Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá chất lượng dịch vụ tour Nha Trang – Đà Lạt của Công ty TNHH Du lịch Sao Biển

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá chất lượng dịch vụ tour Nha Trang – Đà Lạt của Công ty TNHH Du lịch Sao Biển

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Đánh giá chất lượng dịch vụ tour Nha Trang – Đà Lạt của Công ty TNHH Du lịch Sao Biển


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC BẢNG . v
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: Cơ sở lý luận về vấn đề tổ chức hoạt động kinh doanh lữ hành 4
  1.1. Những vấn đề cơ bản về kinh doanh lữ hành . 4
  1.1.1. Định nghĩa doanh nghiệp lữ hành 4
  1.1.2. Chức năng của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 4
  1.1.3. Phân loại kinh doanh lữ hành 5
  1.1.4. Hệ thống sản phẩm của kinh doanh lữ hành 7
  1.1.5. Dịch vụ trung gian 7
  1.1.6. Chương trình dulịch . 8
  1.1.7. Các sản phẩm khác 9
  1.2. Những vấn đề cơ bản về chương trình du lịch 9
  1.2.1. Định nghĩa chương trình du lịch 9
  1.2.2. Đặc điểm của sản phẩm là chương trình du lịch 9
  1.3. Những vấn đề về quản lý chất lượng chương trình du lịch của doanh nghiệp
  lữ hành . 10
  1.3.1. Khái niệm chất lượng chương trình du lịch . 10
  1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng chương trình dulịch 12
  1.3.2.1. Nhóm các yếu tốbên trong ( Con người và dịch vụ) . 12
  1.3.2.2. Nhóm các yếu tốbên ngoài . 13
  1.4. Hệ thống các tiêu chí để đánh giá chất lượng chương trình du lịch 16
  1.4.1. Tiêu chuẩn tiện lợi 16
  1.4.2. Tiêu chuẩn tiện nghi 16
  1.4.3. Tiêu chuẩn vệ sinh 17
  1.4.4. Tiêu chuẩn lịch sự chu đáo 17
  iii
  1.4.5. Tiêu chuẩn an toàn 18
  1.5. Quản lý chất lượng chương trình du lịch 18
  1.5.1. Cơ sở lý luận của việc đánh giá chất lượng . 19
  1.5.2. Phương pháp đánh giá chất lượng . 20
  1.5.3. Lượng hóa chỉ tiêu chấtlượng –Mức chất lượng ( MQ) . 20
  Chương 2:Giới thiệu về Công ty TNHH Du lịch Sao Biển . 23
  2.1. Quá trình hình thành và phát triểncủa Công ty TNHH Du lịch Sao Biển . 23
  2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Du lịch Sao Biển 24
  2.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty 25
  2.4. Đặc điểm về lao động 27
  2.5. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển trong thời gian tới 27
  2.5.1. Thuận lợi . 27
  2.5.2. Khó khăn 28
  2.5.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới . 28
  2.5.4. Môi trường kinh doanh 28
  2.5.4.1. Môi trường vĩ mô . 28
  2.5.4.2. Môi trường vi mô . 29
  2.5.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch Sao Biển từ
  năm 2009 đến năm 2011 . 32
  2.5.5.1 Phân tích kết cấu và sựbiến động của tài sản . 32
  2.5.5.2 Phân tích kết cấu và sựbiến động của nguồn vốn . 35
  2.5.5.3 Phân tích bảng báo cáo kết quảkinh doanh 36
  Chương 3: Phân tích thực trạng hoạt động tour Nha Trang –Đà Lạt của công ty
  TNHH Du lịch Sao Biển 39
  3.1. Quy trình xây dựng tour Nha Trang –Đà Lạt của Công ty TNHH Du lịch Sao
  Biển . 39
  3.2. Quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch . 40
  3.3. Chương trình du lịch Nha Trang –Đà Lạt của công ty . 41
  iv
  Chương 4: Một số đánh giá về chất lượng dịch vụ chương trình du lịch Nha Trang –
  Đà Lạt của Công ty TNHH Du lịch Sao Biển 44
  4.1. Đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên ý kiến đánh giá của du khách sau khi sử
  dụng chương trình 44
  4.1.1. Thu thập dữ liệu 44
  4.1.2. Xây dựng bảng câu hỏi điều tra . 44
  4.1.3. Phương pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu 45
  4.1.4. Kết quả điều tra và nhận xét 47
  4.1.5. Nhận xét chung . 56
  4.2. Một số ưu điểm và hạn chế trong việc xây dựng và cung cấp tour của Công ty
  TNHH Du lịch Sao Biển 56
  4.2.1. Ưu điểm 56
  4.2.2. Hạn chế . 57
  Chương 5: Đề xuất một số phương án nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chương
  trình du lịch Nha Trang –Đà Lạt của Công ty TNHH Du lịch Sao Biển 61
  5.1. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình du lịch 61
  5.1.1. Nâng cao chất lượng việc chăm sóc khách hàng 61
  5.1.2. Chú ý mối quan hệ với các nhà cung cấp . 62
  5.1.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên . 63
  5.1.4. Nâng cao nhận thức về chất lượng dịch vụ cho nhân viên . 64
  5.2. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ phù hợp với công ty 64
  5.2.1. Quản lý chất lượng chương trình du lịch theo quá trình: 65
  5.2.2. Quản lý chất lượng theo ISO 9000 66
  5.2.3. Quản lý chất lượng theo TQM ( Total Quality Management) 67
  5.3. Thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng . 67
  5.4. Nâng cao chất lượng thiết kế chương trình . 68
  5.4.1. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thị trường . 68
  5.4.2. Đa dạng các loại hình dịch vụ . 69
  5.4.3. Quảng cáo trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng . 69
  KẾT LUẬN . 71
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72
  PHỤ LỤC 73
  v
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng1 : Cơ cấu lao động của Công ty TNHH Du lịch Sao Biển 27
  Bảng 2: Phân tích kết cấu và sựbiến động của tài sản 2010-2011 33
  Bảng3: Kết cấu và sựbiến động nguồn vốn năm 2010 -2011 36
  Bảng 4: Phân tích báo cáo kết quảkinh doanh năm 2010 –2011 . 38
  Bảng 5: Mức chất lượng dịch vụdo 20 khách hàng đánh giá . 47
  Bảng 6: Bảng tổng hợp điểm sốquan trọng theo đánh giá của khách hàng 48
  Bảng 7: Bảng sắp xếp Vi theo mức độtừcao đến thấp 49
  Bảng 8: Bảng tổng hợp điểm đánh giá chất lượng của khách hàng 51
  Bảng 9: Tương quan giữa sựmong đợi (Coi) và sựcảm nhậnthực tế(Ci) của khách
  hàng vềchất lượng dịch vụ 53
  vi
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
  GTGT: Giá trịgia tăng
  LNST: Lợi nhuận sau thuế
  TS: Tài sản
  TĐ: tương đương
  NV: Nhân viên
  TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
  1
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây, tốc độphát triển của du lịch -“ngành công nghiệp
  không khói” tại Việt Nam luôn đạt mức cao, góp phần tạo nên hiệu quảvềnhiều
  mặt cho nền kinh kếcũng như tạo ra bước chuyển biến trong xã hội của đất nước.
  Chỉtính riêng trong năm 2010, thu nhập xã hội từdu lịch ởnước ta đã ước đạt
  96.000 tỷđồng, đóng góp 4% GDP của cảnước. Và cũng theo định hướng “Chiến
  lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” của Đảng và Chính
  phủthì du lịch sẽdần đóng vai trò là một trong những kinh tếmũi nhọn, mang lại
  nguồn thu lớn cho xã hội, tạo ra nhiều công ăn việc làm, quảng bá một cách sâu
  rộng hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè trên toàn thếgiới.
  Trong đó, định hướng đã đềra những mục tiêu hết sức cụthểnhư “Đến năm 2020
  đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp trong khu vực; ngành du
  lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, hiện đại, có
  chất lượng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam
  và thân thiện môi trường. Đến năm 2020 đón 7-8 triệu lượt khách quốc tế; 32-35
  triệu lượt khách nội địa; thu nhập trực tiếp du lịch đạt 10-11 tỷ USD, đóng góp 5,5-6% GDP, tạo ra 2,2 triệu việc làm trong đó 620.000 việc làm trực tiếp.” ( Trích Báo
  cáo Điểm đột phá trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm
  nhìn 2030của Tiến sỹHà Văn Siêu- Phó Vụtrưởng VụTổchức cán bộTổng cục
  Du lịch).
  Việt Nam đã dần chứng tỏvới bạn bè thếgiới vềvịthếcủa mình bằng những
  bước tiến mạnh mẽtrên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, Việt Nam còn được thiên
  nhiên ưu ái với nhiều cảnh quan đẹp thích hợp đểphát triển du lịch, được du khách
  biết đến như một điểm đến an toàn, thân thiện với chi phí thấp. Du lịch Việt Nam đã
  góp phần tích cực vào chính sách mởcửa của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho
  tình hữu nghị, hòa bình và sựhiểu biết lẫnnhau giữa các dân tộc.
  Một quốc gia muốn du lịch phát triển không thểthiếu một hệthống công ty lữ
  hành hùng mạnh. Công ty lữhành hoạt động với mục tiêu liên kết các dịch vụđơn
  lẻthành sản phẩm du lịch tổng hợp hấp dẫn đưa ra thịtrường trong và ngoài nước,
  2
  kích thích nhu cầu đi du lịch của du khách, tạo cho du khách có những chuyến đi an
  toàn và thú vị. Trong xu thếtoàn cầu hóa hiện nay, các doanh nghiệp lữhành Việt
  Nam đang được đặt vào những thách thức lớn lao, đòi hỏi doanh nghiệp phải có
  những động thái tích cực đểcó thểvững bước trên con đường thành công. Song
  song với môi trường du lịch thuận lợi, thịtrường du lịch trong nước đang có sự
  cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp. Đểcác doanh nghiệp lữhành có được lợi
  thếcạnh tranh tốt nhấtthì chất lượng các chương trình du lịch cần được đưa lên
  hàng đầu, tuy nhiên đó cũng chính là vấn đềnan giải chưa được tháo gỡ, tác động
  trực tiếp tới hiệu quảcủa ngành. Do đó, các doanh nghiệp lữhành cần phải hoàn
  thiện quá trình quản lý chất lượng bên cạnh sựquan tâm của các Bộ, ngành có liên
  quan và những chính sách thích hợp của nhà nước nhằm thúc đẩy ngành du lịch
  Việt Nam ngày một phát triển.
  Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Sao Biển, em đã tìm hiểu các hoạt
  động lữhành của công ty. Em nhận thấy việc quản lý chất lượng của công ty tuy đã
  đạt được những hiệu quảnhất định nhưng chưa cao và chưa thành một hệthống cụ
  thể. Đểphù hợp với xu thếhiện nay và mục tiêu của công ty đềra thì công ty cần có
  những thay đổi đáng kể. Xuất phát từvai trò của việc nâng cao chất lượng chương
  trình du lịch, từnhững vấn đềcấp thiết của công ty và xã hội, vì vậy emchọn đềtài:
  “ Đánh giá chất lượng dịch vụtour Nha Trang –Đà Lạt của Công ty TNHH Du
  lịch Sao Biển”với mục đích mong muốn thỏa mãn hơn nữa những nhu cầu ngày
  càng đa dạng củatừng đối tượngkhách hàng.
  1. Mục tiêu nghiên cứu
  - Hệthống hoá các vấn đềlý luận và thực tiễn vềdu lịch, dịch vụvà chất
  lượng dịch vụdu lịch, các vấn đềvềcông tác tổchức, đánh giá chất lượng dịch vụ.
  - Phân tích và đánh giá chất lượng dịch vụtour Nha Trang –Đà Lạt do Công
  ty TNHH Du lịch Sao Biểntổchức.
  - Phân tích ý kiến của du khách vềchất lượng dịch vụcủa Tour du lịch Nha
  Trang –Đà Lạtdo Công ty TNHH Du lịch Sao Biển tổchức.
  3
  - Đềxuất một sốgiải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụcủa Tour du lịch
  Nha Trang –Đà Lạt do Công ty TNHH Du lịch Sao Biển tổchức.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: chất lượng dịch vụTour du lịch Nha Trang –Đà Lạt
  do Công ty TNHH Du lịch Sao Biển tổchức.
  - Không gian nghiên cứu: nghiên cứu được thực hiện đối với du khách tham
  gia Tour du lịch Nha Trang –Đà Lạt do Công ty TNHH Du lịch Sao Biển tổchức.
  - Thời gian nghiên cứu: thực trạng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2012, nghiên
  cứu tập trung vào các yếu tố thuộc tầm kiểm soát của khách sạn.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài nàyđược hoàn thành dựa trên sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ
  yếu sau:
  - Phương pháp nghiên cứu lý luận kết hợp với khảo sát thực tế.
  - Phương pháp thu thập và xử lý thông tin.
  - Phương pháp thống kê.
  - Phương pháp phân tích.
  - Phương pháp tổng hợp đánh giá xung quanh vấn đề nghiên cứu.
  4. Kết cấu đề tài
  Đềtài được thực hiện gồm 5 chương với nội dung như sau:
  Chương 1: Cơ sởlý luận vềvấn đềtổchức hoạt động kinh doanh lữhành
  Chương 2: Giới thiệu vềCông ty TNHH Du lịch Sao Biển
  Chương 3: Phân tích thực trạng hoạt động tour Nha Trang –Đà Lạt của công
  ty TNHH Du lịch Sao Biển
  Chương 4: Một sốđánh giá vềchất lượng dịch vụchương trình du lịch Nha
  Trang –Đà Lạt của Công ty TNHH Du lịch Sao Biển
  Chương 5: Đềxuất một sốphương án nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
  chương trình du lịch Nha Trang –Đà Lạt của Công ty TNHH Du lịch Sao Biển.
  4
  Chương 1: Cơ sở lý luận về vấn đề tổ chức hoạt động kinh doanh lữ hành
  1.1. Những vấn đề cơ bản về kinh doanh lữ hành
  1.1.1. Định nghĩa doanh nghiệp lữ hành
  Doanh nghiệp lữ hành là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở ổn
  định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích lợi
  nhuận thông qua việc tổ chức xây dựng, bán và thực hiện các chương trình du lịch
  cho khách du lịch. Ngoài ra doanh nghiệp lữ hành còn có thể tiến hành các hoạt
  động trung gian bán sản phẩm của các nhà cung cấp du lịch hoặc thực hiện các hoạt
  động kinh doanh tổng hợp khác đảm bảo phục vụ các nhu cầu du lịch của khách từ
  khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng.
  1.1.2. Chức năng của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
   Chức năng thông tin
  Thực hiện chức năng này có nghĩa là doanh nghiệp lữ hành cung cấp thông tin
  cho khách du lịch, nhà kinh doanh du lịch, điểm đến du lịch. Hay nói cách khác,
  kinh doanh lữ hành cung cấp thông tin cho cả người tiêu dùng du lịch và người
  cung cấp sản phẩm du lịch.
  Nội dung thông tin cần cung cấp cho khách du lịch bao gồm:
  - Thông tin về giá trị tài nguyên, thời tiết, thể chế chính trị, tôn giáo, luật pháp,
  phong tục tập quán,tiền tệ, giá cả của nơi đến du lịch.
  - Thông tin về giá, thứ hạng, chủng loại dịch vụ, hệ thống phân phối dịch vụ
  của nhà cung cấp.
   Chức năng tổ chức
  Thực hiện chức năng này nghĩa là doanh nghiệp phải thực hiện các công việc
  tổ chức, nghiên cứu thị trường, tổ chức sản xuất và tổ chức tiêu dùng.
  - Tổ chức nghiên cứu thị trường bao gồm nghiên cứu cả thị trường cầu và thị
  trường cung du lịch.
  - Tổ chức sản xuất bao gồm việc sắp đặt trước các dịch vụ hoặc liên kết các
  dịch vụ đơn lẻ thành chương trình du lịch.
  5
  - Tổ chức tiêu dùng bao gồm tổ chức cho khách đi lẻ thành từng nhóm, định
  hướng và giúp đỡ khách trong quá trình tiêu dùng du lịch.
   Chức năng thực hiện
  Thực hiện chức năng này có nghĩa là doanh nghiệp lữ hành thực hiện khâu
  cuối cùng của quá trình kinh doanh lữ hành. Bao gồm thực hiện vận chuyển khách
  theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng, thực hiện các hoạt động hướng
  dẫn tham quan, thực hiện việc kiểm tra, giám sát các dịch vụ của các nhà cung cấp
  khác trong chương trình. Mặt khác, thực hiện hoạt độnglàm gia tăng giá trị sử dụng
  và giá trị của chương trình du lịch thông qua lao động của hướng dẫn viên.
  1.1.3. Phân loại kinh doanh lữ hành
  Căn cứ vào tính chất của hoạt động để tạo sản phẩm có các loại kinh doanh
  đại lý lữ hành, kinh doanh chương trình du lịch, kinh doanh tổng hợp.
  - Kinh doanh đại lý lữ hành hoạt động chủ yếu là làm dịch vụ trung gian tiêu
  thụ và bán sản phẩm một cách độc lập, riêng lẻ cho các nhà sản xuất du lịch để
  hưởng hoa hồng theo mức phần trămcủa giá bán, không làm gia tăng giá trị của sản
  phẩm trong quá trình chuyển giao từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng du
  lịch. Loại kinh doanh này thực hiện nhiệm vụ như là “Chuyên gia cho thuê” không
  phải chịu rủi ro. Các yếu tố quan trọng bậc nhất đối với loại kinh doanh này là vị trí,
  hệ thống đăng ký và kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng bán hàng
  của đội ngũ nhân viên. Các doanh nghiệp thuần túy thực hiện loại hình này được gọi
  là các đại lý lữ hành bán lẻ.
  - Kinh doanh chương trình du lịch hoạt động theo phương thức bán buôn, thực
  hiện sản xuất làm gia tăng giá trị của các sản phẩm đơn lẻ của các nhà cung cấp để
  bán cho khách. Với hoạt động kinh doanh này chủ thể của nó phải gánh chịu rủi ro,
  san sẻ rủi ro trong quan hệ với các nhà cung cấp khác. Các doanh nghiệp thực hiện
  kinhdoanh chương trình du lịch được gọi là các công ty lữ hành. Cơ sở của hoạt
  động này là liên kết các sản phẩm mang tính đơn lẻ của các nhà cung cấp độc lập
  thành sản phẩm mang tính trọn vẹn bán với giá gộp cho khách, đồng thời làm gia
  6
  tăng giá trị sử dụng của sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua sức lao động của
  các chuyên gia marketing, điều hành và hướng dẫn.
  - Kinh doanh lữ hành tổng hợp bao gồm tất cả các dịch vụ du lịch có nghĩa là
  đồng thời vừa sản xuất trực tiếp từng loại dịch vụ, vừa liên kết các dịch vụ thành
  sản phẩm mang tính nguyên chiếc, vừa thực hiện bán buôn và bán lẻ, vừa thực hiện
  chương trình du lịch đã bán. Đây là kết quả trong quá trình phát triển và thực hiện
  liên kết dọc, liên kết ngang của các chủ thể kinh doanh du lịch. Các doanh nghiệp
  thực hiện kinh doanh lữ hành tổng hợp được gọi là các công ty du lịch.
  Căn cứ vào phương thức và phạm vi hoạt động có các loại kinh doanh lữ hành
  gửi khách, kinh doanh lữ hành nhận khách và kinh doanh lữ hành kết hợp.
  - Kinh doanh lữ hành gửi khách bao gồm cả gửi khách quốc tế, gửi khách nội
  địa, là loại kinh doanh mà hoạt động chính củanó là tổ chức thu hút khách du lịch
  một cách trực tiếp để đưa khách đến nơi du lịch. Loại kinh doanh lữ hành này thích
  hợp với những nơi có cầu du lịch lớn. Các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh lữ
  hành gửi khách được gọi là công ty gửi khách.
  - Kinh doanh lữ hành nhận khách bao gồm cả nhận khách quốc tế và nội địa,
  là loại kinh doanh mà hoạt động chính của nó là xây dựng các chương trình du lịch,
  quan hệ với các công ty lữ hành gửi khách để bán các chương trình du lịch và tổ
  chức các chương trình du lịch đã bán cho khách thông qua các công ty lữ hành gửi
  khách. Loại kinh doanh này thích hợp với những nơi có tài nguyên du lịch nổi tiếng.
  Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành loại này được gọi là các công ty lữ hành nhận
  khách.
  - Kinh doanh lữ hành kết hợp có nghĩa là sự kết hợp giữa kinh doanh lữ hành
  gửi khách và kinh doanh lữ hành nhận khách. Loại kinh doanh này thích hợp với
  doanh nghiệp quy mô lớn, có đủ nguồn lực để thực hiện các hoạt động gửi khách và
  nhận khách. Các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh lữ hành kết hợp được gọi là
  các công ty du lịch tổng hợp.
  Căn cứ vào quy định của Luật du lịch Việt Nam có các loại:
  - Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam
  7
  - Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài
  - Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra
  nước ngoài
  - Kinh doanh lữ hành nội địa
  1.1.4. Hệ thống sản phẩm của kinh doanh lữ hành
  Kinh doanh lữ hành có nhiều loại dịch vụ hàng hóa khác nhau nhằm đáp ứng
  một cách tốt nhất nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Hoạt động tạo ra dịch vụ và
  hàng hóa của các nhà kinh doanh lữ hành bao gồm dịch vụ trung gian, chương trình
  du lịch và các sản phẩm khác.
  1.1.5. Dịch vụ trung gian
  Các dịch vụ trung gian hay còn gọi là các dịch vụ đơn lẻ. Đây là loại dịch vụ
  mà các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành làm trung gian giới thiệu, tiêu thụ sản
  phẩm cho các nhà cung cấp sản phẩm du lịch để hưởng hoa hồng. Hầu hết các sản
  phẩm này được tiêu thị một cách đơn lẻ không có sự gắn kết với nhau, thỏa mãn
  độc lập từng nhu cầu của khách. Các dịch vụ đơn lẻ mà các doanh nghiệp kinh
  doanh lữ hành thực hiện bao gồm:
  - Dịch vụ vận chuyển hàng không, đường sắt, tàu thủy, ô tô, các phương tiện
  khác
  - Dịch vụ lưu trú và ăn uống
  - Dịch vụ tiêuthụ chương trình du lịch
  - Dịch vụ bảo hiểm
  - Dịch vụ tư vấn thiết kế lộ trình
  - Dịch vụ bán vé xem biểu diễn nghệ thuật, tham quan, thi đấu thể thao, và các
  sự kiện khác.
  Các nhà cung cấp sản phẩm du lịch tiêu thụ sản phẩm chủ yếu thông qua các
  hãng lữ hành, chỉ có tỷ lệ rất nhỏ là bán trực tiếp cho khách.
  Do cầu du lịch ở cách xa cung du lịch và tính chất tổng hợp đồng bộ của cầu,
  phần lớn các sản phẩm du lịch được bán một cách gián tiếp thông qua các đại lý lữ


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chủ biên TS. Nguyễn Văn Mạnh, Quản trị kinh doanh lữ hành, Nhàxuất
  bản Khoa học và kỹ thuật, 2005.
  2. TS. Nguyễn Kim Định, Quản trị chất lượng, Nhà xuất bản Tài chính,
  2010
  3. Báo cáo Điểm đột phá trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến
  năm 2020, tầm nhìn 2030của Tiến sỹHà Văn Siêu- Phó Vụtrưởng Vụ
  Tổchức cán bộTổng cục Du lịch
  4. Các website điện tử:
  - vietnamtourism.gov.vn
  - dulichsaobien.com

  Xem Thêm: Đánh giá chất lượng dịch vụ tour Nha Trang – Đà Lạt của Công ty TNHH Du lịch Sao Biển
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá chất lượng dịch vụ tour Nha Trang – Đà Lạt của Công ty TNHH Du lịch Sao Biển sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status