Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống bán lẻ xăng dầu tại xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không Việ

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống bán lẻ xăng dầu tại xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không Việ

  Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống bán lẻ xăng dầu tại xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không miền Nam

  Luận văn tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống bán lẻ xăng dầu tại xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không miền Nam


  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1.1 Tồng quan về kinh doanh xăng dằu 3
  1.2 Tồng quan về hoạt đông phân phối 4
  1.2.1 Khái niệm phân phối và hệ thống phân phối 4
  1.2.2 Vai trò của phân phéi trong các doanh nghiệp thương mại 5
  1.2.3. Các nhân tổ cấu Ihành của hệ thống phân phối 6
  1.2.3.1, Người sản xuất 6
  1.2.3.2. Đại lý 7
  1.2.3.3. Người bán lè 7
  1.2.3.4, Người tiêu dùngcuồi cùng 7
  1.2,4 Quản trị hê thống phân phéi 11
  1.2.4.1 Lập kế hoach 11
  1.2.4.2 Tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối sản phẩm 12
  1.2.4.3 Đánh giá và độne viên các thành viên trong kênh phân phối 12
  1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán lẻ xăng dầu 13
  1.3.1 Các yếu té môi trườne vĩ mô 13
  1.3.1.1 Các yếu tố kinh tế 13
  1.3.1.2 Các yếu tố xă hôi 15
  1.3.1.3 Các yếu té chính trị pháp luật 15
  1.3.1.4 Các yếu té tự nhiên 17
  1.3.1.5 Các yếu té công nghê 17
  1.3.2 Các yêu té môi trườne vi mô 18
  1.3.2.1 Khách hàng 18
  1.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh 18
  1.3.2.3 Nguồn cung cấp 19
  1.3.2.4 Đối thủ tiềm ẳn 20
  1.3.2.5 Sản phẩm thay thế 20
  2.1 Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp TMDKHK miền Nam 22
  2.1.1 Giới thiêu về xí nghiệp 22
  2.1.2 Quá trình thành lập và phát triển 22
  2.1.3 Chửc năng, nhiệm vu hoạt động của công ty 23
  2.1.4 Cơcấu ỉốchửc quản lý 23
  2.1.6 Tình hình hoạt động của xí nghiêp 2009-2011 26
  2.2. Phân tích thực trạng hệ thống bán lẻ tại xí nghiệp TMDK hàng không Miền Nam 28
  2.2.1 Môt sồ yểu tố ảnh hưởne trưc tiếp đến hoạt đông tiêu thụ tại
  XNTMDKHK miển Nam 28
  2.2.1.1 Môi trướng kinh doanh khu vực và trên thế giới 28
  2.2.1.2 Cơ chế quàn lý vĩ mô cùa chính phủ về kinh doanh xăng dầu 31
  2.2.1.3 Đãc điểm của ngành kinh doanh 34
  2.2.1.4 Đãc điểm thi trường xăng dằu 36
  2.2.1.5 Quy trình kỹ thuật công nghê và hệ thống trane thiết bị 37
  2.2.1.6 Đầc điểm lao đône 38
  2.2.2 Phân tích thưc trạng hệ thống bán lẻ tại Xí Nghiệp thưone dầu khí hàng
  khône miền Nam 40
  2.2.2.1 Công tác tồ chửc 40
  2.2.2.2 Công tác nehiên cứu và dự báo thị trường 41
  2223 Công tác xây dưne chưone trình và kể hoạch tiêu thụ 42
  2.2.2.3.1 Kế hoạch hoá bán hàng 42
  2.2.2.3.2 Kế hoach hoá Marketing 44
  2.2.233. Kế hoạch hoá chi phí kinh doanh tiêu thụ 44
  GVHD. TỈÌ.S Lê Đình Thái - V - SVTH:Nguxễn vãn Phức
  2.2.2.4 Xác đinh hệ thổng tiêu thụ 45
  2.2.2.5 Trang bị nơi bán hàng 46
  2.2.3 Đánh giá chune hoat động kinh doanh của xí nghiệp 47
  2.2.3.1. Phân tích kết quả kinh doanh chung cùa Công ty 49
  2.2.3.2 Phân tích kết quả tiêu thụ theo cơ cắu mặt hàng 49
  2.2.3.3. Phân tích kết quả tiêu thu theo qui mô cửa hàng 50
  2.2,4. Đánh giá chung về hoat động tiêu Ihụ cùa Xí Nghiệp 50
  2.2.4.1. ưu điểm 51
  2.2.4.2. Han chế và neuyên nhân 51
  CHƯƠNG 3: MÔT sồ BIÊN PHÁP HOÀN THIỆN HÊ THỐNG BÁN LẺ XĂNG DẲUTAI XÍ NGHIÊP TMDK HÀNG KHÔNG MIỀN NAM 53
  3.1. Mục tiêu và Phương hường phát triền hoạt động tiêu thu 53
  3.1.1 Mục tiêu và phuone hướng của tâp đoàn 53
  3.1,2.Mục tiêu và phuone hướng của Xí Nghiêp 54
  3.1.2.1 ,Mục tiêu, phương hướng Chung 54
  3.1.2.2 Mục tiêu, phương hường cụ thề 55
  3.1.2.3. Mục tiêu xã hội 56
  3.2. Môt số giải pháp hoàn thiện hệ thống bán lẻ tai Xí nghiêp TMDK Hàng
  Không Việt Nam chi nhánh Miền Nam 57
  3.2.1 Hoàn thiên công tác tồ chức 57
  3.2.1.1 Cơ sờ khoa hoc 57
  3.2.1.2 Giải pháp 57
  3.2.2 Hoàn thiên công tác nghiên cửu thị trườne 59
  3.2.2.1 cơ sờ khoa hoc 59
  3.2.2.2. Giải pháp 59
  3.2.3 Giải pháp về đầu lư, hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật 61
  3.2.3.1 Cơsởkhoa học 61
  3.2.3.2. Giải pháp 61
  3.4.4 Tăng cưỡng hoạt động hỗ trợ và kích thích bán hàng 62
  3.4.4.1 Cơ sờ khoa học 62
  3.4.4.2 Giải pháp 63
  3.4.5. Đầu tư mở rông mạng lưới tiêu thụ 64
  3.4.5.1. Cơ sờ khoa học 64
  3.4.5.2. Giải Pháp 64
  3.5 Kiến nghi 66
  3.6 Kềt luận 68
  TÀI LIÊU THAM KHÀO 69
  LỜI MỜ ĐÀU 1. Lý do chọn đề tàỉ.
  Trong xã hội hiên đại ngày nay, nguồn nhiên liêu cho phát triền kinh tế - xã hội của quốc gia khá phone phú, Nhữne neuồn năng lượng, nhiên liệu kề ra ờ đây bao gồm: gỗ, than đá. điện năng, các sản phằm xăng dầu, năng lương haỉ nhân, năng lượng măl ỉrời và các loại năng lượng nhiên liệu khác .trong đó các sản phằm xăng dầu là loại nhiên liêu đãc biệt quan trọng đổi với sư phát triển của mọi quốc gia. Nhu cầu tiêu thụ các sàn phầm xăng dầu luôn chiếm một ỉỷ lê cao ỉrong tồng nhu cầu nhiên liêu của các quốc gia. Do đó ngành công nehiệp dằu khí là ngành công nghiệp có VỊ trí quan trọng quyểt đinh nhất trong sự phát triển kinh tế của quốc gia.
  Đổi với sư ẳn định và phát triền của nền kinh tế - xã hội cùa một quốc gia, xăng dầu còn là nguồn nhiên liệu quan trong phục vụ đời sồng sinh hoạt văn hoá xã hội. Khi nhu cầu xăne dầu cùa xã hội không được đáp ứng thì cuộc sống sẽ trờ nên bế tẳc, đời sồng xã hội sẽ gập rắt nhiều khó khăn khône thề thoát ra được. Xăng dầu là một thứ yểu tố khône thề thiếu đươc để nền kinh tế - xã hội vận hành một cách ươn iru. như là huyết mạch của nền kinh tế xă hôi.
  Xí Nghiêp Thương Mại Xăng Dằu hàng không là môt doanh nghiệp nhà nuõc với hình thữc hoạt đông chính là kinh doanh xăne dằu và các sản phằm hoá dằu. Trài qua 13 năm hoạt độne Xí nghiệp đã tửne bước vươn lên đề khẳng đinh mình, gây được chữ tín đồi với khách hàne ỉrong và ngoài tỉnh nhờ chắt lượne phuc vụ và chất lượne nhiên liệu đạt tiêu chuẩn, Xí nehiệp đã không ngừng lớn mạnh cùng với sư phát triền nhiều mặt của đấỉ nước.
  Qua thời gian thưc tập tại Xí Nghiệp Thương Mai Xăng Dằu hàng không kểt hợp với kiến thức đã lĩnh hội được ờ trường, ở các Thầy Cô, là một sinh viên khoa Quàn tri kinh doanh với hy vong đóne góp môt phấn công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung và hoàn thiện các hoat động tiêu Ihụ nói riêng của Xí Nghiêp Thương Mại Xăng Dầu hàng không, em mạnh dan nghiên cứu và viết để tài: "Một số giải pháp hoàn thỉện hệ thống bán lê xăng dầu tạỉ xí nghỉệp thương mại dầu khí hàng không miền Nain" làm đề tài thực tap của mình.
  2. Mục tỉêu nghiên cứu
  Phân tích thực trạng hê thống bán lẻ của xí nghiệp thương mại xăng dằu hàng không Miển nam và rút ra nhận xét về những thuận lợi và khó khăn mà xí nghiệp đang gặp phải.
  Để nghi một sồ kiến nehị nhằm hoàn thiên hệ Ihống bán lẻ của xí nghiệp,
  3. phuơng pháp nghiên cứu.
  Phương pháp thu thập sơ cấp, thử cắp từ phòng kế toán, trang web của xí nehiệp và các trang web tin cậy khác.
  Phương pháp chuyên gia: thu thập các ý kiến đánh giá của các anh chị trong xí nghiệp.
  4. Phạm vỉ nghỉên cứu
  ❖ Phạm vi không gian:
  Xí Nehiệp Thưone Mai Xăne Dầu Hàng Không Miền Nam.
  Địa chỉ: 60c, đưỡne Trường Sơn, Q.Tân bình, TP.HCM
  ❖ Phạm vi thời gian:
  Từ ngày 18 tháng06 năm 2012 ->ngày 20 tháne 08 năm 2012.
  5. Kết cấu đề ỉàỉ.
  Ngoài lời mở đầu và kết luận đề tài được chia thành 3 chương:
  Chưone 1: Cơ sở lý luận về quản trị bán hàng
  Chưone 2:Thực trạng hê thồnẹ bán lẻ tại Xí nghiệp TMDK hàng mièn Chưone 3: Giải pháp hoàn thiên hệ thồng bán lẻ tại Xí nghiệp thưone mai dầu khí hàng không Miền Nam
  CHỮƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN KINH DOANH BÁN LẼ XÁNG DÀU
  1.1 Tổng quan về kỉnh doanh xăng dầu
  Xăne dầu là tên chung để chỉ các sản phầm của quá ỉrình lọc dầu thô, dùng làm nhiên liệu, bao gồm: xăng động cơ, dầu điêzen, dầu hoả, dầu madút. nhiên liêu bay; các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu độne cơ, khône bao gồm các loại khí hoá lỏng.
  Xăne dầu là mặt hàng vâỉ tư thiết yểu, mang tính chiến lưcrc cho sư phát triền của đất nước. Xăne dầu khône chỉ phục vụ tiêu dùng, giao thông vận tải , mà còn phục vu cho sản xuất, cho an ninh quốc phòng. Với tằm quan trọng đó, Nhà nưởc độc quyển quàn lý ngành hàne xăng dầu, chỉ định các doanh nghiệp nhập khẩu Ihông qua hạn ngạch, trên cơ sở nhu cầu hàne năm của nền kinh tế quéc dân .
  Việc phân phéi tiêu Ihụ xăng dầu trong nước cùa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dằu thône qua các đcrn VI phụ thuôc, bao gồm: các doanh nghiêp thành viên, chi nhánh kho, cửa hàng, trạm bán lẻ và thông qua hê thống tẳng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy đinh của quyết định 187/2003/QĐTT ngày 15/9/2003 cùa Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, quyết định này đưcrc bồ sung và thay thế bằne nghị định sổ 55/2007/NĐ-CP ngày 6/4/2007 của Chính phù .
  Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt độne: xuất khẫu (xăng dằu, nguyên liệu sản xuất trone nưởc và xăng dầu, nguyên liêu có nguồn gồc nhập khẩu), nhập khẩu, tam nhâp tái xuất, chuyền khẳu, gia công xuất khẫu xăne dằu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dằu: phân phéi xăng dằu tại thi trường ỉrong nước; dich vụ cho thuê kho, cảng, tiềp nhận, bảo quản và vận chuyển xấne dầu.
  Cơ sở kinh doanh xãne dầu bao gồm: cảng chuyên dụne, nhà máy sản xuất, xưòng pha chế. kho, phương tiện vân chuyền và cửa hàne bán lẻ xăng dầu.
  Thương nhân kinh doanh xăne dầu bao gồm: Ihương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhâp khầu xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu; thưong nhân làm tồng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu; thưong nhân kinh doanh dịch vụ xăng dằu.
  Thương nhân đấu mồi bao gồm: thương nhân kinh doanh xuất khầu, nhập khẩu xăne dầu và thương nhân sản xuất xăng dầu.
  Giá bán lẻ xăng dầu do Nhà nưởc quyết đinh, các đại lý và tồng đại lý đưọc hường hoa hồng ưên giá quy định nhằm bù đẳp chi phí và có lãi.Chênh lêch

  Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống bán lẻ xăng dầu tại xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không Việ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống bán lẻ xăng dầu tại xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không Việ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status