Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Khảo sát công tác hoạch định chiến lược tại công ty Tư Vấn Thiết Kế B.R

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Khảo sát công tác hoạch định chiến lược tại công ty Tư Vấn Thiết Kế B.R

  LỜI MỞ ĐẦU  Lý do chọn đề tài
  Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh đó nước ta đang thời kỳ hoà nhập nền kinh tế thế giới, làm cho môi trường kinh doanh của công ty đầy biến động, cạnh tranh gay gắt, công ty có thể gặp thời cơ để trở nên lớn mạnh và cũng có thể là nguy cơ đi đến phá sản. Vì thế, việc kinh doanh theo lối truyền thống, trông chờ vận may, kinh doanh theo cảm tính chủ quan mà không có sự suy xét cân nhắc kỹ, không tính toán đã lạc hậu nếu không nói là không thể duy trì sự tồn tại của công ty.
  Trước tình hình đó, mỗi công ty muốn tồn tại và phát triển cần phải có tầm nhìn xa trông rộng, phân tích dự đoán biến động của môi trường kinh doanh, đồng thời phải tính toán đúng đắn những bước đi chiến lược của mình. Muốn giải quyết vấn đề này thì công tác hoạch định chiến lược là việc làm khôn ngoan và mang ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của công ty.
  Xuất phát từ vai trò của công tác hoạch định chiến lược và quá trình thực tập tại công ty Tư Vấn Thiết Kế B.R tôi chọn đề tài “Khảo sát công tác hoạch định chiến lược tại công ty Tư Vấn Thiết Kế B.R”, nhằm mở rộng sự hiểu biết và tầm nhìn về công tác hoạch định chiến lược trên lí luận cũng như thực tiễn.

  Phương pháp và mục đích:
  Báo cáo được tiến hành trên cơ sở các phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp hệ thống và phương pháp thống kê để làm rõ công tác hoạch định chiến lược và thực trạng công tác này trong thực tiễn.
  Mục đích nghiên cứu của đề tài về mặt lý thuyết nhằm khái quát, nắm rõ cơ sỏ lí luận công tác hoạch định chiến lược và về mặt thực tiễn vận dụng lý thuyết tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện công tác hoạch định chiến lược tại công ty Tư Vấn Thiết Kế B.R, từ đó đưa ra nhận xét và một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác cho công ty.

  Phạm vi nghiên cứu:
  Với cơ sở lí luận về công tác hoạch định chiến lược là kiến thức của bộ môn Quản trị học, đề tài được tiến hành khảo sát tại công ty Tư Vấn Thiết Kế B.R, đối tượng nghiên cứu là các những số liệu, tư liệu về chủ trương, chính sách, kế hoạch, phương hướng kinh doanh, tình hình hoạch định chiến lược của công ty, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
  Chính vì vậy phạm vi nghiên cứu của đề tài này tập trung vào hoạt động kinh doanh của công ty và các ý kiến đề xuất chỉ giới hạn ở phạm vi công ty.

  Bố cục
  Với mục đích nghiên cứu như trên bố cục ngoài danh mục bảng hình, mục lục, phụ lục, lời nói đầu và kết luận, nội dung của báo cáo gồm 3 phần như sau:
  Phần 1: Cơ sở lý luận của công tác hoạch định chiến lược
  Phần 2: Thực trạng công tác hoạch định chiến lược tại công ty Tư vấn Thiết kế B.R
  Phần 3: Một số giải pháp và kiến nghị
  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN 1: 3
  CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 3
  1. Sự cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu quả của công tác hoạch định chiến lược . 3
  1.1. Bản chất của công tác hoạch định chiến lược: 3
  1.2. Mục đích, ý nghĩa của công tác hoạch định chiến lược . 4
  1.2.1. Mục đích . 4
  1.2.2. Ý nghĩa 4
  1.3. Tầm quan trọng của công tác hoạch định chiến lược . 5
  1.4. Sự cần thiết khách quan để nâng cao hiệu quả công tác hoạch định chiến lược 5
  2. Nội dung cơ bản của công tác hoach định chiến lược 6
  2.1. Các loại chiến lược . 6
  2.2. Nguyên tắc và phương pháp của công tác hoạch định chiến lược . 6
  2.2.1. Nguyên tắc . 6
  2.2.2. Phương pháp . 7
  2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược . 8
  2.3.1. Môi trường kinh doanh . 8
  2.3.2. Tiến bộ khoa học kĩ thuậtvà công nghệ . 8
  2.3.3. Hoàn cảnh thực tiễn của công ty . 9
  2.4.Tiến trình công tác hoạch định chiến lược . 9
  2.4.1. Tìm hiểu và nhận thức những tác động từ môi trường kinh doanh . 9
  2.4.2. Thiết lập mục tiêu tổng quát và hệ thống mực tiêu bộ phận . 10
  2.4.3. Xem xét tiền đề và cơ sở khách quan . 10
  2.4.4. Xác định các phương án có khả năng thực hiện . 10
  2.4.5. Đánh giá và so sánh các phương án . 10
  2.4.6. Lựa chọn phương án tối ưu . 11
  2.4.7. Lập kế hoạch hỗ trợ . 11
  2.4.8. Lập ngân quỹ và các chi phí thực hiện . 11
  PHẦN 2: 12
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ B.R 12
  1. Giới thiệu công ty Tư vấn Thiết kế B.R 12
  1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty Tư vấn Thiết kế B.R 12
  1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty Tư vấn Thiết kế B.R 14
  1.2.1. Các yếu tố nguồn lực . 14
  1.2.2. Dịch vụ . 19
  1.2.3. Thị trường 20
  1.3. Tổ chức bộ máy của công ty Tư vấn Thiết kế B.R 21
  1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty 21
  Hình 2.5: SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC 22
  1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các các bộ phận trong bộ máy tổ chức . 22
  2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây . 23
  3. Khảo sát công tác hoạch định chiến lược tại công ty Tư Vấn Thiết Kế B.R 24
  3.1. Những nguyên tắc và phương pháp của công tác hoạch định đã được áp dụng tại công ty Tư vấn Thiết kế B.R 24
  3.1.1. Nguyên tắc . 24
  3.1.2. Phương pháp . 25
  3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác hoạch định chiến lược tại công ty Tư vấn Thiết kế B.R 26
  3.3. Qúa trình tổ chức và triển khai công tác hoạch định chiến lược tại công ty Tư vấn Thiết kế B.R 26
  3.3.1. Khảo sát tiến trình tìm hiểu và nhận thức những tác động từ môi trường kinh doanh 26
  3.3.2. Khảo sát tiến trình thiết lập mục tiêu tổng quát và hệ thống các mục tiêu bộ phận 27
  3.3.3. Khảo sát tiến trình xem xét những tiền đề và cơ sở khách quan . 28
  3.3.4. Khảo sát tiến trình xác định những phương án có khả năng thực hiện . 29
  3.3.5. Khảo sát tiến trình đánh giá và so sánh các phương án . 30
  3.3.6. Khảo sát tiến trình lựa chọn phương án tối ưu . 30
  3.3.7. Khảo sát tiến trình lập kế hoạch hỗ trợ . 31
  3.3.8. Khảo sát tiến trình lập ngân quỹ và các chi phí thực hiện . 31
  3.4. Tác động của công tác hoạch định đối với kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Tư vấn Thiết kế B.R 32
  4. Nhận xét, đánh giá . 33
  PHẦN 3: 34
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ . 34
  1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới 34
  Bảng 3.1: CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2012 ~ 2014 34
  2. Giải pháp . 34
  2.1. Nâng cao hiệu quả của công tác nhận thức tác động của môi trường kinh doanh . 34
  2.2. Nâng cao hiệu quả của quá trình thiết lập mục tiêu . 35
  2.3. Nâng cao hiệu quả công tác xem xét tiền đề và cơ sở khách quan . 35
  3. Kiến nghị 36


  DANH MỤC BẢNG, HÌNH


  Bảng 2.1: THỐNG KÊ CÁC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY 14
  Bảng 2.2: THỐNG KÊ THIẾT BỊ MÁY MÓC PHỤC VỤ KHẢO SÁT . 15
  Bảng 2.3: THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI . 16
  Bảng 2.4: THỐNG KÊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY THEO ĐỘ TUỔI, 17
  GIỚI TÍNH VÀ TRÌNH ĐỘ NĂM 2010 . 17
  Hình 2.1: CƠ CẤU ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY . 17
  Hình2.2: CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 18
  Hình 2.3: CƠ CẤU SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY NĂM 2010 . 19
  Bảng 2.5: CƠ CẤU SẢN PHẨM THEO DOANH THU GIAI ĐOẠN 2008 ~ 2010 19
  Bảng 2.6: CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG NĂM 20
  Hình 2.4: CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG NĂM 2011 . 21
  Hình 2.5: SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC . 22
  Bảng 2.7: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008 ~ 2010 24
  Bảng 3.1: CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2012 ~ 2014 . 34

  Xem Thêm: Khảo sát công tác hoạch định chiến lược tại công ty Tư Vấn Thiết Kế B.R
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khảo sát công tác hoạch định chiến lược tại công ty Tư Vấn Thiết Kế B.R sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status