Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phụ liệu m

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phụ liệu m

  Đồ án tốt nghiệp
  Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ LIỆU MAY NHA TRANG


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG viii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ . x
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: CƠ S Ở LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘN G SẢN
  XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .3
  1.1. THỰC CHẤT CỦA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
  DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .4
  1.1.1. Một số quan niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4
  1.1.2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuấtkinh doanh 5
  1.1.3. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh .6
  1.1.4. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp .6
  1.1.4.1. Hiệu quả kinh tế cá biệt và hiệu quả kinh tế quốc dân 7
  1.1.4.2. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh. 7
  1.1.4.3. Hiệu quả của chi phí bộ phận và chi phí tổng hợp 8
  1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆUQUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN
  XUẤT KINH DOANH 9
  1.2.1. Nâng cao hiệu quả là quy luật tiết kiệm 10
  1.2.2. Nâng cao hi ệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh l à m ột tất yếu
  của nền kinh tế thị trường. 11
  1.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HI ỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN
  XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 11
  1.3.1. Các quan điểm cơ bản trong việc đánh giá hiệu qu ả sản xuất kinh
  doanh của một doanh nghiệp 11
  1.3.2. Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinhdoanh .13
  1.3.2.1. Phương pháp phân tích . 13
  1.3.2.2. Phương pháp so sánh 13
  - iv -1.4. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANHNGHIỆP. 15
  1.4.1. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh doanh: 15
  1.4.2. Thước đo c ơ bản để đánh giá doanh nghiệp ki nh doanhcó hi ệu
  quả. 16
  1.4.2.1. Hiệu quả sử dụng lao động sống. 17
  1.4.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn . 18
  1.4.2.3. Chỉ tiêu biểu hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp. 20
  1.4.3. Phân tích tình hình tàichính .22
  1.4.3.1. Phân tích kết cấu tài sản: 22
  1.4.3.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn. 23
  1.4.3.3. Phân tích tình hình thanh toánvà khả năng thanh toán. 24
  1.4.3.4. Bảo toàn và phát triến vốn 29
  1.4.4. Hiệu quả kinh tế xã hội. 29
  1.4.4.1. Nộp ngân sách 30
  1.4.4.2. Tạo công ăn việc l àm và nâng cao m ức sống cho ng ười lao
  động 30
  1.4.4.3. Tái phân phối lợi tức xã hội 30
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HI ỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ LIỆU MAY
  NHA TRANG .33
  2.1. KHÁI QUÁT V Ề CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ LIỆU MAY NHA
  TRANG. 34
  2.1.1. Quá trình hình thành vàphát triển của Công Ty Cổ Phần Phụ Liệu
  May Nha Trang 34
  2.1.2. Ch ức năng, nhiệm vụ, nguy ên t ắc hoạt động v à phương hư ớng
  phát triển của Công ty trong thời giantới 38
  2.1.2.1. Chức năng 38
  2.1.2.2. Nhiệm vụ .38
  2.1.2.3. Nguyên tắc hoạt động . 39
  2.1.2.4. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 39
  - v -2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý. 41
  2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 41
  2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: .42
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức sản xuất 46
  2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức sản xuất . 46
  2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 46
  2.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
  CỦA CÔNG TY 50
  2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinhdoanh của công ty 50
  2.2.1.1. Tổng sản lượng dây khóa kéo .50
  2.2.1.2. Cơ cấu sản lượng sản xuất 51
  2.2.2. Kếtquả hoạt động tiêu thụ của Công ty 52
  2.2.2.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 52
  2.2.2.2. Tình hình doanh thu và lợi nhuận. 57
  2.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinhdoanh của Công ty. 61
  2.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINHDOANH
  CỦA CÔNG TY 64
  2.3.1. Các nhân t ố ảnh h ưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh
  doanh của công ty. 64
  2.3.1.1. Về kinh tế .64
  2.3.1.2. Về mặt văn hóa xã hội 66
  2.3.1.3. Về tự nhiên .66
  2.3.1.4. Yếu tố về khoa học-Công nghệ 67
  2.3.1.5. Yếu tố chính trị pháp luật .68
  2.3.1.6. Khách hàng 69
  2.3.1.7. Nhà cung cấp .69
  2.3.1.8. Đối thủ cạnh tranh 70
  2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động. 71
  2.3.2.1. Tình hình số lượng và chất lượng lao động. 71
  2.3.2.2. Hiệu quả sử dụng lao động. 74
  2.3.3.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động và vốn cố định. 76
  - vi -2.3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 76
  2.3.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định và tài sản cố định 79
  2.3.4.Phân tích các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của Công ty. 81
  2.3.4.1. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh 81
  2.3.4.2. Tû suÊt lîi nhuËn trªn chi phÝ: 83
  2.3.4.3. Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ sëhưu 85
  2.3.4.4.Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu .87
  2.3.5. Phân tích tình hình tài chính của Côngty 88
  2.3.5.1. Phân tích kết cấu tài sản của công ty 88
  2.3.5.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn. 90
  2.3.5.3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán .92
  2.3.5.4. Các tỷ số hoạt động khác 96
  2.3.6. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của Công ty. 100
  2.3.6.1. Nộp ngân sách Nhà nước 100
  2.3.6.2. Nâng cao mức sống cho người lao động. 100
  2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG HI ỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
  DOANH CỦA CÔNG TY. 100
  2.4.1. Về hiệu quả sử dụng lao động .100
  2.4.2. Về hiệu quả sử dụng vốn . 101
  2.4.3. Về khả năng sinh lời của Công ty. 101
  2.4.4. Về hoạt động tài chính 102
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦ A CÔNG TY CỔ PHẦN
  PHỤ LIỆU MAY NHA TRANG . 103
  3.1. Biện pháp 1: MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM . 104
  3.2. Bi ện pháp 2: TIẾT KIỆM CH I PHÍ NHÂN CÔNG, NÂNG CAO
  NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG. 105
  3.3. Biện pháp 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ S Ử DỤNG VỐN, T ÀI SẢN
  CỐ ĐỊNH, TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 106
  3.4. Biện pháp 4: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 107
  - vii -3.5. Bi ện pháp 5: GIẢM CHI PHÍ SẢN XU ẤT, TĂNG KHẢ NĂNG
  CẠNH TRANH. 108
  KIẾN NGHỊ 110
  KẾT LUẬN . 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .114
  PHỤ LỤC 115


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài.
  Trong quá trình sản xuất kinh doanh, đối với mỗ i doanh nghiệp, mỗi đ ơn
  vị tham gia kinh doanh th ì m ục tiêu, m ối quan tâm đầu ti ên v ẫn là làm sao đ ạt
  được lợi nhuận cao nhất và kinh doanh có hiệu quả nhất. Hiệu quả m à doanh
  nghiệp đạt được là hiệu quả về mặt kinh tế v à cả hiệu quả về mặt x ã hội. Hiệu
  quả kinh tế là thước đo kết quả hoạt động, quyết định khả năng v ươn lên hay tụt
  hậu của doanh nghiệp. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xu ất kinh doanh là
  rất quan trọng v à cần thiết, nó đ òi hỏi phải xem xét, phân tích v à đánh giá m ột
  cách toàn di ện, tìm ra các nguyên nhân và nhân tố ảnh h ưởng đến kết quả hoạt
  động sản xuất kinh doanh. Từ đó có thể khắc phục những mặt yế u, duy tr ì và
  phát triểnhơn nữa những mặt mạnh nhằm chỉ đạohoạt động sản xuất kinh doanh
  ngày càng có hiệu quả hơn.
  Trong nền kinh tế thị tr ường, sự cạnh tranh giữa các do anh nghiệp ng ày
  càng gay gắt. Kinh doanh trong nền kinh tế thị trường tạo cho doanh nghiệp tính
  chủ động, sáng tạo nhưng nó cũng có thể làm cho doanh nghiệp đến bờ phá sản.
  Trong điều kiện đó đ òi hỏi các doanh nghiệp phải chủ đ ộng trong sản xuất kinh
  doanh, có m ột cơ chế quản lý, một chiến l ược sản xuất kinh doanh ph ù hợp với
  từng điều kiện cụ thể của mình để có thể bù đắp chi phí, thu được lợi nhuận. Như
  vây, muốn kinh doanh có l ãi thì v ấn đề hiệu quả kinh doanh phải đặt l ên hàng
  đầu. Hơn nữa với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, sự cạnh tranh ng ày
  càng gay gắt và phức tạp thì nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là
  vấn đề sống còn và phát triển của doanh nghiệp.
  Với tình hình th ực tiễn hoạt động sản xuất kin h doanh của Công ty Cổ
  Phần Phụ Liệu May Nha Trang c ùng v ới sự đồng ý của Khoa Kinh tế, Trường
  Đại Học Nha Trang, em đ ã thực hiện đề t ài: “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ LIỆU MAY NHA TRANG “. Đ ề tài này nh ằm
  phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Phụ Liệu
  - 2 -May Nha Trang trong thời gian qua, qua đó đưa ra m ột số biện pháp nhằm nâng
  cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinhdoanh của Công ty.
  2. Mục đích và phương pháp nghiên cứu của đề tài.
   Mục đích nghiên cứu:
  - Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất ki nh doanh của Công
  ty Cổ Phần Phụ Liệu MayNha Trang.
  - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất ki nh
  doanh của Công ty.
   Phương pháp nghiên cứu:
  -Phương pháp so sánh: so sánh số tương đối và so sánh số tuyệt đối.
  -Phương pháp thống kê số liệu.
  -Phương pháp phân tích chi tiết.
  3. Đối tượng nghiên cứu.
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doan h
  của Công ty.
  4. Nội dung của đề tài.
  Tên đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất
  kinh doanh của Công ty Cổ Phần Phụ Liệu MayNha Trang.
  Nội dung của đề tài gồm 3 chương:
  - Chương 1: Cơ s ở lý luận về hiệu quả hoạt độn g sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp.
  - Chương 2: Phân tích và đánh gi á hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  của Công ty Cổ Phần Phụ Liệu May Nha Trang.
  - Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất
  kinh doanh của Công ty Cổ Phần Phụ Liệu May Nha Trang.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bài giảng kế toán tài chính -Võ Thị Thuỳ Trang
  2. Bài giảng tài chính doanh nghiệp –Phan Thị Dung
  3. Luận văn khoá trước
  4. Quản trị tài chính doanh nghiệp -Thầy Võ Văn Cần
  5. Quản trị doanh nghiệp - TS.Nguyễn Thị Kim Anh
  CN.Võ Đình Quyết
  CN.Nguyễn Ngọc Duy
  6. Tài liệu của Công ty cổphần phụliệu may Nha Trang

  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phụ liệu m
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phụ liệu m sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status