Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây Việt Nam

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây Việt Nam

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các ký hiệu và các chữ viết tắt vi
  Danh mục các bảng vii
  Danh mục sơ đồ và đồ thị xi
  MỞ ĐẦU 1
  1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3
  3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3
  4 Những đóng góp mới của Luận án 4
  Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC
  CẠNH TRANH CỦA NGÀNH TRÁI CÂY VIỆT NAM 6
  1.1 Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngành trái cây và nâng cao
  năng lực cạnh tranh của ngành trái cây 6
  1.1.1 Khái niệm, bản chất và nội hàm về năng lực cạnh tranh và nâng
  cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây 6
  1.1.2 Một số đặc điểm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây 13
  1.1.3 Nội dung nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành trái cây 13
  1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành trái cây 18
  1.2 Cơ sở thực tiễn về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây 22
  1.2.1 Kinh nghiệm thực tiễn nâng cao năng lực cạnh tranh ngành trái
  cây của một số nước 22
  1.2.2 Một số bài học kinh nghiệm của các nước về nâng cao năng lực
  cạnh tranh của trái cây Việt Nam 26
  Chương 2 ĐẶC ĐIỂM NGÀNH TRÁI CÂY VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU 28
  iv
  2.1 Đặc điểm của ngành trái cây Việt Nam 28
  2.1.1 Ngành trái cây đa dạng với nhiều chủng loại trái cây 28
  2.1.2 Ngành trái cây có thể phát triển theo lợi thế so sánh của từng vùng 28
  2.1.3 Sản xuất kinh doanh trái cây có sự tham gia của nhiều tác nhân 30
  2.1.4 Ngành trái cây đang tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, nên còn
  phải đối mặt với nhiều thách thức 31
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 31
  2.2.1 Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu 31
  2.2.2 Nội dung nghiên cứu và khung phân tích 33
  2.2.3 Chọn sản phẩm và điểm nghiên cứu 35
  2.2.4 Phương pháp thu thập số liệu 38
  2.2.5 Hệ thống các chỉ tiêu phân tích 41
  2.2.6 Phương pháp phân tích 44
  Chương 3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH
  TRÁI CÂY VIỆT NAM 46
  3.1 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành trái cây ở khu vực đầu tư tư nhân 46
  3.1.1 Năng lực cạnh tranh của hộ sản xuất trái cây 46
  3.1.2 Năng lực cạnh tranh của thương lái 52
  3.1.3 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 57
  3.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành trái cây ở khu vực đầu tư công 68
  3.2.1 Năng lực cạnh tranh của đầu tư công ở các địa phương 68
  3.2.2 Năng lực cạnh tranh của việc cung cấp dịch vụ công tại các địa phương 71
  3.2.3 Năng lực cạnh tranh của các tỉnh 73
  3.2.4 Năng lực cạnh tranh Quốc Gia 75
  3.3 Kết quả về năng lực cạnh tranh của ngành trái cây Việt Nam so với
  một số nước 76
  3.3.1 Những kết quả đạt được của ngành trái cây 76
  3.3.2 Năng lực cạnh tranh của ngành trái cây Việt Nam so với một số nước 81
  v
  3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành
  trái cây 86
  3.4.1 Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ở khu vực đầu tư tư nhân 86
  3.4.2 Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh ở khu vực đầu tư công 98
  3.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng khác 109
  3.5 Đánh giá chung về ngành trái cây 113
  3.5.1 Vị trí ngành trái cây của Việt Nam so với các nước trên thế giới 113
  3.5.2 Thuận lợi và khó khăn của ngành trái cây Việt Nam 114
  3.5.3 Điểm mạnh và điểm yếu của ngành trái cây 115
  Chương 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
  NGÀNH TRÁI CÂY VIỆT NAM 119
  4.1 Quan điểm và định hướng về nâng cao năng lực cạnh tranh ngành trái cây 119
  4.1.1 Quan điểm 119
  4.1.2 Định hướng 120
  4.2 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây 120
  4.2.1 Nâng cao năng lực cạnh tranh ở khu vực đầu tư tư nhân 121
  4.2.2 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ở khu vực đầu tư công 133
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 137
  1 Kết luận 137
  2 Kiến nghị 140
  Danh mục các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến luận án 143
  Tài liệu tham khảo 144
  Phụ lục 148
  vi
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ
  ASEAN Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
  APO Tổ chức năng suất châu Á
  APHIS Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ
  BAVECO Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang
  CBI Trung tâm Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan
  DOVECO
  DN
  Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao
  Doanh nghiệp
  ĐBSCL Đồng bằng sông cửu long
  EU Liên minh Châu Âu
  FOB Giá xuất khẩu hàng hóa tại cảng nước xuất khẩu
  GCI Năng lực cạnh tranh quốc gia
  GLOBALGAP Thực hành nông nghiệp tốt cho trái cây tươi theo tiêu chuẩn
  quốc tế
  HTX Hợp tác xã
  HACCP Hệ thống phân tích mối nguy hại và kiểm soát điểm tới hạn
  IPB Viện Gây giống cây trồng của Trường đại học Los Banos
  ISO Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế
  ITPC Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
  KQKD
  KHCN
  Kết quả kinh doanh
  Khoa học công nghệ
  KIVECO Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang
  NK
  NLCT
  Nhập khẩu
  Năng lực cạnh tranh
  PCI Năng lực cạnh tranh tỉnh
  PHRTC Trung tâm nghiên cứu và công nghệ sau thu hoạch
  PRA
  PTNT
  Đánh giá nhanh có sự tham gia
  Phát triển nông thôn
  RRA Đánh giá nhanh nông thôn
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  VietGAP Thực hành nông nghiệp tốt
  VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  VEGETIGI Công ty cổ phần rau quả Tiền Giang
  WEF Diễn đàn kinh tế thế giới
  WTO Tổ chức thương mại thế giới
  XK Xuất khẩu
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  STT Tên Bảng Trang
  2.1 Diện tích và cơ cấu diện tích trái cây phân theo 7 vùng 2009-2011 29
  2.2 Diện tích đất nông nghiệp và diện tích cây ăn trái các tỉnh 2010 36
  2.3 Một số chỉ tiêu về tình hình cơ bản của các huyện nghiên cứu năm 2010 37
  2.4 Một số chỉ tiêu cơ bản của xã nghiên cứu năm 2010 37
  2.5 Số mẫu được chọn theo loại mẫu điều tra, sản phẩm nghiên cứu và tỉnh 41
  3.1 Diện tích đất sản xuất cây ăn trái bình quân của một hộ 2010 47
  3.2 Năng suất một số cây ăn trái bình quân của hộ năm 2010 47
  3.3 Tỷ lệ sản phẩm trái cây đã được chứng nhận VietGAP các địa phương 48
  3.4 Đánh giá của người tiêu dùng về chất lượng và mức độ an toàn vệ sinh
  thực phẩm của trái cây trong nước, năm 2011 49
  3.5 Giá thành 1kg dứa, thanh long và chôm chôm được sản xuất ở một số
  tỉnh năm 2010 50
  3.6 Giá bán sản phẩm trái cây của hộ năm 2010 51
  3.7 Sản lượng, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của hộ 2010 52
  3.8 Số thương lái, số hộ, diện tích và sản lượng trái cây mà thương lái tiếp
  cận được theo từng loại trái cây 2010 53
  3.9 Sản lượng thu mua của một thương lái tại các địa phương năm 2010 54
  3.10 Chi phí và giá thanh cho 1 tấn sản phẩm theo loại trái cây năm 2010 55
  3.11 Kết quả kinh doanh của một thương lái tại các địa phương năm 2010 57
  3.12 Diện tích cây trái phân theo vùng nguyên liệu và nhóm công ty 2010 58
  3.13 Số lượng và loại sản phẩm chế biến từ trái cây, theo các nhóm sản
  phẩm chế biến của các công ty năm 2010 59
  3.14 Một số đặc điểm về dây chuyền chế biến trái cây của các công ty năm 2010 60
  3.15 Sản lượng chế biến chính của các công ty năm 2010 61
  3.16 Mức độ sử dụng công suất theo các dây chuyền chế biến của các công
  ty năm 2010 62
  viii
  3.17 Tỷ lệ sản phẩm của các công ty được cấp chứng chỉ về các tiêu chuẩn
  chất lượng năm 2010 63
  3.18 Giá thành, giá bán sản phẩm dứa chế biến của các công ty năm 2010 65
  3.19 Giá trị xuất khẩu của các công ty từ năm 2008 đến 2010, theo một số
  thị trường 67
  3.20 Tỷ lệ diện tích cây ăn trái của hộ nằm trong quy hoạch và không nằm
  trong quy hoạch 2010 69
  3.21 Thực trạng về cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất trái cây của các địa
  phương năm 2010 70
  3.22 Số cán bộ của các công ty có ý kiến về chất lượng dịch vụ công tại các
  địa phương 2010 72
  3.23 Điểm số và xếp hạng đánh giá về năng lực cạnh tranh của một số tỉnh
  năm 2006 và 2011 74
  3.24 Chỉ số năng lực cạnh tranh của các tỉnh được VCCI xếp hạng 2011 74
  3.25 Xếp hạng và điểm số về chỉ số NLCT quốc gia do tổ chức WEF xếp
  hạng năm 2006 và giai đoạn 2009 - 2012 75
  3.26 Kim ngạch và giá nhập khẩu, giá bán một số loại trái cây năm 2011 79
  3.27 Giá trị xuất khẩu trái cây qua các thị trường 2009-2011 81
  3.28 Diện tích dứa, thanh long, chôm chôm của Việt Nam so với Thái Lan
  và Trung Quốc năm 2011 82
  3.29 Ý kiến đánh giá của người tiêu dùng về chất lượng, mẫu mã trái cây
  của một số nước năm 2011 84
  3.30 Giá bán một số sản phẩm dứa chế biến của Việt Nam và một số nước
  năm 2011 85
  3.31 Năng suất và giá thành 1 số trái cây năm 2010 phân theo trình độ
  chuyên môn của chủ hộ 87
  3.32 Năng suất và sản lượng 1 số trái cây phân theo các nhóm hộ có tình
  trạng kinh tế khác nhau 2010 87
  ix
  3.33 Năng suất và giá thành 1 số trái cây năm 2010 phân theo mức độ tham
  gia hoạt động khuyến nông của các hộ 88
  3.34 Năng suất và giá thành, giá bán 1 số trái cây năm 2010 phân theo
  nguồn cung cấp giống khác nhau 89
  3.35 Năng suất và giá bán 1 số trái cây năm 2010 phân theo mức độ tham
  gia áp dụng VietGAP 90
  3.36 Một số chỉ tiêu cơ bản của các thương lái trái cây năm 2010 90
  3.37 Tỷ lệ đáp ứng vốn tự có so với nhu cầu của các thương lái, với tỷ lệ
  vốn vay theo các nguồn vốn khác nhau 2010 91
  3.38 Tỷ lệ thương lái sở hữu các loại phương tiện vận chuyển ở các tỉnh
  năm 2010 92
  3.40 Số lượng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của các công ty 2007 và 2010 94
  3.41 Tỷ lệ số hộ tham gia liên kết theo lý do họ tham gia liên kết năm 2010 96
  3.42 Tỷ lệ số hộ không tham gia liên kết và lý do không tham gia liên kết
  phân theo loại trái cây và các địa phương 2010 96
  3.43 Các hình thức liên kết trong sản xuất trái cây tại các địa phương năm 2010 98
  3.44 Năng suất và sản lượng trái cây năm 2010 ở các vùng được quy hoạch
  và chưa được quy hoạch 99
  3.45 Tỷ lệ số người sản xuất trái cây đánh giá về chất lượng cơ sở hạ tầng
  của các địa phương năm 2010 100
  3.46 Tỷ lệ các cán bộ công ty có ý kiến đánh giá về năng lực cán bộ cung
  cấp dịch vụ công tại các địa phương năm 2010 101
  3.47 Tỷ lệ các cán bộ của công ty có ý kiến đánh giá về sự phối kết hợp
  giữa chính quyền các cấp của các địa phương năm 2010 102
  3.48 Tỷ lệ cán bộ các địa phương có ý kiến đề xuất chính sách về đất sản
  xuất 2010 103
  3.49 Tỷ lệ c án bộ các địa phương có ý kiến đề xuất về chính sách đầu tư công 105
  3.50 Tỷ lệ cán bộ của các địa phương có ý kiến đề xuất về liên kết sản xuất,
  kinh doanh 107
  x
  3.51 Tỷ lệ cán bộ của các địa phương có ý kiến đề xuất về các chính sách
  thuế và hàng rào kỹ thuật 109
  3.52 Nguồn lực của tổng công ty rau quả nông sản Việt Nam năm 2010 110
  3.53 Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty rau quả nông sản Việt
  Nam giai đoạn 2008-2010 111
  3.54 Tỷ lệ số ý kiến đánh giá của người tiêu dùng trái cây theo nguồn cung
  và loại sản phẩm ở một số địa phương năm 2011 113
  xi
  DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ
  STT Tên sơ đồ Trang
  1.1 Mối liên quan giữa năng lực cạnh tranh ngành với năng lực cạnh tranh
  sản phẩm, các tổ chức kinh tế, tỉnh và quốc gia 11
  2.1 Khung phân tích nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây 34
  3.1 Kênh tiêu thụ sản phẩm trái cây chế biến của các doanh nghiệp 66
  STT Tên đồ thị Trang
  3.1 Kim ngạch nhập khẩu trái cây vào Việt Nam qua các năm 77
  3.2 Kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt nam qua các năm 80
  3.3 Năng suất một số cây trái của Việt Nam và một số nước năm 2010 83
  3.4 Giá bán một số loại trái cây tươi tại thị trường các nước năm 2011 85
  1
  MỞ ĐẦU
  1 Tính cấp thiết của đề tài
  Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những xu thế lớn của thời
  đại phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng tới tất
  cả các quốc gia trên thế giới. Đứng trước thực tế này, các quốc gia đều phải nỗ lực
  đổi mới, nhận thức đầy đủ về hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực
  kinh tế thương mại. Vì vậy hoạt động kinh doanh của mỗi quốc gia nói chung, mỗi
  ngành hàng trong quốc gia đó nói riêng ngày càng được mở rộng dưới nhiều hình
  thức. Trong quá trình đó, Việt Nam đã xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển
  ngành trái cây trong bối cảnh kinh tế hội nhập (Bộ nông nghiệp và phát triển nông
  thôn, 2007). Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất và kinh doanh của ngành trái cây
  nước ta cũng gặp không ít khó khăn và thách thức như sau:
  Trước hết là nguy cơ mất dần thị phần trong nước. Hiện nay trái cây của
  nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan đang tràn vào Việt Nam ngày một lớn và đa
  dạng sản phẩm, bởi vì sản phẩm trái cây của họ có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá
  thành hạ hơn sản phẩm của chúng ta. Sau nữa là khả năng khó chiếm lĩnh được thị
  phần trái cây ở nước ngoài, khó khăn này được thể hiện ở sáu vấn đề sau:
  Một là, diện tích canh tác trái cây của nước ta vẫn còn manh mún, chưa theo
  sát với yêu cầu thực tế của thị trường cho phát triển bền vững. Chính điều này đã
  làm cho giá thành sản phẩm cao do năng suất thấp, chất lượng giảm, không ổn định
  về số lượng lẫn chất lượng, thiếu an toàn và gây tổn thất rất lớn cho nông dân và
  doanh nghiệp. Đồng thời, trái cây của ta khó có khả năng cạnh tranh được với
  Trung Quốc, Thái lan, Philippines, Indonesia
  Hai là, về chất lượng trái cây, các nhà nhập khẩu đòi hỏi tính an toàn và chất
  lượng của sản phẩm ngày càng cao, dư lượng hóa chất không vượt mức cho phép,
  nông dân sản xuất trái cây phải thực hiện quy trình nông nghiệp tốt (GAP).
  Ba là, trái cây Việt Nam rất đa dạng và phong phú về chủng loại, tuy nhiên
  khi gia nhập WTO mặt hàng này sẽ gặp nhiều sức cản lớn do nguồn nguyên liệu
  2
  để chế biến chưa ổn định, chất lượng sản phẩm không đồng đều. Giá các loại trái
  cây của Việt Nam có nhiều loại cao hơn Thái Lan và một số nước khác trong khu
  vực do chi phí sản xuất cao. Nếu chúng ta không có giải pháp tích cực hơn thì trái
  cây Việt Nam “thua ngay trên sân nhà”, ngư ời nông dân sẽ không còn sản xuất trái
  cây nữa vì sản xuất ra bán không đư ợc, giá cả và chất lượng không cạnh tranh nổi
  với các nước trong khu vực.
  Bốn là, các doanh nghiệp trong nước không tập trung vào lợi thế sản phẩm
  nguyên liệu của mình mà cạnh tranh nhau trên sân nhà. Việc tranh mua, tranh bán
  làm ảnh hưởng đến xuất khẩu cũng rất lớn, gây thiệt hại cho nông dân và cho chính
  các doanh nghiệp.
  Năm là, hệ thống cơ sở hạ tầng như cảng biển, đường giao thông chưa phát
  triển, công nghệ lạc hậu cũng ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu
  trong nước, trong đó có ngành trái cây.
  Sáu là, trình độ quản lý của một số công ty sản xuất kinh doanh trái cây chưa
  đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn khi tham gia hội nhập.
  Từ những lý do ở trên đã dẫn đến một số doanh nghiệp sản xuất, thu mua và
  chế biến trái cây đã gặp phải không ít khó khăn trong cơ chế thị trường và hội nhập
  kinh tế quốc tế. Có doanh nghiệp bị phá sản hoặc giải thể hoặc chuyển sang kinh
  doanh mặt hàng khác.
  Có nhiều tác giả ở Việt Nam, đã tiến hành nghiên cứu về kinh tế trái cây từ
  trước đến nay, như Đinh Đức Huấn (2001), Đoàn Hồng Lê (2008), Nguyễn Thị Tân
  Lộc (2002), Trương Đức Lực (2004), Hoàng Tuyết Minh và cộng sự (2000), Hà Thị
  Ngọc Oanh (2004). Trong đó phải kể đến hai nghiên cứu của Viện Chính sách và
  Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn về Tổng quan ngành rau quả Việt
  Nam thực hiện năm 2005 và Ngành hàng trái cây Việt Nam thực hiện năm 2007.
  Hai nghiên cứu này đã tổng quan được sự phát triển của ngành trái cây, tình hình
  tiêu thụ sản phẩm trong nước, tác động của chi tiêu và giá đối với cầu trái cây, tình
  hình xuất khẩu trái cây thời gian qua. Nghiên cứu của Cục Xúc tiến Thương mại -Bộ Công thương về Chiến lược xuất khẩu rau quả Việt Nam giai đoạn 2010-2015
  3
  được thực hiện năm 2009 đã đánh giá về thực trạng của ngành trái cây, về tình hình
  xuất khẩu trái cây trong những năm qua, chỉ ra nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu
  trái cây và đề xuất một số định hướng cho xuất khẩu trái cây của Việt nam. Các tác
  giả Trần Khắc Thi (2003), Ngô Thị Tuyết Mai (2007), Trương Đức lực (2005) đã
  nghiên cứu các vấn đề kinh tế và kỹ thuật sản xuất rau và quả. Phần lớn, các nghiên
  cứu trên tập trung chủ yếu vào đánh giá thực trạng, đặc biệt là kỹ thuật sản xuất, xu
  hướng phát triển, tình hình chế biến và tiêu thụ sản phẩm trái cây. Tuy nhiên, ít có
  nghiên cứu đã thảo luận một cách có hệ thống về Nâng cao năng lực cạnh tranh của
  ngành trái cây Việt Nam. Cho đến nay có hàng loạt vấn đề đặt ra cả về lý luận và
  thực tiễn như: Năng lực cạnh tranh của ngành trái cây là gì? Đâu là cơ sở lý luận và
  thực tiễn cho nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây? Giải pháp nào cần
  thực hiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây? Để góp phần làm
  sáng tỏ các vấn đề nêu trên, đề tài "Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái
  cây Việt Nam" được tiến hành.
  2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  a) Mục tiêu Chung
  Trên cơ sở đánh giá thực trạng của ngành trái cây và đưa ra những giải pháp
  chủ yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây Việt Nam.
  b) Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá được cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực
  cạnh tranh của ngành trái cây.
  - Đánh giá được thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành trái cây Việt Nam,
  phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành trái cây.
  - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của
  ngành trái cây Việt Nam.
  3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  a) Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận án này là các vấn đề liên quan đến nâng cao
  năng lực cạnh tranh ngành trái cây Việt Nam, bao gồm hai lĩnh vực chủ yếu sau:
  4
  Một là, sự tham gia trực tiếp của khu vực đầu tư tư nhân (hộ sản xuất trái cây,
  thương lái, các doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu) trong chuỗi giá trị của
  ngành trái cây. Hai là, khu vực đầu tư công để tạo môi trường thuận lợi cho ngành
  trái cây (đầu tư công và dịch vụ công để hỗ trợ cho đầu tư tư nhân trong ngành trái
  cây phát triển).
  b) Phạm vi nghiên cứu
  Do giới hạn về thời gian, nguồn lực và các điều kiện nghiên cứu, để đánh giá
  được thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái
  cây, nghiên cứu này tập trung vào một số sản phẩm sản xuất ở một số vùng đại diện
  và trong thời gian xác định.
  - Về sản phẩm, cụm từ “ngành trái cây” bao gồm nhiều loại sản phẩm trái cây.
  Nghiên cứu này chỉ tập trung vào một số loại trái cây như dứa, thanh long và
  chôm chôm là các sản phẩm có diện tích lớn, đặc trưng cho thế mạnh về cây ăn
  quả nhiệt đới của Việt Nam, vừa tiêu dùng nội địa lại vừa xuất khẩu.
  - Về không gian, nghiên cứu này thu thập thông tin ở 8 đại diện, thuộc 7 tỉnh bao
  gồm: Ninh Bình, Tiền Giang, Kiên Giang, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang và
  Đồng Nai (Riêng tỉnh Tiền Giang gồm có 2 địa phương). Đây là các địa phương
  đại diện cho ngành trái cây của Việt Nam.
  - Về thời gian, số liệu và thông tin phản ánh trong nghiên cứu này chủ yếu giai đoạn
  2009-2011.
  4 Những đóng góp mới của Luận án
  a) Những đóng góp về lý luận và học thuật
  Luận án đã hệ thống hoá được cơ sở lý luận, thực tiễn và khung lý thuyết về năng
  lực cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây. Năng lực cạnh tranh
  của ngành trái cây là tổng hoà năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của tổ chức kinh tế
  (hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã .) tham gia sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm
  trái cây và năng lực cạnh tranh của địa phương (xã, huyện, tỉnh và quốc gia) trong
  việc cung cấp các dịch vụ công và hành chính công cho các tổ chức kinh tế sản xuất
  kinh doanh trái cây. Năng lực cạnh tranh của ngành trái cây, bao gồm năng lực cạnh
  5
  tranh của các tổ chức kinh tế trong khu vực đầu tư tư nhân và năng lực cạnh tranh của
  địa phương trong hỗ trợ khu vực tư nhân sản xuất kinh doanh trái cây. Nâng cao năng
  lực cạnh tranh của ngành trái cây là quá trình cải thiện năng lực cạnh tranh của khu
  vực đầu tư tư nhân và hoàn thiện việc cung cấp các dịch vụ và đầu tư ở khu vực công,
  đảm bảo cho ngành trái cây ngày càng cạnh tranh và phát triển bền vững cả trên thị
  trường trong nước và quốc tế. Luận án đã chỉ ra hệ thống các chỉ tiêu đánh giá và các
  nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành trái cây trong khu vực tư nhân
  và khu vực công.
  b) Những đóng góp về thực tiễn
  Luận án đã phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành
  trái cây Việt Nam, ở khu vực tư nhân (hộ sản xuất trái cây, thương lái, doanh nghiệp
  chế biến và xuất khẩu) ở khu vực công (đầu tư công, dịch vụ công). Luận án đã chỉ
  ra rằng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập, làm tốt đầu tư công (công tác
  quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu, thuỷ lợi, giao thông, điện ) thực hiện tốt
  dịch vụ công (khuyến nông, khuyến công và cấp phép kinh doanh, quản lý nhà nước
  trong sản xuất trái cây, thực hiện tốt các chính sách (đất đai, đầu tư, liên kết, xuất
  nhập khẩu ) để tạo môi trường thuận lợi cho hộ sản xuất trái cây, thương lái và
  doanh nghiệp chế biến phát triển sản xuất trái cây theo tín hiệu thị trường là các giải
  pháp cơ bản để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây của Việt Nam.
  Luận án là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý nhất là các
  địa phương, Tổng Công ty rau quả nông sản Việt Nam, Hiệp hội rau quả Việt Nam
  tham khảo, đề xuất có các giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh của
  ngành trái cây trong thời gian tới.
  6
  Chương 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH
  TRANH CỦA NGÀNH TRÁI CÂY VIỆT NAM
  1.1 Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngành trái cây và nâng cao
  năng lực cạnh tranh của ngành trái cây
  1.1.1 Khái niệm, bản chất và nội hàm về năng lực cạnh tranh và nâng cao năng
  lực cạnh tranh của ngành trái cây
  Trước khi thảo luận khái niệm, bản chất của năng lực cạnh tranh của ngành
  trái cây, chúng ta thảo luận thế nào là cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, cạnh tranh
  ngành, năng lực cạnh tranh ngành, từ đó đi đến thảo luận năng lực cạnh tranh của
  ngành trái cây.
  1.1.1.1 Cạnh tranh
  Cạnh tranh là một khái niệm rất phổ biến của kinh tế, là một đặc trưng
  của nền sản xuất hàng hoá. Cạnh tranh, hiểu theo nghĩa khái quát, là sự ganh đua
  giữa những người theo đuổi cùng mục đích nhằm đánh bại đối thủ và giành cho
  mình lợi thế nhiều nhất. Theo ý nghĩa kinh tế, cạnh tranh là quá trình kinh tế mà
  trong đó các chủ thể kinh tế ganh đua, tìm mọi biện pháp (cả nghệ thuật kinh doanh
  lẫn thủ đoạn) để đạt được mục tiêu kinh tế chủ yếu của mình như chiếm lĩnh thị
  trường, tối đa hoá lợi ích, nâng cao vị thế . trên bình diện toàn nền kinh tế, cạnh
  tranh có vai trò thúc đẩy kinh tế phát triển. Cạnh tranh khiến cho các nguồn lực
  được phân bổ một cách hiệu quả nhất thông qua việc kích thích các doanh nghiệp
  sử dụng tối ưu các nguồn lực, hạn chế các méo mó của thị trường, góp phần phân
  phối lại thu nhập và nâng cao phúc lợi xã hội. Về phía doanh nghiệp, bằng sự hấp
  dẫn của lợi nhuận từ việc đi đầu về chất lượng, mẫu mã cũng như áp lực phá
  sản, cạnh tranh buộc các doanh nghiệp luôn cải tiến phương thức sản xuất, nâng
  cao trình độ công nghệ, đổi mới tổ chức, quản lý để thích ứng với những biến động
  của thị trường. Nâng cao năng lực cạnh tranh đã trở thành tiền đề, động lực và mục
  tiêu theo đuổi liên tục trong suốt quá trình phát triển doanh nghiệp. Về phía người
  7
  tiêu dùng, cạnh tranh tạo ra sự lựa chọn rộng rãi hơn về chủng loại, chất lượng, giá
  cả, mẫu mã của hàng hoá và dịch vụ. Cạnh tranh bảo đảm rằng cả người sản xuất
  lẫn người tiêu dùng không thể áp đặt giá cả một cách tuỳ tiện. Với khía cạnh đó,
  cạnh tranh là yếu tố điều tiết thị trường và lành mạnh hoá các mối quan hệ xã hội.
  Cạnh tranh thúc ép các doanh nghiệp mở rộng, tìm kiếm thị trường với mục đích
  như tiêu thụ, đầu tư, huy động vốn, lao động, công nghệ, quản lý trên thị trường
  thế giới. Thông qua cạnh tranh quốc tế, các doanh nghiệp thấy được những lợi thế
  so sánh cùng những yếu kém của mình để hoàn thiện và phát triển. Như vậy, cạnh
  tranh cũng như các quy luật, hiện tượng kinh tế, xã hội khác chỉ xuất hiện và phát
  triển khi có các điều kiện như nhu cầu cạnh tranh, môi trường cạnh tranh và vận
  hành tốt khi có môi trường cạnh tranh hiệu quả (M. Porter and K. Ketels, 2008).
  Ngoài ra, ở mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau thì quan niệm và nhận thức về
  cạnh tranh là khác nhau và phạm vi cũng như cấp độ cũng khác nhau. Xét theo
  hướng tiếp cận nội dung của nghiên cứu này, khái niệm cạnh tranh có thể được
  quan niệm như sau: Cạnh tranh là một quá trình tranh đấu mà trong đó, các chủ thể
  kinh tế chủ động ganh đua nhau, tìm mọi biện pháp (kể cả nghệ thuật lẫn thủ đoạn
  kinh doanh) để đạt được mục tiêu kinh tế chủ yếu của mình như: hướng đến vị thế
  thống lĩnh thị trường, tạo dựng lòng tin tưởng của khách hàng, cũng như đảm bảo
  tiêu thụ có lợi nhất. Mục đích cuối cùng của các chủ thể kinh tế trong quá trình
  cạnh tranh là tối đa hoá lợi ích: đối với người kinh doanh là lợi nhuận, còn đối với
  người tiêu dùng là tối đa hoá độ thoả dụng, đối với các quốc gia là người dân được
  hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, khoẻ mạnh lâu dài và bền vững so với
  người dân của quốc gia khác.
  1.1.1.2 Năng lực cạnh tranh
  Có nhiều tác giả như M. Porter (1985, 1998, 1990a, 1990b), M. Porter và K.
  Ketels, 2008) đã thảo luận năng lực cạnh tranh. Các tác giả trên đã chỉ ra năng lực
  cạnh tranh là khả năng của một tổ chức đưa sản phẩm dịch vụ ra thị trường có tính
  ưu việt hơn với tổ chức hay đơn vị khác cung cấp cùng chủng loại sản phẩm hay
  dịch vụ. Năng lực cạnh tranh thể hiện ở nhiều nội dung như chất lượng, chủng loại

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Đinh Văn Ân (2004), Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, NXB Giao thông
  vận tải, Hà Nội.
  2. Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá X (2008), Nghị quyết
  Hội nghị Trung ương 7 về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn năm
  2008, Hà Nội.
  3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1999), Đề án phát triển rau quả và hoa
  cây cảnh thời kỳ 1999-2010. Hà Nội.
  4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2004), Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện
  chương trình phát triển rau, quả và hoa cây cảnh thời kỳ 1999-2010, Hà Nội.
  5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2007). Quyết định số 52/2007/QĐ-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2007 về việc “Phê duyệt quy hoạch phát triển rau
  quả và hoa cây cảnh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”.
  6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2012), Báo cáo kết quả thực hiện 12 tháng
  năm 2011. Hà Nội.
  7. Bộ Công thương (2012
  a
  ), Báo cáo tổng kết tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng
  nông sản năm 2009-2011. Hà Nội.
  8. Bộ Công thương (2012
  b
  ), Báo cáo những tin đáng chú ý trong hoạt động xuất
  nhập khẩu mặt hàng rau hoa quả năm 2011. Hà Nội.
  9. Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) 2012, Báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh
  toàn cầu năm 2009-2011.
  10. Nguyễn Bình (1996), Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài Luật cạnh
  tranh trong KTTT ở Việt Nam, Dự án VIE.94.003, Hà Nội.
  11. Nguyễn Văn Bảy (2009), Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt
  Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, trong
  http://www.thuvientructuyen.vn/chi-tiet-tai-lieu/571/1188.ebook, truy cập
  ngày 12.9.2010.
  145
  12. Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) Dự án Hỗ trợ Xúc tiến Thương
  mại và Phát triển xuất khẩu (2009) - Chiến lược xuất khẩu rau quả Việt Nam
  2010 - 2015. Dự án VIE 61/94, Hà Nội.
  13. Chính phủ Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Quyết định số 182
  năm 1999 phê duyệt Đề án phát triển rau, quả, hoa và cây cảnh thời kỳ 1999-2010, Hà Nội.
  14. Chính phủ Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Quyết định số 09
  ngày 15 tháng 6 năm 2000 về một số chủ trương chính sách chuyển dịch cơ cấu
  kinh tế nông lâm nghiệp.
  15. Đỗ Kim Chung (1996), Kinh tế hộ nông dân, bài giảng Đại học nông nghiệp Hà
  Nội.
  16. Đỗ Kim Chung (2010
  a
  ), Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế huyện, Khoa học
  và phát triển, Tập 8, Số 1, Trang 149-156.
  17. Đỗ Kim Chung (2010
  b
  ), Lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, trong Nguyên Lý
  Kinh tế nông nghiệp, Nhà Xuất Bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  18. Đỗ Kim Chung, Phạm Vân Đình, Trần Văn Đức, Quyền Đình Hà (2010), Giáo
  trình nguyên lý Kinh tế nông nghiệp, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.
  19. Đại học Quốc gia Hà Nội (2004), Đổi mới ở Việt Nam tiến trình thành tựu và
  kinh nghiệm, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  20. Đại học Quốc gia Hà Nội (2005), Những thách thức trong tiến trình HNKTQT,
  NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.
  21. Đảng cộng sản Việt Nam (2002
  a
  ), Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị “Về chủ
  động HNKTQT”. Hà Nội.
  22. Đảng cộng sản Việt Nam (2002
  b
  ), Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX, NXB
  Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  23. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội Đảng lần thứ X, NXB Chính
  trị Quốc gia, Hà Nội.
  24. Hiệp hội Rau quả Việt Nam (2009), Báo cáo tình hình xuất khẩu trái cây 2009.
  Hà Nội.
  146
  25. Đinh Đức Huấn (2001), Nghiên cứu tình hình sản xuất và tiêu thụ rau sạch tại
  trung tâm kỹ thuật rau hoa quả Hà Nội. Hà Nội.
  26. Nguyễn Phúc Khanh và Phùng Minh Nguyệt (2003) Nâng cao năng lực cạnh
  tranh của ngành mía đường Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc
  tế: Thực trạng và giải pháp, trong http://***********/xem-tai-lieu/de-tai-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-nganh-mia-duong-viet-nam-trong-qua-trinh-hoi-nhap-kinh-te-q.125162.html, truy cập ngày 12.9.2010 .
  27. Đoàn Hồng Lê (2008), Quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu ở
  nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sỹ kinh tế.
  28. Nguyễn Thị Tân Lộc (2002), Tổ chức và quản lý chất lượng rau ở các kênh tiêu
  thụ tại Hà Nội.
  29. Trương Đức Lực (2004), Phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở Việt Nam
  trong quá trình hội nhập, Luận án Tiến sĩ.
  30. Trương Đức Lực (2005), Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong nước, phát triển
  công nghiệp chế biến rau quả trong bối cảnh hội nhập.
  31. Ngô Thị Tuyết Mai (2007), Xu hướng phát triển sản xuất rau quả ở Việt Nam,
  Viện kinh tế Việt Nam, Hà Nội.
  32. Hoàng Tuyết Minh, Trần Minh Nhật và Vũ Tuyết Lan (2000), Chính sách và
  giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm rau quả.
  33. Nguyễn Thế Nhã (2004), Sự phát triển của một số tiểu ngành trong nông
  nghiệp Việt Nam: Tiểu ngành rau và quả, NXB nông nghiệp.
  34. Hà Thị Ngọc Oanh (2004), Một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh cho hàng
  hoá trái cây xuất khẩu của Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện hội
  nhập kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sĩ kinh tế.
  35. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2005), Năng lực cạnh tranh tỉnh
  của Việt Nam: Cơ sở chỉ tiêu và phương pháp tính, Hà Nội.
  36. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2012), Chỉ số năng lực cạnh
  tranh tỉnh, Hà Nội
  37. Tổng Công ty rau quả nông sản (2010), Báo cáo tổng kết công tác năm 2009,
  phương hướng nhiệm vụ năm 2010. Hà Nội.
  147
  38. Tổng Công ty rau quả nông sản (2011), Báo cáo tổng kết công tác năm 2010,
  phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Hà Nội.
  39. Tổng Công ty rau quả nông sản (2012), Báo cáo tổng kết công tác năm 2011,
  phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Hà Nội.
  40. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn (2007),
  Ngành hàng rau quả Việt Nam. Hà Nội.
  41. Viện Kinh tế Nông nghiệp (2007), Báo cáo tổng quan: Các nghiên cứu về
  ngành rau quả của Việt Nam. Hà Nội.
  42. Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam (2010), Báo cáo về tình hình xuất,
  nhập khẩu trái cây năm 2009.
  43. Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam (2011), Báo cáo về tình hình xuất,
  nhập khẩu trái cây năm 2010.
  44. Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam (2012), Báo cáo về tình hình xuất,
  nhập khẩu trái cây năm 2011.
  Tiếng Anh
  45. Michael E Porter, (1998a) Competitve Advantage Creating and Sustaining
  Superior Performance: With new introduction, The Free Press, New York,
  Pp. 169-171
  46. Michael E Porter, (1998b) Competitive Stragey: Rechniques for Analysing
  Industries and Competitors, The Free Press, New York, Pp. 191-295
  47. Michael E Porter (1985). Competitive Advantage, The Free Press, New York
  48. Michael E Porter (1990a). “The Competitive Advantage of Nations”, Havard
  Business Review March-April.
  49. Michael E Porter (1990b). The Competitive Advantage of Nation, London:
  Macmillan.
  50. Michael E. Portter and Kristian Ketels (2008), Preparing for the next stage,
  Ưorking Paper, Havard Business School.

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status