, cận nhiệt ñới Châu Mỹ, sau
  ñó ñến vùng nhiệt ñới Châu Á và Châu Phi [4].
  Lịch sử phát triển và du nhập cà chua vào các nước trên thế giới là khác
  nhau. Ở Châu Âu cây cà chua bắt ñầu du nhập vào từ thế kỷ 16 do những nhà
  buôn Tây Ban Nha, Bồ ðào Nha. Năm 1554, Andrea Mattioli nhà dược liệu
  học người Italia mới ñưa ra những dẫn chứng xác ñáng về sự tồn tại của cây
  cà chua trên thế giới và ñược ông gọi là “pomid’ oro” sau ñó ñược chuyển
  vào tiếng Italia với cái tên “tomato”. Người Pháp gọi cà chua là “pomme
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  d’amour” (quả táo tình yêu). Mặc dù có nhiều tên gọi khác nhau nhưng thời
  bấy giờ cà chua chỉ ñược trồng phổ biến dưới dạng cây cảnh với màu sắc quả
  ñẹp vì người ta cho rằng trong cà chua có ñộc do càchua là thành viên trong
  họ cà, có họ hàng với cây cà ñộc dược. ðầu thế kỷ 18 các giống cà chua ñã trở
  nên phong phú và ña dạng, nhiều vùng ñã trồng cà chua làm thực phẩm. Cuối thế
  kỷ 18, cà chua mới ñược dùng làm thực phẩm ở Nga vàItalia.
  Vào thế kỷ 18 cà chua ñược ñưa vào Châu Á nhờ các lái buôn người Châu
  Âu và thực dân Hà Lan, Bồ ðào Nha, Tây Ban Nha. ðầutiên là Philippin, ñảo
  Java và Malaysia, sau ñó ñến các nước khác và trở nên phổ biến [58].
  Cà chua du nhập vào Việt Nam từ thời thực dân Pháp chiếm ñóng, tức là
  vào khoảng hơn 100 năm trước ñây, và ñược người dânthuần hóa trở thành cây
  bản ñịa. Từ ñó cùng với sự phát triển của xã hội thì cây cà chua ñang ngày càng
  trở thành một cây trồng có giá trị kinh tế và giá trị sử dụng cao ở Việt Nam.
  2.1.2. Phân loại
  Cà chua thuộc chi Lycopersicon Tour, họ cà (Solanaceae). Chi
  lycopersicon Tour ñược phân loại theo nhiều tác giả: Muller (1940), Daskalov
  và Popov (1941), Luckwill (1943), Lehmann (1953), Brezhnev (1955, 1964).
  Ở Mỹ thường dùng phân loại của Muller, ở Châu Âu, Liên Xô (cũ) thường
  dùng phân loại của Bzezhnev. Với cách phân loại củaBrezhnev (1964), chi
  Lycopersicon Tour ñược phân làm 3 loài thuộc hai chi phụ [8].
  - Subgenus 1 - Eriopersicon: Chi phụ này gồm các loài dại, cây dạng
  một năm hoặc nhiều năm, gồm các dạng quả có lông, màu trắng, xanh lá cây
  hay vàng nhạt, có các vệt màu atoxian hay xanh thẫm. Hạt dày không có lông,
  màu nâu .Chi phụ này gồm 2 loài và các loại phụ.
  1. Lycopersicon peruvianum Mill
  1a. L. Peruvianum var. Cheesmanii Riloey và var. Cheesmanii f. minor
  C. H. Mull. (L. esc. Var. minor Hook).
  1b. L. peruvianum var. dentatum Dun.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  6
  2. Lycopersicon hirsutum Humb. Et. Bonpl.
  2a. L. hirsutum var. glabratum C. H. Mull.
  2b. L. hirsutum var. glandulosum C. H. Mull.
  - Subgenus 2 - Eulycopersicon. Các cây dạng một năm, quả không có
  lông, màu ñỏ hoặc ñỏ vàng, hạt mỏng, rộng .chi phụ này gồm một loài.
  3. Lycopersiconesculentum Mill. Loài này bao gồm 3 loại phụ.
  a) L.esculentum Mill.ssp. spontaneum Brezh: Cà chua dại, bao gồm hai
  dạng sau.
  - L.esculentum var.pimpinellifolium Mill. (Brezh).
  - L.esculentum var. racemigenum (Lange), Brezh.
  b) L.esculentum Mill.ssp.subspontaneum - cà chua bán hoang dại, gồm
  5 dạng sau.
  - L.esculentum var.cersiforme (A Gray) Brezh - cà chua anh ñào.
  - L.esculentum var. pyriforme (C.H. Mull) Brezh - cà chua dạng lê.
  - L.esculentum var. pruniforme Brezh - cà chua dạng mận.
  - L.esculentum var. elongatum Brezh - cà chua dạng quả dài.
  - L.esculentum var. succenturiatum Brezh - cà chua dạng nhiều ô hạt.
  c) L.esculentum Mill. ssp. cultum - cà chua trồng, có 3 dạng sau:
  - L.esculentum var. vulgare Brezh.
  - L.esculentum var. validum (Bailey) Brezh.
  - L.esculentum var. grandiflium (Bailey) Brezh.
  2.1.3. Giá trị dinh dưỡng
  Cà chua là loại rau ăn quả có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều gluxit,
  nhiều axit hữu cơ và nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể con người. Theo
  các nhà dinh dưỡng hằng ngày mỗi người sử dụng 100-200g cà chua sẽ thỏa
  mãn nhu cầu các vitamin cần thiết và các chất khoáng chủ yếu.
  Không những có giá trị to lớn về mặt dinh dưỡng mà cây cà chua còn
  có giá trị trong y học. Theo Võ Văn Chi (1997), cà chua có vị ngọt, tính mát,

  PHẦN 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tµi liÖu tiÕng viÖt
  1. Hå Hưu An (dÞch) (1984), “C«ng t¸c chän gièng cµ chua vµ c¸c gièng cµ
  chua trªn thÕ giíi”, T¹p chÝ khoa häc kü thuËt n«ng nghiÖp,N
  0
  9, tr.425-428.
  2. NguyÔn Hång Minh, KiÒu ThÞ Thư (1998). “Gièng cµ chua MV1”. T¹p trÝ
  N«ng nghiÖp vµ CNTP, 1999, N
  0
  7, Tr. 23-25.
  3. NguyÔn Hång Minh, KiÒu ThÞ Thư (2006a). “KÕt qu¶ chän t¹o gièng cµ
  chua lai HT7”. T¹p chÝ N«ng nghiÖp vµ PTNT, 2006, N
  0
  14, Tr. 20-23.
  4. NguyÔn Hång Minh, KiÒu ThÞ Thư (2006b). “Gièng cµ chua lai HT2”.
  T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp (§HNNI),2006, N
  0
  4+5, Tr. 47-50.
  5. NguyÔn Hång Minh (2006). “KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt
  h¹t gièng cµ chua lai vµ t¹o c¸c gièng cµ chua lai cã søc c¹nh tranh ë nưíc
  ta”. T¹p chÝ N«ng nghiÖp vµ PTNT, 2006, N
  0
  20, Tr. 25-28.
  6. NguyÔn Hång Minh (2007). “Ph¸t triÓn s¶n xuÊt cµ chua lai F1 trång tr¸i
  vô, chÊt lưîng cao, gãp phÇn thay thÕ gièng nhËp khÈu”. B¸o c¸o tæng kÕt
  dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm cÊp bé, 2007, Trưêng §¹i häc N«ng nghiÖp I
  Hµ Néi.
  7. NguyÔn Hång Minh, KiÒu ThÞ Thư (2000). B¸o c¸o c«ng nhËn gièng cµ
  chua lai HT7, Th¸ng 9/2000, Bé NN vµ PTNT.
  8. NguyÔn Thanh Minh (2003), Kh¶o s¸t vµ tuyÓn chän gièng cµ chua
  (Lycopersicon esculentum.Mill) cho chÕ biÕn c«ng ng hiÖp ë ®ång b»ng b¾c bé,
  LuËn ¸n tiÕn sü khoa häc n«ng nghiÖp, ViÖn khoa häckü thuËt N«ng nghiÖp,
  Hµ néi.
  9. NguyÔn Hång Minh (2000), Chän t¹o gièng cµ chua trong chän gièng c©y
  trång, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, tr.331-332.
  10. Nguyễn Văn Thắng, Trần Khắc Thi (2001). Sổ tay người trồng rau, NXB
  Nông nghiệp.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  88
  11. Nguyễn Công Hoan, Trần Khắc Thi (1995). Kỹ thuật trồng rau sạch, rau
  an toàn và chế biến rau xuất khẩu, NXB Thanh Hóa.
  12. Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và thị trường phục vụ
  chương trình xuất khẩu rau và hoa. Báo cáo tổng kếtñề tài trọng ñiểm cấp
  nhà nước KC 06- 10NN, giai ñoạn 2001- 2005.
  13. Mai Phương Anh và cộng tác viên - Rau và trồng rau.NXBNN.HN.1996,
  tr 164 -176.
  14. Quách ðĩnh và cộng tác viên “Công nghệ sau thu hoạch và chế biến rau
  quả”. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1998, tr 175- 188.
  15. T¹ Thu Cóc (1985). Kh¶o s¸t mét sè gièng cµ chua nhËp néi trong vô xu©n
  hÌ trªn ®Êt Gia l©m-Hµ Néi. LuËn ¸n PTS N«ng nghiÖp, 1985.
  16. Tạ Thu Cúc. Kỹ thuật trồng cà chua. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. 2004
  17. TrÇn Kh¾c Thi (1999), “Ph¸t triÓn døa vµ cµ chua trong xu thÕ c¹nh tranh
  trong ASEAN”, B¸o c¸o tham luËn t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, tr 39-84.
  18. TrÇn Kh¾c Thi, §µo Xu©n Th¶ng (1991). Gièng cµ chua Hång Lan. Nghiªn
  cøu c©y lư¬ng thùc vµ thùc phÈm 1986-1990. NXB N«ng nghiÖp, 1991, Tr.
  12-16.
  19. Trần Khắc Thi. Mai Thị Phương Anh (2003). Kỹ thật trồng cà chua an
  toàn quanh năm. Nhà xuất bản Nghệ An. 2003.
  20. Trần Khắc Thi và cộng tác viên. Rau ăn quả (trồng rau an toàn năng suất
  chất lượng cao), NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
  21. TrÇn ThÞ Minh H»ng (1999), Nghiªn cøu mét sè tæ hîplai cµ chua trång ë
  vô xu©n hÌ cã kh¶ n¨ng b¶o qu¶n l©u dµi trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn, LuËn
  v¨n Th¹c sü khoa häc N«ng nghiÖp - chuyªn ngµnh kü thuËt trång trät,
  Trưêng §¹i häc N«ng nghiÖp I, Hµ Néi.
  22. Vũ Tuyên Hoàng, Mai Phương Anh, Trần Khắc Thi. Nghiên cứu Tập
  ðoàn giống cà chua. Kết quả nghiên cứu về cây lươngthực và cây thực
  phẩm. (1978-1983), NXB NN, 1984.Tr 68-88.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  89
  II. Tµi liÖu tiÕng anh
  23. A.Lowengart-Ayciegi, H. Manor, R. Krieger and G. Gera (1999),
  "Effects of Irrigation Scheduling on Drip-irrigatedProcessing
  Tomatoes", Proceedings of the Sixth International ISHS Symposium on
  the Processing Tomato and Workshop on Irrigation and Fertigation of
  Processing Tomato, B.J. B×eche (Editor), ISHS Pamplona, Spain,
  pp.513-518.
  24. Abdul Baki A.A., J.R. Stommel (1995), “Pol1en viability and fruit set
  of tomato genotypes under optimum and high temperature regimes”.
  Hort. Science: a Publication of the American society for Horticultural
  science (USA) V.30, N.1, p. 115-117.
  25. Ahmed S.U., H.K Sharfuddin (1988), “Study of heterosis and
  correlation in tomato Thai”, Journal of Agricultural Science, V.21 N.2,
  p117-123 .
  26. AVRDC (1996), Tomato improvement project AVRDC.
  27. B. Pascual, J.V. Maroto et al (1999), "Influence ofIrigation on Yield
  and Cracking of two Processing Tomato Cultivars", Proceedings of the
  Sixth International ISHS Symposium on the Processing Tomato and
  Workshop on Irrigation and Fertigation of Processing Tomato, B.J.
  B×eche (Editor), ISHS Pamplona, Spain, pp.117-120.
  28. Barton J.H.,W.E. Siebeck (1992), “Intel1ectual property issues for the
  International agricultural research centers. What are the option?”, Issues
  Agricultural, Consul - Washington N4.
  29. Cheema D.S. and Surjan Singh (1993), “Viriability in heat tolerance
  tomato germplasm”, Adaptation of food crops to temperature and water
  stress, AVRDC, p.316 – 334.
  30. Chowdhury A.R (l989), “Tomato development of early year round
  variety”. Institute of post-graduate studies in Agriculture salna, Gaxipur
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  90
  (Bangladesh) Abstracts of annual research revien Gaxipur (Bangladesh)
  IPSA, p.20.
  31. Chu Jinping (1994), Processing tomato varietal trial ARC-AVRDC
  training Report, p.68-76.
  32. Crucible group people plans and patents. International development
  research center Ottawa Canada, 1994.

  Xem Thêm: Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status