Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sử dụng tro tuyển phả lại hàm lượng cao trong bê tông khối lớn thông t

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sử dụng tro tuyển phả lại hàm lượng cao trong bê tông khối lớn thông t

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan 1
  Lời cảm ơn 2
  Mục lục 3
  Danh mục các bảng 6
  Danh mục các hình vẽ và đồ thị 9
  Danh mục các chữ viết tắt 11
  Mở đầu 12
  Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ỨNG
  DỤNG BÊ TÔNG THÔNG THƯỜNG, BÊ TÔNG KHỐI
  LỚN SỬ DỤNG TRO BAY Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ
  GIỚI
  15
  1.1 Tình hình nghiên cứu, ứng dụng bê tông thông thường, bê
  tông khối lớn sử dụng tro bay trên thế giới
  15
  1.1.1 Bê tông sử dụng tro bay 15
  1.1.2 Bê tông khối lớn sử dụng tro bay 25
  1.2 Tình hình nghiên cứu, ứng dụng bê tông thông thường, bê
  tông khối lớn sử dụng tro bay ở Việt Nam
  31
  1.2.1 Bê tông sử dụng tro bay 31
  1.2.2 Bê tông khối lớn sử dụng tro bay 34
  Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG
  TRONG NGHIÊN CỨU
  40
  2.1 Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu 40
  2.1.1 Xi măng 40
  2.1.2 Tro bay 42
  2.1.3 Cốt liệu lớn 44
  2.1.4 Cốt liệu nhỏ 46
  6
  2.1.5 Phụ gia dẻo hóa Lignosunphonat 47
  2.2 Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu 48
  2.2.1 Phương pháp xác định độ chảy của vữa 48
  2.2.2 Phương pháp thay thế xi măng bằng TT theo thể tích tuyệt đối 48
  2.2.3 Phương pháp qui hoạch thực nghiệm 49
  2.2.4 Phương pháp sàng ướt xác định tổn thất vữa 50
  2.2.5 Phương pháp xác định tăng nhiệt độ đoạn nhiệt trong bê tông 52
  Chương 3. NGHIấN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TT HÀM
  LƯỢNG CAO ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA VỮA
  TRONG BÊ TÔNG KHỐI LỚN VÀ BÊ TÔNG KHỐI LỚN
  57
  3.1 Ảnh hưởng của TT đến tính chất của chất kết dính hỗn hợp
  xi măng – tro tuyển
  57
  3.1.1 Ảnh hưởng của TT đến thời gian đông kết 57
  3.1.2 Ảnh hưởng của TT đến cường độ chất kết dính 58
  3.1.3 Ảnh hưởng của TT đến nhiệt thủy hóa của chất kết dính 60
  3.2 Ảnh hưởng của TT hàm lượng cao đến một số tính chất của
  vữa trong bê tông khối lớn
  64
  3.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của TT hàm lượng cao đến tính chất cơ lý
  của vữa trong bê tông khối lớn có tỷ lệ N/CKD và hệ số dư hồ
  thay đổi.
  64
  3.2.2 Kết quả thí nghiệm trên mẫu vữa 69
  3.2.3 Nghiên cứu qui luật phát triển cường độ của vữa có hàm lượng
  TT cao
  74
  3.3 Ảnh hưởng của TT hàm lượng cao đến một số tính chất của
  bê tông khối lớn
  75
  3.3.1 Khoảng biến thiên trong qui hoạch thực nghiệm trên mẫu bê tông 76
  3.3.2 Kết quả cường độ nén của bê tông nghiên cứu 79
  3.3.3 Nghiên cứu qui luật phát triển cường độ của bê tông khối lớn TT
  hàm lượng cao.
  82
  7
  3.3.4 So sánh sự phát triển cường độ nén trên mẫu vữa và mẫu bê tông 85
  3.3.5 Kết quả thí nghiệm xác định hệ số tổn thất vữa khi sàng ướt 87
  3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng của TT hàm lượng cao đến tăng nhiệt
  độ đoạn nhiệt trong bê tông khối lớn
  89
  3.4.1 Tính toán nhiệt độ bê tông theo nhiệt thủy hóa chất kết dính 91
  3.4.2 Kết quả nghiên cứu tăng nhiệt độ đoạn nhiệt của bê tông khối lớn
  sử dụng TT
  98
  3.4.3 Kết quả nghiên cứu nhiệt độ đoạn nhiệt của bê tông khối lớn có
  sử dụng tro tuyển Phả Lại kết hợp phụ gia giảm nước
  Lignosunphonat (LS).
  103
  Chương 4. ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ THÀNH PHẦN BÊ TÔNG
  KHỐI LỚN THÔNG THƯỜNG SỬ DỤNG TT HÀM
  LƯỢNG CAO TRÊN CƠ SỞ CÔNG THỨC BÔLÔMÂYSKRAMTAEP
  109
  4.1 Tính toán hiệu chỉnh hệ số A trong công thức Bôlômây-
  Skramtaep
  109
  4.2 Các bước thiết kế cấp phối bê tông 112
  4.2.1 Chỉ dẫn 1- Tính qui đổi cường độ bê tông. 116
  4.2.2 Chỉ dẫn 2 - Các bước tính cấp phối bê tông có Dmax lớn hơn 37,5
  mm.
  117
  4.2.3 Chỉ dẫn 3 - Các bảng tra số liệu. 120
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 122
  Kết luận 122
  Kiến nghị 123
  Tài liệu tham khảo 124
  Phụ lục 1; phụ lục 2; phụ lục 3
  8
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  1-1 Thành phần bê tông nghiên cứu 17
  1-2 Một số công trình bê tông khối lớn sử dụng tro bay trên thế giới 28
  1-3 Nhiệt thủy hóa của chất kết dính khi có và không có tro bay 29
  1-4 Thành phần cấp phối bê tông cho 1m3 29
  1-5 Thành phần cấp phối bê tông cho 1m3 30
  1-6 Thành phần cấp phối BTKL kiến nghị cho 1m3 công trình thủy
  điện Tuyên Quang.
  35
  1-7 Thành phần cấp phối BTĐL kiến nghị cho 1m3 công trình thủy
  điện Sơn La.
  36
  1-8 Kết quả thí nghiệm kiểm chứng trên các khối đổ BTKL 36
  1-9 Nhiệt độ bê tông tại các khối đổ 37
  2-1 Tính chất cơ lý của xi măng PC 40 Bút Sơn 41
  2-2 Tính chất của TT theo ASTM C618 44
  2-3 Các tính chất khác của TT 44
  2-4 Một số tính chất của cốt liệu lớn 46
  2-5 Thành phần hạt của cát vàng Sông Lô 47
  2-6 Một số tính chất khác của cát vàng Sông Lô và phương pháp thử 47
  3-1 Ảnh hưởng của TT đến một số tính chất của CKD 57
  3-2 Kết quả xác định nhiệt thuỷ hóa của XM có sử dụng XND. 61
  3-3 Hệ số dư hồ  khi thay đổi tỷ lệ C/CKD và N/CKD 66
  3-4 Phương trình tương quan giữa  và tỷ lệ C/CKD khi tỷ lệ N/CKD
  thay đổi
  67
  3-5 Độ chảy của vữa khi thay đổi tỷ lệ C/CKD và N/CKD 68
  3-6 Phương trình tương quan giữa độ chảy CH và tỷ lệ C/CKD khi
  N/CKD thay đổi
  69
  9
  3-7 Kế hoạch thực nghiệm (X1 là tỷ lệ N/XM gốc , X2 là tỷ lệ TT/CKD,
  X3 là hệ số dư hồ  )
  70
  3-8 Cường độ nén vữa ở các ngày tuổi 71
  3-9 Phương trình biểu diễn quan hệ giữa cường độ nén (R) với thời
  gian theo Lg(N)
  74
  3-10 Kế hoạch thực nghiệm (X1 là tỷ lệ N/XM gốc , X2 là tỷ lệ TT/CKD,
  X3 là hệ số dư vữa )
  78
  3-11 Kết quả cường độ nén bê tông nghiên cứu và tỷ lệ phát triển cường
  độ các ngày tuổi so với tuổi 28 ngày
  79
  3-12 Hệ số qui đổi cường độ nén của bê tông ở các tuổi về cường độ nén
  tuổi 28 ngày, kt
  82
  3-13 Phương trình quan hệ giữa cường độ nén (R) với thời gian theo Lg(N) 83
  3-14 Cấp phối bê tông có sử dụng TT 88
  3-15 Cấp phối bê tông sử dụng TT cho mẻ trộn 30 lít. 88
  3-16 Một số chỉ tiêu khác của cốt liệu lớn 88
  3-17 Hệ số tổn thất vữa bám dính vào cốt liệu lớn hơn 37,5 mm 88
  3-18 Hệ số tổn thất vữa bám dính vào cốt liệu lớn hơn 37,5 mm 89
  3-19 Hệ số tổn thất vữa bám dính vào cốt liệu lớn hơn 37,5 mm 89
  3-20 Hệ số tổn thất vữa bám dính vào cốt liệu lớn hơn 37,5 mm 89
  3-21 Ảnh hưởng nhệt độ bê tông đến tốc độ thủy hóa chất kết dính 96
  3-22 Chênh lệch thể tích chất kết dính khi thay thế TT theo khối lượng 97
  3-23 Nhiệt thủy hóa của chất kết dính khi kể đến sự chênh lệch nhiệt độ
  và chênh lệch thể tích
  97
  3-24 Cấp phối bê tông có sử dụng TT trong 1m3 99
  3-25 Kết quả nhiệt độ đoạn nhiệt của bê tông có hàm lượng TT khác
  nhau.
  100
  3-26 Cấp phối bê tông trong 1m3 có sử dụng TT kết hợp phụ gia giảm
  nước LS.
  104
  3-27 Kết quả xác định nhiệt độ đoạn nhiệt của bê tông có TT kết hợp
  phụ gia giảm nước LS.
  105
  10
  4-1 Cường độ chất kết dính tuổi 28 ngày 111
  4-2 Hệ số k hiệu chỉnh từ kết quả thí nghiệm 111
  4-3 Thành phần cấp phối bê tông Dmax 37,5 mm 117
  4-4 Thành phần cấp phối bê tông Dmax lớn hơn 37,5 mm 118
  4-5 Thành phần cấp phối bê tông cho 1m3 Dmax lớn hơn 37,5 mm đã hiệu
  chỉnh
  119
  4-6 Lượng dùng nước cho 1 m3 bê tông vật liệu khô hoàn toàn 120
  4-7 Lượng dùng cốt liệu lớn cho 1m3 bê tông 120
  4-8 Thành phần các cỡ hạt trong cốt liệu lớn Dmax 37,5 mm 120
  4-9 Thành phần các cỡ hạt trong cốt liệu lớn Dmax 75,0 mm 121
  4-10 Thành phần các cỡ hạt trong cốt liệu lớn Dmax 150 mm 121
  11
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
  Trang
  1-1 Độ co khô của bê tông có và không có tro bay, tỷ lệ tro bay sử
  dụng so với chất kết dính 25%.
  20
  1-2 Sự phát triển nhiệt độ theo thời gian ở tâm mẫu bê tông
  15x15x15cm
  29
  2-1 Thiết bị xác định tăng nhiệt độ đoạn nhiệt bê tông DTR 10-90-01 54
  2-2 Buồng đựng mẫu bê tông 54
  3-1 Ảnh hưởng của TT đến thời gian đông kết của CKD 58
  3-2 Ảnh hưởng của TT đến cường độ nén của CKD 59
  3-3 Ảnh hưởng của TT đến nhiệt thủy hóa của CKD 60
  3-4 Đồ thị tương quan giữa hệ số và tỷ lệ C/CKD khi N/CKD thay
  đổi.
  67
  3-5 Đồ thị tương quan giữa độ chảy và tỷ lệ C/CKD khi N/CKD thay
  đổi
  68
  3-6 Sơ đồ quy hoạch thực nghiệm (X1, X2, X3 là các biến mã hóa). 70
  3-7 Đồ thị biểu diễn sự phát triển cường độ của vữa theo thời gian. 74
  3-8 Sơ đồ quy họach thực nghiệm (X1, X2, X3 là các biến mã hóa). 77
  3-9 Đồ thị biểu diễn sự phát triển cường độ của bê tông theo thời gian. 83
  3-10 Cường độ vữa, bê tông khi tỷ lệ TT/CKD=30% 85
  3-11 Cường độ vữa, bê tông khi tỷ lệ TT/CKD=50% 86
  3-12 Cường độ vữa, bê tông khi tỷ lệ TT/CKD=70% 86
  3-13 Biểu đồ tăng nhiệt độ đoạn nhiệt của mẫu không sử dụng TT. 93
  3-14 Biểu đồ tăng nhiệt độ đoạn nhiệt của mẫu 30% TT. 94
  3-15 Biểu đồ tăng nhiệt độ đoạn nhiệt của mẫu 50% TT. 94
  3-16 Biểu đồ tăng nhiệt độ đoạn nhiệt của mẫu 70% TT. 95
  12
  3-17 Sự phát triển nhiệt độ của bê tông có hàm lượng TT khác nhau. 99
  3-18 Sự phát triển nhiệt độ đoạn nhiệt của bê tông có hàm lượng TT
  khác nhau.
  100
  3-19 Sự tăng nhiệt độ đoạn nhiệt của bê tông có hàm lượng TT khác
  nhau.
  101
  3-20 Sự phát triển nhiệt độ của bê tông có hàm lượng TT khác nhau kết
  hợp phụ gia giảm nước LS.
  104
  3-21 Sự phát triển nhiệt độ đoạn nhiệt của bê tông có hàm lượng TT kết
  hợp phụ gia giảm nước LS.
  105
  3-22 Sự tăng nhiệt độ đoạn nhiệt của bê tông có hàm lượng TT khác
  nhau kết hợp phụ gia giảm nước LS.
  106
  4-1 Cách chọn tỷ lệ CKD/N từ 3 thành phần bê tông 115
  13
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  BTKL : Bê tông khối lớn
  N/CKD : Tỷ lệ nước/chất kết dính
  TB/CKD;
  TT/CKD : Tỷ lệ tro bay/chất kết dính; Tro tuyển Phả Lại/chất kết dính
  CKD : Chất kết dính
  TB, TT : Tro bay; Tro tuyển Phả Lại
  C/CKD : Tỷ lệ cát/chất kết dính
  C/XM : Tỷ lệ cát/xi măng
  C/CL : Tỷ lệ cát/cốt liệu
  LS : Lignosunfonat
  CLS : Canxi Lignosunfonat
  ;  : Hệ số dư hồ; Hệ số dư vữa
  N,XM,C,D,S : Nước, xi măng, cát, đá, sỏi
  KLTT : Khối lượng thể tích
  Rn : Cường độ nén
  MKN : Mất khi nung
  CLSM : Controlled low-strength material
  PGSD : Phụ gia siêu dẻo
  PGCK : Phụ gia cuốn khí
  PGHH : Phụ gia hóa học
  BTĐL : Bê tông đầm lăn
  SN : Độ sụt
  KL : Khối lượng
  HVFAC : High volume fly ash concrete
  HPVFAC : High performance, High volume fly ash concrete
  XND : Xỉ nhiệt điện Phả Lại
  14
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của Việt Nam, bên cạnh các nhà máy
  nhiệt điện đốt than đang hoạt động. Trong giai đoạn sắp tới sẽ có thêm nhiều nhà
  máy nhiệt điện đốt than khác đi vào họat động, [28]. Hàng năm các nhà máy này
  sẽ thải ra một lượng tro xỉ lớn, [16], lượng tro xỉ này nếu không được xử lý kịp
  thời sẽ gây ô nhiễm môi trường.
  Nước ta có tiềm năng thủy điện lớn. Cho đến nay các công trình thủy điện qui mô
  lớn và vừa đã được xây dựng. Các công trình qui mô nhỏ đã và đang tiếp tục
  được xây dựng. Do đặc thù kết cấu và khối lượng bê tông nhỏ việc sử dụng BTKL
  thông thường lèn chặt bằng đầm rung cho các công trình này là phù hợp.
  Trên thế giới việc nghiên cứu sử dụng tro bay cho cho bê tông khối lớn đã có từ
  lâu song ở Việt Nam việc nghiên cứu sử dụng tro bay cụ thể là tro tuyển Phả Lại
  (TT) cho bê tông khối lớn (BTKL) cũng mới chỉ bắt đầu từ những thập niên gần
  đây.

  Xem Thêm: Nghiên cứu sử dụng tro tuyển phả lại hàm lượng cao trong bê tông khối lớn thông t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sử dụng tro tuyển phả lại hàm lượng cao trong bê tông khối lớn thông t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status