Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu chính sách thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu chính sách thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu chính sách thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ vii
  Danh mục hình viii
  Danh mục các ký hiệu chữ viết tắt ix
  1. MỞ ðẦU 41
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài3
  1.2.1 Mục tiêu chung 3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu4
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 4
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ðẦU TƯ VÀ
  CHÍNH SÁCH THU HÚT ðẦU TƯ5
  2.1 Cơ sở lý luận 5
  2.1.1 Khái niệm về chính sách, phân loại chính sách5
  2.1.2 Các biện pháp khuyến khích thu hút ñầu tư8
  2.1.3 Khái niệm về ñầu tư và phân loại ñầu tư14
  2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến thu hút ñầu tư18
  2.1.5 Vai trò của chính sách thu hút ñầu tư22
  2.1.6 Những cam kết quốc tế của Việt Nam về ñầu tư nước ngoài24
  2.2 Cơ sở thực tiễn 24
  2.2.1 Các chính sách thu hút ñầu tư của nước ta24
  2.2.2 So sánh chính sách thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt
  Nam với một số nước châu Á36
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU42
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu42
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang42
  3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của KCN ðình Trám48
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 53
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu53
  3.2.2 Phương pháp phân tích 54
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu phân tích55
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN57
  4.1 Các chính sách khuyến khích thu hút ñầu tư của tỉnhBắc Giang
  và KCN ðình Trám 57
  4.1.1 Các chính sách thu hút ñầu tư của tỉnh Bắc Giang58
  4.1.2 Hoạt ñộng xúc tiến thu hút ñầu tư của tỉnh Bắc Giang63
  4.1.3 ðánh giá kết quả thực hiện chính sách thu hút ñầu tư phát triển
  KCN ðình Trám giai ñoạn 2003-201066
  4.2 Thực trạng thu hút vốn ñầu tư vào KCN ðình Trám68
  4.2.1 Số lượng dự án và vốn ñăng ký ñầu tư vào KCN ðình Trám68
  4.2.2 Số lượng các quốc gia và vùng lãnh thổ ñầu tư vào KCN ðình Trám 71
  4.2.3 Tình hình sử dụng ñất tại KCN theo giấy phépñầu tư74
  4.2.4 Các dự án ñã thực hiện ñầu tư vào KCN ðình Trám75
  4.2.5 Các dự án ñã ñăng ký bị thu hồi giấy phép ñầu tư77
  4.2.6 Tình hình thu hút và sử dụng lao ñộng ở KCN ðình Trám78
  4.2.7 Tình hình SXKD của các doanh nghiệp tại KCN ðình Trám80
  4.2.8 Năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Giang82
  4.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới thu hút ñầu tư vào KCN ðình Trám83
  4.3.1 Thông tin về các doanh nghiệp ñiều tra83
  4.3.2 Kết quả ñiều tra 84
  4.3.3 Bài học kinh nghiệm cho việc chỉ ñạo các KCNkhác trên ñịa
  bàn tỉnh 104
  4.4 Giải pháp ñẩy mạnh thu hút ñầu tư phát triển KCN ðình Trám
  và các KCN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang ñến năm 2020108
  4.4.1 ðịnh hướng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang ñến 2020108
  4.4.2 Giải pháp tăng cường thu hút ñầu tư vào KCN ðình Trám và
  các KCN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang ñến năm 2020110
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ116
  5.1 Kết luận 116
  5.2 Kiến nghị 117
  Tài liệu tham khảo 119
  Phụ lục 123

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Từ các chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước,tỉnh Bắc Giang
  ñã tập trung mọi khả năng ñể tiến hành công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, nâng
  cao tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ coi ñầutư là nhân tố quan trọng
  cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
  Trong giai ñoạn 2006 - 2009, Bắc Giang là tỉnh có tốc ñộ phát triển
  kinh tế khá cao so với các tỉnh của vùng trung du miền núi phía Bắc. Các khu
  công nghiệp, cụm công nghiệp phát triển một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên ñến
  năm hết quí 2 năm 2010, diện tích của nhiều khu công nghiệp vẫn chưa ñược
  lấp ñầy do nhiều nguyên nhân khác nhau.
  Bắc Giang là tỉnh có nhiều ñiều kiện thuận lợi cũngnhư tiềm năng
  trong thu hút ñầu tư, tỉnh ñã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tháo gỡ
  các khó khăn, tinh giảm các thủ tục cho các nhà ñầutư, khuyến khích thu hút
  ñầu tư nên số lượng dự án cũng như vốn ñăng ký ñầu tư vào tỉnh Bắc Giang
  ñã tăng nhanh trong giai ñoạn 2000-2009. Tuy nhiên,các chính sách thu hút
  ñầu tư cũng như quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách ở
  các cơ quan chức năng của tỉnh còn một số bất cập, làm cho các nhà ñầu tư
  gặp nhiều khó khăn, phiền hà từ khâu tiếp cận ñến triển khai, thực hiện các dự
  án. Kết quả ñạt ñược chưa tương xứng với ñiều kiện,tiềm năng của tỉnh và việc
  ñầu tư vào các KCN trên ñịa bàn tỉnh có dấu hiệu giảm dần.
  Hiện nay, các tỉnh thành trong cả nước ñã ban hành các chính sách ưu
  ñãi, khuyến khích ñầu tư riêng; trong ñó có 32/63 tỉnh thành ñã ban hành cả
  những ưu ñãi, khuyến khích “xé rào” chứng tỏ chính quyền các tỉnh thành rất
  coi trọng việc thu hút ñầu tư vào ñịa phương mình. ðiều ñó ñã dẫn ñến sự cạnh
  tranh mạnh mẽ giữa các tỉnh trong thu hút ñầu tư phát triển kinh tế-xã hội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  Nằm cách thủ ñô Hà Nội 50 km về phía Bắc và là một tỉnh thuộc khu
  vực trung du miền núi, Bắc Giang là một nơi có nhiều ñiều kiện thuận lợi ñể
  phát triển kinh tế xã hội của vùng. Từ sau khi có chủ trương về phát triển các
  KCN của ðảng và Nhà nước thì trong những năm qua các khu và cụm công
  nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ñã ñược xây dựng và phát triển, thu hút ñược nhiều
  dự án hợp tác ñầu tư trong và ngoài nước. Trong ñó nổi bật lên là các KCN
  trọng ñiểm như KCN ðình Trám, KCN Song Khê- Nội Hoàng, KCN Quang
  Châu, KCN Vân Trung, KCN Việt Hàn, cụm công nghiệp ðồng Vàng. Phần
  lớn các KCN ở ñây ñều ñã thu hút ñược lượng vốn ñầutư lớn từ các tổ chức
  nước ngoài và các ñơn vị cá nhân trong nước, tuy nhiên hiện nay có một số
  KCN còn chưa ñược lấp ñầy như giá ñất, cơ sở hạ tầng phát triển chưa ñáp
  ứng ñược với tốc ñộ phát triển của nền kinh tế, thực hiện các chủ trương chính
  sách còn nhiều khó khăn ðiều ñó làm hạn chế sức thu hút các nhà ñầu tư ñổ
  vốn vào các KCN của tỉnh.
  Do vậy, cần phải tiến hành nghiên cứu tìm hiểu những ñiểm mạnh,
  ñiểm yếu trong các chính sách thu hút ñầu tư của Bắc Giang, so sánh ñối
  chiếu với các chính sách của tỉnh khác cũng như chính sách của cả nước ñể từ
  ñó rút ra những kinh nghiệm, ñề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các cơ
  chế chính sách thu hút ñầu tư nâng cao hơn nữa kết quả và hiệu lực của các
  chính sách thu hút ñầu tư của tỉnh trong thời gian tới.
  Khu công nghiệp ðình Trám thuộc huyện Việt Yên là khu công nghiệp
  ñược hình thành ñầu tiên của tỉnh Bắc Giang theo Quyết ñịnh số
  261/2003/Qð-TTg ngày 10/12/2003 của Thủ tướng ChínhPhủ. Khu công
  nghiệp ðình Trám có diện tích 100 ha ñược qui hoạchthành 5 cụm nhỏ. ðến
  nay sau hơn 8 năm ñi vào hoạt ñộng nhiều dự án ñầu tư trong và ngoài nước
  ñược xây dựng và ñi vào hoạt ñộng trong KCN. Tuy nhiên, bên cạnh những
  kết quả khả quan ñã ñạt ñược thì vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập làm hạn chế
  kết quả và hiệu quả thu hút vốn ñầu tư, ảnh hưởng ñến chính sách thu hút ñầu
  tư của tỉnh. Một câu hỏi ñặt ra cho các cấp, các ngành trong toàn tỉnh là làm
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  thế nào ñể thu hút ñược nhiều nguồn vốn ñầu tư từ trong và ngoài nước và
  làm sao ñể sử dụng ñược vốn có hiệu quả hơn ñang lànỗi băn khoăn trăn trở.
  Việc nghiên cứu các chính sách thu hút ñầu tư của tỉnh vào KCN ðình
  Trám là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách nhằmñẩy mạnh thu hút ñầu tư
  vào KCN ðình Trám và giúp tỉnh Bắc Giang rút ra cácbài học kinh nghiệm
  ñể chỉ ñạo các KCN tiếp theo phát triển ñúng hướng,khai thác tốt nhất tiềm
  năng và lợi thế của tỉnh. Tuy nhiên, cho ñến nay chưa có nghiên cứu nào ñược
  thực hiện nhằm phân tích, ñánh giá việc thực hiện các chính sách thu hút ñầu
  tư mà tỉnh và KCN ñã ban hành ñến việc thu hút ñầu tư bao gồm ñầu tư trong
  nước và ñầu tư nước ngoài ñến KCN ðình Trám. Xuất phát từ các lý do trên
  chúng tôi tiến hành nghiên cứu ðề tài: “Nghiên cứu chính sách thu hút ñầu
  tư phát triển khu công nghiệp ðình Trám, tỉnh Bắc Giang”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở phân tích các chính sách ñã ban hành và thực trạng thu hút
  ñầu tư vào KCN ðình Trám tỉnh Bắc Giang thời gian qua, ñề xuất các giải
  pháp ñẩy mạnh thu hút ñầu tư phát triển KCN trong thời gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách thu hút
  ñầu tư phát triển kinh tế xã hội;
  - Phân tích các chính sách thu hút ñầu tư của tỉnh Bắc Giang và KCN ðình
  Trám thời gian qua và các yếu tố ảnh hưởng ñến thu hút ñầu tư vào KCN ðình
  Trám tỉnh Bắc Giang thời gian qua;
  - ðề xuất các giải pháp chủ yếu ñẩy mạnh thu hút ñầu tư phát triển KCN
  ðình Trám và các KCN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang ñến năm 2020.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Hệ thống các văn bản, chính sách thu hút ñầu tư củatỉnh Bắc Giang và
  KCN ðình Trám.
  Các doanh nghiệp ñã ñầu tư vào KCN ðình Trám
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  * Phạm vi về không gian: KCN ðình Trám tỉnh Bắc Giang
  * Phạm vi về thời gian
  - Số liệu thu thập phân tích: Giai ñoạn 2007 - 2010
  - Thời gian tiến hành nghiên cứu: Tháng 8/2010 ñến tháng 8/2011.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ðẦU TƯ
  VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT ðẦU TƯ
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Khái niệm về chính sách, phân loại chính sách
  2.1.1.1 Chính sách
  Thuật ngữ “chính sách” ñược sử dụng phổ biến trên sách báo, phương
  tiện thông tin và ñời sống xã hội. Mọi chủ thể kinhtế - xã hội ñều có những
  chính sách của mình.
  Theo quan niệm phổ biến, chính sách là phương thức hành ñộng ñược một
  chủ thể khẳng ñịnh và thực hiện nhằm giải quyết những vấn ñề lặp ñi lặp lại.
  Chính sách xác ñịnh những chỉ dẫn chung cho quá trình ra quyết ñịnh.
  Chúng vạch ra phạm vi hay giới hạn cho phép của cácquyết ñịnh, nhắc nhở các
  nhà quản lý những quyết ñịnh nào có thể và những quyết ñịnh nào là không thể.
  Bằng cách ñó, các chính sách hướng suy nghĩ và hànhñộng của mọi thành viên
  trong tổ chức vào việc thực hiện các mục tiêu chungcủa tổ chức (ðoàn Thị Thu
  Hà, 2006).
  2.1.1.2 Chính sách ñầu tư và chính sách ưu ñãi, khuyến khích ñầu tư
  Chính sách ñầu tư là một hệ thống những nguyên tắc,công cụ, biện
  pháp do Nhà nước sử dụng ñể ñiều tiết các mối quan hệ trong lĩnh vực ñầu tư.
  Chính sách ñầu tư chịu ảnh hưởng của chính sách kinh tế - xã hội của quốc
  gia và phục vụ những nhiệm vụ Nhà nước ñặt ra trongtừng giai ñoạn.
  Các chính sách ưu ñãi, khuyến khích về ñầu tư ñược hiểu là Nhà nước
  ban hành các quy ñịnh nhằm tạo ñiều kiện hoặc tạo ra những lợi ích nhất ñịnh
  cho các nhà ñầu tư trong nước và nước ngoài khi tiến hành ñầu tư vào nền
  kinh tế, trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, của nền kinh tế
  xã hội và của nhà ñầu tư (Bùi Ngọc Cường, 2007).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  2.1.1.3 Các chính sách ưu ñãi, khuyến khích ñầu tư của nước ta
  Trước năm 2005, hệ thống pháp luật về ñầu tư của Việt Nam ñược chia
  thành hai lĩnh vực ñiều chỉnh chính bao gồm các hoạt ñộng ñầu tư trong nước
  và các hoạt ñộng ñầu tư nước ngoài.
  Chính sách khuyến khích ñầu tư trong nước là việc Nhà nước quy ñịnh
  các ñiều kiện thuận lợi hơn cho nhà ñầu tư trong nước khi các ñối tượng này
  tiến hành ñầu tư vào những ñịa bàn, lĩnh vực nằm trong danh mục khuyến
  khích của Nhà nước. Mức ñộ ưu ñãi ñối với nhà ñầu tư ñó ñược nhìn nhận
  trong tương quan so sánh với ñiều kiện ñầu tư của các nhà ñầu tư khác hoặc
  chính những nhà ñầu tư ñó khi ñầu tư vào những dự án nằm ngoài danh mục
  khuyến khích ñầu tư (Bùi Ngọc Cường, 2007).
  Chính sách khuyến khích ưu ñãi ñầu tư nước ngoài ñược hiểu là việc
  nước tiếp nhận ñầu tư ban hành các quy ñịnh mà thông qua ñó dành cho các
  nhà ñầu tư là người nước ngoài hoặc công dân nước sở tại cư trú ở nước ngoài
  những ưu ñãi khi những ñối tượng này tiến hành hoạtñộng ñầu tư ở nước tiếp
  nhận ñầu tư (Bùi Ngọc Cường, 2007).
  Những ưu ñãi này có thể liên quan ñến thủ tục hành chính, các chính
  sách tài chính, sử dụng ñất, sử dụng các nguồn tài nguyên và các ưu ñãi khác
  theo hướng có lợi cho nhà ñầu tư. ðối với các quy ñịnh của Nhà nước khuyến
  khích thu hút ñầu tư nước ngoài, mức ñộ thuân lợi và ưu ñãi trong mỗi biện
  pháp, chính sách khuyến khích ñược ñánh giá trong tương quan so sánh với các
  quy ñịnh dành cho các nhà ñầu tư trong nước khi ñầutư vào cùng lĩnh vực
  hoặc ñịa bàn nhất ñịnh hoặc trong tương quan so sánh với các quy ñịnh về ñầu
  tư nước ngoài của các nước khác trong khu vực hoặc trên thế giới.
  Khuyến khích ñầu tư thể hiện thái ñộ của nước tiếp nhận ñầu tư ñối với
  các nhà ñầu tư nước ngoài, số lượng các biện pháp khuyến khích mà Nhà
  nước quy ñịnh tỷ lệ thuận với mức ñộ mong muốn ñượchấp thụ nguồn vốn
  ñầu tư lớn từ các nhà ñầu tư nước ngoài của nước tiếp nhận ñầu tư.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang (2011). Báo cáo về tình hình ñầu tư
  các dự án vào Khu công nghiệp. Phòng quản lý ñầu tư – Ban quản lý
  các KCN tỉnh Bắc Giang.
  2. Bộ tài chính, Quyết ñịnh số 189/2000/Qð-BTC ngày 24/11/2000, quy ñịnh
  về khung giá thuê ñất
  3. Bộ tài chính, Thông tư số 26/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy ñịnh bỏ
  thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
  4. Bộ tài chính, Thông tư số 81/1999/TT-BTC ngày 30/6/1999 thực hiệnQuyết
  ñịnh số 53/1999/Qð-TTg
  5. Chính Phủ, Nghị ñịnh số 24/2000/Nð-CP về hướng dẫn thi hành Luật ñầu
  tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000, (2001), NXB Chính trị Quốc
  gia, Hà Nội
  6. Chính Phủ, Nghị ñịnh số 164/2003/Nð-CP, quy ñịnh chi tiết thi hành luật
  thuế thu nhập doanh nghiệp, (2003),NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội
  7. Chính Phủ, Nghị ñịnh 152/2004/Nð-CP sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của
  nghị ñịnh 164, (2004), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội
  8. Chính phủ, Nghị ñịnh số 94/1998/Nð-CP sửa ñổi Nghị ñịnh số
  54/1993/Nð-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành luật thuế XNK năm
  1993, (1993), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội
  9. Chính Phủ, Nghị ñịnh số 158/2003/Nð-CP quy ñịnh chi tiết thi hành luật
  thuế giá trị gia tăng 2003, (2003), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội
  10. Chính phủ, Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14/3/2008 Quy ñịnh về
  KCN, KCX và Khu kinh tế.
  11. Chính phủ, Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 21/08/2006 Về ñăng ký
  kinh doanh.
  12. Chính phủ, Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22/9/2006 Quy ñịnh chi
  tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ñầutư.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 121
  13. Chính phủ, Nghị ñịnh số 124/2008/Nð-CP, ngày 11/12/2008 “Quy ñịnh
  chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  14. Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang (2011) “Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang
  2010”, NXB Thống kê Hà Nội.
  15. Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang (2010) “Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang
  2009”, NXB Thống kê Hà Nội.
  16. Bùi Ngọc Cường (2007), Giáo trình Luật ñầu tư, NXB Công an nhân dân
  17. ðỗ Hữu Hào (2006). “Vai trò của khu công nghiệp, khu chế xuất ñối với
  việc nâng cao trình ñộ công nghệ, quản lý doanh nghiệp và hiện ñại
  hóa hệ thống kết cấu hạ tầng”. Nguồn: Tạp chí Khu công nghiệp Việt
  Nam tháng 6/2006: http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/xemtin.asp/
  idcha=3125&cap=3&id=3425.
  18. ðoàn Thị Thu Hà (2006), Chính sách Kinh tế-xã hội, NXB Khoa học và
  kỹ thuật
  19. Phạm Thị Thu Hiền (2008), “Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường
  thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Hải Dương”, Luận
  văn thạc sỹ kinh tế, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  20. Trần Ngọc Hưng (2006), “ðổi mới và tăng cường công tác vận ñộng xúc
  tiến ñầu tư vào các KCN”, tạp chí KCN Việt Nam, tháng 02/2006.
  21. Võ Thanh Lập (2010). “ðịnh hướng phát triển các KCN tỉnh ðồng Nai
  năm 2011”.Bản tin khu công nghiệp ngày 10/03/2011. Nguồn:
  http://www.khucongnghiep.com.vn/news_detail.asp?id=159&IDN=238
  1&lang=vn.
  22. Quốc hội (2005), Luật doanh nghiệp, số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
  23. Quốc hội (2005), Luật ñầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
  24. Nguyễn Anh Quyền – Trưởng Ban quan lý các KCN tỉnh Bắc Giang,
  “Các KCN – ñiểm nhấn quan trọng trong thu hút ñầu tư của tỉnh Bắc
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 122
  Giang”. Nguồn: http://www.khucongnghiep.com.vn/news_detail.asp?
  ID= 160&CID=1&IDN=2048&lang=vn
  25. Nguyễn Anh Quyền – Trưởng Ban quan lý các KCN tỉnh Bắc Giang,
  “Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang nhìn lại một năm ñã qua” tháng
  1/2011. Nguồn: http://www.bacgiang-iza.gov.vn/index.php?option=
  com_content&view=article&id=307:Ban-qun-ly-cac-kcn-tnh-bc-giang-nhin-li-mt-nm-a-qua&catid=90:tin-ca-ban-qun-ly&Itemid=210
  26. Nguyễn Tiến Quyết (2009). “Một số giải pháp ñẩymạnh thu hút ñầu tư
  vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 2010-2020”, Luận
  văn thạc sỹ kinh tế, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  27. Phạm Thái Sơn – Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnhHưng Yên, “Thu hút ñầu
  tư vào các KCN trên ñịa bàn tỉnh Hưng Yên”. Nguồn:
  http://www.khucongnghiep.com.vn/news_detail.asp?ID=170&IDN=2366.
  28. UBND Tỉnh Bắc Giang (2011). “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát
  triển kinh tế - xã hội năm 2010, phương hướng nhiệmvụ năm 2011”.
  Nguồn: http://www.bacgiang-iza.gov.vn/index.php?option=com_
  content&view=article&id=301:kt-qu-thc-hin-nhim-v-phat-trin-kinh-t-nm-2010-phng-hng-nhim-v-nm-2011&catid=90:tin-ca-ban-quan-ly&Itemid=210
  29. UBND tỉnh Bắc Giang (2011). “Hội nghị doanh nghiệp các khu, cụm
  công nghiệp Bắc Giang năm 2011”.Nguồn: http://www.bacgiang-iza.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=315:h i-ngh-doanh-nghip-cac-khu-cm-cong-nghip-bc-giang-nm-2011&catid=90:tin-ca-ban-qun-ly&Itemid=210.
  30. UBND tỉnh Bắc Giang, Quyết ñịnh số 34/2002/Qð-UB ngày 07/03/2002
  Về việc ban hành Qui ñịnh ưu ñãi, khuyến khích ñầu tư trên ñịa bàn
  tỉnh Bắc Giang.

  Xem Thêm: Nghiên cứu chính sách thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chính sách thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status