Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thực thi chính sách thu hồi đất nông nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thực thi chính sách thu hồi đất nông nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu thực thi chính sách thu hồi đất nông nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục sơ ñồ ix
  1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU5
  2.1. Lý luận về thực thi chính sách thu hồi ñất nông nghiệp, bồi
  thường giải phóng mặt bằng5
  2.2. Chính sách thu hồi, bồi thường ñất nông nghiệp và giải phóng
  mặt bằng ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam.24
  2.3. Các nghiên cứu trước ñây có liên quan về thu hồi ñất nông
  nghiệp, bồi thường và GPMB29
  2.4. Những nhận xét rút ra từ nghiên cứu tổng quantài liệu30
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 31
  3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn Huyện Văn Giang - tỉnh HưngYên31
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 41
  4. KẾTQUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN46
  4.1. Quá trình thực thi chính sách thu hồi ñất nông nghiệp bồi thường
  GPMB tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên46
  4.1.1. Tổ chức thực thi chính sách thu hồi ñất nông nghiệp, bồi thường
  GPMB huyện Văn Giang 46
  4.1.2. Thu hồi ñất, bồi thường và giải phóng mặt bằng tại huyện Văn
  Giang, tỉnh Hưng Yên 61
  4.2. Kết quả thực thi chính sách thu hồi ñất, bồi thường và GPMB tại
  huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên75
  4.2.1. Tình hình thu hồi ñất của toàn huyện Văn Giang75
  4.2.2. Tình hình thu hồi ñất của nhóm hộ ñiều tra79
  4.2.3. ðánh giá của cán bộ, lãnh ñạo về kết quả thuhồi ñất, bồi thường
  và giải phóng mặt bằng 86
  4.2.4. Tác ñộng của việc thu hồi ñất nông nghiệp, bồi thường giải
  phóng mặt bằng 87
  4.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình thực thi chính sách thu hồi
  ñất nông nghiệp, bồi thường GPMB tại huyện Văn Giang, tỉnh
  Hưng Yên 93
  4.3.1. Cơ chế, chính sách: 93
  4.3.2. Trình ñộ chuyên môn của ñội ngũ cán bộ làm công tác GPMB98
  4.3.3. Công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai các chính sách về
  thu hồi ñất, bồi thường giải phóng mặt bằng99
  4.3.4. Yếu tố từ phía nhà ñầu tư, doanh nghiệp100
  4.3.5. Yếu tố từ phí người dân có ñất bị thu hồi100
  4.4. ðịnh hướng và các giải pháp nhằm thực thi tốtchính sách thu
  hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng tại huyện Văn Giang,
  tỉnh Hưng Yên. 101
  4.4.1. Căn cứ ñể ñưa ra giải pháp101
  4.4.3. Các giải pháp nhằm thực thi tốt chính sách thu hồi ñất nông
  nghiệp, bồi thường và giải phóng mặt bằng103
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ108
  5.1. Kết luận 108
  5.2. Kiến nghị 109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO112
  PHỤ LỤC 1 116

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa và ñô thị hóa là xu hướng phát triển kinh
  tế, chính trị, văn hóa xã hội của các nước ñang phát triển, trong ñó có Việt
  Nam. ðẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, ñô thịhóa cũng ñồng hành
  với việc thu hồi ñất nông nghiệp, làm thay ñổi mục ñích và tổ chức sử dụng
  ñất. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội củaViệt Nam giai ñoạn 2011-2020, Nghị quyết Ban Chấp Hành Trung ương ðảng lần thứ XI ñã chỉ rõ
  “Phấn ñấu ñến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo
  hướng hiện ñại.”[2]. Thực hiện nghị quyết của ðảng ở khu vực nông thôn
  Việt Nam trong vài năm trở lại ñây, quá trình CNH, HðH và ðTH ñang diễn
  ra mạnh mẽ, Nông thôn Việt Nam ñang trên con ñường ñổi mới toàn diện cả
  về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, cùng với nó là sự ra ñời của các khu
  công nghiệp, khu ñô thị mới. Trong những năm qua tỉnh Hưng Yên nói chung
  và Huyện Văn Giang nói riêng cũng nằm trong dòng chảy chung của cả nước,
  với chính sách mở cửa ñể thu hút ñầu tư, ñể tiến hành công cuộc CNH - HðH,
  trên ñịa bàn huyện ñã có sự chuyển ñổi ñáng kể diệntích ñất nông nghiệp cho
  quá trình này.
  Nhu cầu phát triển công nghiệp, ñô thị cùng với việc thu hồi và chuyển
  ñổi mục ñích sử dụng ñất ñai có quy mô ngày càng lớn, nhưng tốc ñộ thu hồi
  và chuyển ñổi chậm chạp nên ảnh hưởng ñến tiến ñộ xây dựng; việc thu hồi
  bồi thường và giải quyết việc làm, cũng như bảo ñảmchất lượng tái ñịnh cư
  của người dân có ñất bị thu hồi ñất còn nhiều vấn ñề bất cập, nảy sinh làm ảnh
  hưởng tới an sinh xã hội. ðảng và Nhà nước ta ñã cónhiều chính sách tháo gỡ
  những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi ñất, bồi thường GPMB. Tuy
  nhiên, các chính sách còn chưa ñầy ñủ, cơ sở lý luận và thự tiễn chưa vững
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  vàng; thực thi còn chưa ñồng bộ, tổ chức triển khaicòn nhiều bất cập, thậm
  chí tồn tại không ít tiêu cực.
  Từ thực tế trên, các câu hỏi ñang ñặt cho các nhà quản lý và chỉ ñạo thu hồi
  ñất, bồi thường và giải phóng mặt bằng là:
  - Thu hồi ñất, bồi thường giải phóng mặt bằng cần dựa trên cơ sở nào?
  - Việc thực hiện các chính sách về thu hồi ñất nôngnghiệp, bồi thường
  giải phóng mặt bằng ở huyện Văn Giang ñang triển khai như thế nào? Những
  khó khăn, vướng mắc nào ñang gặp phải?
  - Những yếu tố nào ảnh hưởng ñến việc thu hồi ñất nông nghiệp, bồi
  thường giải phóng mặt bằng ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên?
  - ðời sống của các hộ nông dân và vấn ñề xã hội, môi trường trước và
  sau khi thu hồi ñất như thế nào ?
  - Những giải pháp nào cần ñưa ra ñể góp phần thực hiện tốt chính sách
  thu hồi ñất nông nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng ở huyện Văn Giang,
  tỉnh Hưng Yên?
  Trả lời ñược những câu hỏi trên sẽ góp phần ñáng kểvào kết quả giải quyết
  vấn ñề về thu hồi ñất nông nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng, việc làm, lao
  ñộng và ñời sống của những hộ nông dân bị thu hồi ñất nông nghiệp. ðể góp phần
  giải quyết những khó khăn trên, chúng tôi ñã lựa chọn ñề tài :
  “Nghiên cứu thực thi chính sách thu hồi ñất nông nghiệp, bồi thường giải
  phóng mặt bằng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên”.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở khảo sát, ñánh giá thực trạng quá trình thực thi chính sách
  thu hồi ñất, bồi thường, GPMB của một số dự án trênñịa bàn huyện, từ ñó ñề
  xuất một số giải pháp ñể thực thi tốt hơn chính sách thu hồi ñất nông nghiệp,
  bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về thực thi chính sách thu hồi ñất
  nông nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng.
  - ðánh giá thực trạng và phân tích những yếu tố ảnhhưởng ñến việc
  thực thi chính sách thu hồi ñất nông nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng
  tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên những năm qua.
  - ðề xuất một số giải pháp nhằm thực thi tốt chính sách thu hồi ñất nông
  nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
  cho những năm tới.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  - Các chính sách của ðảng và nhà nước về quá trình thực thi chính sách
  thu hồi ñất nông nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng.
  - Một số dự án, khu công nghiệp, khu ñô thị: Dự án ñường cao tốc 5b
  Hà Nội - Hải Phòng, Dự án khu ñô thị thương mại du lịch Văn Giang và
  ñường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên, khu công nghiệp ở xã Tân Tiến, khu ñô
  thị mới ở xã Long Hưng .có thu hồi ñất nông nghiệp.
  - Các hộ nông dân có ñất nông nghiệp bị thu hồi tạihuyện Văn Giang,
  tỉnh Hưng Yên.
  - ðất nông nghiệp (ñất trồng lúa, ñất trồng cây lâunăm, ñất trồng cây
  hàng năm )
  - Cán bộ tham gia công tác thu hồi ñất nông nghiệp,bồi thường GPMB
  tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  * Phạm vi nội dung:
  Tập trung nghiên cứu quá trình thực thi chính sách thu hồi ñất nông
  nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thực thichính sách thu hồi ñất
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  nông nghiệp và các giải pháp chủ yếu nhằm thực thi tốt chính sách thu hồi ñất
  nông nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Văn Giang, tỉnh
  Hưng Yên.
  * Phạm vi không gian:
  ðề tài tiến hành nghiên cứu trên phạm vi toàn huyện. Một số nội dung
  chuyên sâu sẽ khảo sát ñại diện một số xã, hộ nông dân có diện tích ñất nông
  nghiệp bị thu hồi. Các xã chọn: Tân Tiến, Long Hưng, Xuân Quan, Phụng
  Công, Cửu Cao.
  * Phạm vi thời gian:
  - Các dữ liệu phục vụ ñánh giá thực trạng thu hồi và bồi thường ñất nông
  nghiệp ñược thu thập từ năm 2008-2010.
  - Các dữ liệu phụ vụ cho khảo sát ở các xã ñại diệnsẽ thu thập trong năm
  2010.
  - Các giải pháp ñề xuất sẽ áp dụng cho 2012 và 2015.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Lý luận về thực thi chính sách thu hồi ñất nông nghiệp, bồi thường
  giải phóng mặt bằng
  2.1.1. Các khái niệm
  * Chính sách là tổng thể các quan ñiểm, tư tưởng, các giải pháp và các
  công cụ mà Nhà nước sử dụng ñể tác ñộng lên các chủthể kinh tế, xã hội
  nhằm giải quyết vấn ñề nhằm thực hiện những mục tiêu nhất ñịnh.
  * Thực thi chính sách là quá trình biến các chính sách thành những kết
  quả trên thực tế thông qua các hoạt ñộng có tổ chứctrong bộ máy Nhà nước,
  nhằm hiện thực hoá những mục tiêu mà chính sách ñã ñề ra.
  * Thu hồi ñất là việc Nhà nước ra quyết ñịnh hành chính ñể thu lại
  quyền sử dụng ñất hoặc thu lại ñất ñã giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã,
  phường, thị trấn quản lý theo quy ñịnh.
  * Quyết ñịnh thu hồi ñất: Là việc Nhà nước ra quyếtñịnh hành chính ñể
  thu lại quyền sử dụng ñất hoặc thu lại ñất ñã giao cho tổ chức, cá nhân sử
  dụng[12].
  * Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất: Là việc Nhà nướcgiúp ñỡ người bị thu
  hồi ñất thông qua ñào tạo nghề mới, cấp kinh phí ñểdi dời ñến ñịa ñiểm mới.
  * Bồi thường khi Nhà nước thu hồi ñất là việc Nhà nước trả lại giá trị
  quyền sử dụng ñất ñối với diện tích ñất bị thu hồi cho người bị thu hồi ñất
  [12].
  * Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng có nghĩa là hoàn trả lại toàn
  bộ giá trị tài sản và hỗ trợ thêm một phần giá trị hoặc công lao ñộng và một số
  hỗ trợ xã hội khác cho người có ñất bị thu hồi.
  * Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằnglà một quá trình
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  thực hiện các công việc liên quan ñến bồi hoàn giá trị về ñất, tài sản trên ñất
  bằng tiền hoặc bằng tài sản tương ứng cùng một số chính sách hỗ trợ xã hội.
  Tổ chức việc di dời tài sản, hoa màu trên ñất ñể giải phóng mặt bằng. Bàn
  giao phần diện tích mặt bằng ñó cho chủ thể mới ñể cải tạo, xây dựng công
  trình mới có giá trị, lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội lớn hơn [17],[32].
  Nội dung của các khoản tiền bồi thường khi thu hồi ñất nông nghiệp gồm:
  - Tiền bồi thường ñất: Là khoản tiền bồi thường chohộ do bị mất tư
  liệu sản xuất, cụ thể ở ñây là ñất nông nghiệp.
  - Tiền bồi thường thiệt hại hoa mầu trên ñất: Là khoản tiền bồi
  thường do việc thu hồi ñất làm thiệt hại ñến hoa mầu chưa ñược thu hoạch
  trên diện tích thu hồi. Mức bồi thường ñối với cây hàng năm và vật nuôi
  trên ñất có mặt nước tính bằng giá trị sản lượng thu hoạch một vụ tính theo
  mức thu hoạch bình quân của ba vụ trược ñó theo giánông sản, thuỷ sản
  thực tế ở thị trường ñịa phương tại thời ñiểm bồi thường.
  - Tiền hỗ trợ chuyển ñổi nghề nghiệp.
  - Tiền hỗ trợ ổn ñịnh ñời sống và ổn ñịnh sản xuất.
  Các khoản hỗ trợ này nhằm mục ñích giúp ñỡ phần nàocho người dân
  sau khi mất ñất chuyển ñổi nghề nghiệp, ổn ñịnh cuộc sống và ổn ñịnh sản
  xuất, giảm bớt những gánh nặng kinh tế. Không nhằm mục ñích giải quyết
  toàn bộ kinh phí chuyển ñổi nghề nghiệp và ổn ñịnh sản xuất cho nông hộ, vì
  các khoản hỗ trợ này không nhiều và chỉ mang tính chất hỗ trợ.
  * Giải phóng mặt bằng là quá trình tổ chức thực hiện các công việc liên
  quan ñến di dời nhà cửa, cây cối và các công trình xây dựng trên phần ñất
  nhất ñịnh ñược quy ñịnh cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công
  trình mới trên ñó. Công tác giải phóng mặt bằng mang tính quyết ñịnh ñến
  tiến ñộ của dự án là khâu ñầu tiên ñể thực hiện dự án, trong ñó ñền bù thiệt
  hại là khâu quan trọng quyết ñịnh tiến ñộ giải phóng mặt bằng.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ánh Tuyết (2002), Kinh nghiệm ñền bù, giải phóngmặt bằng ở một số
  nước,Thời báo Tài chính Việt Nam, số 131 (872), ngày 01/11/2002.
  2. Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XI của ðảng.
  3. Khổng Minh Tùng (2009), giải pháp hoàn thiện quátrình thực thi chính
  sách thu hồi ñất nông nghiệp (THð), bồi thường giảiphóng mặt bằng
  tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
  4. Báo cáo kiến nghị chính sách của Ngân hàng Thế giới tại cuộc Hội thảo ñổi
  mới chính sách ñất ñai liên quan ñến cơ chế chuyển ñổi ñất ñai không
  tự nguyện ở Việt Nam ngày 05/6/2009 tại Khách sạn Horision - Hà
  Nội.
  5. Chỉ thị số 11/2006/CT-CP ngày 27/3/2006 của Chính phủ về giải pháp hỗ
  trợ dạy nghề và tạo việc làm cho lao ñộng vùng chuyển ñổi mục ñích
  sử dụng ñất nông nghiệp.
  6. Quách Vi Giang (2009), Nghiên cứu việc thực hiện chính sách thu hồi ñất nông
  nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
  7. ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi
  ñất tại một số dự án trên ñịa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn
  Văn Hùng - Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Trường ñạihọc Nông nghiệp
  Hà Nội
  8. Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng Việt Nam - Bộ Xây dựng (2002), Kỷ yếu
  hội thảo ñền bù và Giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng ở Việt
  Nam, Hà Nội.
  9. Hiến pháp năm (1992)
  10. Luật ðất ñai năm 1988, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  11. Luật ðất ñai năm (1993), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  12. Luật ðất ñai năm (2003), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  13. Ngân hàng phát triển Châu Á (2006), Cẩm nang về Tái ñịnh cư(Hướng
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  113
  dẫn thực hành).
  14. Nghị ñịnh số 151-TTg ngày 14/4/1959 của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh
  về thể lệ tạm thời trưng dụng ruộng ñất.
  15. Nghị ñịnh số 90/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ, Ban hành quy ñịnh về
  việc ñền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục
  ñích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi íchcông cộng.
  16. Nghị ñịnh số 22/1998/Nð-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ, Về việc ñền
  bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích quốc
  phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
  17. Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 củaChính phủ, Về bồi
  thường thiệt hại và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất.
  18. Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, Quy ñịnh
  bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất,
  thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái
  ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai.
  19. Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy ñịnh bổ
  sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ
  và tái ñịnh cư.
  20. Những ñiều cần biết về giá ñất, bồi thường hỗ trợ thu hồi ñất (2005), NXB
  Tư Pháp
  21. Quy hoạch sử dụng ñất huyện Văn Giang giai ñoạn2006-2010, UBND
  huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
  22. Quyết ñịnh số 186/HðBT ngày 31/5/1990 của Hội ñồng bộ trưởng về ñền
  bù thiệt hại ñất nông nghiệp, ñất có rừng khi chuyển sang vào mục
  ñích khác.
  23. Quyết ñịnh số 47/2005/Qð-UB ngày 20/6/2005 của UBND tỉnh Hưng Yên
  về việc ban hành quy ñịnh trình tự , thủ tục giao ñất, cho thuê ñất,
  chuyển mục ñích sử dụng ñất và thu hồi ñất trên ñịabàn tỉnh.
  24. Quyết ñịnh số 56/2005/Qð-UB ngày 25/7/2005 của UBND tỉnh Hưng Yên
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  114
  về việc ban hành bản quy ñịnh một số ñiểm cụ thể thực hiện Nghị ñịnh
  số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ
  trợ và tái ñịnh cư.
  25. Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-UBND ngày 12/02/2007 của UBND tỉnh Hưng
  Yên về việc ban hành bản quy ñịnh một số ñiểm cụ thể về bồi thường,
  hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trênñịa bàn tỉnh Hưng
  Yên; Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-UBND ngày 21/12/2007 của UBND
  tỉnh Hưng Yên về việc sửa ñổi bổ sung một số ñiều bản quy ñịnh về bồi
  thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh
  Hưng Yên ban hành kèm theo quyết ñịnh số 02/2007/Qð-UBND ngày
  12/02/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên.
  26. Quyết ñịnh số 16/2007/Qð-UBND ngày 01/11/2007 của UBND tỉnh
  Hưng Yên về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng ñất ñai và tài sản gắn
  liền với ñất khi Nhà nước thu hồi ñất phục vụ giải phóng mặt bằng.
  27. Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày 4/01/1998 của Bộ tài chính hướng
  dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh 22/1998/Nð-CP của Chính
  phủ.
  28. Thông tư số 116/TT/-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ tài chính hướng dẫn
  Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ
  29. Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 2/8/2006 của Bộtài chính về việc bổ
  sung một số ñiều của Thông tư số 116/TT/-BTC ngày 7/12/2004 của
  Bộ tài chính.
  30. Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 củaBộ Tài nguyên -
  Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghịñịnh số
  84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ
  31. Tổng cục ðịa chính - Viện nghiên cứu ðịa chính (2003), ðiều tra nghiên
  cứu xã hội học về chính sách ñền bù giải phóng mặt bằng và tái ñịnh
  cư.
  32 Viện Nghiên cứu ðịa chính (2008), Báo cáo kết quả nghiên cứu ñề tài
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  115
  ðiều tra nghiên cứu xã hội học về chính sách ñền bùgiải phóng mặt
  bằng và tái ñịnh cư, Hà Nội.
  33. Tổng cục ðịa chính (2001), Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy ðiển
  về ñổi mới hệ thống ñịa chính, tháng 12/2001, Hà Nội.
  34. Ban Vật giá Chính phủ (2000), Chương trình ñào tạo thẩm ñịnh giá giai
  ñoạn II giữa Ban Vật giá chính phủ Việt Nam với vănphòng thẩm ñịnh
  giá Ôx-trây-lia từ 16-27/10/2000, Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội.

  Xem Thêm: Nghiên cứu thực thi chính sách thu hồi đất nông nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thực thi chính sách thu hồi đất nông nghiệp, bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status