Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình vii
  1. ðẶT VẤN ðỀ i
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích, yêu cầu 3
  2. TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU4
  2.1 Bản chất của công tác bồi thường, GPMB4
  2.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ và TðC của các tổ chức tài trợ và
  một số nước trên thế giới 5
  2.3 Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi ñấtở nước ta10
  2.4 Thực tiễn bồi thường GPMB ở Việt Nam29
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 33
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 33
  3.2 Nội dung nghiên cứu 33
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 34
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU35
  4.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyệnMỹ Lộc, tỉnh Nam
  ðịnh 35
  4.1.1 ðiều kiện tự nhiên 35
  4.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 38
  4.1.3. Tình hình quản lý và sử dụng ñất ñai43
  4.2 Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi
  ñất tại huyện Mỹ Lộc 47
  4.3 Việc thực hiện chính sách bồi thường, GPMB khiNhà nước thu
  hồi ñất của số dự án tại huyện Mỹ Lộc49
  4.3.1 Lựa chọn dự án nghiên cứu49
  4.3.2 Một số tiêu chí trong ñiều tra, phỏng vấn50
  4.3.3 Việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợkhi Nhà nước thu
  hồi ñất tại 2 dự án nghiên cứu50
  4.3.4 Tác ñộng của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng
  mặt bằng ñến ñời sống, việc làm của người bị thu hồi ñất77
  4.3.5 ðề xuất một số giải pháp 89
  5.1 Kết luận 92
  5.2 Kiến nghị 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  ðất ñai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản
  xuất ñặc biệt, thành phần quan trọng hàng ñầu của môi trường sống, là ñịa bàn
  phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế,văn hoá, xã hội, an ninh
  quốc phòng. ðất ñai là tài sản do Nhà nước thống nhất quản lý.
  ðất ñai là nguồn tài chính tiềm năng, nguồn nội lựccơ bản ñể phát triển
  kinh tế ñất nước, nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.ðất ñai ñược coi là một
  loại bất ñộng sản, là một hàng hoá ñặc biệt, vì những tính chất của nó như cố
  ñịnh về vị trí, giới hạn về không gian, vô hạn về thời gian sử dụng và trong
  quá trình sử dụng nếu sử dụng ñất ñai một cách hợp lý thì giá trị của ñất
  không những mất ñi mà còn tăng lên và hiệu quả vô cùng lớn.
  Vì vậy “chính sách ñất ñai là chính sách lớn, hệ trọng, mang tính tổng
  hợp cả về kinh tế và chính trị - xã hội; ñược ðảng,nhà nước và nhân dân ta
  rất quan tâm. Giải quyết ñúng ñắn chính sách ñất ñai sẽ tạo thêm ñộng lực,
  góp phần quan trọng ñể ñạt ñược những thành tựu to lớn của sự nghiệp cách
  mạng nước ta. [33]
  Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới, việc bồi thường ñất
  ñai, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái ñịnh cư (TðC) là hiện tượng mà Nhà
  nước phải ñối mặt như một quy luật tất yếu và phổ biến, không thể tránh khỏi.
  ðây là một vấn ñề hết sức nhạy cảm, phức tạp tác ñộng tới mọi mặt của ñời
  sống kinh tế - chính trị - xã hội.
  Trong ñiều kiện quỹ ñất ngày càng hạn hẹp, giá ñất ngày càng cao, nhịp
  ñộ phát triển ñô thị và các công trình xây dựng hạ tầng ngày càng cao thì nhu
  cầu GPMB càng trở nên cấp thiết và là một thách thức lớn ñối với sự phát
  triển kinh tế, chính trị - xã hội trên phạm vi vùng, quốc gia. Vấn ñề bồi
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  thường ñất, GPMB trở thành ñiều kiện tiên quyết ñể thực hiện dự án phát
  triển, nếu không ñược xử lý thích ñáng, kịp thời thì sẽ trở thành vật cản của sự
  phát triển kinh tế - xã hội, bởi vậy ñòi hỏi phải có sự quan tâm ñúng mức và
  giải quyết triệt ñể.
  Ngày nay, nước ta ñang tiến hành công cuộc ñổi mới,công nghiệp hoá
  - hiện ñại hoá ñất nước, chúng ta ñã và ñang triển khai nhiều dự án ñầu tư xây
  dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển ñô thị,khu dân cư, an ninh quốc
  phòng, cơ sở sản xuất ñều cần có quỹ ñất. Việc GPMB, thu hồi ñất ñang diễn ra
  ở mọi nơi, song gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, TðC làm ảnh
  hưởng ñến tiến ñộ và thời gian thi công công trình,gây nhiều thiệt hại cho Nhà
  nước. Việc bồi thường, TðC hiện nay ñược thực hiện theo các quy ñịnh của
  Nhà nước như: Luật ðất ñai (Lðð) ngày 26/11/2003, tại ñiều 42 quy ñịnh “Bồi
  thường, tái ñịnh cư cho người có ñất bị thu hồi” vàñiều 43 “những trường hợp
  thu hồi ñất mà không bồi thường”; Nghị ñịnh 197/2004/Nð-CP ngày
  03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và TðC khi Nhà nước thu hồi
  ñất và Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính
  hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh 197/2004/Nð-CP.
  ðể nhìn nhận ñầy ñủ về công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ và TðC,
  ñược sự phân công của khoa Tài nguyên và Môi trường, dưới sự hướng dẫn
  của thầy giáo - TS ðàm Xuân Hoàn, tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “ðánh
  giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóngmặt bằng khi nhà
  nước thu hồi ñất ở một số dự án trên ñịa bàn huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam
  ðịnh”, nhằm ñiều tra, tìm hiểu thực trạng và tìm ra nguyên nhân gây khó
  khăn, cản trở cho việc thu hồi ñất, GPMB ñối với các dự án trên ñịa bàn tỉnh
  Nam ðịnh, ñồng thời ñề xuất một số giải pháp nhằm góp phần ñẩy nhanh
  tiến ñộ công tác bồi thường, GPMB, ñáp ứng ñược yêucầu cải cách hành
  chính Nhà nước hiện nay.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  1.2 Mục ñích, yêu cầu
  1.2.1 Mục ñích
  - Tìm hiểu và ñánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ
  và TðC khi Nhà nước thu hồi ñất trên tại một số dự án trên ñịa bàn tỉnh
  Nam ðịnh.
  - Rút ra những ưu ñiểm và vấn ñề còn tồn tại trong việc thực hiện
  chính sách bồi thường, hỗ trợ và TðC tại một số dự án trên ñịa bàn tỉnh
  Nam ðịnh.
  - ðề xuất ý kiến, góp phần hoàn thiện và ñẩy mạnh công tác bồi
  thường, hỗ trợ và TðC khi Nhà nước thu hồi ñất phụcvụ cho mục ñích an
  ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
  1.2.2 Yêu cầu
  - Hiểu và nắm vững các chính sách bồi thường, GPMB cũng như các
  văn bản pháp lý có liên quan ñến công tác GPMB.
  - Các số liệu, tài liệu ñiều tra phải phản ánh ñúngtình hình thực hiện
  chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi ñất ở một số dự án trên ñịa bàn
  tỉnh Nam ðịnh.
  - Các số liệu phải có ñộ chính xác và ñược phân tích, ñánh giá một cách
  khách quan.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  2. TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU
  2.1 Bản chất của công tác bồi thường, GPMB
  Theo từ ñiển tiếng Việt thì: “Bồi thường là ñền bù bằng tiền những
  thiệt hại về vật chất và tinh thần mà mình phải chịu trách nhiệm”, hay “ðền
  bù là trả lại ñầy ñủ, tương xứng với sự mất mát hoặc sừ vất vả”, “GPMB là
  làm thoát khỏi tình trạng bị vướng mắc cản trở” [31]. Trong quản lý ñất ñai
  thì bồi thường quyền sử dụng ñất ñược xác ñịnh “Bồithường khi Nhà nước
  thu hồi ñất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng ñất ñối với diện tích
  ñất bị thu hồi cho người bị thu hồi ñất” (ðiều 4 - Lðð 2003). Tuy nhiên việc
  bồi thường, TðC cho người có ñất bị thu hồi có những ñiều kiện nhất ñịnh
  [24]. Từ những khái niệm chung và những quy ñịnh vềlĩnh vực ñất ñai thì:
  + Không phải mọi khoản ñều bồi thường bằng tiền.
  + Sự mất mát của người bị thu hồi ñất không chỉ là về mặt vật chất mà
  nhiều trường hợp còn mất mát cả về tinh thần nhất là khi phải tái ñịnh cư.
  + Về mặt hành chính thì ñây là một quá trình không tự nguyện, có tính
  cưỡng chế và vốn là ñiều hoà sự "hi sinh" không chỉlà một sự bồi thường
  ngang giá tuyệt ñối.
  Việc bồi thường có thể vô hình (xin lỗi) hoặc hữu hình (bồi thường
  bằng tiền, bằng vật chất khác), có thể do các quy ñịnh của pháp luật ñiều tiết,
  hoặc do thỏa thuận giữa các chủ thể theo pháp luật dân sự.
  Trên thực tế, ngoài các khoản bồi thường nói trên thì có một hình thức
  bồi thường khác gọi là việc hỗ trợ.
  Bồi thường khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích an ninh
  quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục ñích phát triển kinh tế
  ñược quy ñịnh tại ñiều 36 Nghị ñịnh 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 và
  các văn bản hướng dẫn như Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  của Chính phủ. Từ ñó có thể hiểu bản chất của công tác bồi thường, GPMB
  trong tình hình hiện nay không ñơn thuần là bồi thường về mặt vật chất mà
  còn phải ñảm bảo ñược lợi ích của người dân phải dichuyển. ðó là họ phải có
  ñược chỗ ở ổn ñịnh, có ñiều kiện sống bằng hoặc tốthơn nơi ở cũ, ñược hỗ
  trợ ổn ñịnh ñời sống sản xuất, hỗ trợ ñào tạo chuyển ñổi nghề nghiệp ñể tạo
  ñiều kiện cho người dân sống và ổn ñịnh.
  2.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ và TðC của các tổchức tài trợ và một
  số nước trên thế giới
  2.2.1 Chính sách bồi thường, hỗ trợ và GPMB của mộtsố nước trên thế giới
  Với những ñặc thù về quan hệ ñất ñai, nhiều nước trên thế giới cố gắng
  không ngừng trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật trong ñó có chính
  sách về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư, ñặc biệtcác nỗ lực trong việc khôi
  phục cuộc sống và khôi phục nguồn thu nhập cho người bị ảnh hưởng. Từ
  kinh nghiệm lý thuyết và thực tế cho thấy, các yếu tố ñảm bảo cho bồi
  thường, hỗ trợ và TðC thành công là những chính sách phù hợp của Chính
  phủ, nguồn tài chính ñầu tư, khâu tổ chức của chínhquyền ñịa phương, trình
  ñộ nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân, ñồng thời phải có sự kiểm
  soát, giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý Nhà nước. Có thể nói những
  thành công và thất bại của các nước mà chúng ta có thể rút ra ñược những bài
  học quý giá.
  1. Trung Quốc
  Có thể thấy rằng pháp Lðð của Trung Quốc có nhiều nét tương ñồng
  với Lðð của Việt Nam. Tuy nhiên nhìn về tổng thể, Trung Quốc là một nước
  khá thành công trong việc thực hiện công tác bồi thường và TðC. Nguyên
  nhân chính của sự thành công ñó là do nước này có một hệ thống pháp luật
  nói chung và pháp Lðð nói riêng rất ñầy ñủ, chi tiết ñồng bộ, phù hợp với
  công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất năng ñộng,khoa học. Cùng với một

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ luật Dân sự, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2001), Tài liệu tập huấn ñền
  bù - Tái ñịnh cư - Dự án WB Cr 2711-VN, Hà Nội
  3. Bộ Tài chính (2004), Thông tư số 116/2004/TT- BTC hướng dẫn thực
  hiện Nghị ñịnh 197/2004/Nð-CP về bồi thường tái ñịnh cư khi Nhà nước
  thu hồi ñất.
  4. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Báo cáo ñề tài Nghiên cứu những
  vấn ñề kinh tế ñất trong thị trường bất ñộng sản.
  5. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Báo cáo kiêm tra thi hành Luật
  ðất ñai.
  6. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Báo cáo tình hình sử dụng ñất
  nông nghiệp xây dựng các khu công nghiệp và ñời sống việclàm của
  người có ñất bị thu hồi.
  7. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT
  ngày 15/6/2007 hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số
  84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.
  8. Chính phủ (1994), Nghị ñịnh số 90/1994/Nð-CP về việc ñền bù thiệt hại
  khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích quốc phòng, an ninh,
  lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
  9. Chính phủ (1996),Nghị ñịnh số 42/CP ngày 16/7/1996 về quản lý ñầu tư
  và xây dựng.
  10. Chính phủ (1998), Nghị ñịnh số 22/1998/Nð-CP của về việc ñền bù thiệt
  hại khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích quốc phòng, an
  ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
  11. Chính phủ (2004), Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP về bồi thường tái ñịnh
  cư khi Nhà nước thu hồi ñất.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  97
  12. Chính phủ (2007), Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 quy
  ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi
  ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái
  ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai.
  13. Chính phủ (2007), Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27/7/2007 sửa
  ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày
  16/11/2004 về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khunggiá các loại ñất.
  14. Chính phủ (2009), Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 của
  Chính phủ, quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi
  ñất, bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư.
  15. Chính sách thu hút ñầu tư vào thị trường bất ñộng sản Việt Nam (2006),
  NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  16. Hiến pháp năm 1946, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  17. Hiến pháp năm 1980, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  18. Hiến pháp năm 1992,NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  19. Hội ñồng Bộ trưởng, Quyết ñịnh 186/HðBT(31/5/1990) về ñền bù thiệt hại
  ñất nông nghiệp, ñất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục ñích khác.
  20. ðỗ Trung Kiên (2008), “ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi
  thường giải phóng mặt bằng của một số dự án tại huyện Hải Hậu -
  tỉnh Nam ðịnh”,Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Trường ðại học nông
  nghiệp Hà Nội.
  21. Luật Cải cách ruộng ñất (1953).
  22. Luật ðất ñai năm 1988. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  23. Luật ðất ñai năm 1993, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  24. Luật ðất ñai 2003, NXB Bản ñồ, Hà Nội.
  25. Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật ðất ñai ngày 02/12/1998,
  NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  98
  26. Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật ðất ñai ngày 29/6/2001,
  NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  27. Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cẩm nang về tái ñịnh cư (Hướng dẫn thực
  hành).
  28. Ngân hàng Phát triển Châu Á (2005), Dự án nâng cao hiệu quả thị
  trường cho người nghèo.
  29. Lê Văn Quyết (2009), “ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi
  thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất tại một số dự
  án trên ñịa bàn huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội”,Luận văn
  thạc sỹ nông nghiệp, Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội.
  30. Thời báo Tài chính Việt Nam, Ánh Tuyết (2002), “Kinh nghiệm ñền bù
  giải phóng mặt bằng ở một số nước”, số 131 (872), ngày 01/11/2002.
  31. Từ ñiển tiếng Việt của viện ngôn ngữ học, NXB Trungtâm Từ ñiển học
  Hà Nội - ðà Nẵng 2001.
  32. Tổng cục ðịa chính - Viện nghiên cứu ðịa chính (2003), ðiều tra nghiên
  cứu xã hội học về chính sách ñền bù GPMB và TðC.

  Xem Thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status