Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đời sống văn hóa nông thôn trong bối cảnh phát triển kinh tế ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đời sống văn hóa nông thôn trong bối cảnh phát triển kinh tế ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu đời sống văn hóa nông thôn trong bối cảnh phát triển kinh tế ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

  MỤC LỤC
  Lêi cam ®oan .i
  Lêi c¶m ¬n .ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .v
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  DANH MỤC SƠ ðỒ, BIỂU ðỒ v iii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài3
  1.2.1. Mục tiêu chung 3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ðỜI SỐNG VĂN HÓA
  NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ5
  2.1 Cơ sở lý luận 5
  2.1.1 Một số khái niệm có liên quan5
  2.1.2. ðặc ñiểm của ñời sống văn hóa nông thôn11
  2.1.3. Biểu tượng của ñời văn hóa nông thôn12
  2.1.4. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa nông thôn13
  2.1.5 Những tác ñộng của phát triển kinh tế ñến ñời sống văn hóa nông thôn 15
  2.1.6. Nội dung nghiên cứu vấn ñề ñời sống văn hóanông thôn trong
  bối cảnh phát triển kinh tế 16
  2.2. Cơ sở thực tiễn 27
  2.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về phát triển kinh tế
  ñi ñôi với phát triển văn hóa27
  2.2.2 Thực tiễn phát triển kinh tế gắn liền với ñảm bảo ñời sống văn
  hóa nông thôn ở Việt Nam 32
  2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn35
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU37
  3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu37
  3.1.1. ðiều kiện tự nhiên 37
  3.1.2. ðặc ñiểm kinh tế xã hội 42
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 50
  3.2.1 . Phương pháp tiếp cận vấn ñề nghiên cứu51
  3.2.2 . Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu51
  3.2.3. Phương pháp thu thập tài liệu/thông tin52
  3.2.4. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin53
  3.2.5 . Phương pháp phân tích thông tin55
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu55
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN59
  4.1. Thực trạng ñời sống văn hóa nông thôn trong bối cảnh phát triển
  kinh tế trên ñịa bàn huyện Chương Mỹ59
  4.1.1. Thực trạng ñời sống vật chất của người dân nông thôn trong bối
  cảnh phát triển kinh tế ở huyện Chương Mỹ60
  4.1.2. ðời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn trong bối
  cảnh phát triển kinh tế ở huyện Chương Mỹ87
  4.2. Giải pháp nâng cao ñời sống văn hóa nông thôntrong bối cảnh
  phát triển kinh tế ở Chương Mỹ117
  4.2.1. Quan ñiểm 117
  4.2.2. ðịnh hướng và mục tiêu 119
  4.2.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao ñời sống văn hóa nông
  thôn trong bối cảnh phát triển kinh tế ở huyện Chương Mỹ121
  5. KẾT LUẬN 126
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 128

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Bức tranh nông thôn và người nông dân Việt Nam hiệnnay ñang có
  những biến ñổi hết sức sâu sắc khi hội nhập sâu rộng hơn và khi nước ta trở
  thành nước cơ bản công nghiệp hoá . Cùng với sự thay ñổi bộ mặt kinh tế
  nông thôn hiện nay, ñời sống văn hóa của người dân nông thôn cũng có
  những biến ñộng lớn. Từ thói quen sinh hoạt hàng ngày, thói quen sản xuất
  ñến những hành vi, ứng xử của người dân nông thôn bị chi phối nhiều bởi sự
  phát triển kinh tế. Về ứng xử văn hoá, ñạo hiếu củacon cái ñối với bố mẹ, vợ
  ñối với chồng, bè bạn với nhau, ở ngay cả những ñịaphương nghèo nhất cũng
  vẫn có những tấm gương rất ñẹp. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng
  của kinh tế, người dân nông thôn ngày càng chịu chiphối bởi lợi ích kinh tế
  nhiều hơn, nên nhiều khi vì lợi ích trước mắt, họ sẵn sàng vi phạm pháp luật,
  dùng sức ép cộng ñồng làng xã ñể tranh ñoạt nếu cần từ những lý do tinh
  thần và vật chất rất bé ñều có thể bùng phát mâu thuẫn lớn. Minh chứng tiêu
  biểu nhất là Chùa Tây Phương, chùa Hương (Hà Tây cũ), chùa Keo (Thái
  Bình) là những di tích văn hoá bậc nhất quốc gia, thế nhưng người dân ñã kéo
  cả vào chùa bán hàng, gây khó dễ cho du khách, chưakể môi sinh xuống cấp
  nghiêm trọng. Bên cạnh ñó, trong một số tục lệ ở nông thôn, ñặc biệt là là lễ
  hội truyền thống hiện nay thường ñược tổ chức theo kiểu tân thời loè loẹt, ñầy
  hủ tục, dân ca thì ñược phổ nhạc một cách bừa bãi bất chấp tính phi nhạc cụ
  của nó, còn tín ngưỡng thì mang màu sắc dị ñoan nặng nề, xa lạ vô cùng với
  các tôn chỉ Phật giáo.
  Về kiến trúc văn hóa nông thôn, cùng với quá trình phát triển nhanh
  chóng của kinh tế, hình ảnh "nhà ngói, sân gạch", "chùm nho con sóc", "hồ
  bán nguyệt cho nàng rửa chân" không còn là mơ ước của người nông dân nữa.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  Thay vào ñó là nhà ñổ bê tông hai, ba tầng, quét màu loè loẹt, xây chóp củ
  hành, hoặc như ngôi chùa con ụp lên ñỉnh nhà.
  Chương Mỹ là một ñịa phương có nhiều công trình vănhóa, lễ hội truyền
  thống, ñặc biệt ñều tập trung ở khu vực nông thôn. ðiều ñó thể hiện tính ña
  dạng trong ñời sống văn hóa nông thôn huyện Chương Mỹ. Nằm trong sự
  phát triển chung của ðất nước, huyện Chương Mỹ cũnglà ñịa phương có sự
  phát triên kinh tế khá lớn trong những năm vừa qua.Tốc ñộ phát triển kinh tế
  trong vòng 10 năm qua bình quân ñạt 13%/năm, thu nhập bình quân ñầu
  người ñang có xu hướng tăng lên, ñời sống vật chất ngày càng ñược cải thiện
  ñáng kể .
  Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế huyện, ñời sống văn hóa
  của người dân nông thôn Chương Mỹ ñã có những biến ñổi rất sâu sắc. Sự
  phát triển của kinh tế ñịa phương một phần góp phầnkhôi phục và phát huy
  những giá trị văn hóa truyền thống, ñiều ñó thể hiện thông qua việc phân bổ
  ñầu tư cho các công trình văn hóa, lễ hội ở dịa phương. Người dân ñịa
  phương ngày càng có ñiều kiện tham gia các lễ hội truyền thống, có ñiều kiện
  tiếp cận với những tri thức văn hóa mới .Bên cạnh ñó, sự phát triển kinh tế ở
  ñịa phương cũng kéo theo sự xáo trộn trong thói quen sinh hoạt, thói quen sản
  xuất, hành vi ứng xử và nhiều hệ lụy không ñáng có cần quan tâm giải quyết
  như: mê tín, dị ñoan, những giá trị về ñạo ñức của người dân nông thôn ñang
  có nguy cơ xuống cấp, tính “làng xóm” trong nông thôn ñang dần mai một,
  các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng .
  Nhằm phản ánh rõ hơn những thay ñổi trong ñời sốngvăn hóa của người
  dân nông thôn trong bối cảnh phát triển kinh tế trên ñịa bàn huyện Chương
  Mỹ, làm rõ hơn mặt ñược, mặt mất của sự phát triển kinh tế ñến ñời sống văn
  hóa nông thôn huyện, tôi tiến hành thực hiện ñề tàinghiên cứu “Nghiên cứu
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  ñời sống văn hóa nông thôn trong bối cảnh phát triển kinh tế ở huyện
  Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội”
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở phân tích, ñánh giá thực trạng những thay ñổi trong ñời sống
  văn hóa của người dân nông thôn huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
  trong bối cảnh phát triển kinh tế trong những năm gần ñây, ñề xuất những giải
  pháp nâng cao ñời sống văn hóa ở nông thôn huyện Chương Mỹ, Thành phố
  Hà Nội trong bối cảnh phát triển kinh tế của ñịa phương.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về ñời sống văn hóa
  nông thôn trong bối cảnh phát triển kinh tế
  - ðánh giá thực trạng ñời sống văn hóa nông thôn trong bối cảnh phát
  triển kinh tế trên ñịa bàn huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
  - ðề xuất những giải pháp giữ gìn và phát huy nhữnggiá trị ñời sống văn
  hóa nông thôn huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát
  triển kinh tế.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  - ðề tài tập trung nghiên cứu ñời sống văn hóa nông thôn trong bối cảnh
  phát triển kinh tế và ñịnh hướng các giải pháp nhằmgiữ gìn và phát huy những
  giá trị văn hóa nông thôn. Chủ thể nghiên cứu chínhcủa ñề tài là người dân
  trong các hộ gia ñình ở nông thôn; và cán bộ lãnh ñạo chính quyền cấp xã.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung:ðề tài tập trung nghiên cứu các khía cạnh kinh tế,xã hội
  liên quan ñến ñời sống văn hóa nông thôn. ðời sống văn hóa nông thôn là một
  phạm trù rộng và những thay ñổi của nó trong bối cảnh phát triển kinh tế là
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  vấn ñề khá lớn, nghiên cứu ñời sống văn hóa nông thôn trong bối cảnh phát
  triển kinh tế ñược thể hiện ở rất nhiều khía cạnh khác nhau như: ðầu tư cho
  phát triển văn hóa, việc giữ gìn và phát huy những lễ hội truyền thống, ñạo
  ñức người dân nông thôn, lối sống của người dân nông thôn hay tình làng
  xóm, vấn ñề tiếp nhận những tri thức văn hóa mới . Nghiên cứu này ñược
  giới hạn về mặt nội dung ở tác ñộng của phát triển kinh tế ñến:
  i) ðời sống vật chất (văn hóa vật thể) trong bối cảnh phát triển kinh tế ở
  Chương Mỹ bao gồm: Sự thay ñổi của kiến trúc văn hóa nông thôn dưới tác
  ñộng của phát triển kinh tế ở Chương Mỹ; Phát triểnkinh tế nông thôn huyện
  Chương Mỹ gắn liền với hiện ñại hóa trang thiết bị cho sản xuất và phương
  tiện sinh hoạt; Hệ thống giao thông nông thôn trongquá trình phát triển kinh
  tế ở Chương Mỹ.
  ii) ðời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn trong bối cảnh
  phát triển kinh tế ở huyện Chương Mỹ bao gồm: Các vấn ñề về ñạo ñức, lối
  sống của người dân nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế; Sự tham gia
  của người dân nông thôn vào các lễ hội truyền thốngtrong bối cảnh phát triển
  kinh tế; Vấn ñề giáo dục, ñào tạo ở nông thôn huyệnChương Mỹ trong bối
  cảnh phát triển kinh tế
  - Về không gian: huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
  - Về thời gian: ðề tài nghiên cứu các số liệu liên quan ñến thực trạng tình
  hình phát triển kinh tế và văn hóa nông thôn trong 3 năm trở lại ñây (từ năm
  2008 - 2011).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ðỜI SỐNG VĂN
  HÓA NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Một số khái niệm có liên quan
  2.1.1.1 Khái niệm về phát triển và phát triển kinh tế
  Tăng trưởng và phát triển ñôi khi ñược coi là ñồng nghĩa, nhưng thực ra
  chúng có liên quan ñến nhau và có những nội dung khác nhau. Theo nghĩa
  chung nhất tăng trưởng là nhiều sản phẩm hơn, còn phát triển không những là
  nhiều sản phẩm hơn mà còn phong phú và ña dạng hơn về chủng loại, chất
  lượng, phù hợp hơn về cơ cấu và phân bố của cải.
  Tăng trưởng là sự gia tăng thu nhập quốc dân và sản xuất quốc dân hoặc
  thu nhập quốc dân và sản phẩm quốc dân tính theo ñầu người. Nếu như sản
  phẩm hàng hóa và dịch vụ trong một quốc gia tăng lên, nó ñược coi là tăng
  trưởng kinh tế. Tăng trưởng cũng ñược dùng ñể ñánh giá cụ thể ñối với từng
  ngành sản xuất, từng vùng của một quốc gia.
  Phát triển bao hàm ý nghĩa rộng hơn, phát triển bêncạnh tăng thu nhập
  bình quân ñầu người còn bao hàm nhiều khía cạnh khác. Sự tăng trưởng cộng
  thêm các thay ñổi cơ bản trong cơ cấu của nền kinh tế, sự tăng lên của sản
  phẩm quốc dân do ngành công nghiệp tạo ra, sự ñô thị hóa, sự tham gia của
  các dân tộc của một quốc gia trong quá trình tạo racác thay ñổi nói trên là
  những nội dung của sự phát triển. Phát triển là việc nâng cao phúc lợi của
  người dân, nâng cao các tiêu chuẩn sống, cải thiện giáo dục, y tế cũng như
  quyền của công dân.
  Phát triển kinh tế: có thể hiểu là một quá trình tăng tiến về mọi mặtcủa
  nền kinh tế trong một thời kỳ nhất ñịnh, trong ñó bao gồm cả sự tăng thêm về
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  quy mô sản lượng và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế xãhội. ðó là sự tiến bộ
  thịnh vượng và cuộc sống tốt ñẹp hơn.
  Như vậy, tăng trưởng có thể là ñiều kiện cần ñối với sự phát triển, nhưng
  nó chưa phải là ñiều kiện ñủ. Tăng trưởng mà không phát triển sẽ dẫn tới
  khủng hoảng, ngược lại phát triển mà không tăng trưởng là không tồn tại
  trong thực tế.
  2.1.1.2. Khái niệm về ñời sống văn hóa nông thôn
  * Khái niệm về văn hóa
  Cho tới nay, ñã có khoảng 400 – 500 ñịnh nghĩa về văn hoá. Một con số
  rất lớn và không xác ñịnh như vậy nói lên sự phong phú của khái niệm văn
  hoá [7].
  Từ thế kỷ XIX (năm 1871) Edward Burrwett Tylor ñã ñưa ra một ñịnh
  nghĩa cổ ñiển, theo ñó văn hoá bao gồm mọi năng lựcvà thói quen, tập quán
  của con người với tư cách là thành viên của xã hội.Với ñịnh nghĩa ñó, văn
  hoá bao gồm ngôn ngữ, tư tưởng, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, nghi thức,
  qui tắc, thể chế, chuẩn mực, công cụ, kỹ thuật, công trình nghệ thuật (hội hoạ,
  ñiêu khắc, kiến trúc) và những yếu tố khác có liên quan ñến con người [9].
  Theo triết học Mác – Lênin, văn hoá là tổng hoà những giá trị vật chất và
  tinh thần cũng như các phương thức tạo ra chúng, kỹnăng sử dụng các giá trị
  ñó vì sự tiến bộ của loài người và sự truyền thụ các giá trị ñó từ thế hệ này
  sang thế hệ khác. Hình thức khởi ñầu và nguồn gốc ñầu tiên làm hình thành
  và phát triển văn hoá là lao ñộng của con người, phương thức thực hiện lao
  ñộng và kết quả của lao ñộng và kết quả lao ñộng [11].
  Còn theo giáo trình quản lý xã hội khái niệm văn hoá là một thiết chế xã hội
  cơ bản, là một phức thể, tổng thể các ñặc trưng – diện mạo về tinh thần, vật chất,
  tri thức, tình cảm .khắc hoạ nên bản sắc của một cộng ñồng gia ñình, xóm làng,
  vùng miền quốc gia, xã hội văn hoá có thể là hữuthể, có thể là vô hình.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  7
  Hội nghị quốc tế về văn hóa ở Mêhicô (1982) ñể bắtñầu thập kỷ văn
  hoá UNESCO. ðã thống nhất ñưa ra một khái niệm về văn hoá như sau:
  “Trong ý nghĩa rộng nhất, văn hóa là tổng thể nhữngnét riêng biệt về tinh
  thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm quyết ñịnh tính cách của một xã hội hay
  của một nhóm người trong xã hội. Văn hóa bao gồm nghệ thuật và văn
  chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống
  các giá trị, những tập tục và tín ngưỡng” [5].
  Năm 2002, UNESCO ñã ñưa ra ñịnh nghĩa về văn hóa như sau: “Văn
  hóa nên ñược ñề cập ñến như là một tập hợp của những ñặc trưng về tâm
  hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong
  xã hội và nó chứa ñựng, ngoài văn học và nghệ thuật, cả cách sống, phương
  thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và ñức tin”. Cựu Tổng Giám
  ñốc UNESCO GS Federico Mayor khi ông ñưa ra một ñịnh nghĩa: "Văn hóa
  phản ánh và thể hiện một cách tổng quát và sông ñộng mọi mặt của cuộc sống
  (của mỗi cá nhân và cả cộng ñồng) ñã diễn ra trong quá khử cũng như ñang
  diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao thế kỷ, nó ñã cấu thành một hệ thống các
  giá trị, truyền thống thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên ñó từng dân tộc tự
  khẳng ñịinh bản sắc riêng của mình" [21].
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày một quan ñiểm về văn hoá: "Vì lẽ sinh
  tồn cũng như mục ñích của cuộc sống, loài người mớisáng tạo và phát minh
  ra ngôn ngữ, chữ viết, ñạo ñức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ
  thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương
  thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh ñó tức là văn hoá" [2].
  Trong sơ ñồ 1 chỉ rõ: văn hoá là toàn bộ của cải vật chất, tinh thần do con
  người sáng tạo ra trong lịch sử ñể vươn tới cái ñúng, cái ñẹp, cái tốt, cái hợp
  lý và sự phát triển bền vững an toàn cho cộng ñồng,xã hội và nhân loại.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL
  ngày 16/12/2009 quy ñịnh chi tiết thi hành một số quy ñịnh tại quy chế
  hoạt ñộng văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
  2. Bùi Khánh Thế, Môi trường nhân văn từ quan ñiểm tương tủy, Nxb
  CTQG, năm 1997
  3. Hoàng Hữu Phê, Thành phố vệ tinh Bắc An Khánh và việc ñi tìm một
  cấu trúc ñô thị thích hợp cho Hà Nội, Tạp Chí Xây dựng số 8/2008
  4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1995, t.3, tr.431
  5. Lê Sĩ Giáo, Lần tìm cội nguồn lịch sử của người Thái Thanh Hóa, Tạp
  chí Dân tộc học, số 2/1991
  6. Lê Văn Chưởng, Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB Trẻ, 1999, tr. 24-27
  7. Các nhà văn hóa Việt Nam và người nước ngoài nói vềThăng Long,
  Hà Nội, Nxb Thanh Niên, 2010
  8. Mạc ðường, Mong ước sống trong một quá trình ñô thịnhân văn, NXB
  Trẻ 1997
  9. Nguyễn Chí Mỳ,văn hóa làng xã dưới tác ñộng của kinh tế thị trường,
  Nxb CTQG, 2001
  10. Nguyễn Thị Thiếng, Phạm Thủy Hương, P.Gubry, F.Gastiglioin, J-M.
  Guset, ðô thị Việt Nam trong thời kỳ quá ñộ, NXB Thế giới, 2006
  11. Nguyễn ðăng Sơn, ðô thị hóa và văn hóa truyền thống, TC người xây
  dựng số tháng 9/2009
  12. Phạm ðức Thành, ðô thị hóa và môi trường nhân văn ðông Nam Á,
  năm 1997
  13. Phạm Văn ðồng, Văn hóa và ñổi mới, Nxb CTQG, H, 1994, tr.18
  14. Raymond Firth, Quan ñiểm của các nhà nhân học về vấn ñề biểu
  tượngTạp chí Văn hóa dân gian, số 5, năm 2011
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  129
  15. Thành Duy, Toàn cầu hóa, chủ nghĩa dân tộc và tiến trình phát triển
  văn hóa ở Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo số 1/2009
  16. Tô Ngọc Thanh, Giá trị văn hóa cổ truyền trong ñiềukiện xã hội hiện
  nay, Tạp chí Văn hóa, Văn nghệ số 10/2010
  17. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999
  18. Trần Ngọc Thêm, ðời sống văn hóa làng và tâm lý cộng ñồng, Tạp chí
  Thông tin lý luận, tháng 11/1998
  19. Trần Ngọc Thêm. Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam. - NXB Tp.HCM, in
  lần 4, năm 2006
  20. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, Nxb Hà Nội, 2003
  21. Vương Anh, Tiếp cận văn hóa bản Thái xứ Thanh, Sở Văn hóa thông
  tin Thanh Hóa, 2001
  22. UBND huyện Chương Mỹ, Báo cáo Công tác chỉ ñạo, quản lý lễ hội
  năm 2011 huyện Chương Mỹ

  Xem Thêm: Nghiên cứu đời sống văn hóa nông thôn trong bối cảnh phát triển kinh tế ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đời sống văn hóa nông thôn trong bối cảnh phát triển kinh tế ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status