Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Chi nhánh Xí nghiệp 71 tại Ninh Bình

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Chi nhánh Xí nghiệp 71 tại Ninh Bình

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Chi nhánh Xí nghiệp 71 tại Ninh Bình


  Mục Lục
  Mục Lục .1
  Lời nói đầu .2
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC .5
  1.1. KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 6
  1.1.1 Khái niệm -Tầm quan trọng và lợi ích của chiếnlược và chính sách KD 6
  1.1.1.1. Các khái niệm về chiến lược và chính sách kinh doanh .6
  1.1.1.2. Tầm quan trọng và lợi ích của chiến lược và chính sách kinh doa 7
  1.1.2 Khái niệm và lợi ích của quản trị chiến lược 9
  1.1.2.1 Khái niệm của quản trị chiến lược 9
  1.1.2.2 Quy trình quản trị chiến lược 10
  1.2.2.3 Lợi ích của quản trị chiến lược 11
  1.2 CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY .12
  1.2.1 Căn cứ vào phạm vi của chiến lược .12
  1.2.2 Căn cứ vào hướng tiếp cận thị trường 13
  1.2.3 Căn cứ vào tầm quan trọng của chiến lược 13
  1.3 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC Ở MỘT DN .14
  1.3.1 Mô hình quản trị chiến lược cơ bản 14
  1.3.2 Phân tích các môi trường kinh doanh để xác định cáccơ hội, nguy cơ . 15
  1.3.2.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô .16
  1.3.2.2 Các yếu tố môi trường tác nghiệp .19
  1.3.3 Phân tích môi trường nội bộ để xác định điểm mạnh và điểm yếu 21
  1.3.4 Các yếu tố môi trường quốc tế 21
  1.3.5 Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược .22
  1.3.5.1 Xác định nhiệm vụ chiến lược . 22
  1.3.5.2 Xác định mục tiêu chiến lược 24
  1.3.6 Phân tích và lựa chọn chiến lược . 26
  1.3.6.1 Các loại chiến lược được sử dụng trong thực tiễn 26
  1.3.6.2 Các loại công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược doanh nghiệp 27
  1.3.6.3 Đánh giá chiến lược lựa chọn 31
  1.3.7 Thực hiện chiến lược .31
  1.3.8 Đánh giá và kiểm tra chiến lược 32
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MA TRẬN BÊN NGOÀI ( EFE MATRIX ) 34
  2.1 MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ .35
  2.1.1 Yếu tố về kinh tế 35
  2.1.2 Môi trường chính trị -luật pháp . 36
  2.1.3 Yếu tố về công nghệ .37
  2.1.4 Yếu tố về văn hoá, xã hội .38
  2.1.5 Môi trường tự nhiên 38
  2.2 MÔI TRƯỜNG VI MÔ .39
  2.2.1 Đối thủ cạnh tranh .39
  2.2.2 Sản phẩm thay thế .40
  2.2.3 Khách hàng 41
  2.2.4 Nhà cung cấp 41
  2.2.5 Nguồn lao động 43
  2.3 CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 43
  2.4 XÂY DỰNG MA TRẬNEFE 44
  2.4.1 Danh mục các cơ hội và nguy cơ của xí nghiệp 44
  2.4.2 Ma trận EFE 46
  CHƯƠNG 3:pHÂN TÍCH MA TRẬN NỘI BỘ 49
  3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH XÍNGHIỆP 71 50
  2
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .50
  3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ .51
  3.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 52
  3.1.4 Phương hướng phát triển của Xí nghiệp trong thời gian tới 58
  3.1.5 Sự cần thiết khách quan cần có một chiến lược kinh doanh đúng đắn và hợp
  lý đối với Xí nghiệp hiện nay .59
  3.1.6 Tình hình sử dụng một số yếu tố cơ bản phục vụ quá trình sản xuất 60
  3.1.7 Phân tích thực trạng hoạt động SXKD của Chi NhánhXN-71 67
  3.1.7.1 Công tác chuẩn bị sản xuất .67
  3.1.7.2 Công tác tài chính .71
  3.1.7.3 Công tác nhân sự 81
  3.1.7.4 Công tác marketing và R&D 82
  3.1.7.5 Công tác quản trị 83
  3.2 XÂY DỰNG MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NỘI
  BỘ (IFE MATRIX) 84
  3.2.1 Danh mục các điểm mạnh và điểm yếu của Xí nghiệp .84
  3.2.1.1 Danh mục các điểm mạnh: 84
  3.2.1.2 Danh mục các điểm yếu .85
  3.2.2 Ma Trận IFE 85
  CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO XÍ NGHIỆP 71 88
  4.1 XÁC ĐỊNH LẠI NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC .89
  4.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh trong tương lai 89
  4.1.2 Mục tiêu dài hạn trong tương lai 89
  4.2 SỬ DỤNG MA TRẬN SWOT ĐỂ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC 90
  4.3 SỬ DỤNG MA TRẬN QSPM ĐỂ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC .93
  CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC . 96
  5.1 CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN . 97
  5.1.1 Biện pháp 1: Đảm bảo vốn để thựchiện xây dựng nhà xưởng mới và đổi
  mới máy móc thiết bị công nghệ 97
  5.1.2 Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 98
  5.1.3 Biện pháp 3: Nâng cao trình độ công nghệ .99
  5.1.4 Biện pháp 4: Xây dựng nhà xưởng mới phù hợp với mục tiêu sản xuất100
  5.1.5 Biện pháp 5: Củng cố nguồn cung ứng vật tư . 100
  5.2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC . 104
  5.2.1 Thông báo chiến lược cho cán bộ chủ chốt . 101
  5.2.2 Tổ chức thực hiện chiến lược 101
  5.3 KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 102
  5.3.1 Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch chiến lược 102
  5.3.2 Kiểm tra các vấn đề . 103
  5.3.3 Kiểm tra hậu nghiệm đối với chiến lược . 103
  Kiến nghị 104
  KẾT LUẬN 106
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .107
  3
  Mục lục bảng: Trang:
  1. Bảng 1:Quy trìnhquảntrịchiếnlược .10
  2. Bảng 2: Các loại chiến lược phổ biến 27
  3. Bảng 3: Mô hình ma trận SWOT 28
  4. Bảng3: Ma trận EFE . 47
  5. Bảng4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp năm 2007 59
  6. Bảng5: Cơ cấu lao động toàn Xí nghiệp qua hai năm 2005 –2006 .63
  7. Bảng7: Danh mục một số trang thiết bị của Xí nghiệp 64
  8. Bảng6: Trình độ tay nghề của lao động trực tiếp của Xí nghiệp 31/12/06.66
  9. Bảng9: Cân đốitàisảnvànguồnvốnba năm2004-2006 72
  10. Bảng10: Tình hình tài sản của Xí nghiệp năm 2004 –2006 74
  11. Bảng11: Tình hình nguồn vốn của Xí nghiệp năm 2004 –2005 75
  12. Bảng12: Báo cáo lãi (lỗ) của Xí nghiệp 71 năm 2004 –2006 . 76
  13. Bảng13: Cácchỉtiêu tàichínhcủaXínghiệpnăm2004-2006 79
  14. Bảng14: Ma trận IFE 86
  15. Bảng15: Ma trậnSWOT củaXíNghiệp71 91
  16. Bảng16: Ma trậnQSPM củaXíNghiệp71 . 94
  Mục lục sơ đồ:
  1. Sơ đồ1: Môhìnhhìnhthànhchiếnlược 14
  2. Sơ đồ 2: Tiến trình xác định bảng xứ mạng KD(SMKD) của DN 23
  3. Sơ đồ 3: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp 71 53
  4. Sơ đồ4: Quy trình sản xuất chung 68
  5. Sơ đồ5: Gia công một chi tiết máy .69
  6. Sơ đồ6: Công nghệchếtạotàuthuỷ 70
  4
  Lời nói đầu
  Ngày nay, với xu thế phát triển to àn cầu, khái niệm kinh doanh không chỉ bó
  hẹp trong vấn đề t ìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. X ã hội phát triển ở tr ình độ
  cao. Với xu thế hội nhập to àn cầu nền kinh tế đ ã đặt ra nhiều thách thức cũng nh ư
  cơ hội cho tất cả các doanh nghiệptham gia hoạt động sản xuất k inh doanh. Sự hoạt
  động của doanh nghiệp gắn với t oàn cục của nền kinh tế, với sự h òa nhập khu vực
  và quốc tế b ằng sự t ìm kiếm v à phát huy l ợi thế so sánh trong môi tr ường cạnh
  tranh hết sức gay gắt v à dữ dội. Sự phát triển ngắn hạn được đặt trong bối cảnh d ài
  hạn với không ít c ơ hội v à thách ph ải nắm bắt v à xử lý. Điều đó có nghĩa l à mỗi
  doanh nghiệp phải hoạch định, xây dựng cho mình m ột chiến lược kinh doanh đúng
  đắn. Có nh ư v ậy thì doanh nghi ệp mới có thể khẳng định chính mình, v ươn lên
  trong thị trường đầykhắcnghiệtngày nay.
  Là sinh viên ngành qu ản trị kinh doanh em muốn l àm m ột đề t ài nào đó có ý
  nghĩa v à phù hợp với ng ành nghề m ình học. Vì v ậy em đ ã quyết định chọn đề t ài
  “ Xây d ựng chiến l ược kinh doanh cho Chi nhánh Xí nghiệp 71_ tại Ninh
  Bình”. Do trình độ và hiểu biết còn hẹp cùng với chưa có kiến thức thực tế khi còn
  ngồi trên gh ế giảng đ ường n ên chắc chắn sẽ không tránh đ ược những thiếu xót
  trong quá trình th ực hiện đề t ài tốt nghiệp, em mong sự chỉ dạy và góp ý c ủa quý
  thầy,cô trong khoa c ũng như cô, chú trong Xí nghi ệp để đề t ài này có th ể hoàn
  chỉnh hơn.
  Đề tài gồm 5chương:
  Chương I: Tổng luậnvề chiến lược và chính sách kinh doanh.
  Chương II: Phân tíchma trậnbên ngoàicủaChi nhánhXínghiệp71.
  Chương III: Phân tíchma trậnnộibộcủaChi nhánhXínghiệp71.
  Chương IV: Xây dựngchiếnlượckinh doanh cho Chi nhánhXínghiệp71.
  Chương V : Cácgiảiphápthựchiệnchiếnlược.


  CHƯƠNG 1:
  TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ
  QUẢN TRỊ CHIẾNLƯỢC
  6
  1.1. KHÁINIỆMVỀCHIẾNLƯỢCVÀQUẢNTRỊCHIẾN LƯỢC
  1.1.1 Khái niệm -Tầm quan trọng v à l ợi ích của chiế n lư ợc và chính sách
  kinh doanh
  1.1.1.1. Các khái niệm về chiến lược và chính sách kinh doanh
  Sự phát triển của các quan ni ệm chiến l ược tiến triển theo thời gian. Vào đầu
  thế kỉ XX, mục ti êu và chính sách đi ển hình của các tổ chức kinh doanh chỉ là một
  số ýkiến về thị tr ường và làm sao để cạnh tranh trong đó mang tín h trực giác. Khi
  các thị trường địa phương đã bão hoà, các xí nghiệp này đã thấy rằng cần phải mở
  rộng phạm vi địa lý hoạt động đ ể đảm bảo cho xí nghiệp lớn mạ nh. Chiến l ược
  được chính thức h ình thành ở giai đoạn n ày vì ph ần lớn các xí nghiệp chỉ mới s ản
  xuất một hoặc hai sản phẩm thôi và bán cho một nhóm khách hàng nhỏ.
  Tuy nhiên, tình hình này thay đổi triệt để sau thế chiến thứ hai, khi đa số các
  công ty đã đa dạng hoá v ào nhiều ngành kỹ nghệ, đồng thời phát triển m ạnh mẽ ra
  thị trường nước ngoài. Về phương diện tổ chức, cơ cấu chức năng đơn quá chật hẹp
  so với tính phức tạp của các hoạt động n ên nó được thay thế bằng cơ cấu phức hợp
  trong các công ty. Trong thập niên 1970, sự tập trung, sự đa dạng hoá , sự lớn mạnh
  của nhiều công ty đã phát sinh nhiều công ty đa quốc gia có nhiều tầng nấc trong hệ
  thống quản trịtổng quát. Trong các công ty này, ý niệm chiến lược côngty bao gồm
  hai loại chiến lược tách biệt nhưng có tương quan với nhau.
  - Loại 1: Chiến l ược công ty trả lời câu hỏi chú ng ta sẽ cạnh tranh trong
  ngành nào?
  - Loại 2: Chiến lược chức năng với câu hỏi cúng ta cạnh tranh với các doanh
  nghiệpnhư thế nào?
  Ngày nay có nhi ều tác giả đề cập đến chiến l ược với nhiều định nghĩa khác
  nhau. Đi ều n ày do cách ti ếp cận khácn hau trong nghiên c ứu. Theo từ điển
  Webster’s New World thì: “Chiến lược là khoa học về hoạch định v à điều chỉnh các
  chiến l ược quân sự”. C òn theo William trong giáo trình “Business Pocicy and
  Strategic Management” thì ông cho rằng: “Chiến l ược là m ột khoa học mang tính
  thống nhất, toàn diện và tính phối hợp. Được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu
  cơ b ản của doanh nghiệp đ ã được thực hiện”. Theo Alfred Cha ndelr th ì: “Chi ến
  lược bao hàm việc ấn định các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời
  lựa chọn cách thức tiến tr ình hành động và phân bố các nguồn tài nguyên thiết yếu

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  
  1. Chiến lược vàchínhsáchkinh doanh
  Nhà xuất bản Thống Kê
  2. Chiến lược phát triển ngành cơ khí đóng tàu tới năm 2010
  Bộ kế hoạch và đầu tư
  3. Bài giảng quản trị chiến lược
  Thầy Lê Chí Công
  4. Luận văn tốt nghiệp các khóa trước
  5. Thông tin từ mạng Internet
  6. CácbáocáocủaChi nhánhXínghiệp71
  7. Các báo, tạp chí
  - Tạp chí hàng hải Việt Nam
  - Thời báo kinh tế Việt Nam
  - Các loại báo khác

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Chi nhánh Xí nghiệp 71 tại Ninh Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Chi nhánh Xí nghiệp 71 tại Ninh Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status