Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ

  MỤC LỤC
  TÓM TẮT KHÓA LUẬN 1
  LỜI MỞ ĐẦU 2
  PHẦN MỞ ĐẦU 4
  1.1.Sự cần thiết của đề tài 4
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 5
  1.2.1.Mục tiêu chung 5
  1.2.2.Mục tiêu cụ thể 5
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5
  1.3.1. Đối tượng 5
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu . 5
  1.4. Phương pháp nghiên cứu 5
  1.4.1.Nhóm phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 5
  1.4.2.Nhóm phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp . 6
  1.5. Tổng quan các nghiên cứu trước . 6
  1.6. Kết cấu nội dung của đề tài. 7
  Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM . 8
  1.1.Tiêu thụ sản phẩm 8
  1.2.Bản chất của việc tiêu thụ sản phẩm 10
  1.3.Ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm . 11
  1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm 12
  1.4.1.Nhóm nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh . 12
  1.4.2.Nhóm nhân tố thuộc về doanh nghiệp . 13
  1.5.Nội dung của tiêu thụ sản phẩm . 17
  1.5.1. Nghiên cứu thị trường 17
  1.5.2. Lập kế hoạch tiêu thụ 18
  1.5.3 . Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm . 18
  1.6.Các chỉ tiêu đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm 21
  Chương II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP MAY TƯ DOANH TUẤN KỲ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 25
  2.1.3.Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp . 26
  2.1.5. Ngành nghề kinh doanh, sản phẩm, loại hàng hoá . 29
  2.1.7.Kết quả sản xuất kinh doanh 30
  2.2.Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ trên thị trường nội địa. 32
  2.2.1.Tổng quan về kết quả tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp trong những năm gần đây. 32
  2.2.1.Tình hình tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp tại thị trường nội địa 33
  2.3.Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ 53
  2.4.Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp . 57
  2.4.1.Ưu điểm . 57
  3.4.2. Nhược điểm . 57
  3.4.3. Nguyên nhân 58
  Chương III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP MAY TƯ DOANH TUẤN KỲ TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA . 60
  3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của xí nghiệp trong thời gian tới . 60
  3.1.1. Mục tiêu . 60
  3.1.2. Định hướng 61
  3.1.3. Kế hoạch phát triển của Xí nghiệp trong thời gian tới 61
  3.2.Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ của xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ 62
  3.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 62
  3.2.2. Củng cố tăng cường kênh phân phối 63
  3.2.3. Tăng cường quảng cáo, xúc tiến bán hàng . 66
  3.2.4. Nhóm các giải pháp hỗ trợ 67
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70
  3.3.Kết luận 70
  3.4.Kiến nghị . 70
  3.4.4.Kiến nghị với nhà nước. 70
  3.4.5.Kiến nghị với tổ chức . 71
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72
  DANH MỤC VIÉT TẮT
  STT Từ viết tắt Tên đầy đủ
  1 BHXH Bảo hiểm xã hội
  2 BHYT Bảo hiểm y tế
  3 BHLĐ Bảo hiểm lao động
  4 CBCNV Cán bộ công nhân viên
  5 CPTM Cổ phần thương mại
  6 DT Doanh thu
  7 DTT Doanh thu tiêu thụ
  8 KH Kế hoạch
  9 SXCN Sản xuất công nghiệp
  10 SL Sản lượng
  11 SLTT Ssản lượng tiêu thụ
  12 UBNN Ủy ban nhân dân  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  BẢNG 3.1 : BẢNG CƠ CẤU LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP. 30
  BẢNG 2.1: BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 30
  BẢNG 2.2: DOANH THU TIÊU THỤ HÀNH BÁN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CỦA XÍ NGHIỆP MAY TƯ DOANH TUẤN KỲ 31
  BẢNG 2.3: SO SÁNH GIÁ CẢ CÁC SẢN PHẨM CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH ĐỐI VỚI XÍ NGHIỆP MAY TƯ DOANH TUẤN KỲ NĂM 2011. 33
  BẢNG 2.4: KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM THEO TỪNG THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 3 NĂM 2009 ĐẾN 2011. 35
  BẢNG 2.5: KẾ HOẠCH DOANH THU TIÊU THỤ CỦA CÁC SẢN PHẨM TRONG CÁC NĂM TỪ 2009 ĐẾN 2011. 37
  BẢNG 2.6: SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM TIÊU THỤ THEO CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP MAY TƯ DOANH TUẤN KỲ 41
  BANG 2.7: DOANH THU BÁN HÀNG CỦA XÍ NGHIỆP MAY TƯ DOANH TUẤN KỲ 44
  BẢNG 2.8: TỶ LỆ DOANH THU CỦA TỪNG LOẠI SẢN PHẨM SO VỚI TỔNG DOANH THU TIÊU THỤ TRONG NƯỚC CỦA XÍ NGHỆP MAY TƯ DOANH TUẤN KỲ 46
  BẢNG 2.9: KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÔNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA XÍ NGHIỆP MAY TƯ DOANH TUẤN KỲ 48
  BẢNG 2.10: TỶ LỆ DOANH THU TIÊU THỤ TRÊN CÁC THỊ TRƯỜNG CỦA XÍ NGHIỆP MAY TƯ DOANH TUẤN KỲ 51
  BẢNG 2.11: KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA XÍ NGHIỆP MAY TƯ DOANH TUẤN KỲ 55
  BẢNG 2.12: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ 56

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ. 27
  SƠ ĐỒ3.1: KÊNH PHÂN PHỐI TRỰC TIẾP. 68
  SƠ ĐỒ3.2: KÊNH PHÂN PHỐI GIÁN TIẾP 02. 69
  SƠ ĐỒ3.3: KÊNH PHÂN PHỐI GIÁN TIẾP 03. 69
  SƠ ĐỒ3.4: KÊNH PHÂN PHỐI GIÁN TIẾP 04. 70  LỜI CẢM ƠN
  Trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện bài khóa luận, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè, gia đình và mọi người.
  Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo Ths Đỗ Văn Cường, người đã giành rất nhiều thời gian tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện khóa luận.
  Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý thầy cô trong khoa Kinh Tế và Nhà Trường đã tạo điều kiện học tập trang bị cho tôi kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong suốt quá trình học tập.
  Và tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô chú, anh chị trong Xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi nhiệt tình trong suốt quá trình thực tập tại quý xí nghiệp cũng như trong quá trình thu thập tìm kiếm tài liệu để hoàn thiện khóa luận này.
  Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè và tất cả những người thân yêu của tôi đã luôn động viên, khích lệ tôi trong quá trình học tập cũng như trong quá trình hoàn thiện khóa luận này.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
  Hải Dương, ngày 30 tháng 05 năm2012
  Sinh viên thực hiện
  Hoàng Xuân Thủy

  TÓM TẮT KHÓA LUẬNTrong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động tiêu thụ sản phẩm là hoạt động quyết định sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Để hoạt động tiêu thụ thực sự hiệu quả thì công thì công tác tiêu thụ là rất cần thiết. Với đề tài “ Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ” . Bài khóa luận gồm có phần mở đầu, phần nội dung chính và phần kết luận, trong đó phần nội dung chính bao gồm các phần như sau:
  Phần I: Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm.
  Phần II: Thực trạng về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ trên thị trường nội địa.
  Phần III: Các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ trên thị trường nội địa.
  Bài khóa luận đã đi phân tích chủ yếu về thực tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp, rút ra những mặt tích cực cũng như những mặt còn hạn chế tồn đọng từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giúp xí nghiệp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của mình.  LỜI MỞ ĐẦU
  Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trò là điều kiện tiền đề không thể thiếu được để sản xuất có thể có hiệu quả. Chất lượng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp.
  Đặc biệt là trong cơ chế thị trường hiện nay khi mà mọi doanh nghiệp gắn mình với thị trường thì hoạt động tiêu thụ lại càng có vị trí quan trọng hơn. Đối với các doanh nghiệp sản xuất chỉ có thể và phải bán cái mà thị trường cần chứ không phải bán cái mà doanh nghiệp có. Việc xác định cái mà thị trường cần là một bước trong khâu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng như vậy của tiêu thụ nên nhiều doanh nghiệp hiện nay đã không ngừng chú trọng đến khâu tiêu thụ. Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp nào để thúc đẩy công tác tiêu thụ lại hoàn toàn không giống nhau ở các doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: đặc điểm của sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, các điều kiện hiện có của doanh nghiệp Doanh nghiệp phải biết lựa chọn các biện pháp phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ. Có như vậy thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mới nâng cao và giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu đề ra. Sau một thời gian thực tập tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn kỳ, tôi đã chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của tôi như sau:
  “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ ”.
  Đề tài của tôi gồm các nội dung:
  Chương I: Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm.
  Chương II: Thực trạng của việc tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ trên thị trường nội địa.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ.
  Bài viết sẽ đi tìm hiểu và làm rõ các nội dung nói trên và đi sâu vào việc phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp may Tuấn Kỳ. Từ đó ta có thể thấy được những mặt mặt tích cực và mặt hạn chế đồng thời cũng làm rõ nguyên nhân dẫn đến những tồn đọng trong công tác tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp.


  . MỤC LỤC
  TÓM TẮT KHÓA LUẬN 1
  LỜI MỞ ĐẦU 2
  PHẦN MỞ ĐẦU 4
  1.1.Sự cần thiết của đề tài 4
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 5
  1.2.1.Mục tiêu chung 5
  1.2.2.Mục tiêu cụ thể 5
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5
  1.3.1. Đối tượng 5
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu . 5
  1.4. Phương pháp nghiên cứu 5
  1.4.1.Nhóm phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 5
  1.4.2.Nhóm phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp . 6
  1.5. Tổng quan các nghiên cứu trước . 6
  1.6. Kết cấu nội dung của đề tài. 7
  Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM . 8
  1.1.Tiêu thụ sản phẩm 8
  1.2.Bản chất của việc tiêu thụ sản phẩm 10
  1.3.Ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm . 11
  1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm 12
  1.4.1.Nhóm nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh . 12
  1.4.2.Nhóm nhân tố thuộc về doanh nghiệp . 13
  1.5.Nội dung của tiêu thụ sản phẩm . 17
  1.5.1. Nghiên cứu thị trường 17
  1.5.2. Lập kế hoạch tiêu thụ 18
  1.5.3 . Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm . 18
  1.6.Các chỉ tiêu đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm 21
  Chương II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP MAY TƯ DOANH TUẤN KỲ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 25
  2.1.3.Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp . 26
  2.1.5. Ngành nghề kinh doanh, sản phẩm, loại hàng hoá . 29
  2.1.7.Kết quả sản xuất kinh doanh 30
  2.2.Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ trên thị trường nội địa. 32
  2.2.1.Tổng quan về kết quả tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp trong những năm gần đây. 32
  2.2.1.Tình hình tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp tại thị trường nội địa 33
  2.3.Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ 53
  2.4.Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp . 57
  2.4.1.Ưu điểm . 57
  3.4.2. Nhược điểm . 57
  3.4.3. Nguyên nhân 58
  Chương III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP MAY TƯ DOANH TUẤN KỲ TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA . 60
  3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của xí nghiệp trong thời gian tới . 60
  3.1.1. Mục tiêu . 60
  3.1.2. Định hướng 61
  3.1.3. Kế hoạch phát triển của Xí nghiệp trong thời gian tới 61
  3.2.Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ của xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ 62
  3.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 62
  3.2.2. Củng cố tăng cường kênh phân phối 63
  3.2.3. Tăng cường quảng cáo, xúc tiến bán hàng . 66
  3.2.4. Nhóm các giải pháp hỗ trợ 67
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70
  3.3.Kết luận 70
  3.4.Kiến nghị . 70
  3.4.4.Kiến nghị với nhà nước. 70
  3.4.5.Kiến nghị với tổ chức . 71
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72  TÓM TẮT KHÓA LUẬNTrong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động tiêu thụ sản phẩm là hoạt động quyết định sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Để hoạt động tiêu thụ thực sự hiệu quả thì công thì công tác tiêu thụ là rất cần thiết. Với đề tài “ Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ” . Bài khóa luận gồm có phần mở đầu, phần nội dung chính và phần kết luận, trong đó phần nội dung chính bao gồm các phần như sau:
  Phần I: Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm.
  Phần II: Thực trạng về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ trên thị trường nội địa.
  Phần III: Các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ trên thị trường nội địa.
  Bài khóa luận đã đi phân tích chủ yếu về thực tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp, rút ra những mặt tích cực cũng như những mặt còn hạn chế tồn đọng từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giúp xí nghiệp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của mình.  LỜI MỞ ĐẦU
  Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trò là điều kiện tiền đề không thể thiếu được để sản xuất có thể có hiệu quả. Chất lượng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp.
  Đặc biệt là trong cơ chế thị trường hiện nay khi mà mọi doanh nghiệp gắn mình với thị trường thì hoạt động tiêu thụ lại càng có vị trí quan trọng hơn. Đối với các doanh nghiệp sản xuất chỉ có thể và phải bán cái mà thị trường cần chứ không phải bán cái mà doanh nghiệp có. Việc xác định cái mà thị trường cần là một bước trong khâu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng như vậy của tiêu thụ nên nhiều doanh nghiệp hiện nay đã không ngừng chú trọng đến khâu tiêu thụ. Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp nào để thúc đẩy công tác tiêu thụ lại hoàn toàn không giống nhau ở các doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: đặc điểm của sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, các điều kiện hiện có của doanh nghiệp Doanh nghiệp phải biết lựa chọn các biện pháp phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ. Có như vậy thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mới nâng cao và giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu đề ra. Sau một thời gian thực tập tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn kỳ, tôi đã chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của tôi như sau:
  “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ ”.
  Đề tài của tôi gồm các nội dung:
  Chương I: Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm.
  Chương II: Thực trạng của việc tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ trên thị trường nội địa.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ.
  Bài viết sẽ đi tìm hiểu và làm rõ các nội dung nói trên và đi sâu vào việc phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp may Tuấn Kỳ. Từ đó ta có thể thấy được những mặt mặt tích cực và mặt hạn chế đồng thời cũng làm rõ nguyên nhân dẫn đến những tồn đọng trong công tác tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp.

  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may tư doanh Tuấn Kỳ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status