Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vi
  1 .MỞ ðẦU . 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI . 1
  1.2. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 2
  1.2.1. Mục ñích 2
  1.2.2.Yêu cầu . 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 3
  2.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ðÁNH GIÁ VÀ BỐ TRÍ SỬ DỤNG
  ðẤT TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 3
  2.1.1. Khái quát về ñất nông nghiệp . 3
  2.1.2 Tình hình nghiên cứu ñánh giá sử dụng ñất nông nghiệp trên
  thế giới . 5
  2.1.3. Tình hình nghiên cứu ñánh giá sử dụng ñất ở Việt Nam 7
  2.1.4 . Phát triển nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam 13
  2.2 ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP 16
  2.2.1 Khái quát về hiệu quả sử dụng ñất 16
  2.2.2 . Nguyên tắc và quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp . 20
  2.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc sử dụng ñất nông nghiệp . 23
  2.3. BỐ TRÍ SỬ DỤNG ðẤT HỢP LÝ ðỂ PHÁT TRIỂN NÔNG
  NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ. 28
  2.4. ðÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG ðẤT PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG
  NGHIỆP Ở HÀ NAM . 31
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 32
  3.1. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 32
  3.1.1 ðối tượng nghiên cứu 32
  3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 32
  3.2.1 Nghiên cứu, ñánh giá các ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên
  quan ñến sử dụng ñất nông nghiệp ở Thành phố phủ Lý 32
  3.2.2. Nghiên cứu thực trạng sử dụng ñất nông nghiệp 32
  3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  3.3.1 Phương pháp ñiều tra, thu thập tài liệu, số liệu 32
  3.1.2 Ph¹m vi nghiªn cøu, phư¬ng ph¸p nghiªn cøu phư¬ng ph¸p chän
  ®iÓm nghiªn cøu 32
  3.3.2 Phương pháp ñánh giá nhanh nông thôn (RRA) . 33
  Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu 33
  Phương pháp tính hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp . 34
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 36
  4.1. ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ
  PHỦ LÝ . 36
  4.1.1 ðiều kiện tự nhiên, Tài nguyên thiên nhiên vàcảnh quan môi
  trường 36
  4.1.2 ðiều kiện kinh tế xã hội . 40
  4.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ðẤT ðAI. 46
  4.2.1. Tình hình biến ñộng ñất ñai và hiện trạng sửdụng ñất . 46
  4.3. TÌNH HÌNH BIẾN ðỘNG ðẤT TRONG GIAI ðOẠN 2005-2010 48
  4.3.1 Thực trạng các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 49
  4.3.2.Thực trạng sử dụng ñất của các tiểu vùng. 49
  4.3.3. Nhận xét chung . 53
  4.4. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC CÂY TRỒNG CHÍNH Ở
  CÁC XÃ 54
  4.4.1 Xã Thanh Châu: . 56
  4.4.2 .Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng ñất trên các chân ñất khác nhau.
  . 57
  4.4.3. ðánh giá hiệu quả về mặt xã hội . 60
  4.4.4. ðánh giá hiệu quả về môi trường 63
  4.4.5. ðề xuất hướng sử dụng ñất nông nghiệp toàn thành phố . 65
  4.4.6. ðịnh hướng nâng cao hiệu quả sử dụng ñất 67
  4.4.7. Nội dung ñề xuất sử dụng ñất nông nghiệp 68
  4.4.8. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông
  nghiệp 72
  4.4.9. Thực hiện có hiệu quả các phương thức canh tác tiến bộ, ñẩy mạnh
  các ứng dụng công nghệ mới trong xản xuất nông nghiệp. 75
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76
  5.1. Kết luận 76
  5.2. ðề nghị . 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80

  1. MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  ðất ñai là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng của con người và mọi
  sự sống trên trái ñất, là thành phần quan trọng củamôi trường sống, là ñịa bàn
  phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, vănhóa xã hội, an ninh quốc
  phòng, là nguồn nhân lực vô cùng quý giá của ñất nước và là tư liệu sản xuất
  ñặc biệt không gì thay thế ñược ñối với sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp
  Nước ta ñất ñai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước thống nhất quản
  lý (Hiến Pháp năn 1992 ñã khẳng ñịnh). Nước ta có diện tích tự nhiên
  33.169.000 ha ở mức quy mô trung bình xếp thứ 65 trong tổng số trên 200
  nước trên thế giới. Bình quân diện tích tự nhiên trên ñầu người chỉ bằng 1/7
  trên thế giới nhưng với ñà tăng trưởng dân số như hiện nay thì diện tích ñất/
  người sẽ ngày càng giảm. Chính vì vậy ñòi hỏi sử dụng ñất một cách hợp lý
  và khoa học là nhiệm vụ cấp thiết hàng ñầu của mỗiQuốc gia .
  Trong giai ñoạn hiện nay, khi ñất nước ñang chuyểnmình ñổi mới, nền
  kinh tế nước ta ñang phát triển mạnh mẽ không ngừng, mối quan hệ giữa ñất
  và con người ngày càng trở lên căng thẳng. Nhu cầu sử dụng ñất cho sự phát
  triển kinh tế này càng căng tăng, quyền sử dụng ñấttrở thành ñối tượng mua
  bán, trao ñổi, chuyển nhượng, cầm cố, thuê mướn, thị trường ñất ñai trở nên
  sôi ñộng và khó kiểm soát, ñất ñai trở thành nguồn vốn, nguồn ñộng lực phát
  triển kinh tế. ðể nguồn tài nguyên quốc gia ñược sửdụng một cách hợp lý,
  tiết kiệm ñáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệphóa, hiện ñại hóa ñất
  nước thì công tác quản lý ñất ñai là một yêu cầu cấp bách.
  ðiều này càng trở lên quan trọng hơn khi ñặt trong bối cảnh của Thành
  phố Phủ Lý ñang hòa mình cùng với sự phát triển củañất nước. Tỉnh Hà Nam
  ñang từng bước Công Nghiệp Hóa – Hiện ðại Hóa nền kinh tế. Từ khi Hà
  Tây sát nhập vào Hà Nội thì Hà Nam trở thành cửa ngõ phía nam của thủ ñô
  Hà Nội có ñường sắt Bắc Nam, ñường quốc lộ 1A, Tỉnhlộ 21A, 21B chạy
  qua ñịa bàn là nơi cung cấp trao ñổi hàng hóa, du lịch, dịch vụ là huyết mạch
  giao thông chủ yếu ñể phát triển kinh tế, chính vì vậy công tác quản lý ðất ñai
  nói chung là hết sức phức tạp, có thể nói nó ñang biến ñộng từng ngày. Việc
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  nhường ñất nông nghiệp cho các công trình công cộngvà các khu ñô thị. ðể
  ñáp ứng cho việc ñô thị hóa, hiện ñại hóa ñất nước và phát triển theo hướng
  công nghiệp. Cùng với việc phát triển và thúc ñẩy nền kinh tế của ñất nước.
  Từ ñó ñề ra phương hướng ñối với nền sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn và
  những biện pháp khắc phục nhằm làm tăng hiệu quả sửdụng ñất nông nghiệp
  là hết sức cần thiết.
  Xuất phát từ những yêu cầu ñó, ñược sự phân công của ban chủ nhiệm
  khoa Tài Nguyên Môi trường –Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội và Sự
  hướng dẫn của TS. Cao Việt Hà tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “ðánh giá
  hiệu quả dử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thành phố Phủ Lý
  tỉnh Hà Nam”.
  1.2. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU
  1.2.1. Mục ñích
  - ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp Thành phố Phủ
  Lý, tỉnh Hà Nam.
  - ðịnh hướng và ñề xuất các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả
  sử dụng ñất nông nghiệp và ñáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững
  theo hướng sản xuất hàng hóa, thực hiện nông ngiệp hóa nông nghiệp nông
  thôn.
  1.2.2.Yêu cầu
  - Nghiên cứu ñiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ảnh hưởng ñến sử dụng ñất .
  - ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp của các loại cây trồng,
  của các kiểu sử dụng ñất.
  - Các giải pháp ñề xuất hợp lý và có tính thực thi.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ðÁNH GIÁ VÀ BỐ TRÍ SỬ DỤNG
  ðẤT TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
  2.1.1. Khái quát về ñất nông nghiệp
  - ðất nông nghiệp là ñất ñược xác ñịnh chủ yếu ñể sử dụng vào sản
  xuất nông nghiệp như trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hoặc nghiên
  cứu thí nghiệm về nông nghiệp bao gồm các loại ñất sau ñây: “ñất trồng cây
  hàng năm, ñất trồng cây lâu năm, ñất trồng rừng sảnxuất, ñất rừng phòng hộ,
  ñất rừng ñặc dụng, ñất nuôi trồng thủy sản, ñất làmmuối và ñất nông nghiệp
  khác”.
  - Theo báo cáo của WB [37], cho ñến cuối thế kỷ XX vẫn còn 10/10
  nước có số dân trên thế giới thiếu ăn và bị nạn ñóiñe dọa, hàng năm mức sản
  xuất so với yêu cầu sử dụng lương thực từ 150 – 200triệu tấn/năm trong khi
  ñó vẫn có từ 6-7 triệu ha ñất nông nghiệp bị lọai bỏ do xói mòn trong một
  nghìn hai trăm triệu ha ñất bị thoái hóa có ñến 544triệu ha ñất canh tác bị mất
  khả năng sản xuất do sử dụng không hợp lý.
  - Theo tài liệu của FAO, năm 1980 diện tích trồng trọt trên toàn thế giới
  còn khoảng 15 tỷ ha, chiếm khoảng 10% tổng diện tích tự nhiên trên trái ñất,
  trong ñó có khoảng 973 triệu ha là vùng ñất núi. Trong 1.200 triệu ha ñất bị
  thoái hóa có tới 544 triệu ha ñất canh tác mất khả năng sản xuất do sử dụng
  ñất không hợp lý.[38]
  - Việt nam có tổng diện tích tự nhiên 33.069.348,12 ha trong ñó ñất
  nông nghiệp chỉ có 9.415.568 ha. ðất lâm nghiệp có 14.677.409,10 ha [5],
  dân số khoảng 89 triệu người bình quân diện tích ñất nông nghiệp là
  1.132,75m2/người, bình quân ñất lâm nghiệp 1.765,78m
  2
  /người. So sánh với
  10 nước khu vực ðông Nam Á. Tổng diện tích tự nhiêncủa Việt Nam xếp
  hàng thứ 4, nhưng dân số lại xếp hàng thứ 2 nên bình quân diện tích tự nhiên
  trên ñầu người của Việt Nam ñứng ở vị trí thứ 9 trong khu vực [20]. Vì vậy
  việc nâng cao hiệu quả sử dung ñất nhằm thỏa mãn nhu cầu cho xã hội về
  nông sản phẩm ñang trở thành một trong nhưng mối quan tâm lớn nhất của
  người quản lý.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  - Biến ñộng diện tích ñất nông nghiệp Việt Nam trong những năm gần
  ñây ñược thể hiện qua bảng 2.1.
  Bảng 2.1: Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp – lâm nghiệp ở Việt Nam.
  Năm
  Tổng diện
  tích ñất
  nông
  nghiệp
  ( triệu ha)
  Tổng DT
  ðất lâm
  nghiệp
  ( triệu ha)
  Dân số,
  1000
  người
  Bình quân
  ñất nông
  nghiệp
  m
  2
  /người
  Bình quân ñất
  lâm nghiệp,
  m
  2
  / người
  1990 6.993.241 9.395.194 66.233,3 1.005,8 1.418,5
  1991 7.007.874 9.617.971 67.774,1 1.034,0 1.419,0
  1992 7.293.470 9.523.971 69.405,2 1,050,9 1.372,2
  1993 7.348.449 9.641.142 71.025,6 1,034,6 1.357,4
  1994 7.367.207 9.915.092 72.509,5 1.016,0 1.367,4
  1995 7.993.748 10.795.527 73.962.4 1.080,8 1.495,5
  1996 8.104.241 10.935.362 75.355,2 1.075,5 1.451,2
  1997 8267.634 11.520.527 76.114,5 1.086,2 1.513,5
  1998 8.416.634 11.985.367 76.325,0 1.102,7 1.570,3
  1999 8.816.423 10.915.600 76.985,6 1.145,2 1.417,8
  2000 9.435.346 11.575.429 77.685,2 1.203,0 1.490,0
  2001 9.292.529 11.823.749 78,685,8 1.181,0 1.502,7
  2002 9.406.783 12.050.999 79.930,0 1.176,9 1.507,7
  2003 9.357.368 13.548.765 82.231,2 1.137,9 1.647,6
  2004 9.415.568 14.677.409 83.121,0 1.132,75 1.765,78
  2005 9.515,578 14.679.412 83.312 1.232,67 1.765,89
  [Nguồn: Dẫn theo [1], [5]]
  - Qua bảng 1 ta thấy :
  - Diện tích ñất nông nghiệp giai ñoạn 1990 – 2005 tăng dần từ
  6.193.241 lên 9.515.578 ha. Trong giai ñoạn này diện tích ñất nông nghiệp
  tăng do những vùng ñất có khả năng khai thác sử dụng vào mục ñích ñất nông
  nghiệp, từ năm 2001 ñến nay diện tích ñất có khả năng sử dụng vào mục ñích
  nông nghiệp còn không nhiều, mặt khác do quá trình công nghiệp hóa ngày
  càng mạnh mẽ nên một phần không nhỏ diện tích ñất nông nghiệp ñã chuyển
  sang mục ñích khác như xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư, cơ sở hạ
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  tầng trường học, bệnh viện do ñó trong giai ñoạn này diện tích ñất nông
  nghiệp tăng không ñáng kể.
  - Diện tích ñất lâm nghiệp giai ñoạn 1990 – 1998 tăng dần từ 9.395.194
  ha lên 11.985.367 ha, tuy nhiên từ năm 1998 ñến năm1999 diện tích ñất lâm
  nghiệp bị giảm ñi. ðể khắc phục tình trạng chặt phárừng bừa bãi ñặc biệt ở
  những khu rừng nguyên sinh chính Phủ ñã chỉ ñạo cáccơ quan thực hiện
  chính sách giao ñất nông nghiệp ổn ñịnh lâu dài chohộ gia ñình cá nhân
  thông qua nghị ñịnh số 02 (ngày 15/1/1994), số 163/CP (ngày 6/1/1999)
  trương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, do ñó từ năm 1999 ñến nay diện tích
  ñất lâm nghiệp liên tục tăng lên, ñến nay diện tíchñất lâm nghiệp trên cả nước
  là 14.679.412 ha nhưng chủ yếu là rừng trồng, diện tích rừng phòng hộ và
  rừng ñặc dụng không còn nhiều, một mặt do ý thức của người dân khai thác
  còn bừa bãi, một mặt do công tác quản lý và bảo vệ rừng còn yếu kém.
  2.1.2 Tình hình nghiên cứu ñánh giá sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới
  - Việc nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp trênthế giới và ñể
  ñáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài, vấn ñề quan trọng thu hút sự quan tâm
  của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Các nhà khoa học ñã tập trung nghiên
  cứu vào việc ñánh giá hiệu quả của từng loại cây trồng, từng giống cây trồng
  trên mỗi loại ñất, ñể từ ñó có thể xắp xếp, bố trí lại cơ cấu cây trồng phù hợp
  nhằm khai thác tốt hơn lợi thế so sánh của vùng.
  - Theo Macdcken (dẫn theo ðoàn Công Quỳ 2001) kết hợp là phương
  thức sử dụng ñất ñã ñược áp dụng hàng ngàn năm trênthế giới. Nền nông
  nghiệp “Chặt – ðốt” ra ñời vào khoảng năm 7000 năm trước công nguyên. Sự
  cần thiết phải tăng cường phát triển Nông – Lâm kết hợp ñã ñược sát nhập trở
  lại nhiều hơn trong những năm trở lại ñây. Trong gần 50 năm qua nhờ có tiến
  bộ khoa học kỹ thuật ñang ñược ứng dụng rộng dãi trong sản xuất Nông –
  Lâm nghiệp, sự phát triển ñó ñã nâng cao hiệu quả nhiều mặt trong sản xuất.
  Tuy nhiên kết quả nghiên cứu của chương trình môi trường Liên Hợp Quốc
  cho rằng (nhiều nước trên thế giới sử dụng ñất bằngcách truyền thống ñang
  nhanh chóng bị lãng quên, dẫn ñến xuống cấp của môitrường và ñất ñai. [19]
  - Từ những thập niên 50 của thế kỷ XX, ñánh giá khả năng sử dụng ñất
  ñược xem như là bước nghiên cứu kế tiếp của công tác nghiên cứu ñặc ñiểm
  về ñất. Xuất phát từ nỗ lực riêng lẻ của từng quốc gia, về sau phương pháp

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Hoàng Thị Khánh Duyên (2006), ðánh giá thực trạng và ñề xuất sử
  dụng ñất nông nghiệp hợp lý trên ñịa bàn thị xã CửaLò, tỉnh Nghệ An,
  Luận án thạc sĩ nông nghiệp, Trường ðại học Nông Nghiệp I- Hà Nội.
  2. Vũ Thị Bình (2002), Bài giảng ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất dùng cho
  học viên cao học ngành quản lý ñất ñai, Trường ðại học Nông Nghiệp I,
  Hà Nội.
  3. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2000), Chiến lược phát triển
  nông nghiệp- nông thôn ñến năm 2010, Hà Nội.
  4. Các Mác (1960), Tư bản; Quyển 1, nhà xuất bản sự thật Hà Nội, trang 66.
  5. Chính phủ (2006), Báo cáo kế hoạch sử dụng ñất 5 năm 2006- 2010 của
  cả nước, Hà Nội , tháng 4/2006.
  6. Cục thống kê tỉnh Hà Nam (2010), Niên giám thống kêtỉnh Nghệ An,
  NXB Văn hóa- thông tin tỉnh Hà Nam.
  7. ðường Hồng Dật và các cộng sự (1994), Lịch sử nông nghiệp Việt Nam,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  8. ðảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện ñại hội ðảng toàn quốc lần
  thư X, nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội năm 2006.
  9. Phạm Vân ðình, ðỗ Kim Chung và các cộng sự (1997), Kinh tế nông
  nghiệp, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội.
  10. ðỗ Nguyên Hải (2000), ðánh giá ñất và ñịnh hướng sử dụng ñất bền
  vững trong sản xuất nông nghiệp của huyện Tiên Sơn-Bắc Ninh, Luận
  án tiến sĩ Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  11. Nguyễn Quang Học (2001), ðánh giá và ñịnh hướng sử dụng tài
  nguyên ñất, nước phục vụ phát triển nông nghiệp bềnvững huyện ðông
  Anh- Hà Nội. Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Trường ðại học Nông
  nghiệp I, Hà Nội.
  12. Nguyễn Khang (1993)“ ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất bền vững ”,
  Tạp chí khoa học ñất, (số 2), 1993.
  13. Nguyễn Khang và Phạm Dương Ưng (1995), “ Kết quả bước ñầu ñánh
  giá tài nguyên ñất Việt Nam ” , Hội thảo quốc gia về ñánh giá và quy
  hoạch sử dụng ñất trên quan ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền, Nhà
  xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, trang 1- 5.
  14. Phạm Quang Khánh, Trần An Phong (1994), “ðánh giá hiệu quả sử
  dụng ñất vùng ñồng bằng Nam Bộ trên quan ñiểm sinh thái và phát triển
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  81
  bền vững ”. ðề tài KT-02-09, Tạp chí khoa học ñất, (4), Hà Nội, trang
  96.
  15. Phạm Quang Khánh, Vũ Cao Thái (1994), “Các loại hình sử dụng ñất
  và hiệu quả sản xuất của các hệ thống sử dụng ñất trong nông nghiệp
  vùng ðông Nam Bộ ”, Tạp chí khoa học ñất, (4), trang 32-41.
  16. Luật ñất ñai 2003, nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2004.
  17. Phan Sỹ Mẫn, Nguyễn Việt Anh (2001), ðịnh hướng vàtổ chức phát
  triển nền nông nghiệp hàng hóa, tạp chí nghiên cứu kinh tế, (272) trang
  42- 49.
  18. Nguyễn Văn Nhân (1996), ðặc ñiểm ñất và ñánh giá khả năng sử dụng
  ñất trong sản xuất nông nghiệp của ñồng bằng Sông Hồng, Luận án phó
  tiến sĩ nông nghiệp, Trường ðại học Nông Nghiệp I, Hà Nội.
  19. ðoàn Công Qùy (2001), ðánh giá ñất ñai phục vụ quyhoạch sử dụng
  ñất nông- lâm nghiệp huyện ðại Từ - tỉnh Thái Nguyên, Luận án tiến sĩ
  nông nghiệp, Trường ðại học Nông Nghiệp I, Hà Nội.
  20. ðỗ Thị Tám ( 2001), ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp theo
  hướng sản xuất huyện Văn Giang- tỉnh Hưng Yên, Luậnvăn thạc sĩ
  nông nghiệp, Trường ðại học Nông Nghiệp I, Hà Nội.
  21. Bùi Quang Toản và cộng sự (1995), Nghiên cứu ñánh giá ñất và quy
  hoạch sử dụng ñất hoang ở Việt Nam, Báo cáo ñề tài 02- 15- 02- 01,
  Tập nghiên cứu khoa học kỹ thuật (1981- 1985) . Viện quy hoạch và
  thiết kế nông nghiệp, Hà Nội trang 24- 29.
  22. Nguyễn Từ (2004), Nông nghiệp Việt Nam trong phát triển bền vững,
  nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội năm 2004.
  23. Vũ Thị Phương Thụy (2000), Thực trạng và giải pháp chủ yếu nâng cao
  hiệu quả kinh tế sử dụng ñất canh tác ở ngoại thànhHà Nội, Luận án
  tiến sĩ kinh tế nông nghiệp , Trường ðại học Nông Nghiệp I , Hà Nội .
  24. Phạm Chí Thành (1998), “Về phương pháp luận trong xây dựng hệ
  thống canh tác ở Bắc Việt Nam ”,Tạp chí hoạt ñộng khoa học , (3),
  trang 18-21.
  25. Nguyễn Duy Tính (1995) , Nghiên cứu hệ thống cây trồng vùng ðồng
  bằng sông Hồng và Bắc trung bộ , NXB Nông nghiệp , Hà Nội .
  26. Trung tâm từ ñiển ngôn ngữ (1992),Từ ñiển tiếng Việt , Hà Nội .
  27. Uỷ ban nhân dân Thành phố Phủ Lý (2000) , Báo cáo quy hoạch phát
  triển nông nghiệp nông thôn Thành phố Phủ Lý – tỉnhNghệ An thời kỳ
  2000 – 2010 .
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  82
  28. Uỷ ban nhân dân Thành phố Phủ Lý (2000) , Báo cáo ñánh giá tác ñộng
  môi trường dự án phát triển Thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam năm 2000 .
  29. Phòng Thống kê Thành phố Phủ Lý (2010) , Niên giám thống kê Thành
  phố Phủ Lý .
  30. Phòng tài nguyên và môi trường Thành phố Phủ Lý (2010) , số liệu
  kiểm kê ñất ñai Thành phố Phủ Lý năm 2010 , Phủ Lý .
  31. Nguyễn Thị Vòng và các cộng sự (2001) ,Nghiên cứu và xây dựng quy
  trình công nghệ ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất thôngqua chuyển ñổi cơ
  cấu cây trồng , ðề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành , Hà Nội .
  32. Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp (1995) , ðánh giá hiện trạng
  ñất theo quan ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền , Nhà xuất bản nông
  nghiệp , Hà Nội .
  33. Lê Trọng Yên (2004) , ðánh giá hiệu quả và ñề xuất hướng sử dụng ñất
  nông nghiệp hợp lý trên ñịa bàn . Luận án thạc sĩ nông nghiệp , Trường
  ðại học Nông nghiệp I , Hà Nội .
  Báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai năm 2005 và báo cáokết quả Tổng
  kiểm kê ñất ñai năm 2010 (theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ số 618 /CT
  – TTG ,ngày 15 tháng 5 năm 2009)
  Niên giám thống kê tỉnh Hà Nam năm 2009,và báo cáo phát triển kinh
  tế xã hội năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2015 của UBND Thành phố ,
  báo cáo sản xuất vụ ðông xuân - Hè thu năm 2009 ñịnh hướng năm 2011
  TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  34.De Kimpe E.R & Warkentin B.P (1998) , “Soil Functions and Future of
  Natural Resources” Towards Sustainable Land use , USRIC , Vol , pp 3 –
  11
  35.FAO(1976) , A Framework for Land Evaluation , FAO – Rome . pp13-35
  36.Smyth A.J & Julian Dumaski (1993) , “FESLM an International
  Framework for Evaluating Sustainable Land Management” , World soil
  Report (73) , FAO – Rrome . pp – 74 .
  37.W.B (1992), World Develement Report Develement and the
  Enviroment , 1992 .
  38. Young A (1973) , “Soil survey porcedures in theland development
  planning” , Georg . J, 139 , London .

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status