Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hệ thống nhận dạng và phân loại văn bản

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hệ thống nhận dạng và phân loại văn bản

  CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU . 8
  I.1. Giới thiệu: . 8
  I.2. Tổng quan về phân loại văn bản và các nghiên cứu đã thực hiện . 9
  I.3. Mục tiêu của luận văn . 10
  I.4. Nội dung nghiên cứu 11
  I.5. Kết quả đạt được 12
  CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14
  II.1. Một số định nghĩa trong vấn đề văn bản và ngôn ngữ: . 14
  II.1.1. Các cấp độ trong ngôn ngữ: . 14
  II.1.2. Các quan hệ trong ngôn ngữ 14
  II.2. Phân loại ngôn ngữ . 15
  II.2.1. Phân theo cội nguồn . 15
  II.2.2. Phân theo loại hình . 15
  II.2.3. Phân theo trật tự từ của ngôn ngữ 16
  II.3. Các đặc điểm của tiếng Anh 17
  II.4. Tóm tắt các phương pháp phân loại văn bản bằng tiếng Anh . 17
  II.4.1. Naïve Bayes (NB) . 17
  II.4.2. Phương pháp K–Nearest Neighbor (kNN) 19
  II.4.3. Support vector Machine (SVM) . 21
  II.4.4. Neural Network (NNet) 23
  II.4.5. Linear Least Square Fit (LLSF) . 25
  II.4.6. Centroid- based vector 26
  II.5. Các đặc điểm cơ bản về tiếng Việt 27
  II.6. So sánh đối chiếu tiếng Anh-Việt . 28
  II.7. Tóm tắt các phương pháp phân loại văn bản bằng tiếng Việt . 28
  II.7.1. Phương pháp khớp tối đa Maximum Matching: forward/backward. 28
  * Ưu điểm 29
  * Hạn chế 30
  II.7.2. Phương pháp giải thuật học cải biến (Transformation-based
  Learning, TBL) 30
  * Nội dung . 30
  * Ưu điểm 30
  * Hạn chế 31
  II.7.3. Mô hình tách từ bằng WFST và mạng Neural . 31
  * Nội dung . 31
  * Ưu điểm 34
  * Hạn chế 35
  II.7.4. Phương pháp quy hoạch động (dynamic programming) . 35
  * Nội dung . 35
  * Ưu điểm 36
  * Hạn chế 36
  II.8. Mô tả phương pháp sử dụng trong đề cương . 36
  II.8.1. Chọn phương án thực hiện luận văn 36
  II.8.2. Hạt nhân cho các chuỗi Text . 37
  II.8.3. Cơ sở lý thuyết của Support vector Machine (SVM): 43
  II.8.4. Huấn luyện SVM . 48
  II.8.5. Phân loại văn bản . 49
  CHƯƠNG III. MÔ TẢ BÀI TOÁN và XỬ LÝ BÀI TOÁN 50
  III.1. Các yêu cầu đối với việc phân loại văn bản . 50
  III.2. Cấu trúc chương trình 51
  III.2.1. Bước 1: Tiền xử lý số liệu 51
  III.2.2. Bước 2: Tách câu: . 52
  III.2.3. Bước 3: Tách từ: 52
  III.2.4. Bước 4: Gán nhãn từ loại – Đánh trọng số 52
  III.2.5. Bước 5: Sử dụng thuật toán để phân loại văn bản cần đọc . 52
  III.3. Các bước thực hiện trong chương trình . 52
  III.3.1. Tiền xử lý số liệu: . 52
  III.3.2. Tách câu 55
  III.3.3. Tách từ 57
  III.3.4. Gán nhãn – đánh trọng số . 60
  III.3.5. Huấn luyện . 64
  III.3.6. Phân loại văn bản 66
  CHƯƠNG IV. CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM .69
  IV.1.1. Chuẩn bị số liệu . 69
  IV.1.2. Mô tả chương trình: . 71
  IV.1.1. Cài đặt . 71
  IV.1.2. Một số giao diện của chương trình 72
  IV.1.3. Cài đặt . 77
  IV.1.4. Các lưu ý khi chuẩn bị số liệu 78
  IV.1.5. Kết quả thử nghiệm . 86
  CHƯƠNG V. KẾT LUẬN .89
  CHƯƠNG VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  CHƯƠNG VII. PHỤ LỤC .94
  VII.1. Cấu trúc CSDL của chương trình 94
  VII.2. Kết quả nhận dạng văn bản 94
  VII.3. Các đặc trưng của mẫu phân loại văn bản (trích) . 95
  CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
  I.1.Giới thiệu:
  Chúng ta hãy cùng nhau xem xét các trường hợp thường hay xảy
  ra trong thực tế sau:
  Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, hệ thống dữ
  liệu số hoá trở nên khổng lồ để phục vụ cho việc lưu trữ trao đổi thông
  tin, Dữ liệu số hoá này rất đa dạng - nó có thể là các dữ liệu dưới dạng
  tập tin văn bản text, tập tin văn bản MS Word, tập tin văn bản PDF, mail,
  HTML .v.v. Các tập tin văn bản cũng được lưu trữ trên máy tính cục bộ
  hoặc đươc truyền tải trên intenet, cùng với thời gian và/hoặc số lượng
  người dùng tăng nhanh thì các tập tin này ngày càng nhiều và đến một
  thời điểm nào đó thì số lượng tập tin này sẽ vượt quá tầm kiểm soát, do
  đó khi muốn tìm kiếm lại 1 văn bản nào đó việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn
  và phức tạp, đặc biệt là trong trường hợp người cần tìm kiếm không nhớ
  rõ các câu cần tìm chính xác trong văn bản
  Các thông tin trên internet có rất nhiều và phong phú gần như đáp
  ứng được hầu hết các nhu cầu thông tin của con người khi cần tra cứu
  thông tin. Các thông tin này thường xuyên được cập nhật và thay đổi liên
  tục, do vậy khi người cần tìm kiếm muốn tìm kiếm thông tin thì lượng
  thông tin thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm sẽ rất nhiều nhưng chưa đủ để trở
  thành tài liệu phục vụ cho người tìm kiếm; do đó khi người sử dụng muốn
  sắp xếp các thông tin tìm được theo thể loại (nhóm văn bản) thì thời gian
  thực hiện sẽ mất rất nhiều (thời gian) và công sức bỏ ra cũng không phải
  nhỏ
  Từ các nhu cầu trên mà yêu cầu về một Hệ thống nhận dạng và
  phân loại văn bản để đáp ứng yêu cầu phân loại văn bản sau đó mới
  thực hiện tìm kiếm được ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của người
  dùng. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu và ứng dụng thực tế dùng
  để thực hiện việc phân loại văn bản, tuy nhiên các ứng dụng đó cũng
  chưa thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của người sử dụng, do vậy mà việc
  tìm kiếm, nghiên cứu các giải thuật, các phương pháp phân loại văn bản
  vẫn được tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện
  Với mục tiêu góp phần vào lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng phân
  loại văn bản vào cuộc sống, luận văn này sẽ thực hiện các công việc sau:
  - Nghiên cứu và tổng hợp một số phương pháp phân loại văn bản
  (tiếng Anh và tiếng Việt) đã làm và sau đó đưa ra 1 số nhận xét
  đánh giá
  - Nghiên cứu và đưa vào ứng dụng trong việc phân loại văn bản
  tiếng Việt bằng lý thuyết khá mới hiện nay là lý thuyết phân loại văn
  bản bằng hạt nhân chuỗi (string kernels) và phương pháp hỗ trợ
  vecto (Support vector Machine - SVM)
  - Đưa ra một chương trình máy tính để thử nghiệm và có kết quả
  đánh giá về phương pháp phân loại văn bản sử dụng Hạt nhân
  chuỗi (string kernels) kết hợp với Máy hỗ trợ vecto (Support vector
  Machine - SVM)
  I.2. Tổng quan về phân loại văn bản và các nghiên cứu đã thực
  hiện
  Bài toán nhận dạng và phân loại văn bản là một trong những bài
  toán kinh điển trong lĩnh vực xử lý dữ liệu văn bản. Xử lý dữ liệu văn bản
  bao gồm:
  - Kiểm tra lỗi chính tả (spelling-checker)
  - Kiểm tra lỗi văn phạm (grammar checker)
  - Từđiển đồng nghĩa (thesaurus)
  - Phân tích văn bản (text analyzer)
  - Phân loại văn bản (text classification)
  - Tóm tắt văn bản (text summarization)
  - Tổng hợp tiếng nói (voice synthesis)
  - Nhận dạng giọng nói (voice recognization)
  - Dịch tự động (automatic translation)
  - .
  Phân loại văn bản là công việc phân tích nội dung của văn bản và
  sau đó ra quyết định văn bản này thuộc nhóm nào trong các nhóm văn
  bản đã cho trước. Do đó để công việc phân loại văn bản chính xác cần
  phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
  - Các văn bản trong nhóm đã được phân loại phải có những tiêu
  chuẩn chung nào đó
  - Các văn bản khi phân tích thì phải “hiểu” được nội dung để xác
  định được các tiêu chuẩn trong văn bản
  - Việc xác định loại của văn bản khi so sánh với các nhóm văn bản
  yêu cầu phải có những định lượng xác định để xác định chính xác
  văn bản cần phân tích thuộc nhóm văn bản nào
  Do đó rõ ràng việc phân loại văn bản chính là công việc khai phá
  dữ liệu văn bản (text data mining). Trong lĩnh vực khai phá dữ liệu, các
  phương pháp phân loại văn bản đã dựa trên những phương pháp quyết
  định như quyết định Bayes, cây quyết định, láng giềng gần nhất, mạng
  nơron, . Những phương pháp này đã cho kết quả chấp nhận được và
  được sử dụng trong thực tế, tuy nhiên việc nghiên cứu việc phân loại văn
  bản tiếng Việt vẫn chưa được lâu năm và chưa được sâu rộng, nguyên
  nhân là do tiếng Việt có những đặc trưng khác với tiếng Anh như từ
  không biến đổi hình thái, ý nghĩa ngữ pháp nằm ở ngoài từ, ranh giới từ
  không xác định mặc nhiên bằng khoảng trắng .v.v. (xin xem thêm ở phần
  II.3. Các đặc điểm cơ bản về tiếng Việt), ở đây có thể kể tên khá nhiều
  nghiên cứu về vấn đề này ở phần tham khảo
  I.3.Mục tiêu của luận văn
  Do phạm vi bài toán khá lớn và thời gian làm đề tài cũng hạn hẹp nên
  mục tiêu nghiên cứu của luận văn này sẽ được tập trung ở các điểm sau:
  - Nghiên cứu kỹ thuật phân loại văn bản và một số phương pháp phân
  loại văn bản, mô tả các yêu cầu chính yếu nhất của từng phương pháp
  và rút ra các ưu/khuyết điểm của từng phương pháp, các phương pháp
  được nghiên cứu ở đây là các phương pháp được đánh giá tương đối
  mới, đã được các đề tài nghiên cứu trong nước ứng dụng
  - Nghiên cứu và ứng dụng cách xử lý ngôn ngữ tiếng Việt:
  o Phương pháp tách từ ứng dụng trong tiếng Việt (trong luận văn
  này sử dụng phương pháp Maximum Matching: forward/backward
  nhưng sẽ có một số cải biến để tăng độ chính xác)
  o Phương pháp phân tích để định dạng văn bản tiếng Việt (trong
  luận văn sử dụng phương pháp phân tích Support vector machine
  (SVM) dựa trên lý thuyết về String kernels)
  - Xây dựng thử nghiệm phương pháp nhận dạng và phân loại văn bản
  tiếng Việt dựa trên các nghiên cứu về tách từ, string kernels và SVM đã
  nêu ở trên
  - Đưa ra các kết luận và có thể dùng để so sánh với các phương pháp
  khác đã được sử dụng, đồng thời cũng sẽ nêu ra phương hướng để giải
  quyết các vấn đề còn tồn tại
  I.4.Nội dung nghiên cứu
  Dựa trên các mục tiêu của luận văn việc nghiên cứu trong luận văn này
  sẽ tiến hành bám sát yêu cầu mục tiêu đòi hỏi:
  - Nghiên cứu các phương pháp phân tích văn bản mới được đưa ra hoặc
  có tính phổ biến được sử dụng nhiều trong thực tế
  - Dựa trên các kết quả đã nghiên cứu về phân loại văn bản ở trên thì luận
  văn sẽ chọn lựa một phương pháp mới trong việc phân loại văn bản đó
  là phương pháp Hạt nhân chuỗi (String Kernels) kết hợp với Máy Hỗ trợ
  Vecto (Support vector machine – SVM)
  - Luận văn cũng sẽ nghiên cứu các phương pháp phân tích và tách câutừ
  trong tiếng Việt, với mỗi phương pháp sẽ đưa ra được các ưu nhược
  điểm của từng phương pháp

  Xem Thêm: Hệ thống nhận dạng và phân loại văn bản
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống nhận dạng và phân loại văn bản sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status