Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG vii
  DANH MỤC HỘP ix
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 ðối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu2
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 2
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  2. MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI PHÁPHỖ TRỢ
  GIẢM NGHÈO TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN4
  2.1 Khái niệm về hỗ trợ giảm nghèo 4
  2.1.1 Khái niệm về nghèo 4
  2.1.2 Hỗ trợ giảm nghèo 6
  2.2 Vai trò của hỗ trợ giảm nghèo 7
  2.2.1 Phát huy các tác ñộng của ngoại ứng tích cực,hạn chế ngoại ứng tiêu cực,
  khắc phục tính không hoàn hảo của thị trường7
  2.2.2 Giải quyết các vấn ñề nghèo ñói có tính vùng,từng nhóm mục tiêu7
  2.2.3 Góp phần phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện9
  2.2.3 ðảm bảo thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, ổn ñịnh chính trị và xã hội9
  2.2.4 Tạo sự công bằng tương ñối trong xã hội9
  2.3 ðặc ñiểm của hỗ trợ giảm nghèo ở ñịa bàn huyện9
  2.4 Nội dung về hỗ trợ giảm nghèo 20
  2.4.1 Lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp 20
  2.4.2 Hỗ trợ cho phát triển Công nghiệp–Xây dựng–Tiểu thủ công nghiệp, Thương
  mại – dịch vụ và Giao thông 21
  2.4.3 Lĩnh vực y tế 22
  2.4.4 Giáo dục – ñào tạo và dạy nghề tạo việc làm22
  2.4.5 Văn hoá, thể thao và du lịch 22
  2.4.6 Công tác hỗ trợ ñào tạo, luân chuyển cán bộ23
  2.4.7 Hỗ trợ về tín dụng 23
  2.5 Các nhân tố ảnh hưởng ñến hỗ trợ giảm nghèo23
  2.5.1 Thể chế và Chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Chính phủ, Nhà nước và của
  ñịa phương 24
  2.5.2 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế-xã hội của huyện25
  2.5.3 Kinh nghiệm triển khai các hoạt ñộng giảm nghèo trên ñịa bàn26
  2.5.4 Nhân lực lãnh ñạo và thực hiện 26
  2.5.5 Sự giám sát quản lý của cơ quan các cấp27
  2.6 Kinh nghiệm về hỗ trợ giảm nghèo 27
  2.6.1 Kinh nghiệm về hỗ trợ giảm nghèo trên thế giới27
  2.6.2 Kinh nghiệm về hỗ trợ giảm nghèo ở Việt Nam29
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU34
  3.1 ðặc ñiểm của huyện Sơn ðộng 34
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 34
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 39
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 44
  3.2.1 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu44
  3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 45
  3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 48
  3.2.4 Phương pháp phân tích 48
  3.2.5 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 48
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN51
  4.1 Thực trạng hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a trên ñịa bàn huyện Sơn ðộng51
  4.1.1 Một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên ñịa bàn huyện Sơn ðộng51
  4.1.2 Thực trạng hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a ở huyện Sơn ðộng58
  4.1.3 Kết quả hỗ trợ giảm nghèo theo nghị quyết 30a80
  4.1.4 Hiệu quả của chương trình hỗ trợ giảm nghèo trên ñịa bàn huyện89
  4.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng ñến hỗ trợ giảm nghèo tại huyện 88
  4.1.6 Một số yếu kém trong thực hiện hỗ trợ giảm nghèo102
  4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ giảm nghèo ở huyện106
  4.2.1 Quan ñiểm hỗ trợ giảm nghèo 106
  4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ giảm nghèo108
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 121
  5.1 Kết luận 121
  5.2 Kiến nghị 122

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết
  Thực hiện chính sách ñổi mới từ nửa cuối thập kỷ 80của thế kỷ trước,
  Việt Nam ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng kể trong phát triển kinh tế xã
  hội. Tỷ lệ ñói nghèo chung của nước ta từ 58,1% năm1993 xuống còn
  14,18% năm 2008. Việt Nam hiện ñược coi là một trong những nước ñang
  phát triển thành công nhất thế giới, ñặc biệt tronglĩnh vực xóa ñói giảm
  nghèo. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế vẫn chưa ñồng ñều giữa các vùng, các
  thành phần kinh tế. Khu vực nông thôn, nhất là các tỉnh miền núi, vùng sâu,
  vùng xa còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.
  ðể phát triển những ñịa phương thuộc các khu vực này, một trong những yếu
  tố quyết ñịnh chính là chính sách ñầu tư của Nhà nước .
  Sơn ðộng là huyện vùng cao, nằm ở khu vực ðông Bắc của tỉnh Bắc
  Giang, cách trung tâm thành phố Bắc giang 80km. Nơiñây có gần 48% dân
  cư thuộc 13 dân tộc thiểu số. Kinh tế của huyện phát triển chậm. Bình quân
  mức tăng giá trị sản xuất hàng năm là 10%, thấp hơnbình quân của tỉnh.
  Trong những năm qua, huyện ñã ñược sự quan tâm hỗ trợ, ñầu tư của Nhà
  nước, các cấp chính quyền bằng nhiều hình thức, nhiều chương trình dự án,
  những dự án phải kể tới như chương trình 134, 135, 327, dự án Giảm nghèo
  do Ngân hàng thế giới WB hỗ trợ ðến hết năm 2008 các dự án chương
  trình ñã mang lại nhiều ñổi thay cho vùng ñất này, ñặc biệt là sự cải thiện
  ñáng kể về cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển – kinh tế xã hội và cuộc sống
  ñồng bào ở ñây. Tuy nhiên, năm 2008, huyện Sơn ðộng vẫn nằm trong 61
  huyện nghèo nhất của cả nước, tỷ lệ nghèo của Sơn ðộng vẫn chiếm tới
  49,87%, trong khi ñó cả nước chỉ chiếm 23% (chuẩn nghèo 2005), ñặc biệt ở
  vùng cao, tình trạng ñói giáp hạt vẫn thường xuyên xảy ra; như vậy, việc triển
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  khai thực hiện các Chương trình phát triển KTXH, xóa ñói giảm nghèo trước
  ñây trên ñịa bàn huyện còn có những tồn tại bất cập, ñể tiếp tục thực hiện
  công tác xóa ñói giảm nghèo cho các huyện nghèo, ngày 27 tháng 12 năm
  2008 Chính phủ ñã có Nghị quyết số 30a/2008/NQ – CPvề việc giảm nghèo
  nhanh và bền vững cho 61 huyện nghèo (nay là 62 huyện) trong cả nước,
  trong ñó có huyện Sơn ðộng, tỉnh Bắc Giang. ðể tìm ra những tồn tại, khó
  khăn trong thực hiện các dự án phát triển KTXH gắn với công tác xóa ñói
  giảm nghèo, từ ñó ñưa ra các giải pháp thực hiện tốt ðề án giảm nghèo nhanh
  và bền vững trên ñịa bàn huyện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày
  27/12/2008 của Chính phủ, nên tôi chọn ñề tài: “Giải pháp hỗ trợ giảm
  nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP trên ñịa bànhuyện Sơn ðộng,
  tỉnh Bắc Giang”
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Nghiên cứu, ñề xuất các giải pháp hỗ trợ giảm nghèotheo Nghị quyết
  30a/2008/NQ – CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ, trên ñịa bàn huyện.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hỗ trợgiảm nghèo
  - ðánh giá thực trạng, tìm ra những yếu kém trong tổ chức triển khai
  thực hiện hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a trên ñịa bàn huyện.
  - ðề xuất giải pháp hỗ trợ giảm nghèo trong thời gian tới trên ñịa bàn
  huyện Sơn ðộng.
  1.3 ðối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  - Công tác tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ giảmnghèo theo Nghị
  quyết 30a.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  - Các tác nhân tham gia thực hiện gồm: Nhà nước, cộng ñồng, người
  dân, cơ chế thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi không gian
  ðề tài nghiên cứu tại ñịa bàn huyện Sơn ðộng, tỉnh Bắc Giang.
  Phạm vi thời gian
  Thời gian nghiên cứu ñề tài tiến hành từ 08/2010 ñến 10/2011.
  Số liệu ñã công bố ñược thu thập từ các tài liệu chủ yếu trong những
  năm 2000, 2005 và giai ñoạn 2006 – 2010, ñặc biệt là số liệu từ khi triển khai
  thực hiện Nghị quyết 30a trên ñịa bàn huyện (từ năm2009 – 2010).
  Phạm vi nội dung
  ðề tài nghiên cứu tình hình thực hiện hỗ trợ giảm nghèo trên ñịa bàn
  huyện Sơn ðộng. Hiện tại, Sơn ðộng ñang thực hiện giảm nghèo theo chương
  trình 30a, tổng thể nguồn vốn cho chương trình Giảmnghèo nhanh và bền
  vững ñược huy ñộng từ nhiều chương trình khác như 135, 167 Trong khuôn
  khổ có hạn về thời gian nghiên cứu, ñề tài tập trung nghiên cứu công tác hỗ
  trợ giảm nghèo trong phạm vi nguồn vốn trực tiếp của chính chương trình 30a
  cho huyện.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  2. MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ
  GIẢI PHÁP HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN
  2.1 Khái niệm về hỗ trợ giảm nghèo
  2.1.1 Khái niệm về nghèo
  Nghèo diễn tả sự thiếu cơ hội ñể có thể sống một cuộc sống tương ứng
  với các tiêu chuẩn tối thiểu nhất ñịnh. Thước ño các tiêu chuẩn này và các
  nguyên nhân dẫn ñến nghèo nàn thay ñổi tùy theo ñịaphương và theo thời
  gian. Tổ chức Y tế Thế giới ñịnh nghĩa nghèo theo thu nhập - Theo ñó, “một
  người là nghèo khi thu nhập hàng năm ít hơn một nửamức thu nhập bình
  quân trên ñầu người hàng năm (Per Capita Incomme, PCI) của quốc gia”.
  Nghèo ở mức ñộ tuyệt ñốilà sống ở ranh giới ngoài cùng của tồn tại.
  Những người nghèo tuyệt ñối là những người phải ñấutranh ñể sinh tồn trong
  các thiếu thốn tồi tệ và trong tình trạng bỏ bê và mất phẩm cách vượt quá sức
  tưởng tượng mang dấu ấn của cảnh ngộ may mắn của giới trí thức chúng ta."
  Trong những xã hội ñược gọi là thịnh vượng, nghèo ñược ñịnh
  nghĩa dựa vào hoàn cảnh xã hội của cá nhân. Nghèo tương ñốicó thể ñược
  xem như là việc cung cấp không ñầy ñủ các tiềm lực vật chất và phi vật
  chất cho những người thuộc về một số tầng lớp xã hội nhất ñịnh so với sự
  sung túc của xã hội ñó.
  Tiêu chí xác ñịnh mức nghèo ñói
  Sẽ không có chuẩn nghèo nào chung cho tất cả các nước, vì nó phụ
  thuộc vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng quốc gia.
  Phương pháp thông dụng ñể ñánh giá mức ñộ ñói nghèolà xác ñịnh
  mức thu nhập có thể ñáp ứng nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống của con người,
  sau ñó xác ñịnh xem ở trong nước hoặc vùng có bao nhiêu người có mức thu
  nhập dưới mức ñó. ðể phân tích nuớc nghèo, nước giàu, ngân hàng Thế giới
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  (WB) ñã ñưa ra các tiêu chí ñánh giá mức ñộ giàu - nghèo của các quốc gia
  bằng mức thu nhập bình quân tính theo ñầu người/nămñể ñánh giá thực trạng
  giàu - nghèo của các nước theo cấp ñộ sau:
  - Nước cực giàu : Từ 20.000 - 25.000 USD/người/năm.
  - Nước khá giàu : Từ 10.000 - 20.000 USD/người/năm.
  - Nước trung bình: Từ 2.500 - 10.000USD/người/năm.
  - Nước cực nghèo: Dưới 500 USD/người/năm.
  Ở Việt Nam Bộ Lao ñộng - TB & XH là cơ quan thườngtrực trong
  việc thực hiện XðGN. Cơ quan này ñã ñưa ra mức xác ñịnh khác nhau về
  nghèo ñói tuỳ theo từng thời kỳ phát triển của ñất nước. Từ năm 1993 ñến nay
  chuẩn nghèo ñã ñược ñiều chỉnh qua 6 giai ñoạn, cụ thể cho từng giai ñoạn
  như sau:
  ã Lần 1 (giai ñoạn 1993 - 1995):
  - Hộ ñói: Bình quân thu nhập ñầu người quy gạo/tháng dưới 13kg ñối
  với khu vực thành thị, dưới 8kg ñối với khu vực nông thôn.
  - Hộ nghèo: Bình quân thu nhập ñầu người quy gạo/tháng dưới 20kg
  ñối với khu vực thành thị và dưới 15kg ñối với khu vực nông thôn.
  ã Lần 2 (giai ñoạn 1995 - 1997):
  - Hộ ñói: Là hộ có mức thu nhập bình quân một ngườitrong hộ một
  tháng quy ra gạo dưới 13kg, tính cho mọi vùng.
  - Hộ nghèo: Là hộ có thu nhập như sau: 1) Vùng nôngthôn miền núi,
  hải ñảo: dưới 15kg/người/tháng; 2) Vùng nông thôn ñồng bằng, trung du:
  dưới 20kg/người/tháng; 3) Vùng thành thị: dưới 25kg/người/tháng.
  ã Lần 3 (giai ñoạn 1997 - 2000) (Công văn số 1751 / LðTBXH):
  - Hộ ñói: Là hộ có mức thu nhập bình quân một ngườitrong hộ một
  tháng quy ra gạo dưới 13kg, tương ñương 45.000 ñồng(giá năm 1997, tính
  cho mọi vùng).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  - Hộ nghèo: Là hộ có thu nhập ở các mức tương ứng n hư sau: 1) Vùng nông
  thôn miền núi, hải ñảo: dưới 15kg/người/tháng (tương ñương 55.000 ñồng).
  2) Vùng nông thôn ñồng bằng, trung du: dưới 20kg/người/tháng (tương
  ñương 70.000 ñồng); 3) Vùng thành thị: dưới 25kg/người/tháng (tương ñương
  90.000 ñồng).
  ã Lần 4 (giai ñoạn 2001-2005) (Quyết ñịnh số 1143/2000/Qð-LðTBXH): về việc ñiều chỉnh chuẩn nghèo (không áp dụng chuẩn ñói):
  - Vùng nông thôn miền núi, hải ñảo: 80.000 ñồng/người/tháng.
  - Vùng nông thôn ñồng bằng: 100.000 ñồng/người/tháng.
  - Vùng thành thị: 150.000 ñồng/người/tháng.
  ã Lần 5: Theo tiêu chí mới (giai ñoạn 2006 - 2010) (Quyết ñịnh số 170
  / 2005 / Qð-TTg):
  - Vùng thành thị: 260.000 ñồng/người/tháng.
  - Vùng nông thôn (cho cả miền núi và ñồng bằng): 20 0.000
  ñồng/người/tháng.
  ã Lần 6: Theo tiêu chí mới (giai ñoạn 2010 - 2015):
  - Vùng thành thị dưới: 500.000 ñồng/người/tháng.
  - Vùng nông thôn (cho cả miền núi và ñồng bằng) dưới: 400.000
  ñồng/người/tháng.
  2.1.2 Hỗ trợ giảm nghèo
  Hỗ trợ giảm nghèo là quá trình sử dụng cơ chế chínhsách, nguồn lực
  của Chính phủ, của các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước ñể hỗ trợ
  cho quá trình xóa ñói giảm nghèo thông qua thực hiện các cơ chế chính sách,
  các giải pháp ñầu tư công ñể tăng cường năng lực vật chất và nhân lực tạo
  ñiều kiện cho người nghèo và vùng nghèo có cơ hội phát triển nhanh và bền
  vững, giải quyết các vấn ñề nghèo ñói có tính vùng,từng nhóm mục tiêu và
  xây dựng tính bền vững và tự lập cho cộng ñồng.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1 Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội, 2006, Chương trình mục tiêu quốc
  gia giảm nghèo giai ñoạn 2006-2010
  2 Bộ lao ñộng Thương binh và Xã hội, 2005, Tình hình nghèo ñói của Việt
  Nam, Hà Nội
  3 Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội, 2009, Báo cáo triển khai Nghị quyết
  30a/2008/NQ-CP, Hà Nội
  4 Báo cáo chung của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới với sự hỗ
  trợ của nhóm các nhà tài trợ cùng mục ñích (2005). Việt Nam Quản lý chi
  tiêu công ñể tăng trưởng và giảm nghèo, NXB Tài Chính, Hà Nội.
  5 Báo ñiện tử Việt Nam net (2008). Chương trình giảm nghèo ở Yên Mô,
  http://vietnamnet.vn(Ngày gửi: Thứ ba, 15:09, 25/11/2008)
  6 ðỗ Kim Chung, 2009, Bài giảng môn chính sách phát triển, Trưởng ñại
  học nông nghiệp Hà Nội
  7 ðỗ Kim Chung, 2009, Thực trạng công tác giám sát và ñánh giá của
  chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chươngtrình 135 giai ñoạn
  II. Báo cáo tư vấn Bộ Lao ñộng Thương Binh và Xã hội tháng 7 năm 2009
  8 ðỗ Kim Chung, 2010, ‘Một số vấn ñề lý luận và thực tiễn hỗ trợ giảm
  nghèo và ñầu tư công cho giảm nghèo’. Tạp chí Khoa học và Phát triển.
  NXB ðại học Nông nghiệp Hà Nội. Tập 8, số 4. Trang 708 – 719
  9 ðỗ Kim Chung, 2000, Bài giảng chính sách nông nghiệp, Trường ñại học
  nông nghiệp Hà Nội
  10 Phạm Bảo Dương, 2009, Nghiên cứu cơ sở khoa học ñề xuất chính sách
  ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn, Viện Chính sách và Chiến lược phát
  triển Nông nghiệp – nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  11 Hội nghị những nhà tài trợ cho Việt Nam, 2003, Nghèo, Báo cáo phát
  triển Việt Nam năm 2004
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  125
  12 UBND huyện Sơn ðộng, Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nguồn
  vốn ñầu tư cho phát triển kinh tế huyện Sơn ðộng từnăm 2000 ñến năm
  2010 và kế hoạch năm 2011.
  13 UBND huyện Sơn ðộng, 2010. Báo cáo kết quả tổ chức - triển khai -
  thực hiện Chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủtrên ñịa bàn huyện
  Sơn ðộng, tỉnh Bắc Giang.
  14 UBND huyện Sơn ðộng, 2009. Báo cáo tình hình thực hiện chính sách
  kích cầu tín dụng của Chính phủ trên ñịa bàn huyện 11 tháng ñầu năm;
  nhiệm vụ và giải pháp cuối năm 2011.
  15 UBND huyện Sơn ðộng, 2009. Báo cáo kết quả tổ chức - triển khai - thực
  hiện năm 2009 (tính ñến ngày 31/12/2009), kế hoạch triển khai - thực hiện
  năm 2010 chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ trên ñịa bàn huyện
  Sơn ðộng tỉnh Bắc Giang.
  16 UBND huyện Sơn ðộng, 2009, Dự thảo ðề án ñào tạo nghề cho lao ñộng
  nông thôn ñến năm 2010 và 2020
  17 UBND huyện Sơn ðộng, các năm, Báo cáo tổng kết côngtác giảm nghèo
  18 UBND huyện Sơn ðộng, các năm, Báo cáo tổng kết côngtác ñào tạo
  nghề, giải quyết việc làm
  19 UBND huyện Sơn ðộng, Báo cáo thực hiện các chương trình dự án như
  135, 30a, giảm nghèo WB Sơn ðộng
  20 UBND huyện Sơn ðộng, Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã
  hội huyện Sơn ðộng ñến năm 2020
  21 UBND huyện Sơn ðộng, Báo cáo phát triển kinh tế xã hội huyện Sơn
  ðộng các năm 2008, 2009, 2010
  22 UNDP, 2009, Báo cáo nghèo ñói, Hà Nội
  23 Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sơn ðộng Báo cáo tổng kết các
  chương trình hoạt ñộng các năm
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  126
  24 Báo cáo tổng kết các ñơn vị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh
  viện ña khoa, Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia ñình, Bảo hiểm xã
  hội huyện Sơn ðộng
  25 Niên giám thống kê huyện Sơn ðộng năm từ năm 2000 ñến 2009

  Xem Thêm: Giải pháp hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

luận văn cao học kinh tế đề tài nghèo 30a

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status