Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tác động của giải pháp hỗ trợ lãi suất đối với sự phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tác động của giải pháp hỗ trợ lãi suất đối với sự phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Bắc Ninh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu tác động của giải pháp hỗ trợ lãi suất đối với sự phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Bắc Ninh

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan .i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ . vii
  Danh mục các từ viết tắt viii
  1. ðẶT VẤN ðỀ 86
  1.1. Tính cấp thiết 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.2.1. Mục tiêu chung: 3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3
  1.3. ðối tượng nghiên cứu 4
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN5
  2.1 Cơ sở lý luận 5
  2.1.1 Cơ sở lý luận về tín dụng và tín dụng Ngân hàng5
  2.1.2 Cơ sở lý luận về lãi suất 14
  2.1.3 Cơ sở lý luận về chính sách hỗ trợ lãi suất21
  2.1.4 Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường28
  2.2 Cơ sở thực tiễn 32
  2.2.1 Một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới về hỗ trợ tín dụng
  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.32
  2.2.2. Bài học kinh nghiệm cho nước ta34
  3. TỔNG QUAN ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG
  PHÁP NGHIÊN CÚU 37
  3.1 Tổng quan ñịa bàn nghiên cứu37
  3.1.1 ðặc ñiểm kinh tế- xã hội ở tỉnh Bắc Ninh37
  3.1.2 Tổng quan hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàngðầu tư và phát
  triển tỉnh Bắc Ninh (BIDV)41
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 44
  3.2.1 Khung lý thuyết: 44
  3.2.2. Phương pháp thu thập 45
  3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu:45
  3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu45
  3.2.5. Phương pháp thông tin phản hồi:46
  3.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu46
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN47
  4. 1. Sơ lược về tình hình biến ñộng lãi suất & chính sách hỗ trợ lãi
  suất 4% vốn vay 47
  4.2. Tình hình cho vay hỗ trợ lãi suất 4% tại BIDVBắc Ninh50
  4.2.1 Kết quả HTLS phân theo hình thức vay vốn51
  4.2.2 `Kết quả HTLS phân theo ngành, ñối tượng khách hàng52
  4.3. Tác ñộng của hỗ trợ lãi suất lên hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của DN 56
  4.3.1. Tác ñộng của hỗ trợ lãi suất lên giá thành sản phẩm56
  4.3.2 Tác ñộng của hỗ trợ lãi suất lên giá bán sảnphẩm57
  4.3.3 Tác ñộng của hỗ trợ lãi suất ñến sức cạnh tranh trong và ngoài
  nước 59
  4.3.4 Tác ñộng ñến khả năng tạo việc làm của DN60
  4.3.5 Tác ñộng ñến trả lương & ñóng bảo hiểm xã hội62
  4.3.6 Tác ñộng ñến môi trường kinh doanh & kế hoạch sản suất kinh
  doanh trong 3 năm tới 63
  4.4 Hiệu quả tích cực của giải pháp hỗ trợ lãi suất64
  4.5 Một số hạn chế & những khó khăn, thách thức của doanh nghiệp nhỏ
  và vừa tỉnh Bắc Ninh trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng HTLS65
  4.5.1 Một số hạn chế khi thực hiện giải pháp HTLS65
  4.5.2 Những khó khăn, thách thức của DNNVV tỉnh Bắc Ninh trong
  tiếp cận nguồn vốn tín dụng HTLS72
  4.6 Một số giải pháp nhằm mở rộng, tăng khả năng tiếp cận nguồn
  vốn HTLS thúc ñẩy hoạt ñộng sản xuất kinh doanh73
  4.6.1 ðối với các DNNVV 73
  4.6.2 ðối với BIDV Bắc Ninh 75
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ76
  5.1 Kết luận 76
  5.2 Kiến nghị 77
  5.2.1. ðối với doanh nghiệp thực hiện ñể duy trì và phát triển hoạt
  ñộng sản xuất kinh doanh77
  5.2.2. Kiến nghị ñối với Chính phủ, các cơ quan ban ngành78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1. Tính cấp thiết
  Xu hướng toàn cầu hoá và khu vục hoá ñang diễn ra mạnh mẽ ở tất cả các
  quốc gia trên thế giới nhằm tạo ra một xã hội tiên tiến hơn, văn minh hơn và
  phát triển hơn nữa. Hoà chung vào dòng chảy ñó không còn cách nào khác là
  mỗi quốc gia phải tự tìm ra một hướng ñi cho riêng mình, bảo ñảm sự kế thừa
  và phát huy những tinh hoa của xã hội, trong ñó ñặcbiệt quan tâm ñến tốc ñộ
  phát triển kinh tế vì ñây chính là yếu tố rất quan trọng ñể khẳng ñịnh uy tín và
  vị thế của quốc gia ñó trên trường quốc tế, qua ñó quá trình hội nhập cũng
  ñược thuận lợi hơn.
  Sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia là những ñóng góp không nhỏ của
  các doanh nghiệp, ñặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Lịch sử của
  các nước cho thấy DNNVV ñã hình thành và phát triểnrất sớm cả về số lượng
  và chất lượng, tạo ñiều kiện hoàn thiện nền kinh tế. Các nhà kinh tế học trên
  thế giới thừa nhận rằng: DNNVV giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế
  quốc dân về nhiều mặt như: tạo ra các của cải vật chất, phân phối lưu thông
  và dịch vụ ñồng thời giải quyết việc làm cho số ñông người lao ñộng . thực tế
  ở các nước phát triển cho thấy DNNVV tạo nên trên 50% giá trị gia tăng kim
  ngạch xuất khẩu, số người lao ñộng chiếm khoảng 75%tổng số lao ñộng ở
  các doanh nghiệp.
  Ở Việt Nam, trong quá trình chuyển ñổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu
  bao cấp sang nền kinh tế thị trường, các DNNVV ngàycàng có vai trò quan
  trọng trong việc thúc ñẩy quá trình công nghiệp hoá- hiện ñại hoá ñất nước,
  chính ñường lối ñổi mới của ðảng và Nhà nước với chủ trương phát triển
  kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nướccàng tạo ñiều kiện cho
  các loại hình doanh nghiệp phát triển trong ñó có các DNNVV.
  Cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ và châu Âu ñã có những ảnh hưởng rất
  xấu tới thị trường tài chính châu Á với mức ñộ khácnhau. Tuy chưa hội nhập
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  sâu vào thị trường tài chính thế giới, nhưng do hoạt ñộng sản xuất chủ yếu
  hướng vào xuất khẩu và chưa khai thác tốt thị trường trong nước rộng lớn với
  hơn 80 triệu dân, nên mức ñộ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này là khá
  lớn ñối với Việt Nam. Hoạt ñộng tín dụng tại Việt Nam bị thắt chặt ảnh
  hưởng tới hoạt ñộng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khiến nhiều doanh
  nghiệp bị phá sản.
  Trong năm 2008, dưới sức ép của tình trạng lạm pháttăng cao và tác
  ñộng từ các giải pháp chống lạm phát của Chính phủ,mặt bằng lãi suất cho
  vay của các NHTM trên thị trường ñã có những biến ñộng bất thường và gây
  ra nhiều xáo trộn trong nền kinh tế, trong ñó khu vực DN là nơi chịu nhiều
  ảnh hưởng nhất. Theo ñó lãi suất cho vay ñược ñẩy lên ñúng bằng lãi suất tối
  ña 21%/năm. Những tác ñộng tiêu cực của lãi suất ñến các DN trong năm vừa
  qua ñã làm cho hiệu quả SXKD của hầu hết các DN ñã bị giảm sút, nhiều DN
  bị thua lỗ, khả năng trả nợ bị suy giảm. Lãi suất vay cao, cùng với nguồn cung
  tín dụng bị hạn chế ñã dẫn ñến tình trạng hầu hết các DN buộc phải cơ cấu lại
  hoạt ñộng SXKD, cắt giảm việc ñầu tư, thu hẹp quy mô và phạm vi hoạt
  ñộng. Nhiều DN có quy mô nhỏ, vốn ít, không chịu ñựng ñược mức lãi suất
  cao, không có khả năng huy ñộng vốn ñể duy trì hoạtñộng SXKD ñã phải
  ngừng hoạt ñộng, giải thể và phá sản.
  Bước sang năm 2009, bằng nhiều giải pháp của Chính phủ và Ngân hàng
  Nhà nước Việt Nam, mặt bằng lãi suất ñã liên tục ñược ñiều chỉnh giảm,
  nguồn cung tín dụng ñược nới lỏng, cùng với chính sách kích cầu thông qua
  hỗ trợ lãi suất vay vốn phục vụ SXKD cho các DN, hoạt ñộng SXKD của các
  DN trong nền kinh tế ñã có dấu hiệu phục hồi trở lại, nhu cầu vay vốn của DN
  cũng như số tiền giải ngân cho nền kinh tế của các NHTM ñã tăng trở lại.
  ðiều ñó cho thấy các tác ñộng tích cực của lãi suấttrong bối cảnh cả nước
  ñang tập trung thực hiện các giải pháp kích cầu, chống suy giảm kinh tế, ñối
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  phó với cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu ñang diễn ra
  lan rộng.
  Câu hỏi ñặt ra là:
  - Thực trạng hỗ trợ lãi suất cho các DNNVV như thế nào ở Ngân hàng
  ðT&PT Bắc Ninh?
  - Tác ñộng của lãi suất ra sao, có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực ñến
  sự phát triển của các DNNVV?
  - Tại sao, nguyên nhân nào dẫn ñến thực trạng ñó?
  - ðể khắc phục những tồn tại, phát huy ñược những ảnh hưởng tích cực
  cần áp dụng những giải pháp gì ñể hỗ trợ các DNNVV phát triển?
  Xác ñịnh ñược tầm quan trọng của DNNVV ñối với nền kinh tế và
  những ñóng góp của DNNVV cho xã hội nói chung và cho ñịa phương nói
  riêng; xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc của DNNVV và khả năng
  tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ lãi suất cho các DNNVV hiện nay, qua quá trình
  hoạt ñộng kinh doanh tại ngân hàng ðT&PT tỉnh Bắc Ninh khi nghiên cứu lý
  luận kết hợp với tình hình thực tế, tôi ñã mạnh dạnchọn ñề tài: " Nghiên cứu
  tác ñộng của giải pháp hỗ trợ lãi suất ñối với sự phát triển các doanh
  nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng ðầu tư vàphát triển tỉnh Bắc
  Ninh "làm ñề tài luận văn thạc sĩ kinh tế.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung:
  Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, nghiên cứu ñúng ñắn tác ñộng giải pháp
  hỗ trợ lãi suất ñể phát triển các DNNVV tại BIDV, từ ñó có những ñịnh
  hướng, giải pháp ñối với BIDV và các DNNVV
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá cở sở lý luận về tác ñộng hỗ trợ lãisuất của Ngân hàng
  và hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng từ ñó thấy ñượcvai trò của việc hỗ trợ
  lãi suất cho các DNNVV trong nền kinh tế nói chung và ở Chi nhánh Ngân
  hàng ðầu tư và phát triển tỉnh Bắc Ninh nói riêng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  - ðánh giá ñúng thực trạng việc giải ngân hỗ trợ lãi suất cho các
  DNNVV và chỉ ra những thuận lợi khó khăn vướng mắc,các nguyên nhân
  ảnh hưởng trong quá trình thực hiện.
  - ðánh giá tác ñộng của chương trình hỗ trợ lãi suất vốn vay ñối với các
  DNNVV trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh
  - ðưa ra các giải pháp nhằm mở rộng và tăng khả năng tiếp cận nguồn
  vốn hỗ trợ lãi suất, thúc ñẩy hoạt ñộng sản xuất kinh doanh.
  1.3. ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu là các vấn ñề liên quan ñến tín dụng ngân hàng;
  DNNVV về mặt lý luận và thực tiễn. ði sâu nghiên cứu vấn ñề tác ñộng hỗ
  trợ lãi suất ñối của chi nhánh Ngân hàng ðT&PT Bắc Ninh ñối với sự phát
  triển các DNNVV.
  Cụ thể là: Chi nhánh Ngân hàng ðT&PT Bắc Ninh và các DNNVV có
  quan hệ vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng ðT&PT tỉnh Bắc Ninh.
  1.4. Phạm vi nghiên cứu
  - Nội dung
  + Thực trạng giải ngân hỗ trợ lãi suất của BIDV, những thuận lợi khó
  khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, sự phát triển các DNNVV.
  + Các chính sách hỗ trợ ñể phát triển DNNVV ñược ñềcập trên nhiều
  phương diện nhưng do nguồn lực, thời gian có hạn nên trong luận văn tôi chỉ
  ñi sâu nghiên cứu chương trình hỗ trợ lãi suất vốn vay 4%cho các tổ chức,
  cá nhân vay vốn ngân hàng ñể sản xuất- kinh doanh
  - Không gian: Các khách hàng vay vốn là DNNVV tại Chi nhánh Ngân
  hàng ðT&PT Bắc Ninh
  - Thời gian: Các số liệu thu thập và phân tích trong nghiên cứu tập
  trung trong giai ñoạn 2009-2010
  - ðề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hỗ trợ lãisuất từ tháng 2 năm 2009
  ñến 2010 và ñưa ra các ñịnh hướng và giải pháp cho giai ñoạn 2011-2015.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Cơ sở lý luận về tín dụng và tín dụng Ngân hàng
  2.1.1.1. Cơ sở lý luận về Tín dụng
  - Khái niệm tín dụng
  Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụngmột lượng giá
  trị ñược biểu hiện dưới hình thức tiền tệ hay hiện vật, từ người sở hữu sang
  người sử dụng trong một khoảng thời gian nhất ñịnh và khi ñến thời hạn của
  khoảng thời gian trên, người sử dụng phải hoàn trả lại cho người sở hữu một
  lượng giá trị lớn hơn. Phần tăng thêm về giá trị ñược gọi là phần lời hay lợi
  tức. ðây chính là cái giá mà người sử dụng phải trảcho người sở hữu ñể ñược
  quyền sử dụng một lượng tiền tệ hay hiện vật nhất ñịnh.
  Thuật ngữ “tín dụng” xuất phát từ gốc La tinh, có nghĩa là lòng tin, sự
  tín nhiệm; tín dụng là một phạm trù kinh tế khách quan tồn tại qua nhiều hình
  thái kinh tế xã hội khác nhau. Quan hệ tín dụng thời sơ khai chủ yếu bằng
  hiện vật và dưới hình thức cho vay nặng lãi trên cơsở của nền sản xuất hàng
  hóa nhỏ, kém phát triển ở các thời kỳ Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến và phát
  triển mạnh mẽ vào thời kỳ ñại công nghiệp của phương thức sản xuất Tư bản
  chủ nghĩa. Và quan hệ tín dụng không chỉ bằng hiện vật mà còn phát triển
  bằng hiện kim, với các hình thức tín dụng tiến bộ hơn: tín dụng ngân hàng, tín
  dụng chính phủ,
  - Bản chất của tín dụng
  Tín dụng là hình thức vận ñộng của vốn cho vay, nó phản ánh mối quan
  hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu và các chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi
  trong nền kinh tế trên nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn cả gốc lẫn lợi tức.
  Quan hệ tín dụng ra ñời bắt nguồn từ sự xuất hiện mối quan hệ cung
  cầu về vốn giữa người ñi vay và người cho vay. Quanhệ tín dụng tồn tại
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  trong nhiều nền kinh tế hàng hóa, nhưng do tính chất của các phương thức sản
  xuất xã hội khác nhau nên tín dụng cũng mang những bản chất khác nhau. Và
  chung quy lại tín dụng mang 3 ñặc ñiểm cơ bản sau:
  + Chỉ thay ñổi quyền sử dụng mà không thay ñổi quyền sở hữu vốn tín dụng.
  + Có thời hạn tín dụng xác ñịnh do người vay và người ñi vay thỏa thuận.
  + Người chủ sở hữu tín dụng nhận ñược khoản thu nhập dưới hình thức
  lợi tức.
  - Chức năng của tín dụng:
  Trong nền kinh tế hàng hóa, tín dụng thực hiện hai chức năng cơ bản là
  phân phối và giám ñốc.
  + Chức năng phân phối: ñây là chức năng cơ bản của tín dụng, nó thể
  hiện qua việc tập trung và phân phối lại vốn trong nền kinh tế. Phân phối của
  tín dụng dựa trên cơ sở tự nguyện theo nguyên tắc cho vay có thế chấp hoặc
  tín chấp; sử dụng ñúng mục ñích có hiệu quả và hoàntrả cả vốn gốc lẫn lợi
  tức. Nội dung của chức năng này biểu hiện ở cơ chế hút và ñẩy, ñuợc thực
  hiện thông qua nghiệp vụ huy ñộng ñể thu hút các nguồn vốn tiền tệ nhàn rỗi,
  phân tán trong xã hội và nghiệp vụ cho vay ñể ñẩy vốn vào hoạt ñộng ñầu tư,
  sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.
  + Chức năng giám ñốc: ñược thể hiện ở việc kiểm soát các hoạt ñộng
  kinh tế của tín dụng có liên quan ñến ñặc ñiểm quyền sở hữu tách rời quyền
  sử dụng vốn, ñến mối quan hệ giữa người cho vay và người ñi vay. Sự vận
  ñộng của vốn tín dụng thường gắn liền với sự vận ñộng của vật tư, hàng hóa,
  chi phí hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các tổ chức và cá nhân trong nền
  kinh tế. Qua ñó có thể kiểm soát các hoạt ñộng kinhtế, giúp phòng ngừa và
  ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, lãng phí, vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu
  quả của hoạt ñộng tín dụng.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. PGS.TS Nguyễn ðăng Dờn, TS Hoàng ðức, TS Trần Huy Hoàng, TS
  Trầm Xuân Hương, Th.S Nguyễn Quốc Anh, “Tín dụng Ngân
  hàng”, Nhà xuất bản Thống kê, Tp.HCM, 2005
  2. PGS.TS Nguyễn ðăng Dờn “Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương”
  Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Tp.HCM, 2007.
  3. TS Lê Xuân Bá, TS Trần Kim Hào, TS Nguyễn Hữu Thắng,
  “Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong ñiều kiện hội nhập
  kinh tế quốc tế”Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
  4. Nhóm biên soạn Trung tâm thông tin và tư vấn doanh nghiệp - Viện
  nghiên cứu và ñào tạo về quản lý “Cơ chế quản lý trong các doanh
  nghiệp vừa & nhỏ”, Nhà xuất bản Lao ñộng – Xã hội, Hà nội, 2008.
  5. Luật các tổ chức tín dụng ( ñã ñược sửa ñổi bổ sungnăm 2004).
  6. Nghị ñịnh số 90/2001/Nð-CP ngày 23-11-2001 của Chính phủ về trợ
  giúp phát triển DNV&N.
  7. Nghị ñịnh số 02/2000/Nð-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về ñăng
  ký kinh doanh.
  8. Nghị ñịnh số 56/2009/Nð-CP ngày 30/6/2009 thay thế Nghị ñịnh số
  90/2001/Nð-CP ngày 23/11/2001 về trợ giúp phát triển DNNVV.
  9. Quyết ñịnh số 1627/2001/Qð-NHNN ngày 31/12/2001 củaThống ñốc
  Ngân hàng Nhà nước và các văn bản sửa ñổi, bổ sung,
  10. Quyết ñịnh số 493/2005/Qð-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 của
  Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy ñịnh về phân
  loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng ñể xử lý rủiro tín dụng trong
  hoạt ñộng ngân hàng của tổ chức tín dụng;
  11. Quyết ñịnh số 18/2007/Qð-NHNN ngày 25/04/2007 về việc sửa ñổi,
  bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về phân loại nợ, trích lập và sửa
  dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng ngân hàng của
  tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết ñịnh số 493/2005/Qð-NHNN
  ngày 22 tháng 04 năm 2005 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước.
  12. Công văn số 9745/NHNN-CNH ngày 14/11/2006 của Ngânhàng Nhà
  nước về việc chấp thuận cho phép Ngân hàng ðT&PTVN thực hiện
  chính sách dự phòng rủi ro theo ðiều 7 Quyết ñịnh số 493/2005/Qð-NHNN
  13. Chi nhánh Ngân hàng ðầu tư và phát triển tỉnh Bắc Ninh (năm 2009)
  Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009.
  14. Chi nhánh Ngân hàng ðầu tư và phát triển tỉnh Bắc Ninh (năm 2009)
  Báo cáo kết quả HTLS tiền vay 2009.
  15. Chi nhánh Ngân hàng ðầu tư và phát triển tỉnh Bắc Ninh (năm 2009)
  Hội nghị khách hàng, tại Ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Ninh ngày
  9/12/2009.
  16. Các văn bản quy ñịnh, hướng dẫn thực hiện bảo lãnh, hỗ trợ lãi suất:
  - Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ số 131/Qð-TTg ngày
  23/01/2009, 333/Qð-TTg ngày 10/3/2009 và các thông tư số 02 và
  04/2009/TT-NHNN của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước vềhỗ trợ lãi
  suất 4% vốn vay cho các tổ chức, cá nhân vay vốn tại các ngân hàng
  thương mại nhằm giảm giá thành sản phẩm hàng hóa, duy trì sản xuất
  kinh doanh và tạo việc làm.
  - Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ số 433/Qð-TTg ngày 4/4/2009
  của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 05/2009/TT-NHNN của
  Thống ñốc ngân hàng Nhà nước: hỗ trợ lãi suất 4% cho các khoản vay
  trung, dài hạn cho các tổ chức và cá nhân thực hiệnñầu tư mới ñể phát
  triển sản xuất - kinh doanh, kết cấu hạ tầng.
  - Quyết ñịnh của Thủ Tướng chính phủ số 497/Qð-TTg ngày 17/4/09, các tổ
  chức & cá nhân ñược nhận hỗ trợ lãi suất 4% vốn vay ñối với các khoản vay
  ngắn hạn dùng ñể mua máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ sản
  xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vựcnông thôn.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tác động của giải pháp hỗ trợ lãi suất đối với sự phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tác động của giải pháp hỗ trợ lãi suất đối với sự phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status