Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN . ii
  LỜI CẢM ƠN iii
  MỤC LỤC iv
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TĂT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  PHẦN I: MỞ ðẦU . 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI 2
  2.1. Mục tiêu chung . 2
  2.2. Mục tiêu cụ thể 3
  2.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 4
  PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN
  LÀNG NGHỀ . 5
  2.1 Cơ sở lý luận . 5
  2.1.1 Một số khái niệm liên quan ñến ñề tài 5
  2.1.2 Lý thuyết về sự phát triển nói chung và pháttriển làng nghề
  nói riêng 9
  2.1.3 Tầm quan trọng phát triển làng nghề nói chung và phát triển
  làng nghề huyện Gia Bình nói riêng . 11
  2.1.4 Tác ñộng của phát triển làng nghề 18
  2.1.5 Nội dung cơ bản của phát triển làng nghề 19
  2.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển làng nghề . 21
  2.2 Cơ sở thực tiễn 24
  2.2.1 Thực tiễn phát triển làng nghề ở Việt Nam 24
  2.2.2 Thực tiễn phát triển làng nghề trên thế giới 28
  2.2.3 Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn . 31
  PHẦN III: ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 35
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 35
  3.1.1 ðặc ñiểm về tự nhiên của huyện Gia Bình . 35
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội huyện Gia Bình . 36
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 45
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 45
  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 46
  3.3 Một số chỉ tiêu phản ánh phát triển làng nghề truyền thống 47
  PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49
  4.1 Thực trạng phát triển làng nghề truyền thống ởhuyện Gia Bình
  - tỉnh Bắc Ninh 49
  4.1.1 Lịch sử hình thành các làng nghề truyền thống 49
  4.1.2 Thực trạng phát triển làng nghề truyền thốngở làng nghề ñiều tra 51
  4.1.3 ðóng góp ngân sách Nhà nước của các làng nghề trên ñịa bàn
  huyện Gia Bình . 81
  4.1.4 Những vấn ñề xã hội liên quan . 82
  4.2 Các nguyên nhân ảnh hưởng ñến phát triển làng nghề . 84
  4.3 ðánh giá chung . 86
  4.4 ðịnh hướng phát triển làng nghề 89
  4.4.1 Các quan ñiểm về phát triển làng nghề . 89
  4.4.2 ðịnh hướng phát triển làng nghề 90
  4.5 Giải pháp chủ yếu thúc ñẩy phát triển nghề trên ñịa bàn huyện
  Gia Bình 91
  4.5.1 Giải pháp từ phía cơ quan quản lý Nhà nước . 91
  4.5.2 Giải pháp từ các cơ sở sản xuất trong làng nghề 93
  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98
  5.1 Kết luận . 98
  5.2 ðề xuất, kiến nghị . 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 103
  PHỤ LỤC 105

  PHẦN I: MỞ ðẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Làng nghề truyền thống ở nước ta ñã có từ lâu ñời với nhiều làng nghề
  nổi tiếng trong và ngoài nước. Cùng với các làng nghề truyền thống các làng
  nghề mới cũng xuất hiện. Trong ñiều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay các
  làng nghề có vị trí ñặc biệt quan trọng, chúng là một bộ phận cơ bản của công
  nghiệp nông thôn. Phát triển các làng nghề tạo ñiềukiện ñể khai thác sử dụng
  các nguồn lực khan hiếm có hiệu quả, thu hút nhiều lao ñộng, góp phần tích
  cực vào việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xây dựng nông thôn mới có
  khả năng thu hút nhiều lao ñộng góp phần tích cực vào việc giải quyết việc
  làm tăng thu nhập cho người lao ñộng nhất là ở vùngnông thôn.
  Huyện Gia Bình là ñịa phương có nhiều làng nghề, trong những năm qua
  làng nghề của ñịa phương luôn ñược các cấp các ngành quan tâm tạo ñiều
  kiện phát triển. Làng nghề phát triển ñã góp phần tăng trưởng kinh tế bình
  quân giai ñoạn 2006 – 2010 kinh tế huyện Gia Bình tăng trưởng 9,9%, trong
  ñó nông – lâm – ngư nghiệp tăng 5,7%; công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp
  (CN – TTCN) tăng 16,5%; dịch vụ tăng 15,7%; giá trịsản xuất CN-TTCN
  năm 2010 ñạt 1.445 tỷ ñồng tăng 14,5% so với năm 2005 (bình quân tăng
  19,3%) thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu nông thôn theo hướng giảm dần tỷ trọng
  sản xuất nông nghiệp, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ.
  Năm 2010 tỷ trọng nông – lâm – ngư nghiệp 37,9% giảm 5,9% so với năm
  2005; CN- TTCN 32,1% tăng 11,4% so với năm 2005; dịch vụ 30% tăng
  5,7% so với năm 2005, ñóng góp rất lớn trong việc giải quyết công ăn việc
  làm, cải thiện ñời sống cho hàng vạn lao ñộng nông thôn.
  Tuy nhiên, tiềm năng thế mạnh và lợi thế so sánh của các làng nghề
  trên ñịa bàn huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh chưa ñượckhai thác hiệu quả.
  Kinh tế tuy ñạt tăng trưởng, song chưa ñảm bảo pháttriển bền vững; Phát
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  triển sản xuất của các làng nghề trên ñịa bàn huyệnGia Bình ñang ñứng trước
  nhiều khó khăn trong việc duy trì sự phát triển sảnxuất như nguồn vốn hạn
  hẹp, công nghệ, thiết bị thô sơ, trình ñộ tay nghề của lao ñộng cũng như năng
  lực quản lý của chủ cơ sở còn hạn chế, thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn
  ñịnh Môi trường sản xuất kinh doanh ñang bị ô nhiễm, dịch vụ sản xuất
  không ñồng bộ
  Trong xu thế toàn cầu hoá cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa
  học công nghệ, làng nghề của huyện có những cơ hội ñể phát triển, song cũng
  ñứng trước không ít khó khăn, thách thức mới. Tháchthức lớn nhất là sức ép
  cạnh tranh khốc liệt với nhiều hàng hoá của các nước có trình ñộ công nghệ
  cao, kiểu dáng mẫu mã ña dạng, chất lượng cao, giá thành hạ Do vậy, nếu
  không ñầu tư phát triển, biến thách thức thành cơ hội thì các làng nghề của
  Bắc Ninh nói chung và huyện Gia Bình nói riêng sẽ phải ñối mặt với nhiều
  khó khăn cả về kinh tế, xã hội và môi trường.
  Vấn ñề ñặt ra lúc này cần phải tổ chức ñánh giá cụthể về thực trạng và
  những ñòi hỏi ñặt ra ñối với làng nghề trên ñịa bànhuyện, trên cơ sở ñó kiến nghị,
  ñề xuất, bổ sung các chủ trương, chính sách và giảipháp cụ thể của ñịa phương
  nhằm tiếp tục thúc ñẩy làng nghề phát triển là mộtviệc làm cần thiết, bởi ñây là
  một trong những yếu tố sống còn ñể tạo môi trường hoàn thiện nhất cho làng nghề
  vừa bảo tồn ñược giá trị văn hoá truyền thống vốn có, ñồng thời nâng cao năng lực
  cạnh tranh của sản phẩm làng nghề trên thị trường trong và ngoài nước.
  ðó chính là lý do tôi chọn ñề tài:
  “Phát triển làng nghề truyền thống trên ñịa bàn huyện Gia Bình -
  tỉnh Bắc Ninh”.
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI
  2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, ñánh giá thực trạng phát triển làng nghề
  truyền thống trên ñịa bàn huyện Gia Bình - tỉnh BắcNinh, từ ñó ñề xuất một
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  số biện pháp nhằm ñẩy mạnh phát triển làng nghề truyền thống trong thời
  gian tới.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển
  nghề nói chung và phát triển làng nghề truyền thốnghuyện Gia Bình nói
  riêng.
  - ðánh giá thực trạng phát triển và phân tích các y ếu tố ảnh hưởng ñến
  phát triển làng nghề truyền thống trên ñịa bàn huyện Gia Bình.
  - ðề xuất phương hướng và các giải pháp cơ bản ñể phát triển các
  làng nghề truyền thống trên ñịa bàn huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh
  trong thời gian tới.
  2.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  2.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu phát triển một số làng nghề truyền thốngtrên ñịa bàn
  huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh, hộ chuyên sản xuất,hộ sản xuất gia
  công, hộ kiêm sản xuất nông nghiệp (NN), hợp tác xã(HTX), Công ty
  trách nhiệm hữu hạn (Cty TNHH), doanh nghiệp tư nhân (DNTN).
  2.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: ðề tài tập trung ñi sâu vào nghiên cứu thực trạng
  và giải pháp nhằm phát triển một số làng nghề truyền thống trên ñịa bàn
  huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh.
  - Về không gian: ðề tài tập trung nghiên cứu 2 làngnghề truyền
  thống trên ñịa bàn huyện: Làng nghề gò ñúc ñồng ðại Bái, làng nghề tre
  trúc Xuân Lai.
  - Về thời gian: ðề tài thu thập số liệu thứ cấp từ năm 2008-2010
  và số liệu ñiều tra năm 2010.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
  ðăt ra các câu hỏi?
  - Tình hình phát triển làng nghề truyền thống ở huyện Gia Bình trong
  những năm qua như thế nào ?
  - Lý do nào ảnh hưởng tới sự phát triển ñó? Những thành công, thách
  thức của phát triển làng nghề truyền thống là gì?
  - ðể phát triển làng nghề truyền thống bền vững cầncó những giải pháp
  nào?
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN
  LÀNG NGHỀ
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Một số khái niệm liên quan ñến ñề tài
  2.1.1.1 Làng nghề
  Làng xã Việt Nam phát triển từ rất lâu ñời và gắn chặt với nông nghiệp
  và kinh tế nông thôn. Thông thường các làng xã ban ñầu sống chủ yếu dựa vào
  trồng trọt và chăn nuôi có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển của xã
  hội, một số nghề phụ trong các gia ñình ñã phát triển và dần dần hình thành
  làng nghề.Ngày nay, ở nhiều ñịa phương bên cạnh làng nghề truyền thống
  (LNTT) còn có những làng nghề (LN) mới.
  Hiện nay có nhiều quan niệm khác nhau về LN cũng như các quy ñịnh
  khác nhau về tiêu chuẩn ñể công nhận LN giữa các ñịa phương trong nước.
  Khái quát chung lại thì LN ñược hiểu là những làng ở nông thôn có một hay
  một số nghề phi nông nghiệp chiếm ưu thế về số hộ, số lao ñộng và tỷ trọng
  thu nhập so với nghề nông.
  Trong quá trình phát triển của kinh tế thị trường, ngày nay LN không bị
  bó hẹp trong phạm vi một làng mà chúng lan toả ra thành nhiều làng, xã, vùng
  cùng sản xuất các ngành nghề thủ công. Mặt khác ngành nghề ở các LN cũng
  ñược mở rộng và phát triển cả về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các hoạt
  ñộng dịch vụ phục vụ sản xuất và ñời sống con ngườivới các loại hình sản
  xuất kinh doanh (SXKD) chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ. Các thành phần kinh
  tế không còn phổ biến là các hộ gia ñình mà ñã ña dạng các thành phần, các tổ
  chức kinh tế như các tổ hợp, hợp tác xã, các loại hình doanh nghiệp tư nhân,
  các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn .
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  Có nhiều ý kiến ñưa ra về khái niệm làng nghề. GiáoSư Trần
  Quốc Vượng ñã ñưa ra khái niệm về làng nghề như sau: “Làng nghề là
  một thiết chế kinh tế- xã hội ở nông thôn, ñược cấuthành bởi hai yếu tố
  làng và nghề, tồn tại trong một không gian ñịa lý n hất ñịnh, trong ñó bao
  gồm nhiều hộ gia ñình sinh sống bằng nghề thủ công là chính, giữa họ có
  mối liên kết về kinh tế, xã hội và văn hóa”.
  Xét về mặt ñịnh tính, làng nghề ở nông thôn nước tañược hình
  thành và phát triển do yêu cầu của phân công lao ñộ ng và chuyên môn
  hoá nhằm ñáp ứng nhu cầu phát triển và chịu sự tác ñộng mạnh của nông
  nghiệp và nông thôn Việt Nam với những ñặc trưng của nền văn hoá lúa
  nước và nền kinh tế hiện vật, sản xuất nhỏ tự cấp tự túc.
  Xét về mặt ñịnh lượng, làng nghề là những làng ở ñócó số người
  chuyên làm nghề thủ công nghiệp và sống chủ yếu bằng nguồn thu nhập
  từ nghề ñó chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng dân số củ a làng. Tiêu chí ñể
  xem xét một cách cụ thể ñối với một làng nghề ñiển hình là:
  - Số hộ chuyên làm một hoặc nhiều nghề thủ công chi ếm từ 40-
  50%
  - Thu nhập từ nghề thủ công chiếm trên 50% tổng giátrị sản lượng
  của làng.
  Tuy nhiên những tiêu chí trên không phải là tuyệt ñối mà chỉ có ý
  nghĩa tương ñối về mặt ñịnh lượng. Bởi vì ở mỗi làng nghề bao giờ cũng
  có sự khác nhau về quy mô sản xuất, quy trình công nghệ, tính chất sản
  phẩm và số người tham gia vào trong quá trình sản xuất. Do vậy sự phát
  triển của các làng nghề thường khác nhau và có nhữn g biến ñộng khác
  nhau trong từng thời kỳ.
  Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật và công nghệ cùng với sự phân
  công lao ñộng ñã phát triển ở mức ñộ cao hơn thì khái niệm làng nghề
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  7
  cũng ñược mở rộng hơn, nó không chỉ bó hẹp ở những làng chỉ có các hộ
  chuyên làm nghề thủ công. ðiều này có thể hiểu dướihai góc ñộ: Thứ
  nhất là, công nghệ sản xuất không hoàn toàn là côngnghệ thủ công như
  trước ñây, mà ở nhiều làng nghề ñã áp dụng công ngh ệ cơ khí và bán cơ
  khí. Thứ hai là, trong các làng nghề khi sản xuất phát triển ở mức ñộ cao
  hơn thì sẽ làm nảy sinh sự phát triển của nhiều nghề khác nhằm phục vụ
  cho nó. Do vậy, xuất hiện nhiều người chuyên làm dịch vụ cung cấp
  nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cho các hộ và cơ sở sản xuất chuyên
  làm nghề thủ công, từ ñó hình thành và phát triển n hững làng nghề với
  mô hình kết hợp nhiều nghề. Chẳng hạn như ở Ninh Hiệp xuất hiện thêm
  nhiều nghề mới ngoài những nghề truyền thống và dầndần hình thành
  nên một mô hình kết hợp nông- công- thương - dịch vụ.
  Tóm lại, khái niệm làng nghề cần ñược hiểu là một cụm dân cư
  sinh sống trong một làng (thôn, tương ñương thôn) thuộc các xã,
  phường, thị trấn, có hoạt ñộng sản xuất kinh doanh các ngành nghề ở
  từng hộ gia ñình hoặc các cơ sở trong làng, sử dụngcác nguồn lực trong
  và ngoài ñịa phương sản xuất và kinh doanh một hoặcnhiều loại sản
  phẩm khác nhau, phát triển tới mức trở thành nguồn sống chính hoặc
  thu nhập chủ yếu của một bộ phận người dân trong là ng ( những làng ở
  nông thôn có các ngành nghề phi nông nghiệp chiếm ưu thế về số hộ, lao
  ñộng và tỷ trọng thu nhập so với nghề nông).
  LN mới ñược hình thành trên cơ sở phát triển lan toả của nghề truyền
  thống, việc truyền nghề, nhận cấy nghề mới sang cáclàng xã khác. Cùng với
  quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá (CNH – HðH)ñất nước và phát triển
  kinh tế thị trường ñã hình thành các LN hiện ñại, SXKD ña dạng, kỹ thuật
  công nghệ hiện ñại. ðó chính là những LN mới ra ñờitrong quá trình CNH -
  HðH nông nghiệp nông thôn.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình. Kinh tế phát triển nông thôn.Nhà xuất bản Nông Nghiệp 2005
  2. TS Mai Thanh Cúc, TS Quyền ðình Hà (2005). Kinh tế phát triển nông
  thô. NXB Nông nghiệp
  3. TS ðỗ Kim Chung, PGS.PTS Phạm Vân ðình, PTS Trần Văn ðức, PTS
  Quyền ðình Hà (1997). Kinh tế nông nghiệp. NXB nông nghiệp
  Hà Nội
  4. Trần Minh Yến. Làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hoá,
  hiện ñại ho. Nhà xuất bản Khoa học xã hội (2004)
  5. Mai Thế Hởn (1999). Tình hình phát triển làng nghề thủ công truyền
  thống ở một số nước Châu Á- Những kinh nghiệm cần quan tâm
  ñến ñối với Việt Nam. Những vấn ñề kinh tế thế giới
  6. Nguyễn Văn (1995). Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn của
  chính phủ Thái Lan. Quản lý nông nghiệp
  7. Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Sinh Cúc, Hoàng Vĩnh Lê(1998). Thực trạng
  công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp nông thônViệt Nam.
  NXB Thống kế Hà Nội
  8. Nguyễn Văn ðại, Trần văn Luận(1997). Tạo việc làm thông qua khôi
  phục và phát triển Làng nghề truyền thống. NXB nông nghiệp,
  Hà Nội
  9. Dương Bá Phượng (2001). Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá
  trình công nghiệp hoá. Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà Nội
  10. http://WWW.bacninh.gov.vn
  11. Nguyễn Trí Dĩnh chủ nhiệm (2005). Những giải pháp nhằm phát triển LN
  ở một số tỉnh ñồng bằng Sông Hồng. ðề tài nghiên cứu khoa học
  cấp Bộ, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  104
  12. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam(2003). Thực trạng và
  giải pháp nhằm phát triển LN tỉnh Bắc Ninh. Kỷ yếu hội thảo khoa
  học, Hà Nội.
  13. Niên gián thống kê huyện Gia Bình 2005 – 2009
  14. Nghị quyết Tỉnh uỷ số 16/NQ-TU (2009). ðề án phát triển ngành nghề
  phi nông nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Ninh.
  15. Nghị quyết ðại Hội ðảng Bộ tỉnh Bắc Ninh năm 2010
  16. Nguyễn Như Chung. Quá trình hoàn thiện các chính sách thúc ñẩy phát
  triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn từ 1997 ñến nay - Thực
  trạng, kinh nghiệm và giải pháp. Luận án Tiến sĩ năm 2009 trường
  ðại học Kinh tế quốc dân.
  17. Sở Công thương Bắc Ninh (2011). Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh
  Bắc Ninh giai ñoạn 2011 – 2020 tầm nhìn ñến 2030.

  Xem Thêm: Phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status