Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất trên địa bàn tỉnh phú thọ ( luận văn thạc sĩ k

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất trên địa bàn tỉnh phú thọ ( luận văn thạc sĩ k

  MỤC LỤC
  Trang Lời cam đoan . i Mục lục . ii Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt viii
  Danh mục các bảng ix
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐA DẠNG HÓA NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG SẢN XUẤT 4
  1.1. Lý luận chung về vốn đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất 4
  1.1.1. Khái niệm vốn và vốn đầu tư KCHTSX . 4
  1.1.2. Phân loại vốn đầu tư KCHTSX . 5
  1.1.3. Đặc điểm vốn đầu tư KCHTSX 9
  1.1.4. Vai trò vốn ĐT KCHTSX và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư KCHTSX 11
  1.1.4.1. Vốn đầu tư KCHTSX và đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX cần thiết cho nền kinh tế, tác động đến tổng cung, tổng cầu của nền kinh tế 12
  1.1.4.2. Vốn đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX tạo điều kiện cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa . 13
  1.1.4.3. Vốn đầu tư KCHTSX và đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX nhằm phát triển lực lượng sản xuất, củng cố quan hệ sản xuất phát triển 14
  1.1.4.4. Vốn đầu tư KCHTSX và đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX là yếu tố quyết định tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 15
  1.1.4.5. Vốn đầu tư KCHTSX và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư KCHTSX là điều kiện cho quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại 16
  1.1.4.6. Vốn đầu tư KCHTSX và đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX là yếu tố quyết định phát triển kinh tế bền vững . 17
  iv
  1.2. Nội dung, sự cần thiết và các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư KCHTSX 18
  1.2.1. Nội dung đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX 18
  1.2.1.1. Nguồn vốn từ ngân sách Nhà Nước cấp 19
  1.2.1.2. Nguồn vốn từ các doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế 21
  1.2.1.3. Nguồn vốn thu hút từ đầu tư nước ngoài . 22
  1.2.1.4. Nguồn vốn tiết kiệm từ dân cư . 24
  1.2.2. Sự cần thiết đa dạng hoá nguồn vốn ĐT KCHTSX . 25
  1.2.2.1. Đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi phải tích lũy vốn cho Công nghiệp hóa, hiện đại hóa . 25
  1.2.2.2. Đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX góp phần hội nhập nhanh kinh tế giữa các vùng, miền, khu vực và thế giới . 26
  1.2.2.3. Đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX do yêu cầu đòi hỏi của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH,HĐH. 27
  1.2.2.4. Đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX do yêu cầu đòi hỏi của việc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế . 27
  1.2.2.5. Đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX do yêu cầu đòi hỏi phải nâng cao trình độ cán bộ quản lý kinh tế 28
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hoá nguồn vốn ĐT KCHTSX . 28
  1.2.3.1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước. 29
  1.2.3.2. Trình độ phát triển của nền kinh tế và đời sống nhân dân. 31
  1.2.3.3. Phân định mức độ quản lý nhà nước về đầu tư đối với từng loại nguồn vốn của các chủ sở hữu, từng nhóm dự án. 32
  1.2.3.4. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, các quy phạm kỹ thuật, và quản lý đầu tư KCHTSX nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư KCHTSX. 33
  1.2.3.5. Sự phát triển của thị trường tài chính, thị trường vốn. 34
  1.3. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố về đa dạng hoá nguồn vốn ĐT KCHTSX . 34
  v
  1.3.1 Tổng quan của một số tỉnh, thành phố về việc thực hiện đa dạng hoá nguồn vốn ĐT KCHTSX 34
  1.3.1.1. Thành phố Hà Nội 34
  1.3.1.2. Thành phố Hồ Chí Minh 35
  1.3.1.3. Thành phố Đà Nẵng . 36
  1.3.1.4. Tỉnh Nghệ An . 37
  1.3.1.5 Tỉnh Thái Bình 37
  1.3.2. Các bài học kinh nghiệm rút ra có thể vận dụng cho tỉnh Phú Thọ trong quá trình đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư KCHTSX 39
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 43
  2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết 43
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 43
  2.2.1. Cơ sở phương pháp luận . 43
  2.2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể . 43
  2.3. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích 45
  2.4. Phương pháp chuyên gia 45
  Chương 3. THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HOÁ NGUỒN VỐN ĐT KCHTSX TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ . 46
  3.1. Hiện trạng đa dạng hoá nguồn vốn ĐT ĐT KCHTSX thời gian qua 46
  3.1.1. Một số đặc điểm về tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ có ảnh hưởng đến đa dạng hoá nguồn vốn ĐT KCHTSX 46
  3.1.1.1. Đặc điểm về tự nhiên của tỉnh Phú Thọ . 46
  3.1.1.2. Đặc điểm về kinh tế của tỉnh Phú Thọ . 48
  3.1.1.3. Đặc điểm về văn hóa xã hội của tỉnh Phú Thọ 51
  3.1.2. Hiện trạng đa dạng hoá nguồn vốn ĐT KCHTSX tỉnh Phú Thọ 52
  3.1.2.1. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp 52
  3.1.2.2. Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài . 55
  3.2. Đánh giá tình hình đa dạng hoá nguồn vốn ĐT KCHTSX trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 61
  3.2.1. Những thành tựu trong quá trình đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư KCHTSX . 61
  3.2.2. Những hạn chế trong quá trình đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư KCHTSX 64
  3.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư KCHTSX . 66
  Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐA DẠNG HOÁ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ĐT KCHTSX TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ . 72
  4.1. Định hướng tăng cường, đẩy mạnh đa dạng hoá nguồn vốn ĐT KCHTSX trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 . 72
  4.1.1. Dự báo về sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ và nhu cầu vốn của tỉnh đến năm 2015 72
  4.1.1.1. Dự báo sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 . 72
  4.1.1.2. Dự báo nhu cầu về vốn ĐT KCHTSX của tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 73
  4.1.2. Những quan điểm cơ bản nhằm đẩy mạnh về đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 74
  4.1.2.1. Phải coi đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế, trước hết là thành phần kinh tế nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 75
  4.1.2.2. Đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX phải gắn với các quá trình phát triển và chịu sự tác động của các quy luật kinh tế thị trường. 76
  4.2.2.3. Đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX ở tỉnh Phú Thọ phải thực hiện phát triển đồng bộ tất cả mọi hình thức, nhưng trước mắt phải chú trọng nguồn vốn từ NSNN 76
  4.1.2.4. Đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX ở tỉnh Phú Thọ phải được xác định là quá trình liên tục, lâu dài phải tích cực và khẩn trương . 77
  4.1.3. Phương hướng và mục tiêu đẩy mạnh về đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ . 78
  vii
  4.1.3.1. Phương hướng đẩy mạnh về đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 78
  4.1.3.2. Mục tiêu đẩy mạnh về đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ . 80
  4.2. Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh đa dạng hoá nguồn vốn ĐT KCHTSX trên địa bàn tỉnh Phú Thọ . 82
  4.2.1. Giải pháp về hoàn thiện cơ chế, tạo lập môi trường thuận lợi cho đa dạng hóa nguồn vốn ĐT KCHTSX . 82
  4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ĐT KCHTSX . 85
  4.2.3. Giải pháp về huy động các nguồn vốn đầu tư KCHTSX trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 87
  4.2.3.1. Giải pháp về vốn Ngân sách Nhà Nước . 87
  4.2.3.2. Giải pháp về huy động vốn từ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế . 89
  4.2.3.3. Giải pháp về huy động vốn từ các tầng lớp dân cư và tổ chức xã hội . 89
  4.2.3.4. Giải pháp về huy động vốn từ nước ngoài . 92
  4.2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý nguồn vốn ĐT KCHTSX . 96
  KẾT LUẬN 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

  Xem Thêm: đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất trên địa bàn tỉnh phú thọ ( luận văn thạc sĩ k
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất trên địa bàn tỉnh phú thọ ( luận văn thạc sĩ k sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status