Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ về vệ sinh an toàn thực phẩm của người cung ứng thủy sản tại

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ về vệ sinh an toàn thực phẩm của người cung ứng thủy sản tại

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ về vệ sinh an toàn thực phẩm của người cung ứng thủy sản tại Vũng Tàu bằng phương pháp khảo sát bằng bảng câu hỏi


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CÁM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC BẢNG .v
  DANH MỤC HÌNH .vi
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .2
  1.1. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN Ở VIỆT NAM .3
  1.1.1. Thủy sản Việt Nam .3
  1.1.2. Tình hình xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam .8
  1.1.3. Thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu . 12
  1.1.4. Tình hình xuất khẩu thủy sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu .16
  1.2. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN
  TẠI VŨNG TÀU 20
  1.3. TÌNH HÌNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM . 23
  1.4. VAI TRÒ NGƯỜI CUNG ỨNG VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC
  PHẨM . 27
  1.5.TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT DÙNG BẢNG
  CÂU HỎI 28
  1.5.1. Phỏng vấn cá nhân (PAPI/CAPI) .29
  1.5.2. Các cuộc điều tra bằng điện thoại (CATI) .30
  1.5.3. Các cuộc điều tra qua thư .31
  1.5.4. Phỏng vấn trực tiếp bằng máy vi tính (CASI/CAWI) 32
  1.5.5. Các cuộc điều tra qua điện tử .33
  1.5.6. Các cuộc điều tra qua Imternet/mạng nội bộ (các trang Web) .34
  CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .35
  iii
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 36
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  2.2.1. Xây dựng bảng câu hỏi .37
  2.2.2. Phương pháp phỏng vấn .44
  2.2.3. Phạm vi nghiên cứu 45
  2.2.4. Kế hoạch thí điểm .45
  2.2.5. Phân tích thống kê 47
  CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48
  3.1. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI CUNG ỨNG
  THỦY SẢN 49
  3.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VIỆC TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀSỨC
  KHỎE NGƯỜI CUNG ỨNG THỦY SẢN 54
  3.3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KIẾN THỨC VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ AN
  TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI CUNG ỨNG THỦY SẢN 56
  3.4. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KỸ NĂNG VỆ
  SINH CỦA NGƯỜI CUNG ỨNG THỦY SẢN . 59
  3.5. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THÁI ĐỘ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  CỦA NGƯỜI CUNG ỨNG THỦY SẢN 67
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN .73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .77
  iv
  CÁC TỪ VIẾT TẮT
  ATTP
  VSATTP
  ATVSTP
  FAO
  BR-VT
  NV
  WTO
  VSV
  Tp.HCM
  VASEP
  NN&PTNT
  Icard
  VPSS
  QCVN
  An toàn thực phẩm
  Vệ sinh an toàn thực phẩm
  An toàn vệ sinh thực phẩm
  Tổ chức lương thực thế giới
  Bà Rịa – Vũng Tàu
  Nậu vựa
  Tổ chức Thương mại thế giới
  Vi sinh vật
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Trung tâm tin học và thống kê
  Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga
  Quy chuẩn Việt Nam
  v
  DANH MỤC BẢNG
  Trang
  Bảng 1.1 Nguồn lợi hải sản Việt Nam 4
  Bảng 1.2. Sản lượng đánh bắt cá của khu vực giữa vùng ven biển, Trung
  Trung Bộ, Đông Nam và khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long (tấn) .7
  Bảng 1.3. Cơ cấu các loại sản phẩm thủy sản xuất khẩu chính trong 4 tháng
  đầu năm 2011 9
  Bảng 1.4. Cơ cấu thị trường xuất khẩu chính 4 thángđầu năm 2011 .10
  Bảng 1.5. Sản lượng đánh bắt cá của Bà Rịa – Vũng Tàu và tổng khu vực
  Đông Nam Bộ ở các năm trước (tấn) 16
  Bảng 1.6. Tình hình ngộ độc thực phẩm năm 2006 – 2010 23
  Bảng 1.7. Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm từ tháng 1 đến tháng 5 năm
  2012 cục an toàn vệ sinh thực phẩm thống kê 25
  Bảng 1.8. Các nguồn tin thị trường chính của thủy sản Việt Nam .27
  Bảng 2.1. Sản lượng khai thác biển và khai thác cá (tấn) .36
  Bảng 3.1. Kết quả điều tra việc tuân thủ các quy định về sức khỏe người cung
  ứng thủy sản 54
  Bảng 3.2. Kết quả điều tra kiến thức về vệ sinh thực phẩm và an toàn thực
  phẩm của người cung ứng thủy sản 57
  vi
  DANH MỤC HÌNH
  Trang
  Hình 1.1 Giá trị sản xuất thủy sản từ năm 2006 đến năm 2009 5
  Hình 3.1. Kết quả điều tra độ tuổi người cung ứng thủy sản 49
  Hình 3.2. Kết quả điều tra tỷ lệ giới tính của người cung ứng thủy sản .50
  Hình 3. 3. Kết quả điều tra thời gian làm việc của người cung ứng thủy sản .51
  Hình 3.4. Kết quả điều tra hình thức làm việc của người cung ứng thủy sản .52
  Hình 3.5. Kết quả điều tra trình độ văn hóa của người cung ứng thủy sản 53
  Hình 3.6 Kết quả điều tra người cung ứng thủy sản sử dụng găng tay sạch khi
  tiếp xúc cá nguyên liệu 59
  Hình 3.7. Kết quả điều tra người cung ứng thủy sản rửa tay trước và sau khi sử
  dụng găng tay 61
  Hình 3.8 Kết quả điều tra người cung ứng thủy sản rửa tay trước khi tiếp xúc
  với cá nguyên liệu .62
  Hình 3.9. Kết quả điều tra người cung ứng thủy sản ăn uống trong khu vực làm việc 63
  Hình 3.10. Kết quả điều tra người cung ứng thủy sảnđặt cá nguyên liệu trên
  mặt đất .65
  Hình 3.11. Kết quả điều tra người cung ứng thủy sảnrửa rổ với chất tẩy rửa/
  chất khử trùng 66
  Hình 3.12. Kết quả điều tra thái độ người cung ứng thủy sản về trách nhiệm xử
  lý thực phẩm an toàn .67
  Hình 3.13. Kết quả điều tra người cung ứng thủy sảnhọc hỏi về an toàn thực phẩm 69
  Hình 3.14. Kết quả điều tra biện pháp giảm nguy cơ cá bị lây nhiễm vi sinh vật 70
  Hình 3.15. Kết quả điều tra đánh giá sức khỏe ngườicung ứng thủy sản trước
  khi tuyển dụng .71
  1
  LỜI MỞ ĐẦU
  Xã hội ngày càng phát triển, dân số ngày càng tăng,tất yếu nguồn cung cấp
  thực phẩm đòi hỏi cũng tăng lên. Cung cấp đủ lương thực thực phẩm cho người dân
  đã khó nhưng cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng lại càng khó hơn.
  Vấn đề an toàn vệ sinh các mặt hàng thủy sản yêu cầu không dừng lại ở các
  nhà máy chế biến, mà được mở rộng ra trên các lĩnh vực liên quan từ nguồn gốc con
  giống đến người tiêu dùng.
  Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) (2008) suy đoán rằng tầm
  quan trọng của ô nhiễm nguyên liệu thủy sản do vi sinh vật trong chuỗi cung ứng
  thủy sản trong nước là do thực hành không phù hợp, tình trạng nghèo của các cơ sở,
  và hạn chế kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) của các nhà cung cấp. Bộ
  NN&PTNT (2008) cũng đề nghị rằng một tỷ lệ đáng kể của việc xử lý thủy sản
  không phù hợp có thể được ngăn chặn thông qua một phương pháp tiếp cận thích
  hợp trong đó kiến thức thực hành thủy sản được đẩy mạnh [7].
  Vấn đề đặt ra hiện nay là nâng cao chất lượng thủy sản tại các chợ địa phương, cảng
  cá bảo đảm thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng trong nước, bảo đảm sức
  khỏe của người tiêu dùng trong nước, đóng góp được phần quan trọng vào phát
  triển kinh tế-xã hội của đất nước.
  Đề tài này thực hiện nhằm mục đích đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái
  độ về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của người cung ứng thủy sản tại
  các chợ địa phương và cảng cá ở thành phố Vũng Tàu. Đề xuất các giải pháp
  giảm thiểu nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho chuỗi cung ứng
  thủy sản Việt Nam. Ngoài ra còn hi vọng nó là tiền đề để ban ngành lãnh đạo
  chuyên ngành nắm được kiến thức, kỹ năng, ý thức hiện tại của người cung ứng
  thủy sản từ đó xây dựng chương trình đào tạo phù hợp cho những người làm công
  việc cung ứng thủy sản nhằm nâng cao sự hiểu biết về VSATTP, giảm thiểu nguy
  cơ mất ATTP, nâng cao chất lượng nguyên liệu thủy sản tới tay người tiêu dùng.
  2
  CHƯƠNG I
  TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  3
  1.1. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN Ở VIỆT NAM
  1.1.1. Thủy sản Việt Nam
  Ngành thủy sản giữ vai trò an ninh lương thực quốc gia, tạo việc làm và góp
  phần xoá đói giảm nghèo. Thủy sản được đánh giá là nguồn cung cấp chính đạm
  động vật cho người dân Việt Nam.
  Nước ta nằm phía Tây biển Đông, có bờ biển dài trên3.260 km, phía Bắc có
  vịnh Bắc Bộ, phía Nam giáp vịnh Thái Lan với cả mộtvùng thềm lục địa rộng lớn
  khoảng hơn 1 triệu km
  2
  .
  Nước ta thuộc vùng biển nhiệt đới cho nên nguồn nguyên liệu rất đa dạng và
  có cả 4 mùa. Theo dự tính sơ bộ, biển Việt Nam có khoảng 2.000 loài cá và đến nay
  đã xác định được trên 800 loài [1].
  Vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta trữ lượng hải sản dao động trong
  khoảng 3,2–4,2 triệu tấn/năm với khả năng khai thácbền vững 1,4-1,8 triệu tấn;
  không kể trữ lượng cá đại dương di cư và sinh vật đáy vùng triều. Trong đó, cá nổi
  nhỏ có trữ lượng 1,74 triệu tấn, cá đáy 2,14 triệu tấn, cá nổi đại dương 0,3 triệu tấn.
  Nhưng khả năng khai thác đạt tương ứng 0,69 triệu tấn; 0,86 triệu tấn; 0,12 triệu
  tấn. Chúng tập trung trong 15 bãi cá lớn, trong đó 12 bãi cá phân bố ở vùng ven bờ
  và 3 bãi cá ở ngoài khơi. Nhưng trữ lượng cá có chiều hướng tăng dần theo sự giảm
  dần của vĩ độ (tức tăng dần từ Bắc vào Nam). Trong tổng trữ lượng cá ở vùng Vịnh
  Bắc Bộ đạt 681.166 tấn, vùng biển miền Trung 606.399 tấn, Đông Nam Bộ
  2.075.889 tấn, nhưng ở vùng Tây Nam Bộ 506.679 tấn,cá nổi đại dương 300.000 tấn.
  Ở mỗi miền vị trí địa lý khác nhau, điều kiện tự nhiên khác nhau nên trữ
  lượng thủy sản ở mỗi vùng là khác nhau và khả năng khai thác ở mỗi miền cũng
  khác nhau. Nhóm cá nổi nhỏ tập trung nhiều ở khu vực biển miền Trung (chiếm
  82,5%) và Vịnh Bắc Bộ (57,3%), nhưng càng xuống thấp vĩ độ thì tỷ lệ nhóm cá nổi
  nhỏ có xu hướng giảm. Trữ lượng và khả năng khai thác cá ở các vùng biển của
  Việt Nam được thể hiện ở rõ bảng 1.1 [2].


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn (2006), Công nghệ
  chế biến thủy sản tập 1 Nguyên liệu chế biến thủy sản, Nhà xuất bản Nông
  Nghiệp, tr. 9.
  2. Nguyen Duy Chinh (2008), Tổng quan nguồn lợi thủy sản, chiến lược và
  chính sách phát triển ngành thủy sản Việt Nam, Viện nghiên cứu quản lý kinh
  tế Trung Ương, tr. 6.
  3. Ngô Thế Hiển, Vũ Huệ Chi, Trần Thị Thu Hường (2010), Tổng quan ngành
  thủy sản Việt Nam, Phòng Phân Tích – Công ty cổ phần chứng khoán An
  Bình, tr. 2.
  4. Đặng Thị Thu Hương (2011), bài giảng thiết kế và phân tích thí nghiệm của
  trường Đại học Nha Trang, tr.7.
  5. Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu thị trường,
  Nhà xuất bản đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh, tr. 16.
  6. Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu thị trường,
  Nhà xuất bản đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh, tr. 114.
  7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2008, FSPS II, 2008.
  8. Báo cáo hàng năm của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm,2008 – 2010.
  9. Dự án ALMRV, nghiên cứu Nậu Vựa, 2005.
  10. Esomar (2011), cẩm nang nghiên cứu thị trường “market research
  handbook”, Nhà xuất bản tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, tr. 110 – 115.
  Tiếng Anh
  11. Nguyen, T. P. L, A. Dalsgaard, D. C. Phung, D. Mara(2007).
  "Microbiological quality of fish grown in wastewater-fed and non-wastewater-fed fishponds in Hanoi, Vietnam: influence of hygiene practices
  in local retail markets." Journal of Water and Health 5(2): 209-218.
  12. Phan, T. T. L. T. Khai, N. Ogasawara, N. T. Tam, A.T. Okatani, M. Akiba,
  H. Hayashidani (2005). "Contamination of Salmonella in retal meats and
  shrimps in the mekong Delta, Vietnam." Journal of Food Prot. 68: 1077-1080.
  78
  13. Vo, T. T. L. (2007). Quality management in shrimp supply chain in the
  Mekong Delta, Vietnam. CAS43. C. o. A. S. a. C. f. i. M. a. D. Antwerp: 43.
  14. http://www.dulichvungtau.vn/tong-quan-vung-tau/44-ba-ria-vung-tau.html
  15. http://www.fistenet.gov.vn/b-tin-tuc-su-kien/c-nghe-ca-trong-nuoc/nam-2011-san-luong-thuy-san-ca-nuoc-uoc-111at-5-2-trieu-tan
  16. http://tintuc.xalo.vn/00165599238/Ba_RiaVung_Tau_Noi_hoi_tu_phat_trien
  _kinh_te_bien.html
  17. http://vfa.gov.vn/content/article/so-vu-ngo-doc-thuc-pham-thang-1-52012-197.vfa
  18. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=news&content=11&article=33
  19. http://www.vasep.com.vn/Bao-cao-xuat-khau-thuy-san/253_4505/BAO-CAO-XUAT-KHAU-THUY-SAN-VIET-NAM-QUY-I2012.htm
  20. http://www.vasep.com.vn/Tin-Tuc/50_19479/Du-bao-xuat-khau-thuy-san-kho-kha-thi.htm
  21. http://www.baomoi.com/Dien-mao-moi-cua-nganh-thuy-san-Ba-RiaVung-Tau/45/8633686.epi
  22. http://thuysanvietnam.com.vn/index.php/news/details/index/2340.let
  23. http://www.vasep.com.vn/Tin-Tuc/50_19196/Ba-Ria-Vung-Tau-go-kho-cho-xuat-khau-thuy-san.htm
  24. http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/www.cpv.org.vn/Ba-Ria-Vung-Tau-Kim-ngach-xuat-khau-thuy-san-tang-256/7185198.epi
  25. http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/CHDHIA/thuy-san-viet-nam-co-the-bi-cam-xuat-sang-nga.html
  26. http://www.vinalab.org.vn/nghien-cu-trao-doi/117-baocao2
  27. http://t5g.org.vn/?u=dt&id=2846

  Xem Thêm: Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ về vệ sinh an toàn thực phẩm của người cung ứng thủy sản tại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ về vệ sinh an toàn thực phẩm của người cung ứng thủy sản tại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status