Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ứng xử của người dân trong xây dựng và quản lý hệ thống đường giao thông liên thôn ở huyện Phúc Thọ thành phố Hà nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ứng xử của người dân trong xây dựng và quản lý hệ thống đường giao thông liên thôn ở huyện Phúc Thọ thành phố Hà nội

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu ứng xử của người dân trong xây dựng và quản lý hệ thống đường giao thông liên thôn ở huyện Phúc Thọ thành phố Hà nội

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình, bản ñồ viii
  Danh mục biểu ñồ viii
  Danh mục hộp ix
  1. MỞ ðẦU i
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.4 Những câu hỏi ñược ñặt ra trong quá trình nghiên cứu ñề tài:4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI
  DÂN TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG ðƯỜNG
  GIAO THÔNG LIÊN THÔN 5
  2.1 Cơ sở lý luận 5
  2.2 Cơ sở thực tiễn 24
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 37
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 37
  3.1.1 ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên 37
  3.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 39
  3.1.3 Kết quả phát triển kinh tế của huyện trong những năm qua46
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 52
  3.2.1 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu52
  3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu54
  3.2.3 Phương pháp phân tích và xử lý thông tin, sốliệu55
  3.2.4 Hệ thống các chỉ tiêu trong nghiên cứu55
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN57
  4.1 Thực trạng ứng xử của người dân trong hệ thốngñường bộ giao thông
  liên thôn huyện Phúc Thọ trong những năm qua (2005 - 2010)57
  4.1.1 Ứng xử của người dân trong xây dựng hệ thốngñường bộ giao thông
  liên thôn huyện Phúc Thọ. 57
  4.1.2 Ứng xử của người dân trong quản lý hệ thống ñường bộ giao thông
  liên thôn huyện Phúc Thọ 88
  4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến ứng xử của người dân trong xây dựng và
  quản lý hệ thống ñường bộ giao thông liên thôn huyện Phúc Thọ96
  4.2.1 Nhóm các yếu tố về kinh tế - xã hội96
  4.2.2 Nhóm các yếu tố về cơ chế, chính sách và pháp chế98
  4.3 ðịnh hướng và một số giải pháp phát huy tốt hơn vai trò của người
  dân trong xây dựng và quản lý hệ thống ñường bộ giao thông liên thôn
  huyện Phúc Thọ trong thời gian tới.99
  4.3.1 ðịnh hướng 99
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 108
  5.1 Kết luận 108
  5.2 Kiến nghị 109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Việt Nam với khoảng 76% dân số sống ở khu vực nôngthôn và 73% lực
  lượng lao ñộng xã hội ñang làm việc và sinh sống nhờ vào các hoạt ñộng sản xuất
  nông – lâm – ngư nghiệp. Phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới là
  một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệpcông nghiệp hóa, hiện ñại
  hóa ñất nước. ðể thực hiện ñược ñiều này, nông thôncần phát triển toàn diện theo
  hướng xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận ñộng theo cơ chế thị
  trường, trong ñó hệ thống giao thông liên thôn là một bộ phận không thể thiếu, vừa
  là ñiều kiện mang tính tiền ñề, vừa mang tính chiếnlược lâu dài. Hệ thống giao
  thông liên thôn ñược hình thành sẽ giúp lưu thông ñược hàng hóa, cải thiện cơ cấu
  sản xuất, thu hút ñầu tư, kỹ thuật, công nghệ ñể phát triển sản xuất, khai thác tốt
  tiềm năng và nguồn lực ở khu vực nông thôn.
  Trong những năm gần ñây, khu vực nông thôn luôn nhận ñược rất nhiều sự
  quan tâm của ðảng và Chính phủ, với mục tiêu cải thiện và nâng cao mức sống cho
  người dân nông thôn, ñặc biệt là người dân ở các vùng xa, miền núi và hải ñảo; với
  phương châm là “Nhà nước và nhân dân cùng làm, dân làm là chính, có sự hướng
  dẫn, hỗ trợ của Nhà nước”. ðể phát triển kinh tế nông thôn thì việc xây dựng và
  hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn là việc làm rất quan trọng và cấp thiết, trước hết
  là xây dựng, mở rộng và phát triển hệ thống ñường giao thông liên thôn. Hệ thống
  ñường giao thông liên thôn góp phần mở rộng giao lưu giữa nông thôn và thành thị,
  giữa vùng sản xuất và nơi tiêu thụ và giữa các vùngsản xuất với nhau. Kinh nghiệm
  phát triển của nhiều nước cho thấy, muốn phát triểnkinh tế xã hội khu vực nông
  thôn, trước hết phải ñầu tư phát triển mạng lưới giao thông liên thôn.
  Thực tế Việt Nam những năm qua cho thấy, Bộ Giao thông vận tải và nhiều
  ñịa phương ñã có nhiều cố gắng trong việc ñầu tư xây dựng và quản lý hệ thống
  giao thông liên thôn trên toàn quốc. Tuy nhiên, vớinhững gì ñã làm ñược vẫn chưa
  ñáp ứng ñược nhu cầu phát triển của khu vực nông thôn, giao thông liên thôn vẫn
  ñang ñược xây dựng một cách nhỏ lẻ và manh mún; chưa có tính liên kết với hệ
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  thống giao thông quốc gia ñể tạo nên một hệ thống giao thông thống nhất; chưa thật
  sự thu hút ñược sự tham gia của người dân nông thôntrong việc ñầu tư vốn ñể xây
  dựng và quản lý sau xây dựng.
  Hệ thống giao thông nông thôn phục vụ cho hơn 75% dân số hiện tại và
  khoảng gần 60% dân số trong tương lai những năm 2020. Chỉ tính riêng hệ thống
  ñường huyện và ñường xã – ñường cốt yếu ñã là 176.863 km, chiếm 60,57% so với
  tổng chiều dài mạng lưới ñường bộ; trong ñó ñường huyện là 45.999 km, chiếm
  15,57%; ñường xã là 130.864 km, chiếm 44,81%. Ngoàira còn một mạng lưới
  ñường thủy với hệ thống sông, kênh rạch dày ñặc vàoloại tốt nhất trong khu vực.
  Giá trị của hệ thống giao thông nông thôn lên tới hàng nhiều tỷ ñô la, nếu không
  ñược khai thác, quản lý, bảo trì tốt sẽ là một sự lãng phí rất lớn và ảnh hưởng ñến số
  ñông người hưởng lợi
  Dước tác ñộng của kinh tế thị trường, sự phát triểncủa các khối ngành kinh
  tế và tốc ñộ ñô thị hóa ngày càng gia tăng của thành phố Hà Nội trong những năm
  qua ñã ít nhiều có ảnh hưởng ñến sự phát triển kinhtế - xã hội của khu vực nông
  thôn các huyện ngoại thành Hà Nội và huyện Phúc Thọlà một huyện nằm trong số
  ñó. Huyện Phúc Thọ nằm ở cửa ngõ phía Tây thành phốHà Nội, là một trong
  những huyện ngoại thành ñang hứa hẹn rất nhiều tiềmnăng cho phát triển kinh tế
  thương mại và du lịch. Do ñó, sự phát triển hệ thống giao thông liên thôn và giao
  thông liên thôn ñóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội
  khu vực nông thôn nói riêng và toàn huyện Phúc Thọ nói chung. Tuy nhiên, hoạt
  ñộng này hiện nay vẫn chưa nhận ñược sự quam tâm ñúng mức từ phía Nhà nước và
  chính quyền ñịa phương, ñặc biệt là sự ủng hộ từ phía người dân – những người
  trực tiếp hưởng lợi từ các công trình này, nhưng họlại chưa nhận thức ñược tầm
  quan trọng của việc xây dựng hệ thống giao thông liên thôn cũng như sự cần thiết
  phải bảo vệ và quản lý các công trình này trong quátrình sử dụng. Vì vậy, người
  nông dân vẫn còn nhiều ứng xử khác nhau trước vấn ñề này.
  Xuất phát từ thực tế ñịa phương, tôi lựa chọn nghiên cứu ñề tài “Nghiên cứu
  ứng xử của người dân trong xây dựng và quản lý hệ thống ñường giao thông liên
  thôn ở huyện Phúc Thọ thành phố Hà nội”làm ñề tài luận văn thạc sỹ kinh tế.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  ðánh giá thực trạng ứng xử của người dân trong xây dựng và quản lý hệ thống
  ñường giao thông liên thôn; trên cơ sở ñó ñề xuất những giải pháp nhằm phát huy tốt
  hơn vai trò của người dân trong xây dựng và quản lýhệ thống ñường giao thông liên
  thôn huyện Phúc Thọ thời gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễnvề ứng xử của người dân
  trong xây dựng và quản lý hệ thống ñường giao thôngliên thôn.
  - ðánh giá thực trạng ứng xử của người dân trong xây dựng và quản lý hệ
  thống ñường bộ giao thông liên thôn trên ñịa bàn huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội
  thời gian qua.
  - Phân tích những nguyên nhân chủ yếu và yếu tố tác ñộng ảnh hưởng ñến
  ứng xử của người dân trong xây dựng và quản lý hệ thống ñường giao thông liên
  thôn ở huyện Phúc Thọ.
  - ðề xuất ñịnh hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tốt hơn vai
  trò của người dân trong xây dựng và quản lý hệ thống ñường bộ giao thông liên
  thôn huyện Phúc Thọ trong thời gian tới.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  - Nghiên cứu ứng xử của người dân trong ñầu tư xâydựng và quản lý hệ
  thống ñường giao thông liên thôn
  - Những vấn ñề kinh tế, kỹ thuật chủ yếu liên quanñến xây dựng và quản lý
  hệ thống ñường giao thông liên thôn huyện Phúc Thọ
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Phạm vi về nội dung
  - Lý thuyết ứng xử của người dân trong xây dựng vàquản lý ñường giao
  thông liên thôn
  - ðánh giá thực trạng xây dựng và quản lý hệ thốngñường bộ giao thông liên
  thôn của người dân trong những năm gần ñây ở huyện Phúc Thọ
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  - Phân tích những yếu tố tác ñộng ñến ứng xử của người dân trong xây dựng
  và quản lý hệ thống ñường bộ giao thông liên thôn ởhuyện Phúc Thọ.
  - ðịnh hướng một số giải pháp chủ yếu trong xây dựng và quản lý ñường bộ
  giao thông liên thôn nhằm góp phần phát triển hệ thống ñường bộ giao thông liên
  thôn trong những năm tới ñạt hiệu quả cao.
  1.3.2.2 Phạm vi về không gian
  ðề tài ñược thực hiện tại huyện Phúc Thọ thành phốHà Nội, trong ñó nghiên
  cứu chọn ra 3 xã là Phụng Thượng, Ngọc Tảo và Phúc Hòa làm ñiểm nghiên cứu
  ñiển hình trên ñịa bàn huyện Phúc Thọ
  1.3.2.3 Phạm vi thời gian
  - ðề tài thu thập các thông tin, sô liệu từ các phòng, ban có liên quan trong
  những năm gần ñây, chủ yếu là 3 năm gần ñây 2008 – 2010
  - Số liệu ñiều tra ứng xử của người dân trong xây dựng và quản lý hệ thống
  ñường bộ giao thông liên thôn ñược thực hiện tại các ñiểm nghiên cứu trong khoảng
  thời gian từ tháng 6/2010 ñến tháng 7/2011
  1.4 Những câu hỏi ñược ñặt ra trong quá trình nghiên cứu ñề tài:
  - Lý thuyết ứng xử của người dân trong xây dựng vàquản lý hệ thống ñường
  bộ giao thông liên thôn – nông thôn như thế nào?
  - Người nông dân ñã có ứng xử gì trong xây dựng vàquản lý hệ thống ñường
  bộ giao thông liên thôn?
  - Thực trạng ứng xử của người dân ở huyện Phúc Thọtrong xây dựng và
  quản lý hệ thống ñường bộ giao thông liên thôn ra sao?
  - Các tác ñộng, ảnh hưởng của xây dựng và quản lý hệ thống ñường bộ giao
  thông liên thôn ñến phát triển kinh tế - xã hội và cộng ñồng ở ñây là gì?
  - Người dân ñã ñối mặt với những khó khăn, thuận lợi, thách thức và cơ hội
  trong tương lai ra sao?
  - Làm gi và làm như thế nào ñể nâng cao hiệu quả của các ứng xử của người
  dân trong quản lý và xây dựng hệ thống ñường bộ giao thông liên thôn trong những
  năm tới?
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ỨNG XỬ CỦA
  NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ
  THỐNG ðƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN THÔN
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Khái niệm, ñặc ñiểm và vai trò của hệ thống ñường giao thông liên thôn
  2.1.1.1 Một số khái niệm
  - Khái niệm về giao thông nông thôn
  Giao thông liên thôn ñược ñịnh nghĩa là sự di chuyển người và hàng hóa ở
  cấp huyện và cấp xã. Giao thông liên thôn có thể chia thành 3 loại nhỏ như sau: cơ
  sở hạ tầng (ñường sá, cầu, ñường thủy và cảng), phương tiện vận chuyển và con
  người (Theo Quyết ñịnh 167về quản lý mạng lưới ñường giao thông nông thôn
  ñược các cán bộ huyện và xã quản lý, 26/11/1999)
  - Khái niệm về hệ thống ñường giao thông liên thôn
  Hệ thống ñường giao thông liên thôn là một hệ thốngcác con ñường bao
  quang làng bản, thôn xóm. Nó bao gồm các tuyến ñường từ thôn này ñến thôn khác,
  ñường làng ngõ xóm và ñường chính ra ñồng ruộng xâydựng thành một hệ thống
  giao thông liên hoàn [7]
  - Một số khái niệm về ñường giao thông liên thôn khác
  ðường giao thông liên thôn bao gồm các tuyến ñườngthuộc tỉnh, huyện, xã
  nối liền tới các thị trường, các khu vực kinh tế phi nông nghiệp và các dịch vụ xã
  hội khác. ðường giao thông liên thôn chủ yếu là ñường bộ, cầu cống, bến cảng phục
  vụ cho nông nghiệp, nông thôn. Có thể nói ñường giao thông nói chung và ñường
  giao thông liên thôn nói riêng là huyết mạch sống còn của lưu thông hàng hóa
  ðường giao thông liên thôn là ñường thuộc khu vực nông thôn. ðược ñịnh
  nghĩa là loại ñường giá tương ñối thấp, lưu lượng xe ít, các ñường nhánh, các ñường
  phục vụ chủ yếu cho khu vực nông nghiệp nối với hệ thống ñường chính, các trung
  tâm phát triển chủ yếu hoặc các trung tâm hành chính và nối tới các làng mạc, các
  cụm dân cư dọc tuyến, các chợ, mạng lưới giao thônghuyết mạch hoặc các tuyến
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  cấp cao hơn.
  ðường giao thông liên thôn bao gồm: ñường huyện, ñường xã, ñường thôn
  xóm. Hệ thống ñường huyện là các ñường nối từ trungtâm hành chính huyện tới
  trung tâm hành chính của xã hoặc cụm các xã, các huyện lân cận. Ủy ban nhân dân
  cấp huyện quản lý ñối với ñường trong phạm vi của huyện. Hệ thống ñường xã là
  các ñường nối trung tâm hành chính xã ñến các thôn xóm hoặc các ñường nối giữa
  các xã với nhau. Ủy ban nhân dân xã quản lý ñường trong phạm vi xã. ðường thôn
  xóm bao gồm các ñường trong nội bộ khu dân cư và các ñường từ thôn ra ñồng
  ruộng.
  - Khái niệm về ngành xây dựng
  Ngành xây dựng theo nghĩa rộng (còn có thể gọi là lĩnh vực ñầu tư và xây
  dựng) bao gồm:
  - Chủ ñầu tư có công trình cần xây dựng kèm theo các bộ phận có liên quan
  - Các doanh nghiệp xây dựng chuyên nhận thầu xây lắp các công trình
  - Các tổ chức tư vấn ñầu tư và xây dựng chuyên làmcác công việc như lập
  dự án ñầu tư, khảo sát, thiết kế, quản lý thực hiệndự án
  - Các tổ chức cung ứng vật tư và thiết bị cho xây dựng
  - Các tổ chức tài chính và ngân hàng phục vụ xây dựng
  - Các tổ chức nghiên cứu và ñào tạo phục vụ xây dựng
  - Các cơ quan Nhà nước trực tiếp liên quan ñến xâydựng
  - Các tổ chức dịch vụ khác phục vụ xây dựng
  Lĩnh vực ñầu tư mà ngành xây dựng quan tâm là lĩnhvực ñầu tư ñược thực
  hiện thông qua việc xây dựng công trình ñể vận hànhvà sinh lời mà không bao gồm
  các lĩnh vực ñầu tư khác như ñầu tư tài chính, ñầu tư không kèm theo các giải pháp
  xây dựng công trình [5]
  - Khái niệm về quản lý kinh tế trong xây dựng
  Quản lý kinh tế trong xây dựng là sự tác ñộng một cách liên tục, có tổ chức,
  có hướng ñích ñến nền kinh tế trong xây dựng bằng một hệ thống ñồng bộ các biện
  pháp: kinh tế - xã hội, tổ chức – kỹ thuật và các biện pháp khác nhằm ñạt ñược hiệu
  quả kinh tế - xã hội cao nhất của quá trình kinh tếtrong những ñiều kiện xác ñịnh cụ
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  7
  thể và trên cơ sở vận dụng sáng tạo những quy luật kinh tế khách quan nói chung và
  các ñặc ñiểm vận ñộng của chúng nói riêng trong lĩnh vực kinh tế xây dựng.
  - Khái niệm về quản lý ñường giao thông liên thôn
  Quản lý ñường giao thông liên thôn là việc thực thi các chính sách do hội
  ñồng quyết ñịnh và phối hợp các hoạt ñộng hàng ngàyñể ñạt ñược mục ñích và mục
  tiêu của cơ quan hay tổ chức. Nâng cao ñiều kiện sống cho người dân nông thôn
  thông qua cải tạo các ñường giao thông liên thôn; tăng khả năng tiếp cận cho các
  vùng nông thôn với các dịch vụ, thương mại; góp phần vào chương trình xóa ñói
  giảm nghèo của Chính phủ. Tăng cường năng lực quản lý của các cơ quan trung
  ương và ñịa phương. Giảm tác ñộng xấu do ñiều kiện hệ thống ñường giao thông
  liên thôn kém gây ra ñối với sức khỏe của dân cư nông thôn và giảm thiểu tình trạng
  ô nhiễm môi trường nông thôn.
  - Tiêu chuẩn kỹ thuật của ñường giao thông liên thôn
  Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh: ñường giao thông liên thôn gồm hai loại
  ñường A và B với bề rộng mặt ñường tương ứng là 3,5m và 3m; bề rộng nền ñường là
  5m và 4m. Kết cấu mặt ñường và nền móng rất khác nhau tùy thuộc ñiều kiện tự nhiên
  và xã hội tại mỗi vùng lãnh thổ. [7]
  2.1.1.2 ðặc ñiểm trong xây dựng và quản lý hệ thốngñường giao thông liên thôn
  a. Về mặt ñầu tư xây dựng hệ thống ñường giao thôngliên thôn
  Mạng lưới ñường giao thông liên thôn ở các huyện nghèo, các xã vùng sâu
  vùng xa ñược ưu tiên phục hồi, nâng cấp, ñặc biệt làm mới nhiều ñoạn ñường cho
  các xã chưa có ñường ô tô vào tới trung tâm. Tính riêng tổng mức ñầu tư vốn cho
  xây dựng mới và nâng cấp cải tạo giao thông liên thôn giai ñoạn 2006 – 2010, bao
  gồm 1.816 tuyến ñường với tổng chiều dài là 49.407 km, trong ñó ñường giao thông
  huyện là 16.042 km và ñường giao thông xã là 29.682km với tổng kinh phí là
  38.276 tỷ ñồng sẽ ñược xây dựng và cải tạo.
  Tuy nhiên, việc phát triển hệ thống ñường giao thông liên thôn cũng còn quá
  nhiều bất cập. Vấn ñề ñầu tiên ñặt ra là sự hạn hẹpcủa nguồn vốn so với nhu cầu to
  lớn của phát triển hệ thống giao thông liên thôn. Mạng lưới giao thông liên thôn,
  giao thông liên thôn còn thiếu về số lượng, chưa ñảm bảo chất lượng và chưa ñá

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban quản lý dự án huyện Phúc Thọ (2007), Quy hoạch giao thông nông thôn
  huyện Phúc Thọ ñến 2020, Hà Nội.
  2. Bộ Giao thông vận tải (2007), Chiến lược quốc gia về giao thông nông thôn ñến
  năm 2020, Hà Nội
  3. Chương trình tiếp cận Cồng ñồng ðông Nam á (2004), Sự tham gia của Cộng
  ñồng trong giao thông nông thôn – những vấn ñề về ñóng góp và tham gia ở Việt
  Nam (Báo cáo cuối cùng), Công ty Tư vấn Mekong Economics
  4. ðỗ Xuân Nghĩa (2009), Một số giải pháp thúc ñẩy ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
  giao thông nông thôn Việt Nam từ nay ñến năm 2020
  5. ðinh Văn ðãn và CN Lưu Văn Duy, tài liệu tham khảo kinh tế xây dựng.
  6. Hội cầu ñường Hà Nội (2009), ðiều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận
  tải huyện Phúc Thọ ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020, Hà Nội
  7. Lê Thị Bích Lan (2008), Nghiên cứu quản lý hệ thống giao thông nông thôn
  huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
  8. Niên giám thống kê huyện Phúc Thọ (2008 - 2010)
  9. Phòng Thống kê huyện Phúc Thọ (2008 - 2010), Báocáo chính thức các chỉ tiêu
  Kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2008 – 2010
  10. Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ (2010), Báo cáo một số thông tin kinh tế
  huyện Phúc Thọ, Hà Nội
  11. Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ (2010), Báo cáo về tình hình quản lý, ñầu tư
  công trình giao thông liên thôn trên ñịa bàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội
  12. Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ (2010), ðiều chỉnh quy hoạch tổng thể phát
  triển kinh tế - xã hội của huyện Phúc Thọ ñến năm 2020, Hà Nội

  Xem Thêm: Nghiên cứu ứng xử của người dân trong xây dựng và quản lý hệ thống đường giao thông liên thôn ở huyện Phúc Thọ thành phố Hà nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ứng xử của người dân trong xây dựng và quản lý hệ thống đường giao thông liên thôn ở huyện Phúc Thọ thành phố Hà nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status