Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện thủ tục kiểm soát của một số hoạt động tại nhà máy đường Quảng Phú – Công ty cổ phần đườn

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát của một số hoạt động tại nhà máy đường Quảng Phú – Công ty cổ phần đườn

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Hoàn thiện thủ tục kiểm soát của một số hoạt động tại nhà máy đường Quảng Phú – Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi


  LỜI NÓI ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề t ài
  Sự cạnh tranh giữa các do anh nghiệp ngày càng kh ốc liệt, đòi hỏi các doanh
  nghiệp không ng ừng phấn đấ u để hoàn thiện mình. M ột trong những yếu tố tạo ra
  sự thành công cho các doanh nghi ệp đó là hạn chế rủi ro v à sai phạm xảy ra trong
  công tác qu ản lý trong đ ơn vị. Muốn vậy các doanh nghiệp phải xây dựng cho m ình
  một hệ thống kiểm soát nội bộ đủ mạnh nhằm hỗ trợ công việc quản lý đạt hiệu quả
  tốt hơn. Ban quản lý nhà máy đư ờng Quảng Phú cũng nhận thức đ ược tầm quan
  trọng của yêu cầu đó, cho n ên trong nh ững năm vừa qua đ ã có nhiều sự đổi mới hệ
  thống quản lý trong nhà máy. Tuy nhiên h ệ thống kiểm soát của nh à máy vẫn còn
  tồn tại nhiều hạn chế, ch ưa được hoàn thiện.
  Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó v à được sự đồng ý của Khoa Kinh tế, c ùng
  với sự chấp nhận của ban l ãnh đạo nhà máy đường Quảng Phú, em đ ã chọn đề tài
  “Hoàn thiện thủ tục kiểm soát của một số hoạt động tại nh à máy đường Quảng
  Phú – Công ty c ổ phần đường Quảng Ng ãi” với mục tiêu là khảo sát thực tế hệ
  thống kiểm soát nộ i bộ tại nhà máy, đánh giá các ưu như ợc điểm của hệ t hống. Qua
  đó đề xuất các giải pháp khả thi để phần n ào khắc phục đ ược các hạn c hế của hệ
  thống nhằm góp phần cho sự phát triển của nh à máy.
  2. Nội dung của đề t ài:
  Nội dung của đề t ài ngoài ph ần lời mở đầu v à kết luận còn bao gồm:
  - Chương 1: Cơ s ở lý luận.
  - Chương 2: Th ực trạng về hệ thống kiểm soát nội bộ tại nhà máy đư ờng
  Quảng Phú.
  - Chương 3: Hoàn thi ện hệ thống kiểm soát nội bộ tại nh à máy đường
  Quảng Phú.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Chủ yếu là nghiên c ứu hệ thống kiểm soát của một số hoạt động - quy trình
  như: Quản lý tiền, quản lý nghiệp vụ mua h àng - nợ phải trả, quản lý hàng t ồn kho.
  6
  - Địa điểm thực hiện đề tài: Nhà máy đư ờng Quảng Phú - Công ty c ổ phần
  đường Quảng Ng ãi.
  - Thời gian thực hiện:
  4. Phương pháp nghiên c ứu:
   Phương pháp phân tích.
   Phương pháp t ổng hợp.
   Phương pháp đ ối chiếu.
  Bên cạnh những ph ương pháp trên, đ ồ án còn sử dụng các ph ương pháp đ ể
  thu thập thông tin về kiểm soát nội bộ nh ư:
   Bảng tường thuật.
   Bảng câu hỏi.
   Lưu đồ.
  5. Những đóng góp của đề t ài:
  Đề xuất các giải pháp khả thi để phần n ào khắc phục được các hạn chế của
  hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm góp phần cho sự phát triển của nh à máy.
  Vì thời gian và kiến thức của em c òn nhiều hạn chế trong khi công tác kế
  toán c ần phải nghi ên cứu kỹ nên trong quá trình th ực hiện đề tài này còn nhi ều sai
  sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô v à các bạn để đề t ài được
  hoàn thiện hơn.


  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG
  VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG V Ề HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
  1.1.1. Tổng quan
  1.1.1.1.Khái niệm.
  Kiểm soát nội bộ l à một hệ thống gồm các chính sách, thủ tục đ ược thiết lập
  tại đơn vị nhằm đảm bảo hợp lý cho các nh à quản lý đạt đ ược các mục ti êu sau:
  - Bảo vệ hữu hiệu v à sử dụng hiệu quả về mọi nguồn lực, ngăn ngừa v à phát
  hiện mọi hành vi lãng phí, gi an lận, sử dụng t ài sản không đúng mục đích hoặc v ượt
  quá thẩm quyền.
  - Cung c ấp những thông tin đáng tin cậy.
  - Định kỳ đánh giá kết quả hoạt động để nâng cao hiệu quả điều h ành.
  - Mọi thành viên trong đơn vị phải tuân thủ các chính sách v à quy định nội bộ.
  Từ định nghĩa tr ên ta thấy, kiểm soát nội bộ l à một hệ thống nhằm huy động
  mọi thành viên trong đơn v ị cùng tham gia ki ểm soát các hoạt động v ì chính h ọ là
  nhân tố quyết định mọi th ành quả chung.
  1.1.1.2. Phân lo ại
  Kiểm soát nội bộ th ường được chia thành các lo ại sau:
  - Kiểm soát kế toán: là các chính sách và quá trình th ực hiện nhằm đạt được hai
  mục tiêu đầu tiên là bảo vệ tài sản và đảm bảo thông tin kế toán chính xác v à tin cậy.
  - Kiểm soát quản lý: l à để thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh v à khuyến
  khích sự tham gia của công nhân vi ên đối với chính sách quản lý.
  1.1.1.3. Các mục tiêu của kiểm soát nội bộ
  - Đối với báo các t ài chính, ki ểm toán nội bộ phải đảm bảo về tính trung thực
  và tin cậy, vì chính ng ười quản lý đ ơn vị phải có trách nhiệm lậ p báo cáo tài chính
  phù hợp với một chuẩn mực và chế độ kế toán hiện h ành.
  8
  - Đ ối với tính tuân thủ, kiểm soát nội bộ tr ước hết phải đảm bảo hợp lý
  việc chấp h ành lu ật pháp v à các quy đ ịnh. Điều n ày xu ất phát từ trách nhiệm
  của ng ười quản lý đối với những hành vi không tuân th ủ trong đ ơn vị. B ên
  cạnh đó, kiểm soát nội bộ c òn ph ải h ướng mọi th ành viên trong đơn v ị v ào
  việc tuân thủ các chính sách, qui định nội bộ của đ ơn v ị, qua đó đảm bảo đạt
  được những mục ti êu c ủa đ ơn vị
  Như vậy các mục ti êu của hệ thống kiểm soát nội bộ rất rộng, chúng bao
  trùm lên m ọi mặt hoạt động v à có ý ngh ĩa quan trọng đối với sự tồn tại v à phát triển
  của đơn vị. Tại những công ty có quy mô lớn th ì kiểm soát nội bộ c àng có ý ngh ĩa
  quan trọng. Vì rằng quy mô càng l ớn thì quy ền hạn và trách nhi ệm càng phân chia
  cho nhiều bộ phận, nhiều cấp, mối quan hệ giữa các bộ phận trở n ên phức tạp, tài
  sản được phân tán ở nh iều nơi, nhiều hoạt động . Do đó phải đ òi hỏi hệ thống
  kiểm soát nội bộ hữu hiệu h ơn.
  1.1.2. Các b ộ phận cấu thành h ệ thống kiểm soát nội bộ
  Mặc dù có sự khác biệt đáng kể về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ giữa
  các đơn vị vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh ư quy mô, tính ch ất hoạt động, mục ti êu
  . của từng nơi, từng đơn vị. Thế nhưng bất kỳ hệ thống kiểm soát nội bộ n ào cũng
  phải bao gồm những bộ phận c ơ bản. Theo quan điểm phổ biến hiện nay, kiểm soát
  nội bộ bao gồm các bộ phận sau:
  - Môi trư ờng kiểm soát.
  - Đánh giá r ủi ro.
  - Hoạt động kiểm soát.
  - Thông tin truy ền thông.
  - Giám sát.
  1.1.2.1. M ôi trường kiểm soát
  Môi trường kiểm soát phản ảnh sắc thái chung của đ ơn vị, nó chi phối ý thức
  kiểm soát của mọi th ành viên trong đơn v ị và là nền tảng đối với các bộ phận khác
  của kiểm soát nội bộ. Các nhân tố chính thuộc về môi tr ường kiểm soát l à:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Thầy Nguyễn Th ành Cường, Giáo trình h ệ thống thông tin kế toán,
  Trường đại học Nha Trang.
  2. Cô Phan Th ị Dung, Giáo trình t ổ chức hoạch toán kế toán, Tr ường đại
  học Nha Trang.
  3. Thầy Nguyễn Tuấn , Giáo trình ki ểm toán, Tr ường đại học Nha Trang.
  4. Nhóm giảng viên trường đại học kinh tế th ành phố Hồ Chí Minh , Giáo
  trình ki ểm toán.
  5. Tài liệu tham khảo từ nh à máy đường Quảng Phú – Công ty c ổ phần
  đường Quảng Ng ãi.

  Xem Thêm: Hoàn thiện thủ tục kiểm soát của một số hoạt động tại nhà máy đường Quảng Phú – Công ty cổ phần đườn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện thủ tục kiểm soát của một số hoạt động tại nhà máy đường Quảng Phú – Công ty cổ phần đườn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status